Р Е Ш Е Н И Е

103                                          29.05.2014г.                          гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                                 ПЕТИ СЪСТАВ

На двадесети май                                две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в състав:   

        

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Драгнева

секретар И.А.

като разгледа докладваното от съдия Д. Драгнева

адм. дело №155 по описа за 2014г. на АС Стара Загора, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда  чл.215 от ЗУТ във връзка с чл.128 от АПК, образувано по жалба от Д.Г.Г. против Заповед №10-00-529/27.03.2014г. на Кмета на община Стара Загора за премахване на незаконен строеж, изграден без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж, за който няма удостоверение за търпимост и не подлежи на узаконяване, представляващ масивна стоманобетонова ограда с платен метален портал и бетонова рампа, изпълнен в улица след о.т.59 и в УПИ І.124 кв.11 по плана на град Стара Загора. В заповедта се твърди, че улицата е собственост на община Стара Загора, а урегулирания поземлен имот е собственост на Д.Г.. Извършването на строителството е установено с констативен акт № 52/18.12.2013г., съставен от Началник отдел „Контрол по ЗУТ”, старши специалист „Незаконно строителство” и старши специалист при техническа служба на Община Стара Загора. В констативния акт е описано, че строежа се намира на неотчуждена улица между о.т.59-о.т.60 и към УПИ ІV-124 в кв.11 на града и представлява стоманобетонова плътна ограда, разположена от двете страни на метален портал. Оградата в ляво и дясно от портала е с дължина около 1.50м., височина 2.00м. и дебелина 0.20см. Пред портала е изпълнена бетонова рампа. Строежа е показан на копие от плана на кв.11, на града, като изпълнен между регулационните граници на неотчуждената улица и представляващ, врата между две колони. Според Кмета на община Стара Загора строежа е пета категория.

С жалбата си и в съдебно заседание, Г. не оспорва размерите и местоположението на строежа, но твърди, че на място е възстановил разрушените от трети лица каменни зидове, на които се е държала вратата към имота му. Не е изграждал ограда и рампа, а е заравнил изкопания път. Ограда е изградена от съседите на имота му, на мястото на старата каменна ограда между двата двора. Оспорва правния извод на Кмета на община Стара Загора, че е строил върху общинска собственост, защото не е извършено отчуждаване на част от имота му за изграждане на улицата. Излага съображения, че строежа на две колони за закачване на врата към имота му не е строеж пета категория, нито се изисква одобряване на инвестиционен проект и строително разрешение. От съда се иска отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Ответника по делото Кмета на община Стара Загора иска от съда да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна, предвид установеното на място незаконно строителство на ограда и рампа. Позовава се и на констативния протокол, съставен от служителите на РО НСК Стара Загора, към който представя снимков материал.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Заповедта е издадена в нарушение на материалния закон, поради липса на фактическите основания за нейното постановяване.

 Заповед №№10-00-529/27.03.2014г. на Кмета на община Стара Загора е издадена в изпълнение на писмо №СЗ-47-00-567/27.01.2014г., с което Директор Дирекция „Оперативна дейност и контрол” при ДНСК го задължава да разпореди премахване на масивна стоманобетонова ограда с плътен метален портал по реда на чл.225а от ЗУТ, като при неизпълнение ще му бъде търсена административно наказателна отговорност. На 10.05.2013г. в Община Стара Загора е получен констативен протокол №568/20.05.2013г., съставен от длъжностни лица при РО НСК Стара Загора, в който е вписано, че на улица между о.т.59 и о.т.60 в кв. Дъбрава към УПИ ІV-124 е изпълнен строеж, който представлява стоманобетонова плътна ограда, разположена от двете страни на плътен метален портал. Оградата в ляво и дясно на портала е с дължина 1.50м. и височина 2.00м, дебелина 0.20м. Пред портала е изпълнена бетонова рампа. В този констативен протокол няма ситуация на строежа, а е приложена снимка, въпреки изискванията на ЗУТ за окомерна скица, на която да се отрази фактическото положение. В констативния протокол, съставен от служители на община Стара Загора са пренесени констатациите на служителите на РО НСК като върху копие от плана на кв.Дъбрава са начертани две колони и врата, между регулационните линии на улицата. От разпитаните по делото свидетели се установява, че УПИ ІV-124 е бил ограден с каменен зид, който е разрушен и на негово място съседите са построили стоманобетонова ограда между двата имота. Към улицата Г. е възстановил зидовете, на които е била закрепена входната врата. Според свидетеля Семков оградата между двата имота стига до вратата, което означава, че на място действителното фактическо положение не съответства на описаното в протокола на Община Стара Загора – т.нар. ограда върху улицата всъщност е продължение на оградата между два съседни имота и би следвало да бъде разпоредено премахване на целия строеж. Пренасянето на текста от констативния протокол на РО НСК като съдържание на констативния протокол на община Стара Загора, съпоставено с повода за издаване на заповедта, а именно по изричното нареждане на РО НСК и заплаха от административно наказателна отговорност, наред с датата на съставянето на протокола и датата, на която е връчен на Г., чрез залепване, прави вероятно твърдението на жалбоподателя, че органите на община Стара Загора не са посетили на място на имота. Това е причината и да не бъде установено действителното фактическо положение, а именно – към предвидената улица и между нейните граници има изградени две колони с метална врата, както е начертано на констативния протокол на община Стара Загора или вратата е закрепена на оградата между два имота. Ако е така, оградата между имотите следва да се премахне, а не само онази част от нея, за която се държи вратата, поради изричното искане на лица, които нямат качеството на страни в това производство.

Инвестиционен проект за ограда не е необходим, а по изричното разпореждане на чл. 137 ал.1 т.6 от ЗУТ, е строеж шеста категория. От доказателствата по делото – констативен протокол на община Стара Загора и събраните свидетелски показания се установява, че на място няма ограда, а две колони с метална врата, както е посочил и Главния архитект в писмото си до РО „НСК”, поради което и липсват фактически основания за издаване на оспорената заповед. 

 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ Заповед №10-00-529/27.03.2014г. на Кмета на община Стара Загора.  

 

         Решението  не полежи на обжалване пред ВАС на РБ.

 

 

                                                        Административен съдия: