Р Е Ш Е Н И Е

106                                         20.04.2011г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На осемнадесети април 2011г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

СЕКРЕТАР И.А.

ПРОКУРОР Румен Арабаджиков

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №594 по описа за 2011г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.45 ал.4 от ЗМСМА във вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по Заповед №РД-09-927/28.12.2011г. на Областен управител на област Стара Загора против  решение №534/25.11.2010г. на Общински съвет Чирпан, с което на основание чл.21 т.9 от ЗМСМА е допълнено решение №509/14.10.2010г. с точка пет: на Кмета е възложено да представлява Общината в Общото събрание на дружеството и е упълномощен управителя да извърши всички процедури по регистрацията на новоучреденото дружество.

Изложените в заповедта на Областния управител на Област Стара Загора се свеждат до незаконосъобразност на решение №534/25.11.2010г. за допълване на решение №509/14.10.2010г., тъй като със заповед №РД-09-869/08.12.2010г. е поискано от съда да го обяви за нищожно. Решение №534/25.11.2010г. на общински съвет Чирпан е върнато за ново обсъждане със Заповед №РД-09-870/08.12.2010г. на областния управител, получена на 10.12.2010г., но до момента на оспорването му пред съд не е разгледано отново в 14-дневния срок.

От съда се иска да отмени решението на Общински съвет Чирпан №534/25.11.2010г.

ОТВЕНИКА Общински съвет Чирпан не изпраща представител.

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ на Окръжна прокуратура Стара Загора дава становище за основателност на оспорването.

 Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите и исканията на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Заповед № РД-09-227/28.12.2010г. на Областния управител на област Стара Загора е допустима като подадена от лице с изрично право на жалба по чл. 45 ал.4 от ЗМСМА и в срока чл. 32 от ЗА, поради което е допустима, а разгледана по същество е основателна.

Към момента на постановяване на решение №534 - 25.11.2010г. не е предявено пред съд искане за обявяване нищожността на допълненото решение №509/14.10.2010г., нито е върнато за ново обсъждане, за да се приеме, че е допълнено едно нищожно решение. Към тази дата, освен че не е оспорено, допълненото решение не е обявено и за нищожно. Изтекли са и сроковете за оспорването му като незаконосъобразно от областния управител, поради това и същия е претендирал нищожността му със заповедта от 10.12.2010г. Следователно не са били налице процесуални пречки да бъде допълнено. За установяване основателността на твърдението на областния управител, релевирано в заповедта за оспорване на решение №534/25.11.2010г., че с него е допълнено нищожно решение, съдебното производство, образувано по това оспорване бе спряно до разрешаване на преюдициалния въпрос със сила на присъдено нещо. На 26.03.2011г. влезе в сила решение № 29/23.02.2011г., постановено по адм.д.№ 569 по описа за 2010г., образувано по Заповед № РД – 09-870/10.12.2010г. на Областен управител на област Стара Загора с искане за обявяване нищожността на решение №509/14.10.2010г. Със сила на присъдено нещо са обявени за нищожни т.2, т.3 и т.4 на решение №509/14.10.2010г. на Общински съвет Чирпан, а искането за обявяване нищожност на т.1 е отхвърлено.

С т.1 от решение №509/14.10.2010г. на основание чл.21 т.9 от ЗМСМА Общинския съвет е решил да увеличи дружествения капитал на „МБАЛ-Чирпан” ЕООД от 250 000лв. на 41 600лв. Тази точка не е обявена от съда за нищожна. За  нищожни са преценени решенията за начина на увеличение на капитала – чрез парична вноска от приет с т.3 от същото решение нов съдружник / също обявена за нищожна/ и т.4 за преобразуване на МБАЛ Чирпан ЕООД в ООД.  Следователно решение №509/14.10.2010г., с което са гласувани общо четири предложения не е обявено изцяло за нищожно и е могло да бъде допълнено, но допълването касае именно обявените за нищожни решения на общинския съвет. До приключване на устните състезания по настоящото дело е настъпил факт, който да изключва възможността за допълване на решението – т.е. е установено със сила на присъдено нещо, че липсва предмет на решение № 534/25.11.2010г., макар Общинския съвет да е компетентен на основание чл.21 т.9 от ЗМСМА да определя свои представители в търговските дружества, чийто едноличен собственик на капитала е.  Без предмет е упълномощаването на управителя на „МБАЛ – Чирпан” ЕООД да извърши регистрация на новоучреденото дружество, тъй като решението за преобразуването му в ООД, взето с т.4 на решение №509/14.10.2010г. е обявено за нищожно. Поради същата причина е без предмет е възлагането Кмета да представлява общината в новоучреденото дружество. Налице е основание за обявяване нищожността на решение №534/25.11.2010г. в тази му част, като постановено при липса на предмет.  

Воден от тези мотиви и на основание чл.172 ал.2 от АПК , Административен съд Стара Загора   

 

 

РЕШИ

 

       ОБЯВЯВА нищожността на решение № 534/25.11.2010г. на Общински съвет Чирпан по Заповед № РД – 09-927/28.12.2010г. на Областен управител на област Стара Загора.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: