Р Е Ш Е Н И Е

92                                          19.05.2014г.                    гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                                 ПЕТИ СЪСТАВ

На двадесет и девети април                         две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в състав:   

        

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Драгнева

секретар И.А.

като разгледа докладваното от съдия Д. Драгнева

адм. дело №132 по описа за 2014г. на АС Стара Загора, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда  чл.45 ал.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 128 от АПК, образувано по Заповед №АК-01-ЗД-112/02.04.2014г. на Областния управител на област Стара Загора, депозирана пред съда по пощата на 03.04.2014г., в рамките на 7-дневния срок за оспорване на върнат за ново разглеждане акт на общински съвет. Със заповедта са оспорени т.2,т.4,т.5 и т.6 от Решение №561/27.02.2014г. на Общински съвет Мъглиж, върнати за ново обсъждане със Заповед № АК-01-ЗД-90/12.03.2014г. на Областния управител, получена от съвета на 14.03.2014г., по което няма ново произнасяне до 28.03.2014г. Поради това от 29.03.2014г. тече 7-дневния срок по чл.45 ал.8 от ЗМСМА за отнася на въпроса пред съд.

Със Заповед №АК-01-ЗД-112/02.04.2014г. Областния управител на област Стара Загора иска от съда да бъде отменено Решение №561/27.02.2014г. на Общински съвет Мъглиж в частите, с които имоти частна общинска собственост, представляващи изоставена орна земя, се обявяват за такива от първостепенно значение и върху тях се учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години в полза на СНЦ „Ронин” град Стара Загора за осъществяване на спортна дейност на аматьорски принцип, за организиране и провеждане на мероприятия от Държавния спортен календар по отделните видове стрелкови спортове, като се възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване на ограниченото вещно право.

В заповедта на Областния управител се твърди, че земеделската земя не може да бъде обявена за общински обект първостепенно значение, нито изграждането на спортен обект отговаря на определението за такъв обект. Освен това земеделските земи не представляват спортни обекти и следователно не са налице условията на чл.49 от Закона за физическото възпитание и спорта. Излагат се съображения и за нарушение на Закона за опазване на земеделските земи досежно условията за промяна на предназначението на земите, както и доводи за нарушаване на изискванията на Наредба №V-12-299/16.09.2013г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти извън урбанизираните територии.

Ответника по жалбата Общински съвет Мъглиж счита, че се касае за осъществен контрол по целесъобразността на акта, на който Областния управител няма право и иска от съда да бъде отхвърлено оспорването като неоснователно.

Заинтересованата страна СНЦ „Ронин” град Стара Загора иска от съда да бъде отхвърлено оспорването на Областния управител на област Стара Загора.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Заповедта е издадена в рамките на преклузивния срок по чл.45 ал.8 от ЗМСМА и срещу акт, който на основание чл. 8 ал.12 от ЗОС подлежи на оспорване, а разгледана по същество е основателна.

С т.2 от Решение №561/27.02.2014г. Общинския съвет обявява два частни общински имота с идентификатори 49494.774.48 и 49494.774.53 за общински обекти с първостепенно значение. Имотите представляват земеделски земи от ІХ категория с начин на трайно ползване „Изоставена орна нива” и не могат да бъдат обявени за обекти с първостепенно значение. Обектите с първостепенно значение се изграждат върху поземлените имоти и представляват общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти с подобни характеристики, определени с програмата по чл.8 ал.9 от ЗОС. Един поземлен имот като такъв не може да бъде определен за обект с първостепенно значение. Онова, което ще бъде изградено върху поземления имот се определя като обект с първостепенно значение и когато не е изброено от ЗОС, се определя от Общинския съвет с Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост. Един имот може да бъде отреден за изграждане на обект с първостепенно значение, но самия той не може да има първостепенно значение по усмотрение на общинския съвет. Следователно т.2 от Решение №561/27.02.2014г. на общинския съвет Мъглиж е приета без да е налице годен предмет за определяне като обект с първостепенно значение.

С т.4 от цитираното решение е дадено съгласие да се учреди право на безвъзмездно ползване  върху имот, частна общинска собственост, представляващ земеделската земя, на Сдружение с нестопанска цел – спортен клуб за спортни цели като е посочено единствено процедурното условие на чл.39 ал.4 от ЗОС. Нормата определя необходимото квалифицирано мнозинство за вземане на решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване, която е спазена предвид броя на гласувалите 13 общински съветника. Фактически и материално правни основания за приемане на това решение не са посочени и препятстват правото на съдебен контрол за законосъобразност, поради което е налице и основание за отмяна на атакувания административен акт. Земеделската земя, която е частна общинска собственост не е предмет на ограниченията по ЗСПЗЗ касателно пасищата и мерите, представляващи публична общинска собственост по силата на същия закон. Въпреки това, земеделската земя задължително се ползва по предназначение съобразно принципа на чл.2 от ЗОЗЗ. Следователно в разрез с този принцип е решението на Общинския съвет земята да се ползва за спортни цели. Нещо повече, Общинския съвет не може да разреши ползване на земеделската земя, извън трайното й предназначение, а само да се съгласи да бъде променено по реда на ЗОЗЗ. В този смисъл няма правно основание да се учредява право на ползване върху земеделска земя за спортни цели.

С т. 5 от същото решение се определя срока на правото на ползване, поради което тя няма самостоятелно значение и следва да се счита обсъдена ведно с мотивите за незаконосъобразност на т.4 от решението за учредяване право на ползване. Същото важи и за т.6 от акта на общинския съвет за упълномощаване на Кмета на общината да сключи договор с бъдещия ползувател.

Само за яснота следва да се каже, че условията за изграждане на спортни обекти в близост до урбанизираните територии са неотносими към предмета на делото, тъй като не е взето решение за изграждане на конкретни спортни съоръжения или сгради с предназначение за тази дейност.

 Възражението, че Областния управител е упражнил контрол върху целесъобразността на приетото решение е неоснователно. Областния управител е изложил доводи за нарушение на закона при приемане на оспорените точки от решението на общинския съвет, представляващи основание за оспорване на акта по смисъла на чл. 146 от АПК. Съдебен контрол, а значи и искане за отмяна, е допустим и върху актовете на оперативна самостоятелност като съда проверява спазването на изискването на тяхната законосъобразност – компетентност, мотиви, съществуване на фактически и правни основания, възможност за избор между повече от едно решение за постигане на законовата цел. В случая целта на решението може да бъде само разпореждане с имотите частна общинска собственост в полза на населението на общината т.е. задоволяване на общински нужди, но при спазване ограниченията на специалните закони. Факти за необходимостта на общината да се предостави земеделска земя за спортни цели не са изложени като доводи, нито срещу тях стоят мотиви на Областния управител, че тази цел може да бъде постигната по друг начин.  

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ:

         ОТМЕНЯ Решение №561/27.02.2014г. на Общински съвет Мъглиж в частта му по т.2, т.4, т.5 и т.6 по Заповед №АК-01-ЗД-112/02.04.2014г. на Областния управител на област Стара Загора.  

 

         Решението  полежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                        Административен съдия: