Р Е Ш Е Н И Е  33

    

  гр.Стара Загора 07.03.2013 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесет и шести февруари

през      две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                           СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

при секретаря    М.П.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  ИРЕНА ЯНКОВА   адм.дело   № 519 по описа  за 2012 год. за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.195 ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/.

 

Образувано е по жалба от С.Б.Ж. ***  против заповед № РД- 25-2100/ 12.11.2012г на кмета на община Стара Загора, с която е наредено да бъдат премахнати седем метални гаража, намиращ се в гр.Стара Загора, УПИ ХVІ-6999,кв. 327 по плана на гр. Стара Загора. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на заповедта като постановена в противоречие с материалноправни разпоредби и при съществени нарушения на процесуални правила. Оспорват се констатациите на административния орган, че в имота жалбоподателят са изградени обекти – гаражи, а твърди, че същите са преместваеми съоръжения, тъй като нямат трайна връзка със земята и че те са изградени въз основа на инвестиционни проекти и разрешение на строеж- в този смисъл при налични строителни книжа. Отделно се излагат доводи, че той не е собственик на УПИ ХVІ 6999, където се намират гаражите и неправилно кметът го задължава да премахне обекти, които не са негови. Направено е искане за отмяна на заповедта.

Ответникът по жалбата - Кметът на Община Стара Загора, редовно призован,чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като твърди, че административният акт е постановен при спазване на административно производствените правила и в съответствие с приложимите правни норми

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, намира за установено  следното:

Жалбоподателят С.Б.Ж. е собственик на УПИ ХVІ- 6998 в кв.327 по плана на гр.Стара Загора, а собственик на имот ХVІ—6999, кв. 327 по плана на гр. Стара Загора е Надежда Танева Стоянова, видно от договор за доброволна делба от 29.12.2011 година

По сигнал , постъпил в община Стара Загора за неправомерно разположени метални гаражи до кмета на община Стара Загора е образувано административно производство, при което е извършена проверка от служители на община Стара Загора,   приключила с мнение на 15.02.2012 г. / така констативен протокол от същата дата, че в УПИ ХVІІ -6198 кв. 327 и УПИ ХVІ – 6999 по плана на гр. Стара Загора има поставени метални гаражи. Във връзка с този протокол и постъпилата жалба са уведомени домоуправителите на входове “ Б” , “ О” и А” за уточняване на собствеността на гаражите. Служители на община Стара Загора са направили повторна проверка  на обектите, които се намират в УПИ ХVІІ-6999 и са установили наличието на седем броя метални преместваеми гаражи , които по силата на чл. 47 от ЗУТ могат да имат статута само на елементи за допълващо застрояване. Комисията по чл. 196,ал.1 от ЗУТ, назначена със заповед № РД-25-78 от 20.01.2011 година на кмета на община Стара Загора, след извършена проверка е установила , че в УПИ ХVІІ- 6999 , кв. 327 по плана на гр. Стара Загора, собственост на С.Б.Ж. по н..а .№ 93/ 1997 има седем броя метални гаражи, за които няма издадени разрешения за строеж и е предложила на кмета на община Стара Загора те да бъдат премахнати, като неподходящи по местоположение и вид и изградени без  строителни книжа. За датата на проверката  не е изпратена покана на жалбоподателя и той не е присъствал на огледа. Този констативен протокол е изпратен на С.Ж.  и е получен от него на 01.10.2012 г. , видно от известие за доставка.  Въз основа на този констативен протокол  е издадена заповед № РД- 25-2100 / 12.11.2012г. от кмета на община Стара Загора. С процесната заповед кметът на Община Стара Загора  на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ и констативен протокол от 18. 09.2012 г. на постоянно действаща комисия, назначена със заповед № РД-25-78/ 20.01.2011г. на Кмета на общината, е наредил на жалбоподателя да премахне седем броя метални гаражи, находящи се в УПИ ХVІІ - 6999, кв. 327 по плана на гр. Стара Загора. Изложени са съображения, че гаражите са неподходящи по местоположение и вид и без издадени строителни книжа.

Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима като подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес, за което оспореният административен акт е неблагоприятен, тъй като същият е адресат на заповедта, издадена от кмета на община Стара Загора.

Заповедта, предмет на съдебен контрол, е издадена от компетентен орган,  в противоречие с действащите материалноправни норми и при допуснати съществени процесуални нарушения и в нарушенията на изискванията на форма на административния акт.

На първо място в заповедта на кмета на община Стара Загора е посочен ненадлежен адресат. Посоченото от административния орган правно основание за постановяване на оспорения акт – чл.195, ал.5 от ЗУТ предоставя правомощия на кмета на общината да задължи със заповед собствениците на строежи да премахнат, преобразуват или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и да извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите. От тази законова регламентация е видно, че според цитираната правна норма 195,ал.5 от ЗУТ адресат на акта може да бъде единствено собственика на строежа, които се премахва, като неподходящ по местоположение и вид. От събраните по делото доказателства този факт не се установи. Жалбоподателят  не е собственик на имота, в който са разположени гаражите. Към делото не е приложен цитирания в заповедта нотариален акт № 94 от 1997 година. След като се установи, че лицето не е собственик на УПИ ХVІІ 6999 административният орган следва да изложи мотиви защо приема , че лицето е собственик на обекти, построени в имот, който не е негова собственост към момента на извършената проверка от служители на община Стара Загора и на постановяване на оспорения административен акт. Основание за посочване на Ж. за адресат на заповедта , че е той е собственик на процесното УПИ - 6999 се опроверга от събраните писмени доказателства. От изложеното по- горе съдът приема, че в нарушение на специалния закон ЗУТ и нормата на чл. 195,ал. 5 от ЗУТ кметът на община 0421тара Загора е задължил жалбоподателя да премахне гаражи, които не е установено да са негова собственост.

 От административната преписка, както и по делото не е изяснено дали гаражите  представлява строеж по смисъла на §5, т.38 от ДР на Закона за устройство на територията тоест трайно ли са те прикрепени към земята или  са преместваеми съоръжения. От представените констативни протоколи и извършените проверки тези гаражи се описват като преместваеми съоръжения  и те не могат да бъдат премахвани по този ред. От приетите доказателства и от съдържанието на административен акт не може да се направи извод какъв е статута на гаражите – преместваеми съоръжения ли са те или строежи  . По делото е безспорен фактът, че те са построени без строителни книжа, което означава, че те са незаконни,  и съгласно чл.225, ал.2,т.2 ЗУТ те се премахват по заповед на началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице, съгласно ал.1 на посочената разпоредба/ преди измененията на ЗУТ ДВ 82/ 2012 година/.

При издаването на заповедта административният орган не е изложил мотиви относно конкретните факти, които правят строежа неподходящ по местонахождение и вид. Нито от административната преписка, нито в констативния протокол на комисията по чл. 196,ал.1 от ЗУТ  е описано къде са ситуирани гаражите , какви са техните размери за да бъде проверено дали те са неподходящи по местоположение. По тази причина заповедта се явява необоснована с факти, които са елемент от състава на приложимата правна норма и като постановена в нарушение на процесуалните правила подлежи на отмяна.

При извършената служебна проверка за законосъобразност съдът установи и друго съществено процесуално нарушение. Съгласно чл. 196,ал.1 от ЗУТ състоянието на обектите и необходимите ремонтни и възстановителни дейности, се установяват с протокол от комисия, назначена от кмета на общината, която действа служебно или по искане на заинтересованите лица, като събира всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересованите лица. Въз основа на констатациите, отразени в протокола, комисията предлага на кмета на общината строежът да се поправи, заздрави или да бъде премахнат. Нормата на чл. чл. 196,ал.2 от ЗУТ е императивна. Изслушването на заинтересуваните страни от комисията е част от задължителната процедура, която следва да бъде изпълнена, за да се издаде акт по чл. 195,ал. 5 от ЗУТ. В конкретния случай не е осъществено задължението /няма никакви данни по делото/ да се изслуша заинтересуваната страна или да й се даде възможност за възражение преди вземането на решение за премахване. Като не е изслушала жалбоподателя в качеството му на адресат на заповедта в УПИ- то , в което са разположени гаражите и съответно заинтересувана страна, при формиране на решението си в протокол  от 18.09.2012 година., комисията е допуснала нарушение на процедурата, визирана в императивните норми на специалния закон, което от своя страна е довело до процесуално нарушение при издаването на окончателния административен акт по чл. 195,ал. 5 от ЗУТ – заповед № РД- 25-2100/ 12.11.2012г на кмета на община Стара Загора

 

По тези съображения и на основание чл.146, т.3 и 4 от АПК оспорената заповед следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ по жалба от С.Б.Ж. ***  заповед № РД- 25-2100/ 12.11.2012г на кмета на община Стара Загора, с която е наредено  да се премахнат седем метални гаража, намиращ се в гр.Стара Загора в  УПИ ХVІ-6999,кв. 327 по плана на гр. Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

 

Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.

 

 

 

                                                            СЪДИЯ: