Р Е Ш Е Н И Е  93

 

      гр.Стара Загора,10.05.2014 год.

 

     В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав,   в публично съдебно  заседание    на  двадесет и девети април през  две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

Председател: ИРЕНА ЯНКОВА

 

                                                                                  

при секретаря   М.П.

и в присъствието на  прокурора                                       като разгледа докладваното от  ИРЕНА ЯНКОВА   адм.дело  № 554 по описа  за 2013 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/ във връзка с чл.118 от Кодекса за социално осигуряване.

Образувано е по жалба на „Нюбиб” ЕООД, уточнена с молба вх. № 956 от 14.03.2014г (л.57 по делото), представлявано от управителя и едноличен собственик Б.Д.Р., със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк” №10, ет.1 против Решение №128 от 26.11.2013г на директора на Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора, с което са потвърдени задължителни предписания изх.№ ЗП-518 от 08.11.2013г издадени по отношение на дружеството от старши инспектор по осигуряването в сектор „КР на ДОО”, отдел „КПК” при ТП на НОИ гр.Стара Загора.

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на това решение по съображения за неправилност и в противоречие с материалния закон на обективирания в него извод за съответствие на задължителните предписания, предмет на административен контрол с изискванията за форма и съдържание на акта. Поддържа оплаквания за незаконосъобразност на задължителните предписания поради неразбираемост на разпоредителната част, която съдържат. Отправеното към съда искане е за отмяна на Решение №128 от 26.11.2013г на директора на Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора и отмяна на задължителни предписания изх.№ ЗП-518 от 08.11.2013г, издадени от старши инспектор по осигуряването в сектор „КР на ДОО”, ТП на НОИ гр.Стара Загора. Претендира и присъждане на направените разноски по делото.

Ответникът по жалбата – Директор на ТП на НОИ гр. Стара Загора, редовно и своевременно призован, не се явява, нито представлява и не заема становище за допустимостта и основателността на жалбата.

 

 

Въз основа на съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Със заповед № 1461 от 29.10.2013г на ръководителя на ТП на НОИ Стара Загора, на основание чл.107 от КСО, е разпоредена проверка по разходите на ДОО на „Нюбиб” ЕООД, ЕИК 123734092, която да се извърши от посочения в заповедта старши инспектор по осигуряването и в посочените в заповедта параметри – период и обхват на проверката. Проверката е приключила с констативен протокол изх.№1587 от 08.11.2013г (л.21-22). В същия са отразени констатациите на контролния орган, че дружеството е подало декларация обр.1 за м.05/2013г за ЕГН ********* с данни за начало на осигуряване 17.05.2013г и отразени дни в т.16.3, без да са посочени дни в т.16.1, което е посочено като противоречащо на чл.10 ал.1 от КСО. Посочено е още, че Татяна Д. Катранова към 17.05.2013г не е била осигурено лице за общо заболяване и майчинство и съгласно чл.52а от КСО няма право на обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл.53 от КСО.

 Със задължителни предписания изх.№ ЗП-518 от 08.11.2013г, издадени от старши инспектор по осигуряването при ТП на НОИ гр.Стара Загора на основание чл.108 ал.1 т.3 от КСО, по отношение на „Нюбиб” ЕООД е разпоредено в срок от 3 работни дни от връчване на предписанията да изпълни следното:  за периода м.05/2013г-м.09.2013г и за ЕГН ********** да се заличи информацията в ПР- декларации обр.1, подадена по ЕИК 123734092 за вид осигурен с код 01.

Задължителните предписания са връчени на 08.11.2013г. на Б.Р. в качеството й на представляващ на „Нюбиб” ЕООД.

Б.Д.Р. е подала жалба срещу тези задължителни предписания (л.18-19 по делото) с вх.№ ОВКО-34 от 18.11.2013г., по повод на която е постановено обжалваното по делото Решение №128 от 26.11.2013г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора. Със същото, на основание чл.117 ал.3 от КСО органът е потвърдил задължителните предписания изх.№ ЗП-518 от 08.11.2013г издадени от старши инспектор по осигуряването при ТП на НОИ гр.Стара Загора, връчени на Б.Д.Р. в качеството й на едноличен собственик и представляващ  „Нюбиб” ЕООД по повод извършена проверка, приключила с констативен протокол вх.№1/08.11.2013г при осигурителя или пореден № 1587 от 08.11.2013г. Органът е приел, че жалбата е допустима, но неоснователна. Изложени са съображения за правилност на задължителното предписание – да се заличат подадените декларации за осигурителен стаж за периода 17.05.2013г-30.09.2013г за лицето Татяна Д. Катранова с посочено ЕГН, поради това, че същата е извън кръга на осигуряваните лица.

По делото са приложени документите, образуващи административната преписка по извършената на осигурителя проверка и издадените въз основа на резултатите от нея актове.

 

При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Оспорването, като направено в законово установения срок, от легитимирано лице – адресат на оспореното решение и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

Съдът, като обсъди събраните доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168 ал.1 във връзка с чл. 146 от АПК, намира жалбата за неоснователна.

 

Производството пред Директора на ТП на НОИ Стара Загора е по повод жалба срещу акт от категорията на посочените в чл.117 ал.1 т.3 от КСО- задължителни предписания изх.№ ЗП-518 от 08.11.2013г, издадени от старши инспектор по осигуряването при ТП на НОИ гр.Стара Загора на основание чл.108 ал.1 т.3 от КСО.

Съгласно разпоредбата на чл.108 ал.1 т.3 от КСО, контролните органи на НОИ, при изпълнение на служебните си правомощия имат право да дават задължителни предписания за спазване на разпоредбите по държавното обществено осигуряване и дейността, възложена на Националния осигурителен институт; задължителните предписания се обжалват по реда на глава осма от КСО. Включената в тази глава разпоредба на чл.117 ал.3 от КСО съдържа правомощията на ръководителя на ТП на НОИ (директора на РУСО) Стара Загора в случаите, когато е сезиран да осъществи административен контрол по отношение на изброените в ал.1 актове. Правомощията по осъществяване на административен контрол обаче възниква  за този орган само в случай, че е сезиран с редовна от външна страна жалба, подадена от лице с правен интерес и снабдено с необходимата процесуална легитимация и против акт от подлежащите на административен контрол (чл.117 ал.1 от КСО). Правото на жалба, включително срещу задължителни предписания, издадени на основание чл.108 ал.1 т.3 от КСО, възниква и може да бъде упражнено при определени процесуални предпоставки, от които се определя и процесуалната допустимост на образуваното въз основа на жалбата контролно производство. Една от тези предпоставки и то от категорията на абсолютните такива, за които органът следи служебно, е наличието на правен интерес от оспорване. Задължително условие, явяващо се и предпоставка, обуславяща правото на обжалване, е обжалваният акт да засяга права и /или законни интереси на лицето, което го атакува. Административният акт "засяга" граждани или юридически лица, когато нарушава или застрашава техни права или законни интереси. Т.е. "засегнати" са онези лица, които са носители на материално-правни последици от решаването на спора, респ. в чиято правна сфера рефлектира неблагоприятно порочния административен акт. В този смисъл неблагоприятно засягане е всяка правна последица от акта, състояща се в: прекратяване или ограничаване на съществуващи субективни права; създаване на нови или разширяване на съществуващи правни задължения, както и хипотезите на невъзможност за упражняване на субективни права, за които законът предвижда издаването на административния акт.

Изискването за наличие на правен интерес се потвърждава и от систематическо тълкуване на разпоредбата на ал.2 на чл.117 от КСО, която определя срок за обжалване на посочените в нея актове, включително задължителните предписания по чл.108 ал.1 т.3, който тече от получаването им, а доколкото задължителните предписания подлежат на връчване по реда на чл.110 ал.4 от КСО на „отговорните лица”, то именно последните са легитимирани да ги обжалват. 

 

В случая, директорът на ТП на НОИ Стара Загора е бил сезиран със жалба против задължителни предписания изх.№ ЗП-518 от 08.11.2013г на контролния орган, които са с адресат Нюбиб” ЕООД гр.Стара Загора и са връчени на управителя на това дружеството. Жалбата срещу тези ЗП е подадена от  Б.Д.Р. в лично качество, а не като представител на „Нюбиб” ЕООД гр.Стара Загора, както неправилно е приел директора на ТП на НОИ (жалба  вх.№ ОВКО-34 от 18.11.2013г на л.18-19 по делото). От доказателствата по преписката не се установява, нито се твърди, по отношение на Б.Д.  Р. да е налице правен интерес от оспорване на посочените предписания. Същата не е носител на каквито и да е материално-правни последици от решаването на спора, респ. не се установява обжалваните задължителни предписания  да рефлектират по какъвто и да е начин в нейната правна сфера. Р. следователно не е заинтересована страна по смисъла на чл.83 ал.1 от АПК и не може да инициира административно производство по глава осма от КСО по оспорване на задължителни предписания изх.№ ЗП-518 от 08.11.2013г, дадени от контролния орган при ТП на НОИ Стара Загора  на „Нюбиб” ЕООД гр.Стара Загора.  Изискването за наличие на правен интерес от оспорване е императивно и обуславя правото на жалба, съответно - липсата на правен интерес се свързва и с недопустимост на жалбата и образуваното въз основа на нея контролно административно производство.

Като е разгледал по същество жалбата на Б.Р. против задължителни предписания изх.№ ЗП-518 от 08.11.2013г, при липса на необходимата процесуална предпоставка за това, директорът на ТП на НОИ Стара Загора е постановил незаконосъобразно Решение №128 от 26.11.2013г., което следва да бъде отменено, като вместо него следва жалбата, подадена от Б.Д.Р. с  вх.№ ОВКО-34 от 18.11.2013г в ТП на НОИ Стара Загора да бъде оставена без разглеждане и производството по нея - прекратено на основание чл.88 ал.1 т.3 от АПК.

Искането на „Нюбиб”ЕООД гр.Стара Загора за присъждане на разноските, направени по делото, се явява неоснователно, предвид резултата от оспорването, който е неблагоприятен за дружеството.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, чл.88 ал.1 т.3  от АПК Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ Решение №128 от 26.11.2013г на директора на Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора, с което са потвърдени задължителни предписания изх.№ ЗП-518 от 08.11.2013г издадени по отношение на „Нюбиб”ЕООД гр.Стара Загора от старши инспектор по осигуряването в сектор „КР на ДОО”, отдел „КПК” при ТП на НОИ гр.Стара Загора и вместо него постановява:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Б.Д.Р. с  вх.№ ОВКО-34 от 18.11.2013г в ТП на НОИ Стара Загора против задължителни предписания изх.№ ЗП-518 от 08.11.2013г издадени по отношение на „Нюбиб”ЕООД от старши инспектор по осигуряването в сектор „КР на ДОО”, отдел „КПК” при ТП на НОИ гр.Стара Загора. като недопустима и прекратява производството по нея.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                          АДМИНИСТРАТИВЕН   СЪДИЯ: