Р Е Ш Е Н И Е  89

 

гр.Стара Загора 12.06.2012 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         петнадесети май

през      две хиляди и дванадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                      Членове:           

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора              ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело   № 119   по описа  за 2012 год, за да се произнесе, съобрази следното

 

         Производството е с правно основание чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. 

Образувано е по Заповед № РД–09–177/ 11.04.2012г. на Областния управител на област Стара Загора, с която на основание чл.32, ал.1 и ал.2, чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията /ЗА/, чл.45, ал.4 от ЗМСМА и чл.29, т.4 от Наредба № 2/ 15.03.2002г за условията  и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси / Наредба № 2/ 15.03.2002г/ оспорено Решение № 92/ 08.03.2012г. на Общински съвет Павел баня като незаконосъобразно. Изложени са оплаквания, че решението е прието в противоречие на материалния закон, тъй като липсва правно основание за приемането му, защото към датата на вземането му не е налице действащ договор за превози между Община Павел баня и „Автобусни превози Павел баня” ООД, нито издадено разрешение от Областния управител по реда на чл.29, т.4 от Наредба № 2/ 15.03.2002г. Направено е искане за отмяна на оспореното решение като незаконосъобразно и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

         Ответникът по оспорването - Общински съвет Павел баня, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по процесната заповед.

         Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

С Решение № 154/ 30.10.2008 г. Общински съвет Павел баня е възложил на Кмета на Община Павел баня да подпише анекс към Договор № 1/03.01.2005 г. в частта, определяща срока на действие на договора за извършване на обществен превоз на пътници между Община Павел баня и „Автобусни превози Павел баня” ООД, като удължава същия с 15 години, считано от датата на подписване на анекса.

Със Заповед № РД-09-881/10.12.2010 г. на Областния управител на Област Стара Загора решението на Общинския съвет е оспорено пред Административен съд Стара Загора, който отхвърля като неоснователно направеното оспорване. С Решение № 2742/ 24.02.2012 г. на ВАС, постановено по адм. д. 6335/2011 г., е отменено решението на Административе съд Стара загора, а  Решение № 154/ 30.10.2008 г. на Общински съвет Павел баня е обявено за нищожно.

С оспореното Решение № 92/08.03.2012 г. Общински съвет Павел баня на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1,  т. 23 ЗМСМА  възлага на кмета на Община Павел баня да договори цени на билети с не повече от 10% увеличение от цените на настоящите автобусни билети. В гласуването са участвали 15 общински съветници, от които „за” приемане на решението за гласували девет, двама са били „против”, а четирима са се въздържали. Решението е мотивирано с писмо вх.№ 11858 06.03.2012г от „Автобусни превози Павел баня” ООД, с което е направено ново искане за подписване на споразумение за промяна на цените на билетите, което Кметът на общината намира за целесъобразно с оглед настоящите цени на горивата и завишени други разходи.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предложение първо от ЗМСМА, със Заповед РД-09-148/20.03.2012 г. Областният управител на област Стара Загора връща Решение № 92/ 08.03.2012 г. като незаконосъобразно за ново обсъждане от Общински съвет Павел баня с писмо изх. № 06-00-495/20.03.2012 г. Същото е получено от Общински съвет Павел баня на 21.03.2012 г., видно от съобщение за доставяне № ИД PS 6000 ООGRSC Y.

По делото са представени и приети като доказателства заверен препис – предложение от Кмета на Община Павел баня вх.№ ОС-135/ 06.03.2012г за приемане на процесното решение, извлечение от Протокол № 6 от проведеното на 08.03.2012г. заседание на Общински съвет Павел баня в частта му относно разглеждането, обсъждането и приемането на Решение № 92, писмо изх.№ 06-00-495/ 13.03.2012г на Общински съвет Павел баня за изпратен на Областния управител на област Стара Загора протокол № 6 от проведеното на 08.03.2012г заседание, писмо изх.№ 1225/ 06.03.2012г от Кмета на общна Павел баня до Областния управител на област Стара Загора за даване на разешение по чл.29, т.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002г.

На 04.04.2012г между Община Павел баня и „Автобусни превози Павел баня” ООД на основание писмо изх.№ 95-00-461/ 14.03.2012г на Областния управител ан област Стара Загора във връзка с чл.29, т.4 от Наредба № 2/ 15.03.2002г е сключен договор за възлагане на обществе ревоз на пътници с автобусне транспорт по посочени автобусни линии.

 

         Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с изложените в заповедта доводи и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

Заповед № РД–09–177/ 11.04.2012г. на Областния управител на област Стара Загора е издадена при упражняване на правомощията на Областния управител по чл.31, ал.1, т.5 от ЗА във вр. с чл.45, ал.4 и ал.8 от ЗМСМА. Съгласно чл. 45, ал. 8 ЗМСМА върнатите за ново обсъждане актове могат да бъдат оспорени пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него. Поради това, че върнатото за ново обсъждане Решение № 92/ 08.03.2012 г. на Общински съвет Павел баня не е разгледано на ново заседание на същия, на основание чл. 45, ал. 8 ЗМСМА е оспорено от Областния управител на област Стара Загора с процесната заповед.

Заповед № РД-09-177/ 11.04.2012г на Областен управител на област Стара Загора е постановена в законоустановения срок, от легитимирано лице и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност /по аргумент от разпоредбата на чл.8, ал.11 от ЗОбС и разрешението, дадено с Тълкувателно решение № 5/ 10.12.2008г. на ОС на ВАС/, поради което обективираното в оспорване е процесуално допустимо.

            Разгледано по същество, се явява основателно, тъй като решението на Общински съвет Павел баня е постановено в нарушение на приложимия материален закон и на процесуалните правила.

         Оспореното решение касае Договор № 1/03.01.2005г. за извършване на автобусни превози по посочени транспортни линии, сключен между Община Павел баня и „Автобусни превози Павел баня” ООД, удължаването на срока на който от 5 години на 15 години с решение № 154/ 30.10.2008г на Общинския съвет Павел баня е обявено за нищожно с влязъл в сила съдебен акт.

         Условията  и редът за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси в общините са нормативно регламентирани в Наредба № 2/ 15.03.2002г. На основание чл. 17, ал. 1 и следващите от Наредбата възлагането на превози по транспортни схеми се извършва въз основа на конкурс, който съгласно чл. 26, ал. 1 и 2 приключва със заповед на кмета и сключване на договор за възлагане на превози по автобусни линии за срок не повече от 10 години. Съгласно чл. 17, ал. 3 от същата наредба, общинският съвет взема решение за възлагане на превозите и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на кмета. Решението за възлагане на превозите по съществуващи автобусни линии се взема преди изтичане на срока на договорите, с които е възложено изпълнението на превозите, а когато договорите са прекратени по съответния ред – не по-късно от шест месеца от датата, на която са прекратени. Разпоредбата на чл. 29 от Наредба № 2/ 15.03.2002г дава възможност в случай на необходимост от спешно осигуряване на превозвач по съществуващите линии, областният управител да разреши за срок не повече от 6 месеца превозите да се възлагат без конкурс от кмета на съответната община до провеждането на такъв в изрично изброените хипотези.

От данните по делото е видно, че към момента на приемане на Решение № 92/ 08.03.2012г на Общински съвет Павел баня липсва валиден договор за превоз, защото срокът му е изтекъл, а решението за удължаване на срока е обявено за нищожно. От друга страна, разрешение по чл.29, т.4 от Наредбата е поискано от компетентния орган, но към датата на вземане на Решение № 92/ 08.03.2012 г. от Общински съвет Павел баня не е издадено.

Следователно, при така очертаната приложима нормативна уредба, с оглед липсата на действащ договор за превози между Община Павел баня и „Автобусни превози Павел баня” ООД, както и липса на издадено разрешение от Областния управител на Област Стара Загора по реда на чл. 29, т. 4 от Наредба № 2/15.03. 2002 г., оспореното решение на Общински съвет Павел баня за увеличение цените на билетите е взето незаконосъобразно, защото съответствието му с материалния закон се преценява към момента на постановянате му – чл.142, ал.1 от АПК. При тази фактическа и правна обстановка Общинският съвет не може валидно да предприема каквито и да е действия, свързани с вече прекратения Договор № 1/03.01.2005 г. за извършване на автобусни превози по посочени транспортни линии, сключен между Община Павел баня и „Автобусни превози Павел баня” ООД поради изтичане на срока му на действие. Неговите правомощия в случай на прекратен договор се простират само относно възлагане на превозите по съществуващи автобусни линии чрез вземане на решение за нов конкурс.

На следващо място съдът констатира, че решението е прието и в нарушение на процесуалните правила. Според чл.65, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Павел баня, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /достъпен на интернет-страницата на Община Павел баня/ в дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на постоянните комисии на общинския съвет. В придружително писмо изх.№ ОС-212/ 23.04.2012г Председателят на Общински съвет Павел баня изрично заявява, че преди провеждане на заседанието на 08.03.2012г постоянните комисии към съвета не са разглеждали предложението му за взетото решение.

С оглед гореизложените съображения административният съд намира, че  Решение № 92 по протокол № 6 /08.03.2012 на Общински съвет Павел баня е прието в нарушение на материалния закон и процесуалните правила, поради което следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

С оглед изхода на спора Общински съвет Павел баня следва да бъде осъден да заплати на Областна администрация на област Стара Загора сумата 150лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение, определено по реда на чл.78 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК и чл.8 от Наредба № 1/ 2004г за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение 92 по протокол № 6 /08.03.2012 на Общински съвет Павел баня, с което Общински съвет Павел баня възлага на Кмета на Община Павел баня да договори цени на билети с не повече от 10% увеличение от цените на настоящите автобусни билети, по оспорване, обективирано в Заповед № РД–09–177/ 11.04.2012г. на Областния управител на област Стара Загора.

 

ОСЪЖДА Общински съвет Павел баня ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: