Р Е Ш Е Н И Е

№18                                        11.02.2013г.                    гр.Стара Загора

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                                  ПЕТИ  СЪСТАВ

На двадесет и девети януари                                две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в състав:    

                                                                             СЪДИЯ: Дарина Драгнева

секретар З.Д.

като разгледа докладваното от съдия Д. Драгнева

адм. дело №385  по описа на АС Стара Загора за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 215 ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалба на И.С.И. ***, против Заповед № 1579/28.08.2012г. на Кмета на Община Казанлък, с която се одобрява изменение на ПУП- план за регулация на част от квартал 106 по плана на гр. Казанлък. С оспорената заповед УПИ ІV-111 – за надземни гаражи и УПИ ХІV-111 за трафопост се обединяват в УПИ ІV-111 за надземни гаражи - 48 броя места за масивни гаражи.  Променят се границите между УПИ ІІ-за жилищни нужди и новообразувания УПИ ІV-111 за надземни гаражи. В УПИ ІІ се отреждат 4 броя места за паркиране/, съгласно графичната част на заповедта на стр.33 по делото. Изменението на ПУП – ПРЗ е извършено на основание чл. 134 ал.1 т.1 от ЗУТ, по искане на Кмета на Община Казанлък за допускане изработването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІV-111 кв.106 по плана на града / стр.23 по делото/, с приложена към него скица с предложение за изменение по чл. 135 ал.2 от ЗУТ.  В текста на скица №235/16.02.2012г. по техническа грешка е вписано изменение на ПУП –ПРЗ в обхват УПИ VІ-111, пренесена в издаденото от Кмета на община Казанлък предписание за изработването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ относно УПИ VІ-111 в кв.106 по плана на гр. Казанлък. Към проекта за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ ІV-111 са приложени и две обяснителни записки – за частичното изменение на плана за регулация на същия имот на основание чл. 134 ал.1 т.1 от ЗУТ и за изменение на плана за застрояване относно УПИ ІІ-111, което се отрежда за жилищно строителство, относно УПИ ІІІ-111 за трафопост, и относно УПИ ІV-111 / новообразувано, съгласно допуснатото изменение на ПУП –ПР/ за надземни гаражи. В двете обяснителни записки са посочени фактически мотиви, подведени под правното основание на чл. 134 ал.1 т.1 от ЗУТ, а именно неугледен вид на кварталното пространство, поради поставени метални контейнери с различна големина и форма, използвани за складове и за автомобили. За въвеждане на ред е необходимо изграждане на нови масивни гаражни клетки в унисон с новата детска площадка южно от кв.106, които да бъдат проектирани със съвременна архитектурна визия. В обяснителната записка за изменение на ПУП –ПР е добавено, че изграждането на подземни гаражи, върху които да се запази съществуващата свободна площ е по-скъпо, а надземните гаражи са по-лесно изпълними и осигуряват възможност за закупуване на отстъпено право на строеж.  Допуснатото изменение на ПУП – ПРЗ е обявено по реда на §4 от ПР на ЗУТ на 20.07.2012г. Кмета на община Казанлък на 16.08.2012г. подава заявление за разглеждане на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ относно УПИ ІV-111 кв.106 от Експертния съвет по устройство на територията на Община Казанлък. На същата дата -16.08.2012г., преди да е изтекъл 30-дневния срок за възражения по проекта, експертния съвет го разглежда и приема решение за изменение на ПУП –ПРЗ относно УПИ ІV-111,  УПИ ІІ-111- за жилищни нужди, УПИ ХІV-за трафопост с предвиждане за надземни гаражи и четири  паркоместа. Заповед № 579/28.08.2012г. на Кмета на Община Казанлък е обявена на 29.08.2012г. по реда на §4 от ДР на ЗУТ, а жалбата против нея е депозирана от И. на 10.09.2012г. преди да изтече 14-дневния срок по чл. 215 ал.4 от ЗУТ.  

Жалбоподателя И.С.И. се легитимира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 ал.1 във връзка с чл. 131 ал.2 т.1 и т.4 от ЗУТ на основание притежание на 0.77%/1405 кв.м. ид.ч. от правото на строеж върху УПИ ІІ-111 кв.106 по плана на гр. Казанлък, съгласно представен по делото нотариален акт за собственост №188/01.03.1975г. на съдия при РС Казанлък. Правото на строеж върху 0.77% ид.ч. от 1405кв.м., притежава на основание право на собственост   върху апартамент №144, на пети етаж в жилищна сграда №1/106, вход Ж, в кв.106, ул. „М. Толбухин” 111, гр. Казанлък, построена в УПИ ІІ-111, кв.106 по плана на града. Предвид на това, че УПИ ІІ -111 кв.106 е непосредствено засегнат от изменението на плана за регулация, чрез промяна на вътрешната му регулационна линия с новообразувания УПИ ІV-111, както и предвид допуснатата промяна на предназначението на УПИ ХІV-111 – за трафопост, чрез отреждането му за надземни гаражи, се налага извод за изпълнение на условията на чл. 131 ал.1 във връзка с ал.2 т.1 и т.4 от ЗУТ, пораждащи право да се иска отмяна на актовете за одобряване изменение на влезли в сила подробни устройствени планове. Съпоставката между положението преди допуснатото изменение и разпоредените с оспорваната заповед промени, сочи на извод за наличие на правен интерес – УПИ ХІV -111 е бил отреден за трафопост, а УПИ ІV-111 за подземни гаражи, които се обединяват в един по-голям УПИ ІV – 111 и се променя предназначението им като се отрежда строителство на надземни гаражи. След като новообразувания УПИ има различно предназначение от това, което са имали имотите, включени в него, е налице основание да се признае правото на жалба по чл. 131 ал.2 т.4 от ЗУТ на лицата, които притежават право на собственост или ограничени вещни права върху съседния УПИ ІІ-111. Обратно, ако не се променяше предназначението на съседните имоти, жалбата би била допустима само относно онази част на заповедта, с която се променя регулационната граница на УПИ ІІ-111.

В жалбата са изложени твърдения за нарушения на процедурата по одобряване на проекта за ПУП, тъй като не е придружен от плановете, посочени в чл. 108 ал.2 от ЗУТ, не е искано съгласието на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 ал.1 от същия закон, не е изследвано как ще се отрази промяната на регулационната граница между УПИ ІІ-111 и новосъздадения УПИ ІV -111 на собствениците на апартаменти в УПИ ІІ-111. Иска се и присъждане на съдебните разноски по делото.

Ответника Кмета на община Казанлък, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и иска от съда да бъде отхвърлена като неоснователна.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в 14-дневния срок по чл. 215 ал.4 и от заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 ал.1 във връзка с ал.2 т.1 и т.4 от ЗУТ, а разгледана по същество е изцяло основателна, макар и не по изложените в нея мотиви. На основание чл. 168 ал.1 от АПК, съдът проверява съществуването на правото на жалбоподателя да иска отмяна на административния акт, като осъществява контрол за законосъобразност на същия на всички основания по чл. 146 от АПК, дори да не са наведени като оплаквания в жалбата. За спазване на материалния закон и административната процедура, съдът следи служебно на основание посочената норма на чл. 168 от АПК. Поради това, въпреки, че не събира служебно доказателства, а само дава указания за установяване на релевантните по делото факти, съдът е длъжен да изследва изпълнението на всички изисквания на специалния закон и да отмени акта, ако те не са удовлетворени, дори страните да не са ги посочили. Настоящия случай е именно такъв, като съдът констатира, че със Заповед № 1579/28.08.2012г. / цветно копие на графичната част на стр.81 по делото/, Кмета на община Казанлък одобрява изменение не само на плана за регулация на УПИ ІV -111, както е поискано и допуснато, но и на УПИ ІІ-111 и УПИ ХІV -111, съответно изменя се и плана за застрояване на УПИ ХІV и УПИ ІV като се предвижда застрояване с надземни гаражи, а отпада предвиденото изграждане на подземни и на трафопост. Въз основа на искане по чл. 135 ал.3 от ЗУТ е допуснато изработване на проект за изменение на ПРЗ само относно УПИ ІV-111 /от подземни за наземни гаражи/. Засегнати, съгласно диспозитива на оспорената заповед са и УПИ ХІV-111 и УПИ ІІ -111, които обаче не са предмет на заявлението и на предписанието за изработване на проект за изменение на ПУП –ПРЗ. Видно от обяснителните записки и скиците – предложения за изменение на ПР и ПЗ / стр. 34 и стр.35 по делото/, предвижданото изменение на регулацията и на застрояването, не касае само УПИ ІV -111 за подземни гаражи по изменения план. Следвало е да се поиска и допусне изработване на проект за изменение на регулацията на всички имоти, предмет на заповедта, а именно УПИ ХІV-111, УПИ ІІ-111 и УПИ ІV-111.  Дори да се приеме, че това нарушение на процедурата е несъществено, предвид одобряване на проекта за изменение на регулацията и промяна на застрояването от Общинския експертен съвет, допуснато е друго, което е съществено тъй като е могло да доведе до друг резултат. В обяснителната записка за частично изменение на плана за регулация е вписано, че УПИ ІV-111 трябва да бъде с отреждане от подземни гаражи, да се разшири и върху УПИ ХІV -111, който ще се включи в новия УПИ ІV, да се изградят надземни гаражи. В предписанието също е вписано отреждане на УПИ ІV-111 за подземни и надземни гаражи и озеленяване. От текста на решението на ОбЕСУТ НЕ става ясно какво точно одобряват, но тъй като решението е положително, следва извод, че се одобрява изграждането на надземни и подземни гаражи и озеленяване в новообразувания УПИ ІV -111. Такъв диспозитив в оспорената заповед липсва – одобрено е предназначение на новообразувания УПИ ІV само за надземни гаражи, а в решението на експертния съвет е вписано, че се одобрява отреждане на УПИ ХІV за надземни гаражи и четири броя паркоместа, УПИ ІV-111 и ІІ-111 са за жилищни нужди. Допуснатите противоречия между обяснителните записки, проектите и диспозитива на подготвителните административни актове от една страна и издадената заповед от друга, сочат на съществено нарушение на производството по изменение на влезли в сила подробни устройствени планове. Всяко изменение следва да бъде допуснато, разгледано и след това одобрено, като е недопустимо, с оглед императивния характер на процедурните правила на ЗУТ, да се одобряват планове, които не са допуснати за изработване и не са разгледани от експертния съвет. Следвало е тези противоречия да бъдат отстранени като конкретно се поиска изменение на регулацията на всички засегнати имоти, включително УПИ ІІ и УПИ ХІV; изменение на предназначението на УПИ ХІV и УПИ ІV, които с одобрената заповед са обединени в едно УПИ с цел застрояване само с надземни гаражи, с предвидени паркоместа в УПИ ІІ-111. В решението на експертния съвет е посочени, че те се предвиждат в УПИ ХІV, в който  не могат да бъдат ситуирани, поради отпадането му от плана за регулация.  Изложените фактически мотиви за предприетото изменение на ПРЗ не могат да се квалифицират правно под нормата на чл. 131 ал.1 т.1 от ЗУТ – съществени изменения в обществените и икономически условия, при които е одобрен действащия ПУП. Необходимостта да бъде въведен ред в териториалното пространство, каквото е целта на рестриктивния Закон за устройство на територията, се удовлетворява чрез упражняване на правомощия по премахване на незаконно поставени преместваеми обекти. Нормата на чл. 131 ал.1 т.1 от ЗУТ изисква кумулативното наличие на две условия: съществени промени в обществено икономическите и в устройствените условия, при които е бил одобрен плана. УПИ ІV-111 е бил устроен за подземни гаражи и озеленяване – видно от скица на стр. 36 по делото, а с изменението озеленяването отпада като се замества от надземни гаражи, тъй като са по-лесно изпълними и върху свободната от озеленяване площ може да се учредява право на строеж. Поставянето на метални гаражи не може да се преценява като съществени промени в устройствените условия.

На следващо място имотите, предмет на оспорената заповед се намират в устройствена зона Кж, което означава комплексно жилищно строителство. След като се касае за УПИ-та в устройствена зона Кж, следва да се спазват правилата на чл. 22 ал.2, ал.4, ал.6 и чл. 110 ал.4 от ЗУТ. Действащия ПУП – ПЗ е бил одобрен в съответствие с чл. 22 ал.2 от ЗУТ, а за изменението му, каквото представлява допускането на ново строителство и обособяването на нов УПИ, е необходимо изработването на план по чл.110 ал.4 – ПРЗ за преструктуриране на жилищния комплекс, който трябва да има обхват най-малко територията на един квартал с комплексно застрояване. Следователно, ако имотите се намират в квартал за комплексно жилищно застрояване, този факт е определящ и изисква изработване на ПРЗ по чл.110 ал.4 от ЗУТ със съответния обхват и следване на процедурата по обществено обсъждане.

Предвид на изричното вписване в графичната част на оспорената заповед, че имотите, които са неин предмет се намират в устройствена зона „Кж”, съдът не възприема становището на вещото лице по допуснатата съдебно техническа експертиза, че отреждането на УПИ ІІ -111 за комплексно жилищно строителство е отпаднало с устройването му за жилищно застрояване / виж проект за изменение на стр.34 по делото/. С оспорената заповед УПИ ІІ-111 от Кж остава само за жилищно строителство, но това не променя факта, че се намира в устройствена зона за комплексно жилищно строителство, определящ за условията и процедурата, при които може да се предвиди ново строителство в отделни имоти, включени в такава зона.

Настоящия състав счита, че само този факт в достатъчна степен е опорочил оспорената заповед, като спрямо действителното положение не са приложени онези норми на ЗУТ, които го уреждат, а именно чл. 22 ал.2 ал.4, ал.6 и чл.110 ал.4 от ЗУТ. Само за пълнота следва да се каже, че с оглед заключението на вещото лице, разстоянието от сградата в УПИ ІІ до регулационната линия с новообразувания УПИ ІV-111 е с десет метра по-малко от изискуемото по чл. 31 ал.2 т.1 от ЗУТ, което следва да се спазва не само при одобряване на ПЗ относно незастроени имоти, а и при промяна на регулацията на вече застроени такива. Изхода от спора обуславя и основателност на искането за присъждане на разноски размер на 265лв., сторени от жалбоподателя за възнаграждение за вещо лице и държавна такса за предявяване на жалбата.

         Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

Р Е Ш И

            ОТМЕНЯ Заповед №1579/28.08.2012г. на Кмета на Община Казанлък по жалба на И.С.И..*** да заплати на  И.С.И. сумата от 265лв./двеста шестдесет и пет лева/ представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.

            Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

                                              Административен съдия: