Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

                            № 106      25.06.2012г.      град Стара Загора

 

       

     В     И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, VІІ състав, в публично съдебно заседание на тридесети май две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар   П.М.                                                                          и с участието

                        на прокурора                                                                                                            като разгледа

                        докладваното от съдия Р. ТОДОРОВА административно дело № 92 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.54, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.   

 

Образувано е по жалба на Г.С.З. и Т.Г.Й., подадена чрез пълномощника им адв. А.М. ***, против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 94-15207-24-10-468/ 28.02.2012г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – гр. Стара Загора. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт по съображения за постановяването му при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и в противоречие с приложимия материален закон. Жалбоподателите поддържат, че доколкото упълномощеният им представител не е бил надлежно уведомен за съставения акт за непълноти и грешки и за срока, в който е следвало да се яви и да го подпише, неправилно решаващият орган е приел, че е налице отказ на заявилите изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър лица да подпишат този акт. Твърдят, че подаденото от А.Й.А. възражение и изразеното с него изрично несъгласие за подписване на акта за непълноти и грешки не е свързано със спор за материално право, а се основава на лични отношения и претенции към заявителите, поради което не следва да се приема като материалноправна пречка по см. на чл.53, ал.2 от ЗКИР, за издаване на заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти. Молят съда да постанови решение, с което да отмени оспорения отказ на Началника на СГКК – Стара Загора и да върне административната преписка, като задължи органа да извърши заявената промяна в кадастралната карта и кадастралния регистър.  

 

            Ответникът по жалбата – Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Стара Загора, чрез пълномощника си по делото, в представения писмен отговор по чл. 163, ал.2 от АПК и в съдебно заседание, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. С подробно изложени съображения обосновава, че обжалваният акт е издаден при спазване на административно-производствените правила и в съответствие и при правилно приложение на материалния закон. Поддържа, че неподписването на съставения акт за непълноти и грешки от всички пряко засегнати собственици и изрично изразеното несъгласие на заинтересовано по см. на §1, т.13 от ДР на ЗКИР лице с извършването на исканото от заявителите изменение на КККР, представляват абсолютно основание за постановяване на отказ за изменение на одобрената кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Стара Загора.  

 

            Заинтересованата страна – А.Й.А., в представения по делото писмен отговор по чл. 163, ал.2 от АПК, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа, че правилно и законосъобразно административният орган е приел, че изразеното от него изрично несъгласие и отказ да подпише съставения акт за непълноти и грешки, е материалноправна пречка за издаването на заповед по чл.54 от ЗКИР за изменение на кадастралната карта и кадастрален регистър.  

 

            Заинтересованата страна – Й.А.Й., в съдебно заседание заявява, че е съгласен с постановения от Началника на СГКК – Стара Загора отказ за изменение на кадастралната карта и кадастрален регистър. 

 

            Заинтересованата страна – Ж.С.Г., редовно и своевременно призована за съдебно заседание, не се явява, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на жалбата.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

Със Заявление вх. № 94 – 15207/ 30.11.2011г. жалбоподателите в настоящото производство – Г.С.З. и Т.Г.Й., чрез пълномощника им А.М., са направили искане до СГКК  – Стара Загора, за изменение на кадастралната карта на гр. Стара Загора и кадастралния регистър на недвижимите имоти, чрез нанасяне на нов самостоятелен обект в сграда. Към заявлението са приложени схема – проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ на гр. Стара Загора, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР и обяснителна записка към него. Исканото изменение касае попълване на КККР - нанасяне на нов самостоятелен обект – жилище – апартамент, разположен на втори жилищен етаж в двуетажна жилищна сграда с идентификатор 68850.503.474.1, находяща се в ПИ с идентификатор 68850.503.474, с административен адрес гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 106. От представените и приети като доказателства по делото документи за собственост и извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти се установява, че към датата на подаване на заявлението за изменение на КККР, собственици и носители на ограничени вещни права в жилищната сграда, нанасяне на самостоятелен обект в която се иска, са Й.А.Й. /нотариален акт за дарение на недвижим имот № 141 от 13.11.1971г., том ІV, дело № 1713/ 1971г. и Протокол № 49/ 15.03.1972г. на Старозагорския районен съд/; А.Й.А. /нотариален акт № 164 от 29.12.2001г., том VІІ, рег. № 9478, дело № 872/ 2001г., вписан в Службата по вписванията – гр. Стара Загора с вх. рег. № 9888 от 29.12.2001г., акт № 130, том ХХІІІ, дело № 5354/ 2001г./ и наследниците на Стефан Георгиев Й. – Т.Г.Й., Ж.С.Г. и Г.С.З. /нотариален акт № 187 от 06.11.2007г., том Х, рег. № 15283, дело № 1694/ 2007г., вписан в Службата по вписванията – гр. Стара Загора вх. № 13644 от 06.11.2007г., акт № 67, том ХL, дело № 10070/ 2007г. и Удостоверение за наследници № 003962/ 13.10.2011г./. Към момента на одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора със Заповед № РД – 18 – 43/ 25.05.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, няма данни за съществуването и не са нанесени схеми на самостоятелни обекти на собственост в жилищната сграда. На основание чл.26 от АПК заинтересованите собственици писмено са уведомени за образуваното административно производство за изменение на кадастралната карта и кадастрален регистър на гр. Стара Загора чрез нанасянето на нов самостоятелен обект – жилище, апартамент на втори етаж в посочената жилищна сграда, като им е дадена възможност в 7-дневен срок да изразят писмено становище по преписката. По подаденото от Г.З. и Т.Й. Заявление вх. № 94 – 15207/ 30.11.2011г., на основание чл.53, ал.3 от ЗКИР, е съставен Акт № 6 от 09.01.2012г. за непълноти и грешки в сграда с идентификатор 68850.503.474.1, ведно със схема – проект на самостоятелен обект в сграда. На основание чл.62, ал.3, изр. второ от Наредба № 3/ 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, заинтересованите собственици писмено са уведомени за съставения акт за непълноти и грешки и са поканени да се явят в СГКК – Стара Загора за да изразят становището си относно исканата промяна, чрез подписването на акта. Съгласно приложената към административната преписка обратна разписка – известие за доставяне, изпратеното уведомление до Г.З. и Т.Й. чрез пълномощника им А.М., е върнато с отбелязване че пощенската пратка не е потърсена от получателя. С вх. № 94-1222/ 31.01.2012г. в СГКК – Стара Загора е постъпило писмено възражение от Г.С., в качеството й на пълномощник на А.Й.А., с което е изразено изричното несъгласие на заинтересованото лице с исканата промяна на одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър. На основание чл.53, ал.2 от ЗКИР във вр. с чл. 62, ал.3 от Наредба № 3/ 28.04.2005г., е постановен отказ на Началника на СГКК – гр. Стара Загора изх. № 94–15207–24–10-468/ 28.02.2012г., за изменение на кадастралната карта и кадастрален регистър на гр. Стара Загора, състоящо се в нанасяне на нов самостоятелен обект – жилище, апартамент с идентификатор 68850.513.544.1.1 в сграда с идентификатор 68850.513.544.1, разположена в поземлен имот 68850.513.544 /номер по предходен план ІХ-3061, кв.70/ и административен адрес гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 106. От фактическа страна отказът е обоснован с неподписването на съставения Акт № 6/ 09.01.2012г. за непълноти и грешки в КККР от заявителите Г.З. и Т.Й.; от заинтересованото лице Ж.Г., както и изрично изразеното от заинтересованото лице А.Й.А. несъгласие с исканото изменение. Това обстоятелство е прието от административния орган като материалноправна пречка за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър.

 

По делото е допуснато събиране на гласни доказателствени средства чрез разпит в качеството на свидетели на лицата Даниела Тенева Генева, Стела Николаева Петкова и Надка Тенева Тодорова. От показанията на св. Д. Генева се установи, че за периода 09.02.2012г. – 23.02.2012г. упълномощеният представител на заявителите – адв. А. М., е отсъствала от РБългария, което обстоятелство се потвърждава и от представените писмени доказателства. Съгласно показанията на св. Стела Петкова – гл. специалист „Архив” в СГКК – Стара Загора, лично тя, в изпълнение на служебните си задължения, е уведомила адв. М. по телефона за съставения акт за непълноти и грешки и че следва да се яви в СГКК – Стара Загора за да подпише акта като пълномощник на заявителите. Освен уведомяването по телефона е било изпратено и нарочно писмено уведомление, като пощенската пратка се е върнала с отбелязване „непотърсена”. Свидетелката Надка Тодорова – Гл. експерт в СГКК – Стара Загора заявява, че към момента на подаване на заявлението за изменение на КККР е разяснила на адв. М. административната процедура в т.ч. действията, които ще бъдат предприети от служителите на СГКК – Стара Загора във връзка със съставянето на акта за непълноти и грешки, уведомяването на заинтересованите лица и последиците от неподписването на акта.

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

   Оспорването, като направено от легитимирани лица – адресати на постановения отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър, в законово установения срок и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

   Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

           

         По аргумент от разпоредбата на чл.54, ал.1 във вр. с чл.53 от ЗКИР, измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри /респ. отказите за тяхното изменение/, се извършва със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от овластен от него началник на Служба по геодезия, картография и кадастър. Съгласно Заповед № 300-152/ 29.10.2003г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра – гр. София, на началниците на службите по кадастъра са делегирани правомощията за издаване на заповеди по чл.54, ал.1 от ЗКИР за одобряване на измененията в кадастралните карти и кадастралните регистри. Следователно оспореният отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 94-15207-24-10-468/ 28.02.2012г., е постановен от материално и териториално компетентния административен орган - Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, съобразно надлежно делегираните му правомощия.

 

         Разпоредбата на чл.53, ал.1 от ЗКИР предвижда три различни хипотези, при които могат да се изменят одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри, а именно: т.1 – когато съдържат непълноти и грешки; т.2 – когато са одобрени при нарушение на закона и т.3 – когато се нанасят допълнителни кадастрални данни по реда на чл.34, ал.1 от ЗКИР. В случая подаденото от Г.З. и Т.Й. заявление и направеното с него искане за изменение на КККР чрез нанасяне на нов самостоятелен обект в жилищна сграда в режим на етажна собственост, за която сграда не е имало данни за съществуването и не са били нанесени схеми на самостоятелни обекти на собственост, е в хипотезата на чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР -  изменение на одобрената кадастрална карта и кадастрален регистър поради наличието на непълнота и грешка. Редът и условията за иницииране на производството по изменение на кадастралната карта и регистрите и действията, които следва да бъдат предприети в това производство, са регламентирани в чл.53 от ЗКИР и гл. шеста на Наредба № 3/ 2005г. Съгласно чл. 53, ал.2 от ЗКИР, непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересованото лице. Безспорно Г.З. и Т.Й., като наследници на Стефан Георгиев Й. и съсобственици по наследство на втория етаж на жилищната сграда, нанасянето на нов обект в която се иска, имат качество на заинтересовани лица по см. на §1, т.13 от ДР на ЗКИР и подаденото от тях заявление е годно да инициира процедура по изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти. В чл. 53, ал.3 във вр. с ал.1, т.1 от ЗКИР е предвидено, че непълнотите и грешките в одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри се установяват на самото място от Службата по кадастъра с акт за непълноти и грешки, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересованите собственици. Тази разпоредба е детайлизирана в нормата на чл. 62 от Наредба № 3 от 28.04.2005г., като съгласно ал.5 на чл.62  изключенията, при които в случай на изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри не се съставя и не се подписва акт за непълноти и грешки, се свеждат до две хипотези - при изпълнение на влязло в сила съдебно решение, както и когато регулационните линии от приложен устройствен план се нанасят като имотни граници. Съгласно чл.62, ал.3, изр. второ от Наредба № 3/ 2005г., неподписването на акта от някое от заинтересованите лица има за последица издаване на отказ за отразяване на непълнотата или грешката в кадастралната карта и кадастралните регистри.  Следователно съставянето на акт за непълноти и грешки, който да бъде подписан от заявителя и всички пряко заинтересовани собственици, е задължително условие за законосъобразно развитие на процедурата по изменение на основание „непълноти и грешки” на кадастралната карта и кадастралните регистри. Логиката на това законодателно разрешение е, че с подписването на акта за непълноти и грешки от страна на всички заинтересовани лица, ще бъде установена и удостоверена липсата на материалноправен спор относно имота. Формалното изискване за подпис от пряко заинтересованите собственици е гаранция за безспорен правен статут на имота, като условие за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър.

   От представения и приет като доказателство по делото Акт № 6 от 09.01.2012г. за непълноти и грешки е видно, че същият не е подписан нито от заявителите чрез упълномощения им представител, нито от останалите пряко заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в сградата в режим на етажна собственост – А.Й.А., Й.А.Й. и Ж.С.Г..*** е  постъпило писмено възражение от А.Й.А., подадено чрез пълномощника му Г.С., в качеството му на заинтересовано лице по см. на §1, т.13 от ДР на ЗКИР – собственик на самостоятелен обект в жилищната сграда. С това възражение е изразено изричното несъгласие на заинтересования собственик с исканата промяна на одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър. Както вече беше посочено, по силата на императивната нормативна уредба, предпоставка за изменение на кадастралната карта и регистри на основание установени непълноти и грешки, е подписването на акт за непълноти и грешки по чл.53, ал.3 от ЗКИР от заявителя и останалите пряко заинтересовани собственици. По аргумент за противното отказ за подписване на такъв акт, изразен изрично /чрез подаване на възражение или друго писмено волеизявление, обективиращо несъгласие с исканата промяна/ или с конклудентни действия /напр. неявяването за подписването на акта/, ще релевира съществуването на основание по чл.62, ал.3 от Наредба № 3 от 28.04.2005г. за постановяване на отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри. Липсата на съгласие на всички заинтересовани по см. на §1, т.13 от ДР на ЗКИР лица, чиито права се засягат от изменението, обективирано и удостоверено с подписа им върху акта за непълноти и грешки, е отрицателна предпоставка от категорията на абсолютните, преклудираща възможността да се извърши исканото от заявителите попълване на кадастралната карта и кадастрален регистър. В производството по чл.53 от ЗКИР органът не може да извършва преценка досежно основателността на направеното от заинтересованото лице възражение, още по.малко неговата обоснованост, нито мотивите за изразеното несъгласие за извършването на заявеното изменение на КККР. Противното би довело до недопустима административна намеса в развитието на гражданскоправни отношения между равнопоставени субекти, от волята на които субекти единствено зависи определянето на тези правоотношения като спорни или безспорни. Необходимо и достатъчно е да бъде констатиран обективния факт на отказа да бъде подписан съставения акт за непълноти и грешки, за да се приложат правните последици, с които законът свързва неподписването на акта. В тези случаи единствената съответна на закона възможност за административния орган, в условията на обвързана компетентност, е да постанови отказ за отразяване на исканата промяна в КККР. 

            С оглед на гореизложеното съдът намира, че Началникът на СГКК – Стара Загора правилно е установил и преценил релевантните факти и обстоятелства в производството по чл.53 от ЗКИР и съотнасяйки ги към приложимите норми, е обосновал законосъобразен извод за наличието на абсолютна пречка за издаване на заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри поради неподписването на акта за непълноти и грешки от всички заинтересовани собственици.

 

            При постановяването на обжалвания отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Решаващият орган правилно е определил кръга на заинтересованите по см. на §1, т.13 от ДР на ЗКИР лица – пряко засегнати от исканата промяна собственици на недвижимия имот и носители на вещни права, съгласно данните в кадастралния регистър и представените документи за собственост и в изпълнение на задължението си по чл. 26, ал.1 от АПК, е извършил надлежно писмено уведомяване за образуваното административно производство по направеното от Г. З. и Т. Й. искане за изменение на КККР. Съставен е Акт за непълноти и грешки № 6/ 09.01.2012г. със схема-проект на самостоятелен обект в сграда към него. За съставения акт за непълноти и грешки надлежно, по допустимите от закона начини, са уведомени заявителите и пряко заинтересованите собственици, като на основание чл.62, ал.3, изр. второ от Наредба № 3/ 2005г. на лицата е указано, че следва да се явят в СГКК – Стара Загора, да се запознаят с акта и да изразят становището си относно исканата промяна, чрез подписването му.  

            Неоснователно е възражението на жалбоподателите, че поради отсъствието на Ж.Г. от страната, заинтересованото лице не е било надлежно уведомено за образуваното по реда на ЗКИР производство и за действията и актовете на административния орган, поради което неподписването на съставения акт за непълноти и грешки от Ж. Г. не би могло да релевира несъгласие с исканото изменение на КККР, нито да бъде процесуалноправна пречка за издаване на заповед по чл. 54, ал.1 от ЗКИР. От представените и приети като доказателства по делото обратни разписки – известия за доставяне се установява, че изпратените до Ж. Г. писмени уведомления – за образуваното административно производство и за съставения акт за непълноти и грешки, са получени от лице от домашните й – от баба й Михаела, съгласно посоченото в графа „бележки по доставката”. Административният орган не е разполагал с каквито и да е било данни дори и като индиция, че заинтересованото лице не живее на адреса, на който са били изпращани съобщенията, още по-малко че лицето отсъства от страната и живее и работи в Гърция. Всъщност за тези си твърдения жалбоподателите не ангажираха доказателства и в съдебното производство по делото. С оглед на което съдът приема, че заинтересованото по см. на §1, т.13 от ДР на ЗКИР лице Ж. Г. е било надлежно уведомено за съставения акт за непълноти и грешки, поради което не е налице незаконосъобразно процедиране при провеждане на административното производство. Съответно неподписването на съставения акт за непълноти и грешки от Ж. Г. е фактическо обстоятелство, релевиращо основание за постановяване на отказ за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти по см. на чл.62, ал.3, изр. второ от Наредба №3 от 28.04.2005г.   

             

            Административният орган не е допуснал и съществено процесуално нарушение при уведомяването на заявителите чрез пълномощника им за съставения акт за непълноти и грешки. Действително от събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че упълномощеният представител на заявителите – адв. А. М., за периода от 08.02.2012г. – 23.02.2012г. е отсъствала от РБългария. Не е спорно и че изпратеното на Г. З. и Т. Й. чрез адв. А. М. писмено уведомление изх. № 94-15207-24-10-131/ 24.01.2012г. за съставения акт за непълноти и грешки и необходимостта от явяването за неговото подписване, не е получено от пълномощника на заявителите, като пощенската пратка е върната с отбелязване „непотърсена”. Но също така от събраните гласни доказателствени средства безспорно се установи, че още преди изпращането на писменото уведомление адв. М. е била надлежно уведомена по телефона от служител на СГКК – Стара Загора че актът за непълноти и грешки е изготвен и че следва да се яви да го подпише. След извършена преценка по чл.172 от ГПК съдът кредитира показанията на св. Стела Петкова досежно факта на извършено уведомяване на А. М. за изготвения акт за непълноти и грешки. Още повече че пълномощникът на заявителите не само че не оспорва, но и видно от съдържанието на подадената жалба потвърждава обстоятелството, че е информиран че следва да се яви в СГКК – Стара Загора за подписването на акта. Действително нито по телефона, нито в изпратеното писмено уведомление е посочен конкретен срок, в който заинтересованите лица е следвало да изразят становището си по съставения акт за непълноти и грешки. Но при условие че на адв. А. М. още към момента на подаване на заявлението й е била разяснена процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и последиците от неподписването на акта за непълноти и грешки, бездействието на пълномощника на заявителите от момента на неговото уведомяване по телефона непосредствено след изготвянето на Акт за непълноти и грешки № 6/ 09.01.2012г., до заминаването в чужбина – 08.02.2012г., не може да релевира допуснато от административния орган съществено процесуално нарушение.

 

            Следва да се отбележи че дори да се приеме, че заявителите Г.З. и Т.Й. и заинтересования собственик Ж.Г. не са били надлежно уведомени за съставения акт за непълноти и грешки и неподписването на акта от тези лица не е поради липса на съгласие, а е резултат от допуснато процесуално нарушение, това не би довело до друг правен извод различен от направения такъв от решаващия административен орган за липса на предвидената в закона предпоставка за постановяване на заповед за изменение на КККР. Дори актът за непълноти и грешки да беше подписан от заявителите и от Ж. Г., то исканата промяна пак не би била възможна, поради наличието на писмено възражение и изричен отказ на заинтересованото лице А.А.. Само този отказ е достатъчен за да се приеме, че липсва изискуемото се от закона съгласие, обективирано с подписването на акта за непълноти и грешки от всички заинтересовани собственици, като нормативно регламентирано условие за изменение на одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри.  

 

            Предвид гореизложеното съдът намира, че оспореният отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора изх. № 94-15207-24-10-468/ 28.02.2012г. за промяна на кадастралната карта и кадастрален регистър, е правилен и законосъобразен. Жалбата се явява неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена.

 

            С оглед изхода на делото искането на пълномощника на ответника по жалбата за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като на основание 143, ал.4 от АПК  Г.З. и Т.Й. следва да бъдат осъдени да заплатят на СГКК – Стара Загора общо сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените разноски за адвокатско възнаграждение, договорено и заплатено съгласно представения договор за правна защита и съдействие № 25337/ 26.04.2012г.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

 

                                      Р     Е     Ш     И     :

 

 

 

            ОТХВЪРЛЯ  жалбата на Г.С.З. и Т.Г.Й., подадена чрез пълномощника им адв. А.М. ***, против Отказ изх. № 94-15207-24-10-468/ 28.02.2012г. за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър, издаден от Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора, като неоснователна.  

 

ОСЪЖДА  Г.С.З. с ЕГН ********** и Т.Г.Й. с ЕГН **********, да заплатят на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Стара Загора общо сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото.  

 

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                      СЪДИЯ: