Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

              68    16.03.2011г.      град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

            Старозагорският административен съд, VІІ състав, в публично съдебно заседание на девети март през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                      

                                                                                  СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар   П.М.                                                                                     и с участието

            на прокурора                                                                                                като разгледа  докладваното от съдия Р. ТОДОРОВА административно дело № 557 по описа за 2010г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

           

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 вр. с чл. 215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.  

           

            Образувано е по жалба на „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД със седалище и с адрес на управление гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13, против Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ „Разпределителен газопровод – Клон 1”, находящ се в землищата на с. Обручище и с. Медникарово, общ Гълъбово и Разрешение за строеж № 40/ 05.11.2010г. на Главния архитект на община Гълъбово. В жалбата се поддържа незаконосъобразност на оспорените актове, обоснована единствено с довода, че одобреният КПИИ и издаденото на основание чл. 148 във вр. с чл. 150 от ЗУТ Разрешение за строеж № 40/ 05.11.2010г., засягат имоти – собственост на „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД, за които в полза на възложителя „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД не е учредено право на строеж респ. право на прокарване. Моли съда да постанови решение, с което да отмени КПИИ и Разрешение за строеж № 40/ 05.11.2010г. на Главния архитект на община Гълъбово в частта им, касаещи поземлени имоти №№ 001911 и 001879 в землището на с. Обручище и поземлен имот № 000451 в землището на с. Медникарово, общ. Гълъбово.

            В съдебно заседание жалбоподателят чрез процесуалния си представител  прави искане делото да бъде решено съобразно представените нови доказателства и установените въз основа на тях нови обстоятелства.

Ответниците по жалбата – Общински съвет – Гълъбово и Главния архитект на община Гълъбово, редовно и своевременно призовани за съдебно заседание, не изпращат представител по делото и не вземат становище по основателността на оспорването.

Заинтересованите страни – „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД – гр. София и Областна дирекция „Земеделие” – гр. Стара Загора, редовно и своевременно призовани за съдебно заседание, не изпращат представител по делото и не вземат становище по основателността на жалбата. 

           

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

С молба вх. № 26 – 00 – 129/ 16.04.2008г. до Кмета на община Гълъбово, „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД е направило искане да бъде разрешено проектиране на подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на община Гълъбово. С Разрешение № 3/ 23.04.2008г. на Кмета на община Гълъбово на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД е разрешено извършването на проектиране на ПУП – парцеларен план за изграждането на газопровод през землищата на с. Обручище и с. Медникарово, общ. Гълъбово, за нуждите на газоснабдяването на производствени и битови потребители в общината. С Решение № 6/ 16.07.2009г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОД „Земеделие” – гр. Стара Загора, на основание чл. 22, ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 32, ал.1 от ППЗОЗЗ, е утвърдено трасе за проектиране на „Разпределителен газопровод – Клон 1” в землищата на с. Обручище и с. Медникарово, общ. Гълъбово. Въз основа на решение на Общински съвет – Гълъбово е сключен договор от 23.07.2009г. между Община Гълъбово и „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД във връзка с учредяването на сервитутни права и заплащането на еднократно обезщетение по чл.64, ал.5 във вр. с ал.6 от Закона за енергетиката за имотите – общинска собственост, попадащи в трасето и сервитутната зона на предвидения за изграждане газопровод. Проведена е процедура изключване на залесени горски територии от държавния горски фонд. С Договор № 312 от 01.06.2009г., сключен между „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево и „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД – гр. София, на основание чл.64 и сл. от Закона за енергетиката, е определено еднократно обезщетение за учредяваните в полза на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД сервитутни права върху имоти – собственост на дружеството – жалбоподател с обща площ от 2 324кв.м., находящи се в землищата на гр. Раднево, с. Медникарово и с. Пет могили, индивидуализирани в Приложение № 1 към договора. С молба изх. № 104 – 06/ 14.07.2009г. „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД е направило искане до „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД за подписване на анекс към сключения договор от 01.06.2009г. и за определяне на еднократно обезщетение за учредяване на сервитутни права върху имоти №№ 879 и 911 в землището на с. Обручище и имот № 451 в землището на с. Медникарово, също попадащи в трасето и сервитутната зона на предвидения за изграждане обект на техническата инфраструктура.  Изработен е проект за ПУП – парцеларен план, както и работен инвестиционен проект с обяснителна записка към него в части: ситуации, геодезия, електрохимическа защита, количествени сметки, подземни преминавания и технологична. Изготвен е комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания за строежите, съгласно чл.150, ал.1 и ал.2 и чл.166, ал.1 от ЗУТ. Със Заявление № 26 – 00 – 288/ 11.09.2009г. до Кмета на община Гълъбово, „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД – гр. София е направило искане на основание 150, ал.6 във вр. с чл. 129, чл.142, ал.1, чл.148 от ЗУТ да бъдат одобрени като части от Комплексен проект за инвестиционна инициатива Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план и инвестиционен проект, както и да бъде издадено разрешение за строеж на обект „Газоснабдяване на община Гълъбово”, подобект „Разпределителен газопровод – Клон 1”, находящ се на територията на община Гълъбово, с възложител „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД. Към заявлението са приложени съгласуван проект за ПУП – парцеларен план; технически и работен инвестиционен проект, както и изискуемите се от закона съгласувателни становища на проектната документация. Проектът за ПУП – парцеларен план, на основание чл.128, ал.7 от ЗУТ, е разгледан от Експертния съвет по устройство на територията при община Гълъбово и с Решение по т.11 по Протокол № 7/ 01.10.2009г. е приет без забележки. С Решение № 320 по Протокол № 38 от проведено на 27.11.2009г. заседание на Общински съвет – Гълъбово, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, е одобрен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Разпределителен газопровод – клон 1” с трасе и сервитути в землищата на с. Обручище и с. Медникарово. Одобряването на проекта за ПУП е обявено в Държавен вестник и в законово установения срок не са постъпили възражения.

На 05.11.2010г. Главният архитект на община Гълъбово е съгласувал и одобрил инвестиционен проект в части: технологична; ПБЗ, геодезия и електрохимическа защита. С Разрешение за строеж № 40/ 05.11.2010г. на Главния архитект на община Гълъбово, издадено на основание чл.148, ал.1 и ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 150 от ЗУТ, на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД – гр. София е разрешено да извърши строителството на „Разпределителен газопровод – клон 1” по КПИИ – обект 2-ра категория, съгласно чл.4, ал.2, т.6 от Наредба № 1/ 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, находящ се в поземлени имоти /ПИ/ №№ 000075; 001134; 001136; 001137; 001141; 001143; 001225; 001678; 001732; 001768; 001769; 001770; 001879; 001879; 001882; 001911; 019009; 215007; 218020; 218049 и 218053 в землището на с. Обручище и ПИ №№ 000068; 000541 и 000468 в землището на с. Медникарово. 

 

По делото е представена пълната документация, съдържаща се в административната преписка по одобряването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Газоснобдяване на община Гълъбово”, подобект „Разпределителен газопровод – клон 1” в т.ч. одобрения с Решение № 320/ 27.11.2009г. на ОбС – Гълъбово проект за ПУП – парцеларен план, с обяснителна записка към него и регистър на имотите, през които преминава трасето на газопорвода и регистър на засегнатите имоти от трасето на газопровода за сервитутната зона; съгласувания и одобрен инвестиционен проект във всичките му части; документи, свързани с промяна предназначението и изключване на гори от държавния горски фонд; договори за изплащане на еднократно обезщетение на собствениците на имотите, през които минава трасето на газопровода или части от които попадат в сервитутната зона; съгласувателни писма и становища.   

В съдебно заседание, проведено на 09.02.2011г., от процесуалния представител на жалбоподателя е представен Договор от 20.01.2011г. за определяне на еднократно обезщетение за учредяване на сервитут, склчючен между „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево и „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД – гр. София. Съгласно същият, страните са договорили размера на дължимото се еднократно парично обезщетение за учредяваните в полза на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД сервитути по см. на чл.64 и сл. от ЗЕ, върху недвижими имоти – собственост на „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД, както следва: имот № 001879 по КВС на землището на с. Обручище; имот № 53134.302.1948 в землището на с. Обручище и имот № 000451 по КВС на землището на с. Медникарово. Съгласно представената и приета като доказателство по делото скица, издадена от СГКК – Стара Загора, поземлен имот № 53134.302.1948 е идентичен с поземлен имот със стар идентификатор 53134. 302.1911.

 

 Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части ПУП – парцеларен план и инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж, намира за установено следното:

 

Оспорването, като направено от активно легитимирано лице с правен интерес, в законово установения срок и против актове, подлежащи на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.  

 

Съгласно разпоредбата на чл. 150, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, КПИИ съставлява комплекс от проект за подробен устройствен план, вкл. работен устройствен план, (когато такъв е необходим) и работен инвестиционен проект, които актове се одобряват ведно с издаването на строителното разрешение, което се явява неразделна част от КПИИ. Всеки от тези три акта съставлява индивидуален административен акт, но по силата на чл. 150, ал. 3 и на основание чл. 218 от ЗУТ, те подлежат на съдебно обжалване в едно производство, а не самостоятелно. При извършената служебна проверка съдът не констатира допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила в процедурата по одобряване на КПИИ. Производството е започнало по надлежно мотивирано искане на възложителя – „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД. С Разрешение № 3/ 23.04.2008г. на Кмета на община Гълъбово е разрешено извършването на проектиране на ПУП – парцеларен план, като част от КПИИ за изграждането на газопровод през землищата на с. Обручище и с. Медникарово, общ. Гълъбово. Проектът за ПУП – парцеларен план и работния проект са съгласувани с контролните държавни органи, както и с експлоатационните дружества, чиито мрежи и съоръжения са засегнати от трасето на газопровода, за което са издадени съответните съгласувателни становища. Комплексният проект за инвестиционна инициатива съдържа изискуемите по чл.150, ал.2 от ЗУТ части, изготвени и съгласувани съобразно изискванията на ЗУТ и нормативните актове по неговото прилагане, одобрени по съответния ред от компетентните органи по чл.129, ал.1 и чл. 145, ал.1от ЗУТ.   

По делото не е спорно че възложителят на строежа, за чието изграждане е одобрен КПИИ и е издадено Разрешение за строеж № 40/ 05.11.2010г. на Главния архитект на община Гълъбово – „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД, осъществява дейност определяща го като енергийно предприятие по см. на легалната дефиниция на понятието по §1, т.24 от Закона за енергетиката. Съгласно разпоредбата на чл.64, ал.1 от ЗЕ при разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, в полза на енергийните предприятия възникват сервитути. По своята правна същност сервитутните права, които възникват в полза на енергийното предприятие по реда на ЗЕ върху имоти – частна собственост, представляват едно принудително ограничаване правото на собственост. Ето защо законът въвежда като условие за възникване на сервитута изплащането на еднократно обезщетение на собственика на земята. Към датата на одобряване на КПИИ и издаването на разрешението за строеж /05.11.2010г./, за три от поземлените имоти, през които преминава трасето на проектирания за изграждане обект и части от които попадат в сервитутната зона на газопровода, все още не е била приключила процедурата за изплащане на еднократно обезщетение по чл.64, ал.5 от ЗЕ на собственика на имотите - „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД. От представената административна преписка е видно, че неуреждането на отношенията между  титуляра на сервитутните права и собственика на имотите, се дължи на пропуск  при сключването на Договор № 312/ 01.06.2009г. за определяне еднократно обезщетение за учредяваните в полза на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД сервитутни права върху имоти – собственост на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” във връзка с изграждането на „Разпределителен газопровод – Клон 1” към обект „Газоснабдяване на община Гълъбово”. Още преди одобряването на ПУП – парцеларен план за трасето на газопровода, с писмо изх. № 104 – 06/ 14.07.2009г. „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД е направило искане до „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД за подписване на анекс към сключения договор или за подписването на нов договор във връзка с определяне на еднократно обезщетение за учредяване на сервитутни права върху имоти №№ 879 и 911 в землището на с. Обручище и имот № 451 в землището на с. Медникарово, попадащи в трасето и сервитутната зона на газопровода и между титуляра на сервитута и собственика на имотите, върху които възникват сервитутните права, е било постигнато съгласие относно размера на дължимото се обезщетение. Това съгласие е обективирано в писмен договор от 20.01.2011г. Доколкото сключването на договор по чл.64 от ЗЕ между „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД и „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД е факт от значение за  делото и на основание чл.142, ал.2 от АПК, следва да се вземе предвид при постановяването на съдебното решение. Всъщност в този смисъл е и направеното искане от жалбоподателя – за постановяване на съдебно решение съобразно новите доказателства и установените въз основа на тях обстоятелства, сочещи на уреждане на отношения по изплащане на еднократно обезщетение на собственика на засегнатите от проектирания за изграждане газопровод имоти и възникнали сервитутни права в полза на възложителя на строежа – „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД – гр. София.

             

            По изложените съображения съдът намира, че жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд,  

 

                                   Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД със седалище и с адрес на управление гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13, против Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Разпределителен газопровод - Клон 1”, находящ се в землищата на с. Обручище и с. Медникарово, общ Гълъбово и Разрешение за строеж № 40/ 05.11.2010г. на Главния архитект на община Гълъбово, като неоснователна.

 

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: