Р Е Ш Е Н И Е

 

№160                                            25.09.2012 г.                          гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на седемнадесети септември две хиляди и дванадесета год., в състав        

                          

                                       Председател: Михаил Русев

 

Секретар И.А. като разгледа докладваното от съдията Михаил Русев адм. дело №235 по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Образувано е по жалба от Р.Б.М., в качеството й на Главен архитект на Община Раднево и Г.Б.Г. против заповед №ДК-10-СЗ-33/21.05.2012 год. на Началника на РДНСК - Югоизточен район, с която е отменено разрешение за строеж №9/02.02.2012 год., издадено от Главния архитект на Община Раднево.

В жалбата се съдържат подробни оплаквания за незаконосъобразност на заповедта като издадена в противоречие с материалноправни разпоредби. Излагат съображения, че констатираната липса на съгласие от страна на съсобственичката на имота Янка Бончева Георгиева не е налице. Същата е подписала по надлежен ред изискуемите документи, включително и заявлението за разрешение за строеж и за одобряване на проект, като в подкрепа на това свое твърдение, представя и заверено ксерокопие на административната преписка с положените от Георгиева подписи. Счита, също така, че е налице оттегляне на подадената жалба от страна Янка Георгиева, видно от направеното от самата нея изрично волеизявление, адресирано и до ответника по делото.

В съдебно заседание жалбоподателят чрез пълномощника си адв. Петрунова поддържа оспорването.

Ответникът – Началника на РДНСК – Югоизточен район, чрез процесуалния си представител юр. Маркова, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Изразява становище, че в изпратена до РДНСК административна преписка, липсва подпис на Янка Георгиева и въз основа на наличните доказателства е постановен обжалвания административен акт, а що се отнася до оттеглянето на жалбата, същото е получено близо месец след издаването на заповедта, поради което и не е взета в предвид от страна на административния орган при издаването на обжалваната заповед.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл. 146 от АПК, намира за установено от фактическа страна следното:

Със заявление вх. №0100-331/22.02.2012 год. от Янка Бонева Георгиева е изразено несъгласие с издаденото разрешение за строеж №9/22.02.2012 год. Това заявление е прието като жалба от страна на Община Раднево и е изпратено по компетентност на Началника на РДНСК – Югоизточен район. В резултат на изискване от страна на ответника е била представена и пълната преписка от страна на Общината, в която преписка обаче липсва подпис на жалбоподателката в заявленията за искане за одобряване на проект и за издаване на разрешение за строеж. Въз основа на наличните доказателства, Началникът на РДНСК – Югоизточен район е установил липсата на съгласие от страна на съсобственик на процесния имот и е постановил отмяната на издаденото разрешение за строеж. В последствие е депозирана молба вх. №ЮИР–СЗ–169–01-110/20.06.2012 г. Янка Бонева Георгиева, в която изразява становище, че е участвала в производството по издаването на отмененото разрешение за строеж и се е подписала навсякъде, където е било необходимо. От изложеното в молбата е видно, че проекта е бил в три екземпляра, като тя е подписала двата, но е пропуснала да положи подпис на екземпляра, входиран в Община Раднево. След установяването на пропуска, се е явила и е подписала всички необходими документи. Изрично заявява, че ако повод за издаването на заповедта е било подаденото от нейна страна заявление до главния архитект, то тя се отказва от него и иска да се оттегли заповедта за отмяната на издаденото разрешително за строеж.

Така установената фактическа обстановка, мотивира следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в предписаната от закона писмена форма, при спазване на административно - производствените правила и в съответствие с приложимите материалноправни норми. Въпреки това заповедта следва да бъде отменена, поради настъпването на нови обстоятелства след издаване на процесния акт, които са от значение за правилното решение по делото. Те, преценени по реда на чл. 142, ал. 2 от АПК са настъпили след издаване на заповедта, но преди приключване на устните състезания, поради което следва да бъдат взети предвид по делото.

На първо място това е полагането на подпис от страна на Янка Георгиева върху необходимите документи за издаването на разрешението за строеж, а именно заявленията за одобряване на проект и за разрешение за строеж. Подаването на процесните заявления без неин подпис, могат единствено да бъдат приети като извършване на действия от страна на Г.Б.Г. от името на Георгиева без представителна власт и без надлежно упълномощаване от нейна страна. Полагането на подпис обаче в един по късен момент, предполага и съгласието й с така извършените правни действия и ги валидира от момента на тяхното извършване. Действително този факт не е бил известен на административния орган и не бил взет в предвид при издаването на заповедта, но към момента на постановяване на настоящето съдебно решение е налице и съдът е длъжен да го зачете при постановяването на съдебния акт. Безпротиворечиво съдебната практика приема, че извършените действия при липса на надлежна представителна власт са относително недействителни - правните действия, извършени от лице без представителна власт не са нищожни, тъй като могат да бъдат потвърдени от представлявания, или налице е висяща недействителност на действията до потвърждаването им и от лицето, от чието име са извършени, а ако мнимо представляваният откаже да ги потвърди, недействителността се стабилизира като се трансформира в относителна, а не в абсолютна нищожност, която може да е само изначална и несанируема. Отстранен е по надлежен ред порока на подадените заявления по административен ред - липса на представителна власт. Спазен е  чл. 42, ал. 2 от ЗЗД - за потвърждаване на действия, извършени без представителна власт в същата форма, която е предвидена за упълномощаването - писмена за подаването на заявленията. При така установената фактическа обстановка, настоящият съдебен състав намира, че административното производство макар и да е започнало без надлежно упълномощаване и без наличието на надлежно волеизявление от страна на Янка Георгиева, то с полагането на подписите в по-късен момент от същата, е налице саниране на започнатото административното производство, т.е. административният орган е бил сезиран по надлежен ред.

На второ място, е налице и десезиране на административният орган с подадената молба от страна на Янка Георгиева, макар и след издаването на обжалваният административен акт. Правото на оспорване е дадена за защита на субективните права, свободи и законни интереси на лицата, които са засегнати от издаденият административен акт. Това субективно право зависи единствено и само от волята на притежателя си. Във всеки един момент от образуваното административното производство, той може да се откаже от това свое право и да оттегли жалбата си. Касае се за гарантирано от Конституцията на Република България субективно право, чието упражняване зависи единствено и само от волята на гражданина. В този случай, правото на жалба е възникнало и съществува, но заинтересованото лице се е отказало от неговото упражняване. Това ззаявление обаче е необходимо да бъде направено в писмен вид и да се доведе до знанието на органа. В производството по обжалване на издаденото разрешение за строеж пред РДНСК, се прилагат правилата на АПК. Налице е един вид обжалване по административен ред на индивидуалният административен акт, макар и в случая РДНСК да действа като особена юрисдикция и не представлява по-горестоящ административен орган по смисъла на АПК. Съгласно чл. 88, ал.1, т.4 от АПК, жалбата се оставя без разглеждане, а производството се прекратява, ако жалбата бъде оттеглена. Действително законодателят не е предвидил краен момент до който това може да бъде направено, т.е. във всеки един момент на административното производство, ако същото не е приключило с влязъл в сила административен акт е допустимо оттегляне на подадената жалба. От представените по делото писмени доказателства, се установява, че към момента на депозиране на молбата за оттегляне на жалбата, издадената заповед не е влязла в сила по отношение на жалбоподателката и за нея съществува правната възможност да оттегли жалбата си. С молбата се десезира административният орган и за същия съществува задължението да прекрати образуваното пред него административно производство. С издадената заповед обаче, се постига резултат различен от волята на жалбоподателката и желания от нея краен резултат.

Въз основа на гореизложеното, мотивира съдът да приеме, че макар и заповедта да е издадена в съответствие с материалния закон, при спазването на процесуалните правила, същата следва да бъда отменена.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ по жалба Р.Б.М., в качеството й на Главен архитект на Община Раднево и Г.Б.Г. заповед №ДК-10-СЗ-33/21.05.2012 г. на Началника РДНСК - Югоизточен район, като незаконосъобразна.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ.

 

 

 

СЪДИЯ: