Р Е Ш Е Н И Е

№VІ-186                              17.08.2011г.                                  гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД         ШЕСТИ СЪСТАВ

На  девети август                                      две хиляди и единадесета  година

в публично заседание в състав:    

        

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Драгнева

 

секретар З.Д.

като разгледа докладваното от съдия Д. Драгнева

адм. дело №375  по описа на АС Стара Загора за 2011г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, образувано по жалба от адвокат Ченалов в качеството му на пълномощник на Р.П.Д. *** против заповед за задържане №418/18.07.2011г. с правно основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗМВР издадена от инспектор Ивайло Стефанов Димов при ОД на МВР Стара Загора.

         С жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на административния акт поради нарушения на изискванията за форма – липса на конкретни фактически и правни основания за издаването му, липса на място, време, начин на извършване и извършител на престъплението по чл. 253 от НК. Същото съдържа седем алинеи с отделни състави на престъпление, които не са конкретно посочени. С нарушението на изискването за мотивиране на административния акт е нарушило правото на защита на задържаното лице. Поддържа се,че липсват данни за извършено престъпление от задържаното лице, поради което и заповедта с правно основание чл.63 ал.1 т.1 от НК е незаконосъобразна. В съдебно заседание се представя протокол за обиск и изземване съставен в хода на досъдебно производство 429 по описа за 2011г. на ОД на МВР Стара Загора и два броя пълномощни, по силата на които Р.Д. е защитник на Ангел Манев Димитров, обвиняем по същото дело, в качеството и на негова съпруга. Официалния документ и частните документи се представят за установяване на твърдението, че те са задържани от органите на МВР в качеството им на защитници на обвиняем по досъдебното производство, което е недопустимо. Претендира се присъждане на разноски.

         Ответния полицейски орган Инспектор Димов оспорва жалбата, и твърди, че лицето е задържано във връзка с възникнали обстоятелства в хода на досъдебно производство №429/2011 и с цел да се осъществят оперативно издирвателни мероприятия. Лицето е освободено предсрочно след като не са събрани данни за извършване на това престъпление.

         Административен съд Стара Загора като взе предвид становищата на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Предмет на контрол за законосъобразност е административен акт, издаден  на основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗМВР, по силата на който Р.Д. е задържан на 18.07.2011г. в 19.30ч., поради наличие на данни за извършено престъпление по чл.253 от НК - „Който извърши финансова операция или сделка с имущество, или прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имущество, за което знае или предполага, че е придобито, чрез престъпление или друго обществено опасно деяние, се наказва за изпиране на пари”,  с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева. Към административната преписка са приложени обжалваната заповед за задържане и договор за правна защита и съдействие. Доказателства, от които да е видно, че са постъпили данни за извършено престъпление по който и да е състав от НК липсват. Освен това е допуснато и процесуално нарушение като липсва декларация по чл. 63 ал.3 от ППЗМВР, с която задържането лице удостоверява, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 5, букви "б" - "е". Това е достатъчно основание да бъде отменена обжалваната заповед като постановена в нарушение на правилата за задържане на лице – при нейното издаване задължително се осигурява възможност на задържания да упражни правото си на защита. Освен това лицето е задържано на 18.07.2011г. в 19.30ч., а обиска и изземване, извършено в хода на досъдебното производство са започнали в 20.00ч. на същата дата. Следователно данните за евентуално извършено престъпление, освен че не се съдържат в протокола за обиск, представен от адвокат Ченалов, но и дори това да беше така, издаването на заповедта предхожда събирането им. 

Щом полицейския орган се позовава на този протокол за обиск и изземване, следваше същия да е приложен като доказателство по административната преписка, както и съответните документи, удостоверяващи предмета на досъдебното производство. В този случай намерените у Д. частни документи за извършване на финансови операции – закриване на сметки в изброените банки, можеха да се интерпретират като данни за извършено престъпление по чл.253 от НК. След дадени от съда конкретни указания, ответника по делото твърди, че само протокола за обиск и изземване е доказателството, от което се установяват данните за извършено престъпление, но както се посочи по-горе намерените у Д. частни документи сами по себе си не обосновават предположение за извършено от нея престъпление, а освен това следват заповедта за задържане.

При този изход от делото ОД на МВР Стара Загора следва да бъде осъдена да заплати на Р.П.Д. разноски в размер на 10лв. държавна такса, тъй като възнаграждението за един адвокат не е платено, което означава, че към момента на приключване на устните състезания тези разноски не са извършени.

         Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед №418/18.07.2011г. издадена от Инспектор Ивайло Стефанов Димов при ОД на МВР Стара Загора за задържане на Р.П.Д..*** да заплати на Р.П.Д. *** разноски в размер на 10лв./десет лева/, направени пред настоящата инстанция.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.

Копие от решението да се изпрати на страните.

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: