Р Е Ш Е Н И Е

Номер VІ-308                            15.12.2011г.                            гр. Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    шести състав

На двадесет и осми ноември                    две хиляди и единадесета година

В открито заседание, в следния състав:

 

                             СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар И.А.

Като разгледа докладваното от съдия Дарина Драгнева

Административно дело №165  по описа за 2011г.,

За да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.215 и сл. от ЗУТ, образувано по жалба от М.Ж.М. в качеството му на едноличен търговец „Универс-М.М.” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” №20, ап.30, против писмо № Т-отг 1540/24.03.11г. на Заместник Кмета на община Стара Загора, с делегирани правомощия по чл.129 ал.2 от ЗУТ, съгласно заповед №1548/11.06.2008г. Кмета на общината.

 С писмо №Т-отг. 1540/24.03.2011г. издадено от Заместник Кмет САГ на Община Стара Загора, компетентен да одобрява подробни устройствени планове по чл. 129 ал.2 от ЗУТ, е спряно процедирането на проекта за подробен устройствен план по заявление №Сп-424 от 21.08.2008г., тъй като инвестиционните намерения не съответстват с предвижданията на Община Стара Загора за бъдещото усвояване на територията, където се намира имота.

         С жалбата се иска от съда да отмени писмо №Т-отг. 1540/24.03.2011г. с доводи, че изявлението за спиране на административното производство представлява по съществото си отказ за одобряване и съгласуване на проекта за ПУП – ПЗ, който е постановен от некомпетентен орган, в противоречие с материалния закон – липса на предпоставки за издаването и в нарушение на процесуалните правила, предвид непосочването на правни и фактически мотиви, което е пречка да се провери законосъобразността.

         В откритото съдебно заседание по същество жалбоподателя ЕТ „Универс-М.М.” не се явява, представлява се от адвокат Цонева, която от негово име иска от съда да приеме, че не са спазени изискванията на ЗУТ за изрично мотивиране на отказите за одобряване на подробни устройствени планове.  Предвид невъзможността за обжалване на общите устройствени планове и тяхната максимална абстрактност, да се приеме, че не може да се ограничава ползването на имота по предназначение. Проекта за изменение на ОУП е изработен въз основа на решение на Общинския съвет, чиято цел видно от мотивите на решението е засягане на извън селищните територии на община Стара Загора, но до техните строителни граници по действащите ПР, а самия ОУП засяга целите землища на тези населени места. Възразява против искането за прекратяване на производството по делото с доводи, че уведомление за спиране на производството с акт на Главния архитект на общината от 28.01.2009г. не е получаван от доверителя и не е влязъл в сила.

         Ответника – Заместник Кмет „САГ”, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Николова иска от съда прекрати производството, тъй като писмото има уведомителен характер, не представлява административен акт. Спирането е постановено с акт на Главния архитект на Община Стара Загора № ТП-И-2351/28.01.2009г., което писмо не е обжалвано. Алтернативно се иска от съда да отхвърли жалбата като приеме, че проекта на за ПУП – ПЗ противоречи на влезлия в сила ОУП, който предвижда устройствена зона за летище досежно имота предмет на ПУП – ПЗ. Претендира присъждане на разноски, за които представя и списък.

         Административен съд Стара Загора като взе предвид становищата на страните, съобразно доказателствата, закона и задължителните указания на ВАС на РБ дадени в определение № 9120/23.06.2011г., постановено по адм.д.№7648 по описа за 20011г. на ВАС на РБ, намира за установено следното:

         По заявление Ипуп-359/05.06.2008г., подадено от едноличния търговец и на основание чл.124 ал.3 от ЗУТ, с Разрешение №Ип-И-363/11.08.2008г.  Кмета на Община Стара Загора е допуснал възлагане изработването на ПУП-ПЗ при следните условия: Планът за застрояване да бъде придружен от Решение на Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка за проектиране и схеми „Транспортно комуникационна”, „Електрификация” и „ВиК”, съгласно чл.108 ал.2 от ЗУТ. Схемите да се съгласуват с експлоатационните предприятия, съгласно чл.60 ал.2 от ЗУТ. Съгласно предвижданията на Общия устройствен план на град Стара Загора действащ от 29.12.2005г. ПИ №013002 в местност „Новото шосе” землище на село Загора не попада в обхвата му.

         На 21.08.2008г. жалбоподателя е подал заявление СП-424/21.08.2008г. до Главния архитект на Община Стара Загора за съгласуване на подробен устройствен план – ПЗ за производствени и складови дейности – цех за метални изделия, склад и офис. По това заявление на 28.08.2008г. Общински експертен съвет по устройство на територията приема проекта за ПУП – План за застрояване съгласно приложения проект. На 08.10.2008г. ЕСУТ констатира, че няма възражения против проекта за ПУП –ПЗ на ПИ№013002, землище на село Загоре. С писмо №Тп-И-2351/28.01.2009г. Главния архитект уведомява ЕТ „Универс-М.М.”, че на свое заседание, проведено на 30.10.2008г. Общинския съвет е приел решение №288 за изработване проект за специализирано устройствено проучване за изменение на ОУП на града, като местността „Новото шосе” попада в обхвата на възложените промени. В тази връзка са спрени всички проекти за ПУП до влизане в сила на ОУП. 

При тези факти и съгласно указанията в цитираното определение на ВАС на РБ, настоящия състав на АС Стара Загора не може да приеме за основателни възраженията на ответния административен орган, че писмото има уведомителен характер и не представлява индивидуален административен акт, нито да го разглежда като акт за спиране на административното производство по реда на АПК. Преценката дали обжалваното писмо е административен акт се прави въз основа на неговото съдържание като се съобразява дали то обективира волеизявление на административен орган, с което се създават или установяват права или задължения, или е съобщение за настъпването на факт от обективната действителност, който не е в причинна връзка с упражняване на властнически правомощия. Заместник Кмет по САГ във връзка със заявлението от 21.08.2008г. за съгласуване на проекта за ПУП, уведомява заявителя за установената от него пречка за одобряване на проекта, а именно не съответствие между предвижданията на ПУП и на ОУП, поради което спира процедирането на разработката.

Предвид на факта, че производството по изработване и одобряване на подробния устройствен план не е във фазата по допускане, а във фазата по одобряване на този проект, както и че то е спряно до влизане в сила на изменението на ОУП, се налага извод, че с обжалваното писмо Заместник Кмета по САГ на Община Стара Загора е отказал да издаде заповед за одобряване на ПУП – ПЗ за имота на жалбоподателя. Към тази хипотеза нормата на чл.133 ал.7 и ал.8 от ЗУТ, която позволява да се допусне изработване на нов или изменение на действащ подробен устройствен план  в процеса на изработване на нов или изменение на действащ общ устройствен план, е не относима. Тя следва общия принцип на чл. 103 ал.4 от ЗУТ за съответствие на всеки устройствен план с предвижданията на схемите и плановете от по-горна степен, но не е приложимия към установените факти материален закон. Диспозицията на чл.133 ал.8  не разрешава казуса предмет на настоящото производство, защото вече има разрешение за възлагане изработване на проект за ПУП –ПЗ, както и спиране на производствата по одобряване на всички проекти за ПУП на основание решение на Общинския съвет за изменение на ОУП от 30.10.2008г. Следователно фактите и съдържанието на оспореното писмо, както и съществото на искането отправено до съда, определят че предмет на делото е отказа да се одобри ПУП –ПЗ. Към преценката за законосъобразност на отказ, постановен в хипотезата на чл. 129 ал.2 от ЗУТ, условията на чл. 133 ал.7 от същия закон са не относими материално правни предпоставки.   

Отказа е постановен от компетентен орган предвид законовата възможност Кмета на общината да делегира правомощията си по чл. 129 ал.2 от ЗУТ - §1 ал.3 от ЗУТ и заповед №1548/11.06.2008г. на Кмета на община Стара Загора, както и предвид на факта, че правомощието на административния орган да се произнесе не се погасява с изтичане на срока по чл.129 ал.2 от ЗУТ.

Отказа на Заместник Кмета по САГ при Община Стара Загора е и материално законосъобразен, защото се установява по делото, че предвижданията на ПУП – ПЗ не съответстват на предвижданията на Общия устройствен план за устройство на територията, в която се намира имота на жалбоподателя. Съгласно приетите по делото решение №1158/26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора / лист 73 и 74/ за одобряване изменението на ОУП, както и план-схемата за застрояване на извън селищните територии на населените места на в Община Стара Загора, посредством заключението на вещото лице – геодезист, се установява, че имота на жалбоподателя попада в устройствена зона за летище. За землището на село Загоре е одобрена план-схема за застрояване на извън селищните територии на населените места в община Стара Загора, приета в последно съдебно заседание. На тази схема землището на село Загоре е оцветено в лилав цвят, което според легендата обозначава територии с допустима промяна на предназначението съгласно предвижданията на ОУП. Според заключението на вещото лице предназначението на територията, в която попада имота на жалбоподателя е за съоръжения на техническата инфраструктура, а именно летище. Проект за ПУП –ПЗ предвижда изграждане на производствено и складово помещение, което е възможно в териториите оцветени в синьо на план-схемата за режима на застрояване на извън селищните територии на населените места. При установеност на фактическото основание за постановяване на отказа, искането за неговата отмяна не е основателно. Без правно значение е факта на съответствие или несъответствие на проекта за ПУП с общия устройствен план, който е действал до 26.05.2011г., защото първо той не е обхващал и имота на жалбоподателя, а второ защото настъпилия в хода на съдебното производство факт на одобряване на ОУП, която обхваща процесния имот следва да бъде взет предвид на основание чл. 142 ал.2 от АПК. Нормата задължава съда да вземе предвид всички факти установени след издаване на акта до момента на приключване на устните състезания. Правилото допълва принципа за преценка на съответствието на административния акт с материалния закон, действал към момента на издаването му, като задължава съда да приеме доказателства за факти, които не са установени пред административния орган, както и да прецени правното значение на фактите, настъпили след издаване на акта. Нормата дава възможност да нови фактически установявания, посредством и въз основа на които да се провери материалната законосъобразност на акта с действалия към датата на постановяването му закон. В случая това е ЗУТ, който и към 24.03.2011г., когато е постановен отказа и към настоящия момент изисква съответствие на всеки подробен план с по-високия по степен план или схема, а междувременно и предвижданията на ОУП са влезли в сила на 26.05.2011г., преди приключване на устните състезания и следва да бъдат взети предвид при постановяване на съдебното решение.  Това се налага и от правилото за не обжалваемост на ОУП, поради което към настоящия момент действа одобрения на 26.05.2011г. ОУП, с който следва да бъде съобразена всяка заповед за одобряване на подробен устройствен план за имот в неговия обхват след тази дата. Същото важи поради посочените правила и за съдебното решение, с което се разрешава въпроса за правото да се иска одобряване на проект за ПУП.

Неоснователно е в тази връзка възражението на жалбоподателя, че предвижданията на ОУП след 26.05.2011г. са неотносими, тъй като към 21.08.2008г., когато е подадено заявлението за одобряване на проекта имота не е засегнат от ОУП. Тази дата не е момент, към който се преценява съответствието на оспорения акт с материалния закон.

Макар да е вярно оплакването за несъответствие на съдържанието на оспорения административен акт с изискванията на чл. 59 от АПК, то не обосновава основание за отмяната му. Във всеки конкретен случай се преценява съществено ли е  допуснатото нарушение в зависимост от това дали е довело или е могло да доведе до друго правно разрешение, съответно ако се касае за процедура императивно ли е правилото,което я предвижда. В настоящия казус съдържанието на отказа в достатъчна степен гарантира както възможността на заявителя да разбере защо не се одобрява проекта за подробен устройствен план, така и възможността за съдебен контрол за законосъобразност. Противното означава съдът да осъществи контрол само върху формата, а не и върху съдържанието на акта, а последното има значение при преценката за съответствието му с материалния закон. Предвижданията на Община Стара Загора за бъдещо усвояване на територията се установяват от общия устройствен план, за който има данни по преписката, че е процедиран считано от 30.10.2008г. от една страна, а от друга императивно е законовото изискване на чл. 103 ал.4 от ЗУТ за съобразяване на устройствените планове с плановете от по-горна степен.

В заключение следва да се каже, че възражението на жалбоподателя би било относимо към казуса, ако същия се бе възползвал от правото си на жалба при липса на произнасяне в сроковете по чл.129 ал.2 от ЗУТ, които текат след 08.10.2008г., когато ЕСУТ констатира, че срещу одобрения от него проект няма възражения и може да бъде издадена заповед. Към онзи момент би могло да се обсъжда следва ли да се съобразява проекта за ОУП при преценката за основателността на искането за одобряване на ПУП за имот, който ще бъде обхванат от него, или не. До 05.11.2008г. вкл. жалбоподателя е разполагал с възможност да упражни правото си на жалба срещу мълчалив отказ и да иска одобряване на плана при условията на даденото му разрешение да възложи изработването му като излага възражения относно значението на решението на Общински съвет Стара Загора прието на 30.10.2008г. Към настоящия момент ОУП е факт, с който решението на съда следва задължително да бъде съобразено.   

При този изход от спора основателно е искането на Заместник Кмет по САГ да бъде осъден жалбоподателя да му заплати разноските по делото, съгласно представения списък.

         Мотивиран от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд гр. Стара Загора

 

Р Е Ш И:

 

        ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Универс- М.М.”*** против  писмо № Т-отг.1540/24.03.2011г. на Заместник Кмет „САГ” при община Стара Загора.

         ОСЪЖДА ЕТ „Универс – М.М.” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” №20, ап. 30, да заплати на Община Стара Загора сумата от 100лв. / сто/ представляваща разноски по делото.  

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

                                                                      

 

                                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: