Р Е Ш Е Н И Е  25

 

гр.Стара Загора 06.03.2013 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         деветнадесети февруари

през      две хиляди и тринадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                      Членове:      

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело     29 по описа  за 2013 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно- процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост/ЗОбС/.

 

Образувано е  по жалба на ЕТ „ИППМП д-р Николай Николов” гр.Казанлък против Заповед № 2494/ 20.12.2012г на Кмета на Община Казанлък, с която е прекратен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот в с.Розово, общ.Казанлък. Изложени са съображения за незаконосъобразност на заповедта като постановена в нарушение на процесуалните правила, в противоречие с материалния закон и при несъответствие с целта му. Жалбоподателят обосновава, че е спечелил надлежно проведения търг и е следвало в 14-дневен срок Община Казанлък да му предложи договор за наем. Счита заповедта за прекратяването му за правно и фактически необоснована с оглед обявените условия на търга, нормативната база за провеждането му и липсата на възражение от Кмета на с.Розово като участник в тръжната комисия. Моли оспорената заповед да бъде отменена и да му бъдат присъдени направените разноски по делото.

Ответникът – Кмет на Община Казанлък, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Ирманова оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена.

Заинтересованата страна – ЕТ „ИППМП д-р Марио Колев” гр.Казанлък, намира жалбата за неоснователна като счита оспорената заповед за съобразена с желанието на част от жителите на с.Розово.

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

         Със Заповед № 2294/ 26.11.2012г Кметът на Община Казанлък е назначил комисия да провеждане на публичен търг с явно наддаване на общински обекти, сред които обект „А”, представляващ лекарски кабинет-16.83кв.м., ведно с манипулационна-7.92кв.м., чакалня-25.50кв.м., склад- 5.40кв.м. и санитарен възел-28.88кв.м., находящ се в Здравната служба на с.Розово с обща площ 58.53кв.м.

         На 17.12.2012г тръжната комисия се събрала, констатирала  е, че заседанието е редовно и е предприела провеждането на публичния търг, който й е възложен. За заседанието е съставен Протокол № 91 от 17.12.2012г, в който е отразено, че по отношение на гореописания обект „А” документи за участие са подали двама кандидати – ЕТ „ИППМП д-р Николай Николов” гр.Казанлък и ЕТ „ИППМП д-р Марио Колев” гр.Казанлък. При извършената проверка комисията е установила редовност на подадените документи и е допуснала двамата кандидати до участие в търга. След проведеното наддаване за спечелил търга е обявен ЕТ „ИППМП д-р Николай Николов”.

         В общинската администрация гр.Казанлък постъпва писмо вх.№ 04-00-140/ 20.12.2012г, в което подписаните жители на с.Розово молят за съдействие кмета на общината вторият участник в търга ЕТ „ИППМП д-р Марио Колев” гр.Казанлък да има помещение за прием на пациенти. Върху писмото е поставена резолюция за подгоотвяне на документи за прекратяване на търга по целесъобразност.

С оспорената Заповед № 2494/ 20.12.2012г Кметът на Община Казанлък прекратява публичния търг с явно наддаване за процесния общински имот в с.Розово на основание чл.44, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.11 от ЗОбС и чл.1, ал.3 от Наредба № 15 на Общински съвет Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /Наредба № 15/. От фактическа страна актът е мотивиран с изразено недоволство на жителите на с.Розово, че д-р Николов е спечелил търга и с интереса на населението в общината.

 

Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

Заповед № 2494/ 20.12.2012г на Кмета на Община Казанлък има белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, тъй като  безспорно засяга права и законни интереси на ЕТ „ИППМП д-р Николай Николов” гр. Казанлък.  Жалбата е подадена от надлежна страна, за която оспореният административен акт е неблагоприятен като целящ едностранна негативна промяна в правната сфера на оспорващия и в законоустановения срок. По тези съображения е процесуално допустима, а разгледана по същество, се явява основателна.

Обжалваната заповед е издадена и подписана от Кмета на община Казанлък при упражняване правомощията на кмет на общината по чл.8 от ЗОбС, в писмена форма с нормативно изискуемите реквизити по чл.59, ал.2 от АПК, но при съществени нарушения на материалния закон.

Незаконосъобразността на обжалваната заповед според съда се състои в липса на посочените основания за нейното издаване. Цитираните  текстове на чл.11 от ЗОбС и чл.1, ал.3 от Наредба № 15 на ОбС Казанлък визират управление на общинските имоти в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. Целта на нормативната уредба е да се гарантира използването на общинската собственост преимуществено в полза на териториалната общност, т.е. да не се допуска надделяване на частни интереси. Постигането на целта е обусловено именно от императивното изискване за провеждане на публичен търг, при което да участват възможно най-широк кръг правни субекти и да се постигне максимална икономическа полза за принципала.

В случая не може да се направи извод, че резултатът от проведения търг е нецелесъобразен, при това единствено поради спечелването му от конкретно лице. Посоченото като мотив за издаване на административния акт и като аргумент за защита на обществения интерес писмо вх.№ 04-00-140/ 20.12.2012г не съдържа данни за обстоятелства, поради които са непоправимо накърнени изгодите за населението или за допуснати нарушения при провеждане на търга, евентуално обуславящи противоречие с целта на ЗОбС. Видно от съдържанието му, жителите на с.Розово настояват само за осигуряване на помещение, в което д-р Колев да приема пациенти, като тяхното искане по никакъв начин не е обвързано с конкретния имот-предмет на процесния търг. Не съществува правна възможност по реда на ЗОбС да се обезпечи лекарски кабинет под наем, отговарящ на изискванията на Закона за лечебните заведения, на конкретен общопрактикуващ лекар с пациенти в населеното място, където се намира имот-общинска собственост. Дори само това съображение е достатъчно да обоснове несъстоятелността на доводите на ответника  за прекратяване на проведения търг.

Трябва да се отбележи също, че в случая не е налице каквото и да е нормативно основание за постановяването на заповед за прекратяване на търга. ЗОбС предвижда редът за отдаване под наем на общински имоти да се урежда в наредба, приета от ОбС на основание чл.8, ал.2 ЗОС.  Процесният търг е обявен при действието на такъв подзаконов акт /Наредба № 15 на Общински съвет Казанлък, достъпна на сайта на съвета www.obs.kazanlak.bg/ и по реда, установен в глава шеста от него. В чл.81, ал.2 от нея е предвидено, че процедурата по провеждане на търга се открива със заповед на Кмета, а според чл. 91, ал.1 Кметът на общината сключва в четиринадесетдневен срок  от датата от влизане на заповедта в сила договор  със спечелилия търга при продажба, а при отдаване под наем в четиринадесетдневен срок от датата на уведомяването им.

В така установения ред за провеждане на публичен търг с явно наддаване няма предвидено никакво правно основание за прекратяване по инициатива на органа на вече обявен търг. Единствено разпоредбата на чл.86, ал.4 от Наредба № 15 регламентира хипотеза при възникване на обстоятелства, които правят невъзможни откриването или провеждането на отложен  търг по реда на ал. 1 / в случай, че отсъстват повече от двама членове от комисията или правоспособният юрист/, за същия да се насрочва нова дата по реда на чл.81 - Кметът на общината със заповед да определи провеждането на нов търг. За случаи на оплаквания от неправилни организация и провеждане на търга чл.91, ал.2 от Наредба № 15 предвижда само участниците да сезират административния съд по реда на АПК в 14-дневен срок от уведомяването.

С оглед изложеното съдът намира, че щом законодателят /национален и местен/ не е определил изрично други рамки на компетентност на кмета, той няма правомощието да прекрати тръжната процедура въобще. Следователно във всички случаи на обявен и проведен търг по реда на Наредба № 15 следва да се довърши тръжната процедура като сключи договор със спечелилия търга. Затова настоящият състав счита, че оспорената заповед е незаконосъобразна, поради което следва да бъде отменена, а преписката да бъде върната на кмета на общината със задължителни указания за довършване на тръжната процедура.

 

При този изход на делото на жалбоподателя следва да се присъдят направените разноски по делото в размер на 170лв, включващи заплатени държавна такса и адвокатско възнаграждение.

 

Водим от тези мотиви, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 2494/ 20.12.2012г на Кмета на Община Казанлък В ЧАСТТА за прекратяване на проведения публичен търг с явно наддаване на общински обекти обект „А”, представляващ лекарски кабинет,ведно с манипулационна, чакалня, склад и санитарен възел, находящ се в Здравната служба на с.Розово, ПО ЖАЛБА от ЕТ „ИППМП д-р Николай Николов” гр.Казанлък.

 

ОСЪЖДА Община Казанлък  да заплати на ЕТ „ИППМП д-р Николай Николов” със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Граф Игнатиев” № 6, вх.А, ап.21 сумата 170лв /сто и седемдесет лева/, представляваща направени разноски по делото.

 

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.    

                                                                              

                                                        

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: