Р Е Ш Е Н И Е

№216                                                 13.10.2011г.                    гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                                ШЕСТИ СЪСТАВ

На двадесет и шести септември                            две хиляди и единадесета година

в публично заседание в състав:    

        

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Драгнева

 

секретар И.А.

като разгледа докладваното от съдия Д. Драгнева

адм. дело №224 по описа на АС Стара Загора за 2011г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.79 от ЗБЛД във вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалба на И.Н. *** против Заповед №2008002050 от 17.03.2008г. издадена от Директор на ОД „Полиция” гр. Стара Загора, с която на основание чл. 76 т.3 от ЗБДС е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт на български гражданин”.

         Жалбоподателя счита, че като гражданин на Европейския съюз има право не само да напуска страната, но и да се установява да живее в други държави членки, поради което предявява искане да бъде прогласена нищожността на заповедта за временно ограничение за напускане на страната или да бъде отменена като незаконосъобразна.

Със своя Заповед №11003282/29.04.2011г. Директора на ОД на МВР Стара Загора по жалба №2842/28.04.2011г. на И.Н. / жалбата, по която е образувано настоящото производство/ отменя оспорената заповед от 17.03.2008г. Предвид на това, че преди първото по делото заседание оспорения пред съд административен акт е отменен по причина на подадената срещу него жалба, решаващия състав на АС Стара Загора прекрати производството по делото на основание чл. 159 т.3 от АПК.

Определението бе отменено от състав на ВАС на РБ, а делото върнато със задължителни указания да се прецени действителността на отменения административен акт, тъй като той е отменен не в хипотезата на оттегляне по смисъла на чл. 156 ал.1 от АПК, а на самостоятелно правно основание, каквото представлява предложението на ОД на МВР, направено по жалба №28242/28.04.2011г. Тъй като акта е отменен на правно основание, различно от процесуалната възможност за разпореждане с предмета на делото, уредена в 156 от АПК, то й последиците от отмяната действат занапред и произтичат от административен акт № 11003282/29.04.2011г. като до този момент последиците на принудителната административна мярка запазват своето действие. Поради това не може да се приеме, че последиците на тази мярка са отпаднали с обратна сила, което от своя страна и предвид възможността да се иска обявяване на нищожност на административен акт без ограничение във времето, обосновава правен интерес от търсената защита, въпреки отмяната на оспорената заповед.  ВАС на РБ е задължил решаващия състав на АС Стара Загора да се произнесе по същество с оглед въведеното оплакване за нищожност на Заповед №08002050/17.03.2008г. издадена от Директора на ОД на МВР Стара Загора, който е определен от ВАС на РБ като стабилен до този момент.

Ответника – Директора на ОД на МВР Стара Загора, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и излага подробни съображения за липса на основания за обявяване нищожността на оспорената заповед.

Административен съд Стара Загора като взе предвид становищата на страната, предвид доказателствата и съобразно дадените в определение № 9385/27.06.2011г. по дело № 8005/2011г. на ВАС на РБ, задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, намира за установено следното:

Искането за обявяване нищожността на заповед № 08002050/17.03.2011г. на Директора на ОДП Стара Загора е неоснователно, тъй като е издадена от компетентен орган, предвид приетата като доказателство по делото Заповед №Із-1025/06.07.2006г.  на Министъра на вътрешните работи, която изрично делегира права на Директора на ОД Полиция правото да налага мерките по чл. 76 т.3 от ЗБЛД/отменена/. Спазени са освен това изискванията за форма на административния акт и тези на административното производство, предвид представените предложение от частен съдебен изпълнител с вписан размер на задължението, взискател, молба от представител на взискателя, както и уведомление до адресата на мярката за образуваното административно производство и възможността да бъде избегнато налагането на принудителната административна мярка. Следователно не са допуснати нарушения на административно производствените правила, нито липсва материално правно основание за налагане на мярката, към момента на издаване на заповедта, за да се приеме, че е налице нищожност. Що се отнася до въпроса за съответствието на чл. 76 т.3, респ. с променена номерация чл. 76 т.6 от ЗБДС, а понастоящем /отменена/  с Директива 2004/38 ЕО, е постановено Тълкувателно решение № 2/22.03.2011г. на ВАС на РБ. По силата на това Тълкувателно решение заповедта, с която се налага ПАМ „Забрана за напускане на страната” на основание чл. 75 т.3, съответно с променена редакция т.6 от ЗБДС, понастоящем отменени, подлежи на отмяна, когато противоречи на Директива 2004/38 ЕО. Следователно въпроса за противоречието на оспорената заповед с директивата касае преценката за законосъобразност, а не за нищожност на акта и предвид изложеното по-горе за задължителните указания, дадени от ВАС на РБ, не подлежи на разглеждане в настоящото производство. В хода на текущото съдебно производство предмет на установяване и произнасяне е валидността на заповедта, съответно основателността на искането за прогласяване на нищожността й.

         Мотивиран от горното и на основание чл. 172,ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Н. *** за обявяване нищожността на Заповед № 2008002050/17.03.2008г. на Директора на ОД „ Полиция” гр. Стара Загора.

         Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

Административен съдия: