Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е     221

 

                                         гр.Стара Загора

   27.10.2011 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в открито заседание, на  двадесет и девети септември през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИН РАДКОВ

          ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                               МИХАИЛ РУСЕВ

 

 

с участието на прокурора Р.Р.

при секретаря М.П.,                                                       

като разгледа докладваното от съдия Радостин Радков АД239 по описа  за 2011г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/ във вр. с чл..

Образувано е по жалбата на Г.Т.И. – Председател на Инициативен  комитет във връзка с Инвестиционно предложение за изграждане на Регионално съоръжение за третиране на отпадъците на площадка „Ракитница-изток” с. Ракитница, община Стара Загора, против Решение №1150/29.04.2011г. на Общински съвет Стара Загора, с което, на основание чл.21, ал.1, т.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, вр. чл.30, ал.3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/, е отхвърлено предложението за провеждане на референдум с въпрос „Съгласни ли сте да се построи депо за битови отпадъци в землището на с.Ракитница?”. Счита това решение за незаконосъобразно по следните съображения: На първо място, не била спазена процедурата на ЗПУГДВМС, съгласно която председателят на Общинския съвет в тридневен срок от постъпване на предложението следва да определи комисия за обсъждането му. Не било съставено становище от кмета на Общината по постъпилото предложение и като краен резултат взетото решение е немотивирано.

В съдебно заседание жалбоподателя, чрез процесуалния си представител адв.Нонева, поддържа жалбата. Претендира присъждане на разноските по делото.

Ответникът, чрез процесуалния си представител юриск.Ганев, счита жалбата за неоснователна.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено  от фактическа страна следното:

На 20.11.2009г. в Общински съвет – Стара Загора е постъпило предложение по чл.27, ал.1, т.3 от ЗПУГДВМС от петчленен инициативен комитет за произвеждане на местен референдум в с.Ракитница, Община Стара Загора за решаване на въпрос, свързан с “Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците”, площадка - “Ракитница-изток”. Предложението е  с формулиран въпрос за произвеждане на местен референдум, в кметство с.Ракитница, а именно: “Съгласни ли сте да се построи депо за битови отпадъци в землището на с.Ракитница?”. Като мотиви за подаване на  предложението са  изложени :  Избора на площадката в с.Ракитница не отговаря на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравната защита на селищна среда; пренебрегнати са съществуващи рискове за безопасността от непосредствено граничещата действаща трошачно-сортировъчна инсталация; отрицателното въздействие върху защитена зона - р.Съзлийка; възможност за  разпиляване на отпадъци в населеното място при транспортирането им и пренебрегване на общественото недоволство на населението. Предложението е подписано от членовете на Инициативния комитет, към него са приложени бланки със събрани подписи на граждани на с.Ракитница. С резолюция от 22.11.2009 г. на Председателя на Общински съвет Стара Загора предложението е изпратено на постоянната комисия по законност и обществен ред за изготвяне предложение за решение до 04.12.2009г. Установено е по делото и не се спори, че от комисията не е изготвен проект за решение и не е взето такова от Общински съвет Стара Загора по направеното искане. При това положение на 19.04.2010г.  е отправено искане до Областен управител на Област Стара Загора от съшия инициативен комитет, подписано от  жалбоподателя Танев, като негов председател, местен референдум да се насрочи от областния управител. Искането се основава на това, че е налице бездействие на Общински съвет Стара Загора по направеното предложение при неизпълнение на задълженията му по ЗПУГДВМС. Съгласно изискването на чл.32, ал.4 от ЗПУГДВМС, Областният управител е изискал внесената в Общински съвет Стара Загора подписка, която му е изпратена. Също по негово искане от Зам. кмет на Община Стара Загора му е изпратена справка, относно извършена проверка на данните по приложената към искането подписка за произвеждане на местен референдум в с.Ракитница. Съгласно тази справка, броят на гражданите с избирателни права в с.Ракитница е 338. Броят на избирателите с постоянен адрес в Община Стара Загора е 150 458. Проверката на приложената подписка от Инициативен комитет с.Ракитница показва положени 98 броя подписи, от които: верни  изписвания на име и ЕГН - **; грешни и непълни данни – 49; вписвания на лица без право на глас в населеното място – 1 и запис без вписан отговор на запитването – 83. Общия брой граждани с избирателни права в с.Ракитница е 338. По повод на развило се административно производство пред Областния управител на  Стара Загора, с протокол №53 от заседанието на Постоянната комисия по законност на Общински съвет Стара Загора, проведено на 17.05.2010г., е взето решение и отправено искане до Областния управител да не се насрочва произвеждане  на местен референдум, тъй като същият би бил в нарушение на закона. Със Заповед №РД-09-537/19.07.2010г. Областния управител на Ст.Загора е отказал да насрочи местен референдум с мотив, че не са налице изискуемите предпоставки за това. Тази заповед е оспорена и не е влязла в сила до настоящия момент /служебно известен факт за съда – Реш. №239/27.10.2010г. по АД №391/2010 на СтАС е обжалвано и е висящо пред ВАС/. С влязло в сила на 04.03.2011г. Реш. №34/15.02.2011г. по АД №271/2010г. на СтАС, е отменен отказът на Председателя на Общински съвет Ст.Загора да внесе предложението на Инициативния комитет от с.Ракитница за провеждане на местен референдум за разглеждане в Общински съвет Ст.Загора. В изпълнение на това решение отново е изискана и получена от ГД „ГРАО” при МРРБ справка – протокол от 15.04.2011г., относно извършена проверка на данните по приложената към искането подписка за произвеждане на местен референдум в с.Ракитница. Съгласно справката от приложените 98 броя записи с коректно вписани данни са 49 и с некоректно вписани данни също 49 граждани. Приложено е становище на постоянната комисия по законност и обществен ред при Община Ст.Загора, взето по протокол №25, с което е препотвърдено становището на същата комисия от 17.05.2010г. по протокол №53, т.е., че са налице нарушения на изискванията по чл.26, ал.2, т.1, чл.27, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4, т.2 от ЗПУГДВМС. На 26.04.2011г. Председателя на Общински съвет Ст.Загора е внесъл предложението на Инициативния комитет от с.Ракитница за провеждане на местен референдум за разглеждане в Общински съвет Ст.Загора. С Решение №1150/29.04.2011г. Общински съвет Стара Загора, на основание чл.21, ал.1, т.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, вр. чл.30, ал.3 ЗПУГДВМС, е отхвърлил предложението за провеждане на референдум с въпрос „Съгласни ли сте да се построи депо за битови отпадъци в землището на с.Ракитница?”.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след съвкупната преценка и анализ на всички събрани годни, допустими и относими доказателства, неоспорени от страните.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, от заинтересована страна, инициатор на административното производство, в което е постановен оспорения административния акт. Същия не удовлетворява нейното искане, т.е. е с негативен резултат, което обосновава правния интерес на тази страна да го оспори пред съда. Ето защо жалбата е допустима за разглеждане.

При съвкупната преценка на събраните по делото доказателства съдът намира, че обжалваното решение е законосъобразно.

Издадено е от компетентен орган по чл.30, ал.3 от ЗПУГДВМС. Съгласно разпоредбата на чл.27, ал.1, т.3 от ЗПУГДВМС, местен референдум се провежда по предложение на  Инициативен комитет с подписите на не по-малко от 1/20 от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на съответната община, район или кметство, към момента на вписване на предложението в регистъра.  В конкретният случая в съответствие с изискванията на чл.28 от ЗПУГДВМС, е организирана подписка от Инициативен комитет от граждани на с.Ракитница, с поставен за разглеждане въпрос “Съгласни ли сте да се  построи депо за битови отпадъци в землището на с.Ракитница - община Стара Загора?”. Не е спорно между страните, а и е установено от представената по делото подписка, че  в нея  вярно изписване на име и ЕГН е налице по отношение на 48 лица, а по отношение на 49 лица са налице грешни и непълни данни. При наличие на валидно подадени гласове, чрез попълване на подписката от 48 лица, при брой граждани с избирателни права в с.Ракитница 338, в случая е изпълнен както законовият критерий по чл.27, ал.1, т.3 ЗПУГДВМС, така и този по чл.27 ал.2 ЗПУГДВМС - съгласно който общинския съвет приема решение за произвеждането на местен референдум тогава, когато това е поискано от Инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от 1/10 от гражданите с избирателни права в съответната община, район или кметство и не противоречи на ограничението по чл.26, ал.2 от с.з. Налице е подкрепа от 14.2% от гражданите с избирателни права в с.Ракитница за иницииране произвеждането на местен референдум в населеното място /кметството/.

Според чл.26 от ЗПУГДВМС, местен референдум се произвежда в община, район или кметство за  пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление или органите на района или кметството. Целта на закона  е въпроси компетентността на органите на местно самоуправление или местна администрация – Общински съвет, кмет на район или кметство, да бъдат разрешени не от тях съобразно правомощията им съгласно ЗМСМА, а пряко от гражданите на съответната община, район или кметство.  В този смисъл е и разпоредбата на чл.26, ал.4 от ЗПУГДВМС, че приетото с местен референдум решение не подлежи на последващо одобрение и произвежда преки последици. Съответствието на това изискване, а именно, дали въпросът съдържащ се в предложението за провеждане на местен референдум е законосъобразен е предоставен в правомощията на съответния общински съвет с разпоредбата на чл.31, ал.1, изр.2 от ЗПУГДВМС, според която ако Общинският съвет установи, че въпросът е незаконосъобразен, с мотивирано решение отказва произвеждането на местен референдум.

Съдът намира, че поставения за разглеждане на местен референдум въпрос, не е от компетентността на органите на кметство с.Ракитница /на неговия кмет/, за да могат да бъдат разрешени чрез провеждането му  в рамките на кметството, при условията на чл.27, ал.2 от ЗПУГДВМС, за която хипотеза са налице подписите на  повече от 1/10 от гражданите с избирателни права. Искането за произвеждане на местен референдум е за отговор на въпроса “Съгласни ли сте да се построи депо за битови отпадъци  в землището на с. Ракитница, Община – Стара Загора?”. Така формулираният въпрос не подлежи на решаване от кмета на кметството, при императивно определените му правомощия в чл.46, ал.1 от ЗМСМА, съответно  не може  да бъде разрешен  и чрез заместване на волята му, чрез пряко участие  на гражданите с избирателни права в кметството. Съгласно разпоредбата на чл.97, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, местоположението на площадките за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци се определя с общите и  подробни устройствени планове, като според ал. 3 на същата разпоредба , площадките се избират, изграждат и експлоатират въз основа на проекти, одобрени по общия ред и съгласно изисквания определени с  наредби на министъра на  регионалното развитие и благоустройството, на министъра на околната среда и водите и на министъра на здравеопазването. Тези изисквания са определени с Наредба № 7 от 24.08.2004г. за изискванията на които трябва да отговарят площадките, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци /Наредба № 7/2004г./. Съответна с посочените разпоредби на ЗУТ е тази на чл.3, ал.1 от Наредба № 7/2004г., че площадките за третиране на отпадъци се отреждат с влязъл в сила подробен устройствен план, изработен и одобрен по реда на глава VІІ, раздел ІІІ от ЗУТ. Раздел ІІІ на глава VІІ от ЗУТ касае създаването, обявяването и одобряването на устройствените планове, като, както изработването, така и обявяването и одобряването им са от компетентността на кмета на общината, съответно на  Общинския съвет, но не съдържат правомощие в тази насока на кмета на населеното място.  Налага се извода, че искането на Инициативен комитет с.Ракитница, за произвеждането на местен референдум касае разрешаване на въпрос, подлежащ на разглеждане от орган различен от кмет на кметство, следователно се явява незаконосъобразен по смисъла на чл.  31, ал.1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл.26, ал.1 от същия закон.

Независимо от това следва да се отбележи, че организацията на управлението по дейността на отпадъците е възложена на кмета на съответната община, съгласно разпоредбата на чл.16, ал.1 от Закона за  управление на отпадъците /ЗУО/. Съгласно чл.16, ал.3, т.4 от ЗУО, именно негови са правомощията и задълженията да организира избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци, като отново  не се предвиждат правомощия и/или задължения в тази насока за кмета на съответното кметство, на чиято територия ще бъде разположена, при наличие на всички други законови условия площадката за събиране и третиране на отпадъци. Установено е по делото, че  с приетата Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009 – 2013 г. е предвидено изграждане на регионално депо за регион Стара Загора, включващ общини – Стара Загора, Раднево, Опан, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и Твърдица. Съгласно разпоредбата на чл.19а от ЗУО, общините включени в регионите по чл. 28, ал.4, в случая регион Стара Загора, създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъците. Мерките за осигуряване изпълнението на националната програма за управление на дейностите по отпадъците, в случая чрез изграждане на регионално депо също са предоставени за осигуряване от съответния кмет на община - чл.16, ал.3, т.13 от ЗУО. От гореизложеното се налага извода, че поставения за разглеждане, чрез произвеждане на местен референдум в с.Ракитница, община Стара Загора въпрос, не е от компетентността на кмета на кметството, изрично определена в чл. 46, ал.1 от ЗМСМА, съответно не може да бъде пряко решен от гражданите на кметството, чрез отговор на същия въпрос.

Неоснователно е възражението за допуснати съществени нарушения на процедурата по ЗПУГДВМС. Определената водеща постоянна комисия по чл.30, ал.1 от ЗПУГДВМС, т.е тази по законност и обществен ред при Община Ст.Загора, е дала своето становище за незаконосъобразност на внесеното предложение за провеждане на местен референдум, след което е изготвено и внесено предложението на Председателя на Общинския съвет с изписани в него два варианта за проекто-решения. Първия за отхвърляне на предложението, втория за одобряването му. Мотивите за отхвърлянето на предложението се съдържат в становището на водещата комисия, което е неразделна част от административната преписка по постановяване на оспореното решение. Това, че мотивите са различни от тези, които съдът разви по-горе, не променят факта, че като краен резултат оспореното решение е правилно. То би било такова дори при положително становище на другите постоянни комисии и на кмета на общината.

Предвид изложеното съдът намира, че обжалваното решение, като издадено от компетентен орган, при съобразяване със съдържанието и целта на закона е законосъобразно. Жалбата се явява неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

Водим от горните мотиви, и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът 

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО, направено от Инициативен  комитет във връзка с Инвестиционно предложение за изграждане на Регионално съоръжение за третиране на отпадъците на площадка „Ракитница-изток” с.Ракитница, Община Стара Загора, против Решение №1150/29.04.2011г. на Общински съвет Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл.30, ал.3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, е отхвърлено предложението за провеждане на местен референдум с въпрос „Съгласни ли сте да се построи депо за битови отпадъци в землището на с.Ракитница?”.

Решението  подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                              2.