Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                   гр.Стара Загора 31.07.2012 година

 

                                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН в открито съдебно заседание на шеснадесети юли  през две хиляди и дванадесета година  в състав :

                                              

                                     

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИРЕНА ЯНКОВА

 

при секретаря  …..…М.П........... и в присъствието на прокурора П.Г. ....... като разгледа докладваното от съдията ЯНКОВА Административно дело №202  по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

           

Производството е образувано по протест на Прокурор при РП гр.Чирпан против Решение №87/03.07.2008г. на Общински съвет Братя Даскалови. С оспореното  Решение Общински съвет / ОС/  Братя Даскалови на основание чл. 21,ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.17,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с § 4 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване          е дал съгласие да се проведе публично оповестен търг за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот - язовир в с. Братя Даскалови, представляващ имот № 000836 по КВС на с. Братя Даскалови с площ 290,574 дка. Посоченият имот бил публична общинска собственост, видно от приложен АОС. В протеста са изложени доводи за нищожност на посоченото решение на ОС – Братя Даскалови, тъй като същото противоречи на чл. 19, ал.1, т. 1 и чл. 20, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), защото язовирите като имоти публична общинска собственост се управляват единствено чрез предоставянето им на концесия. Последното е записано и в чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за концесиите (ЗК). Поради това са налице два специални закона – ЗВ и ЗК по отношение на Закона за общинската собственост (ЗОС).Прокурорът предлага Решение № 87 от 03.07.2008 година по протокол № 11 на Общински съвет – Братя Даскалови да бъде обявено за нищожно,тъй като е незаконосъобразно и противоречи на материално-правните норми.

В съдебно заседание Окръжният прокурор се явява, поддържа протеста по изложените в последния съображения, позовава се на съдебна практика.

Ответната страна Общински съвет - Братя Даскалови се представлява в открито съдебно заседание от надлежно упълномощен процесуален представител – адв.Н., оспорва се протеста, по същество се прави искане за отхвърлянето му като неоснователен и недоказан. Развиват се доводи за правилно посочване на материалноправното основание за приемане на решението-ЗОС  и специалният по отношение на него Закон за сдруженията за напояване.

               Съдът намира протеста за допустим, като подаден от надлежен субект /чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК/ и срещу административен акт, подлежащ на съдебен контрол. С подаването на протеста са предприети действия по защита на обществения интерес, свързан със законосъобразното управление на публичната общинска собственост. Съгласно разпоредбата на чл. 149, ал. 5 от АПК административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето.

             След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, на доводите и възраженията на страните и като извърши служебна проверка за законосъобразност по реда чл. 168, ал. 1-3 във връзка с чл. 146 от АПК, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

          С протестираното Решение № 87 от 03.07.2008 година по протокол № 11./ 03.07.2008г. Общински съвет – Братя Даскалови е дал съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 /пет/ години язовир – публична общинска собственост,съставляващ имот № 000836 по КВС на с.Братя Даскалови.

                         Процесният язовир представлява имот - публична общинска собственост, видно от представеният по делото акт за публична общинска собственост, който притежава удостоверителен характер и представлява годно доказателствено средство относно статута и правото на собственост на индивидуализирания в него имот.От този документ се установява, че същият е влючен като ДМА в имуществото на ТКЗС, представляваща организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Налице е съгласуване  с надзорния орган - Министерството на водите от 02.04.2002 г. за отдаване под наем на процесния язовир съгласно § 4,ал.1 от ПЗР на ЗСН. От административната преписка във връзка с проведения търг и от сключения договор за наем се установява, че язовирът , имот № 000836, находящ се в землището на с. Братя Даскалови е предоставен за ползване на  лицето, спечелоло търга за извършване на рибностопанска и/ или напоителна дейност.на ЗСПЗЗ. Налице е съгласуване - решение

 

          С оглед на установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи по административно- правния спор:

               Няма спор по делото, че предмет на отдаване под наем, представлява язовир. Видът и характерът на собствеността следват и от разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, съгласно която публична общинска собственост са имотите и вещите, определени със закон, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за водите /ЗВ/, определящ като публична общинска собственост водите и водните обекти, в това число естествени извори, езера и блата, когато са разположени на земи - общинска собственост, и не са води и водни обекти по чл. 11, т. е. не са публична държавна собственост. По делото липсват данни язовирите, посочени в процесното решение, да са предназначени за напояване и да представляват елемент от напоителна система на територия на сдружение за напояване, с оглед на което обстоятелство да са приложими разпоредбите на §3 и §4 от ПЗР от Закона за сдруженията за напояване.. По силата на § 4, ал.1 от ПЗР на ЗСН, ако до влизане в сила на закона няма сключени договори по §3,ал.2, до предявяването на искането по реда на § 3,ал.3 от ПЗР на ЗСН язовирите и микроязовирите - публична общинска собственост, могат да се отдават само под наем по реда на чл. 12,ал.4 от Закона за общинска собственост след съгласуване с надзорния орган. Така формулираната разпоредба препраща към текста на §3 от ПЗР на ЗСН. Алинея първа от този параграф от своя страна има приложно поле във връзка с прекратените организации по § `12от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделския закон. Алинея втора от §3 от ПЗР на ЗСН регламентира задължение за предаване на сдруженията за напояване на язовири по ал. 1, предназначени за напояване и представляващи елементи от напоителната система или нейна обособена част на територията на сдружението. Дори да се приеме за приложима, нормата на §4,ал.1 от ПЗР на ЗСН визира предоставянето на ползването на имота по реда на ЗОС, след съгласуване с надзорния орган. За прецизност на изложението следва да се посочи, че разпоредбата на §4,ал.1 от ПЗР на ЗСН препраща към редакцията на чл.12,ал.4 от ЗОС в редакцията от ДВ, бр. 96 от1999 година, преди изменението на ЗОС, публ. в ДВ, бр. 101 от 2004 година, след което отдаването под наем на части от имоти - публична общинска собственост се урежда от чл.14,ал.7 от ЗОС до изменението от ДВ, бр. 15 от 2011 година. Разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС в старата й редакция, действаща към момента на приемане на решението, е неприложима, тъй като тя визира отдаването под наем само на част от имоти публична общинска собственост,а не на целия имот,както е в случая.

 

             След като язовир, публична общинска собственост , съставляващ имот № 000836 по КВС на с- Братя Даскалови  е публична общинска собственост относно управлението на процесния язовир е следвало да намерят приложение чл.19, т.4, буква “в” от Законна за водите и чл. 13,ал.1 т.2 от Закона за концесиите,  т. е. язовирите не може да се отдават под наем по реда на ЗОС, а подлежат на концесиониране. Законът за концесиите  и регламентът в него се явява специален по отношение на ЗОС и уредбата в последния, както и на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост в качеството й на подзаконов акт по прилагането на ЗОС. Посоченото правило не се променя от факта, че с изменението от ДВ, бр. 15 от 2011 година, влязло в сила след приемане на процесното решение, разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС е изменена и вече визира отдаването под наем както части от имоти, така и цели имоти – публична общинска собственост.В процесния случай язовирът не е отдаден под наем за напояване, а е предвиден да се ползва и за рибовъдство. Аргумент в тази насока и разпоредбата на чл. 20 от ЗВ според която управлението на водните обекти, публична общинска собственост се извършва само чрез концесия. Концесията по своята правна същност  особено право на ползване на определени обекти за извършване на стопанска дейност в обществен интерес.Съгласно разпоредбата на чл. 22,ал.2 от ЗВ / в редакцията към момента на вземане на решението/ по отношение на водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения - общинска собственост, се прилага Законът за общинската собственост , доколкото в този закон и Закона за сдруженията за напояване не е предвидено друго. Тази разпоредба следва да се тълкува корективно във връзка с ал.1 на същата която касае начинът на управление на имотите, частна общинска собственост, а не на такива публична общинска..

 

           Макар процесното решение да е прието от орган, компетентен да решава въпросите, свързани с управлението на имоти – публична общинска собственост, в предвидената писмена форма и прието от изискуемото мнозинство, налице е такова съществено нарушение на материалния закон, което обуславя извод за нищожност на приетия от Общински съвет - Братя Даскалови акт ,а именно Решение №87/03.07.2008г.С позавававнето на ОС в оспореното решение на правно основание, което е неприложимо в конкретния случай порокът е съществен, поради което съдът приема, че следва да го обяви за нищожно.

 

             Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК съдът:

 

                                                                Р Е Ш И :

 

             ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Решение № 87 от 03.07.2008 година по протокол № 11 на Общински съвет – Братя Даскалови , с което на основание чл. 21,ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.17,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с § 4 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване е дал съгласие да се проведе публично оповестен търг за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имоти- язовир в с. Братя Даскалови, представляващ имот № 000836 по КВС на с. Братя Даскалови с площ 290,574 дка  по протест на Района прокуратура Чирпан.

 

             Решението подлежи на касационно оспорване и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.    

                                                                                                                                                                   

                                                                                                 СЪДИЯ: