Р Е Ш Е Н И Е

№58                                          26.03.2013г.                     гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                                ПЕТИ СЪСТАВ

На двадесет и шести март                             две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в състав:    

        

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Драгнева

 

секретар И.А.

като разгледа докладваното от съдия Д. Драгнева

адм. дело №71 по описа за 2013г. на АС Стара Загора, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалба от Д.С.К., представляван по делото от адвокат Стефанов, против Заповед №699/30.10.2012г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора, с която е разпоредено изземване на свидетелство за управление на МПС №259037599/13.10.2008г., издадено въз основа на документ с невярно съдържание /неистински официален документ за образование/, на основание чл.19 от Наредба №157/01.10.2002г. за условията и реда за издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина във връзка с чл. 151 ал.2 от Закона за движение по пътищата.

Жалбоподателя иска от съда да бъде отменена като незаконосъобразна оспорената заповед поради липса на компетентност на административния орган и поради липса на предмет, предвид декларираното изгубване на свидетелството за управление на моторно превозно средство.

Ответника Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Андреев оспорва жалбата с доводи, че компетентността на органа издател на акта е нормативно установена с чл.19 от Наредба №157/01.10.2002г. на Министъра на вътрешните работи / Наредбата/, а декларираното изгубване на свидетелството за управление на МПС е факт, настъпил след издаването на оспорената заповед. От съда се иска да отхвърли жалбата като неоснователна.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

На 08.10.2008г. жалбоподателя е подал заявление №16821 за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство до Началника на Пътна полиция гр. Стара Загора, с което е декларирал, че притежава основно образование. На 13.10.2008г. е получил свидетелство за управление №259037599 от 13.10.2008г., предмет на изземване с оспорената заповед. Видно от положените под заявлението за издаване на документ за самоличност на български гражданин, жалбоподателя е подал искане за издаване на свидетелството, което е уважено. За придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство се изисква удостоверяване на образователна степен „основно образование” чрез представяне на копие от документа за завършването му – чл.13 т.7 от Наредбата в ред. бр.46 от 16.05.2008г. Изискването не е отпаднало и към настоящия момент, а в приложената по делото преписка се съдържа копие на представения дубликат на удостоверение за завършено основно образование, който документ е признат за неистински в мотивите на определение от 03.08.2011г. на РС Стара Загора за одобряване на споразумение между Д.К. ***. Споразумението има за предмет престъпление извършено от жалбоподателя във връзка с получаване на изземваното свидетелство за управление, а именно използвал е неистински официален документ за завършено основно образование – дубликат на свидетелство №011284, рег. №258/16.06.2005г., серия Е-05/05.11.2007г. Следователно твърдението, че свидетелството за управление на МПС е издадено въз основа на документ с невярно съдържание е факт от обективната действителност, по който няма и спор между страните. Този факт е необходимото и достатъчно условие да бъде разпоредено изземване на свидетелството за управление на МПС, издадено въз основа на него, като факта на изгубването му няма отношение към законосъобразността на заповедта. Предмета на административния акт е определен от нормата, въз основа на която се издава, а в случая това е чл.19 от Наредбата, който определя, че на изземване подлежи издаденото свидетелство за управление на МПС. Следователно заповедта има предмет ако е издаден документа, чието изземване е разпоредено и същия е валиден. В противен случай неговото правно действие е отпаднало, а установяването на неистинността на документа за основно образование ще бъде пречка за подновяването му. Поради това и декларираното изгубване няма правно значение за законосъобразността на акта – не е факт, който като настъпил преди приключване на устните състезания следва да се вземе предвид поради правните последици, които поражда относно спорното право. Изгубването не отрича съществуването на основанието по чл.19 от Наредбата за издаване на оспорената заповед, която е издадена и от нормативно установения орган – Началника на съответното структурно звено „Пътна полиция” , съгласно действащата редакция на разпоредбата. /ДВ бр.93 от 2006г. до 12.02.2013г./ Съответното структурно звено „Пътна полиция” е онова, което е издало или подменило документа – в случая Пътна полиция към ОД на МВР Стара Загора. Началника е компетентен по силата на нормативната разпоредба, а не по силата на законово допустима делегация, предвид което и представените заповеди за делегиране на правата за налагане на ПАМ по ЗДвП са без правно значение по делото.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

РЕШИ:

         ОТХЪРЛЯ жалбата на Д.С.К. против Заповед №699/30.10.2012г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора.

         Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

                                                        Административен съдия: