Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

231                                01.11.2011 г.                     гр. Стара Загора

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

         Старозагорският административен съд, VІІІ състав, в публично съдебно заседание на четиринадесети октомври две хиляди и единадесета година, в състав:

                                           

              СЪДИЯ: МИХАИЛ РУСЕВ

       

при секретар Стефка Христова и с участието на прокурора ........................ като разгледа докладваното от съдия М. РУСЕВ адм. дело №392 по описа за 2011 г., за да се произнесе, съобрази следното:

                            

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от АПК, във вр. с чл. 143 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/.

Делото е образувано по жалба на В.Д.М. *** против Заповед №37926/01.06.2011 год. на Началник отдел „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с която на жалбоподателят е отказано да се извърши регистрация на МПС, лек автомобил марка „БМВ”, модел 520, рег. № СТ 7329 СК. Твърди, че е добросъвестен купувач на автомобила, както и че му е нарушено конституционното гарантирано право на частна собственост и не е ясно как е бил установен факта, че процесния автомобил е издирван, при положение, че не е установен оригиналния идентификационен номер на същия.

Ответникът – Началникът на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, не се явява и не изразява становище по жалбата.

Съдът, като взе предвид приетите по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, както и относимите правни разпоредби и извърши служебно цялостна проверка на оспорения административен акт, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Със Заповед №37926/01.06.2011 год. на Началник отдел „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, на жалбоподателят е отказано да се извърши регистрация на МПС, лек автомобил марка „БМВ”, модел 520, рег. № СТ 7329 СК. В същата се съдържа указание за реда и срока на обжалване, както по административен ред, така и по съдебен. При указване на възможността за обжалване по съдебен ред е допусната неточност, като е посочено, че същата подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Стара Загора, а не пред Административен съд. Същото обаче съдът, намира за несъществено, което не е довело и до ограничаване на правото на защита на жалбоподателят дотолкова, доколкото е адресирал жалбата до компетентния съдебен орган. Като фактическо основание за издаване на заповедта се сочи констатираното от комисията за установяване на идентификационен номер и отразено в мотивите на протокол №762 от 17.05.2011 год. обстоятелство, че е налице интервенция върху идентификационния номер на рамата на автомобила и не е осъществен оригиналния такъв.

Заповедта е връчена на жалбоподателят М. на 13.06.2011 год., срещу която е депозирал жалба за оспорването й по административен ред на 23.06.2011 год. По така подадената жалба е постановено решение №51686/22.07.2011 год., което решение няма данни кога е било съобщено на М.. Жалбата срещу първоначалният административен акт е депозирана в деловодството на административният орган на 01.08.2011 год., т.е. в рамките на 14 дневния срок от постановяване на решението /ако се приеме датата на постановяването му и за дата на връчване, ако е в по-късен момент връчено решението, то отново жалбата е депозирана в срок/. При така установените факти, съдът намира жалбата по делото за допустима, като подадена от лице с правен интерес от обжалването и в срока за това, а разгледана по същество, за неоснователна, по следните съображения:

Заповедта е издадена от компетентен орган. До този извод се достига по тълкувателен път, четейки разпоредбата на чл.6 от Наредбата. Текста, че пунктовете за регистрация се създават в структурните звена “Пътна полиция” при Областните дирекция на МВР, води до извода, че компетентен да извърши, респективно да откаже извършването на една регистрация на МПС е единствено Началника на структурното звено “Пътна Полиция”. В случая това е Началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Стара Загора.

В.Д.М. е подал до Началника на "ПП" при ОД на МВР – Стара Загора, Заявление № 111228007079 за промяна на регистрация на МПС. В заявлението е посочено, че искането се прави за лек автомобил марка "БМВ", модел "520 Д", рама № WBAHB11060BB24151, двигател № 22516803, цвят пясъчно бежов. Към заявлението са представени нотариален договор за покупко-продажба №584 от 25.03.2011 год. и свидетелство за регистрация №00184298.

В хода на извършената проверка, започнала при фактическото предоставяне на автомобила в сектор "ПП" при ОД на МВР – Стара Загора е установено съмнение за интервенция по номерата на рамата, в резултат на което е назначена трасологична експертиза, приключила с изготвянето на експертна справка №39/15.04.2011 год., със следното заключение: по площадката, върху която е положен идентификационния номер на представения за изследване автомобил има следи от механична интервенция целяща заличаване или подправка на символи. След извършването на необходимите проверки е съставен и Протокол №762 от 17.05.2011 год. на комисия, назначена от Директора на Областната дирекция със заповед №151/29.01.2010 год.. Заключението на комисията е, че следва да се откаже регистрацията на автомобила поради факта, че в областта на идентификационния номер е налице механична интервенция, вследствие на която са заличени първоначално положените символи и същите не са установени.

В резултат на това е образувана пр. преписка с № 738/2011 год. по описа на ОП – Стара Загора, приключили с постановление от 05.05.2011 год., с което е отказано образуване на досъдебно производство за установената интервенция по номера на рамата на автомобила поради липса на осъществен престъпен състав от общ характер по смисъла на НК, тъй като процесния автомобил е бил внесен в Република България още през 1996 г. От извършената проверка е установено, че автомобилът е обявен за издирване от бюро „СИРЕНЕ” – Унгария на дата 15.02.2010 год., но не е получена молба за правна помощ от унгарските власти, поради което същият следва да се върне на жалбоподателят.

При така установената фактическа обстановка, съдът изведе следните правни изводи.

На първо място – приложеното по делото Решение №51686 от 22.07.2011 год., с което е отхвърлена жалбата на В.М. против заповед №37926/01.06.2011 год на Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора е нищожно. Това е така, тъй като същото е постановено от органа, чийто административен акт се обжалва. В действителност административният орган е отхвърлил жалбата срещу постановеният от него административен акт, което е недопустимо. Същият при наличие на административно обжалване може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспореният акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни – чл.91, ал.1 от АПК. Когато обаче не намери основание за пререшаване на въпроса /какъвто е настоящия случай/, той незабавно изпраща жалбата на по горестоящия административен орган – чл.92, ал.1 от АПК. Ето защо вместо да изпрати жалбата, ведно с цялата административна преписка на горестоящият административен орган за произнасяне, постановявайки решението Началникът на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора е излязъл извън рамките на своята компетентност. Въз основа на гореизложеното, съдът намира, че по повод на административното обжалване на заповедта за отказ за регистрация на МПС липсва произнасяне от по – горестоящия орган.

Заповедта за отказ за регистрация на МПС има необходимото от закона съдържание по чл. 59, ал. 2 от АПК. Оспореният акт е мотивиран, включително и чрез препращане в съдържанието му към съставения протокол на комисията, назначена със заповед на Директора на ОД на МВР – Стара Загора - за фактическите обстоятелства и мотиви за отказ, възприети от органа при произнасянето му и изразяващи се установена интерванция върху идентификацоинния номер на рамата и невъзможността да се установи оригиналният такъв. Посочено е и правилното правно основание за издаване на заповедта – чл.143, ал.3 от ЗДвП и чл.7, ал.1 от Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. Налице е съответствие между фактическите и правни основания за издаването на административният акт. Административният акт следва да съдържа фактическите и правни основания за издаването му. Първите са необходим реквизит на акта и липсата им го опорочава съществено. Липсата на фактически основания представлява винаги съществено административно-производствено нарушение, водещо до отмяна на административния акт. Непосочването или погрешното посочване в акта на правното основание за издаването му не е съществено такова, при условие, че актът съдържа фактическите основания за издаването си. Такова погрешно посочване е налице – посочено е, че заповедта се издава на основание чл.30, ал.2 от ЗМВР. Тази разпоредба предвижда, Директорите на ОД на МВР да издават заповеди при упражняване на своите правомощия. В конкретния случай, заповедта не е издадена от Директора на ОД на МВР – Стара Загора, поради което и позоваването на тази разпоредба е неоснователно.

Съгласно чл. 143, ал. 3 от ЗДвП, пътно превозно средство с подправен, заличен или повреден идентификационен номер не се регистрира, докато не бъде установен автентичният идентификационен номер, поставен от производителя. Т.е. за да се откаже регистрацията на едно ППС е необходимо да са налице две кумулативни предпоставки – да е налице интервенция върху поставеният от производителя идентификационен номер на рамата и да не може да се установи оригиналният такъв. От събраните по делото доказателства се установява, че тези предпоставки са налице, т.е. налице са материално – правните предпоставки за постановяване на процесната заповед.

В хода на съдебното производство не е оспорена истинността на събраните по административната преписка доказателства по реда на чл. 193, ал. 1 ГПК, вр. чл. 144 АПК от страна на жалбоподателя. Събраните доказателства по административната преписка, съгласно чл. 171, ал. 1, изр. първо от АПК, имат доказателствена сила в настоящия процес. Доказателствата по административната преписка съдът цени, защото са безспорни и следващите от тях фактически установявания са конкретни, логични, съответстват си и не са опровергани. Не е оспорено, нито изготвената експертна справка, нито съставеният протокол на комисията.

Що се отнася до направените възражения в жалбата, относно обявяването на автомобила за издирване в системата „СИРЕНЕ”, съдът намира същите за неоснователни. Това е така, тъй като в оспорената заповед не е посочено това обстоятелство като основание за отказ за регистрация, т.е. същото не е предмет на съдебна проверка. Следва да се отбележи, че издирването на един автомобил е самостоятелно основание за постановяване на отказ за регистрация на автомобила – чл.143, ал.5, т.5 от ЗДвП. Административният орган не се е позовал на това правно основание за отказ, поради което и същото не следва да бъде изследвано – кога и къде е било обявено за издирване, доказателства за това, идентичност между издирвания автомобил и представения за регистрация  и т.н.

Не на последно място следва да се отбележи, че интервенцията върху идентификационния номер на автомобила не е абсолютна пречка за извършване на регистрацията в структурните звена „Пътна полиция”. След като се установи автентичния идентификационен номер на рамата може да бъде възстановен по специален ред, регламентиран от Министъра на вътрешните работи. Подробната процедура за възстановяване на номера на рамата е разработена в Инструкция №І-185 от 06.12.2002 год. за определяне на реда за възстановяване на идентификационния номер на ППС. Ако това бъде осъществено и се възстанови автентичния номер, то ще се преодолее и горепосочената законова пречка за регистрацията на автомобила.

Въз основа на изложеното за преценката на събраните доказателства и относимите правни разпоредби, съдът намира за установено фактическото и материалноправно основание за постановяването на отказ за извършване на регистрация на представеното в сектор „ПП” при ОД нао МВР – Стара Загора ППС по чл. 143, ал. 3 ЗДвП. Поради изложено за издаване на обжалваната заповед от компетентен орган и в предвидената форма, като не се констатираха допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила по издаването й, наличие на соченото правно и фактическо основание, то същата е законосъобразна и не е налице основание по чл. 146, т. 1 - 5 от АПК за оспорването й. Жалбата е неоснователна и съдът следва да постанови решение за отхвърлянето й.

Видим от изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, административен съд Стара Загора, VІІІ състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.М. ***, против Заповед №37926 от 01.06.2011 г. на Началник на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора, с която му е отказано да се извърши регистрация на МПС, лек автомобил марка „БМВ”, модел 520, рег. № СТ 7329 СК.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: