Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е                                

       

 

                147          15.07.2015г.      град Стара Загора

 

 

            В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на тридесети  юни през две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                           

                    

СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

       

 

при секретар  М.П.                                                                                    

и с участието на прокурор                                                                            като разгледа докладваното от съдия ИРЕНА ЯНКОВА административно дело № 81 по описа за 2015г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                        

 

            Производството е по реда на чл.156 и сл. във вр. с чл.144 от ДОПК във вр. с чл.4, ал.1 във вр. с чл. 9б от ЗМДТ и чл. 145 и сл. от АПК във връзка с §2 от ДР на ДОПК.

Образувано е по жалба на „СК Индустриални имоти” ЕАД със седалище и  адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, представлявано от Изпълнителния директор Стойчо Кълвачев, подадена чрез адвокат И.З. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация  /АУЗД/ № 47201/ 19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, с който на дружеството – жалбоподател са установени и определени задължения към бюджета на Община Стара Загора за такса за битови отпадъци за 2013г. в размер на 469,88лв. и лихва за просрочие в размер 59,87лв., както и лихва за просрочие върху несвоевременно заплатена сума за данък върху недвижимите имоти за 2013г. в размер  17,54 лв.

            В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения акт по съображения за издаването му при неспазване на императивните изисквания на чл.59, ал.2, т.4 от АПК за съдържание на акта; в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон и при допуснати  съществени нарушения на процесуалните правила. Жалбоподателят поддържа, че оспореният Акт за установяване на задължение по декларация не е мотивиран в необходимата степен от фактическа и правна страна, като липсва и изискуемата се индивидуализация на определеното задължение от гл. т. на имота, за който е установено; на основата, върху която са направени изчисленията за размера на задължението и на периода от 2013г., за който се отнася. Сочи, че не е налице изискуемо и непогасено от „СК Индустриални имоти” ЕАД задължение за заплащане на такса за битови отпадъци за 2013г. като твърди, че органът по приходите не е отчел от една страна прехвърлянето на собствеността върху недвижими имоти на дружеството през м. октомври 2013г. чрез възлагането им на друго лице в резултат от проведена публична продан по изпълнително дело № 16/2013г., а от друга - че установените с оспорения АУЗД задължения са били погасени чрез плащане, посредством превод на разпределените от частния съдебне изпълнител суми, постъпили от проданта. Направено е искане за отмяна на АУЗД № 47201/ 19.11.2014г.

 

Ответникът по жалбата – Началник отдел "Местни данъци и такси" в Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, в съдебно заседание и в представеното писмено становище, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена.  Поддържа, че Акт за установяване на задължение по декларация № 47201/ 19.11.2014г. е съставен от надлежно оправомощено длъжностно лице в кръга на неговите правомощия и в предписаната от закона форма; постановен е в съответствие с материалноправните разпоредби на които се основава и при спазване на административно-производствените правила. Твърди, че въз основа на събраните по делото доказателства безспорно се установява, че за периода 01.01.2013г. – м. октомври 2013г., „СК Индустриални имоти” ЕАД, като собственик на недвижим имоти, подлежащи на облагане с данък върху недвижимите имоти, дължи заплащане към бюджета на Община Стара Загора на такса за битови отпадъци за реално предоставяни от общината услуги по чл.62 от ЗМДТ. С подробно изложени съображения обосновава, че преведените по сметка на общината суми, след извършено от частен съдебен изпълнител разпределение по изпълнително дело № 20138700400016 на суми от продажбата на недвижими имоти, собственост на „СК Индустриални имоти” ЕАД, не се отнасят и не покриват  задълженията, които са установени и определени по вид, размер и период с оспорения АУЗД.    

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

С декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти вх. № 8575/16.12.2011г., „СК Индустриални имоти” ЕАД е декларирало придобиване собствеността върху недвижим имот /земя и сгради/, представляващ  поземлен имот с идентификатор 68850.233.451 по КККР на гр. Стара Загора, ведно с  една нежилищна /промишлена/ сгради, построена през 1974г. Жалбоподатлят е подал декларация , че през 2013 г. няма да полза процесния имот и е поискал да бъде освободен от такса за сметосъбиране и сметоизвозване / л.51 от делото./

С Постановление за възлагане на недвижим имот от 14.05.2013г. по изпълнително дело №20138700400016 по описа на ЧСИ И. Стръмски с рег. № 870 в КЧСИ /л.10 и сл. по делото/, изнесената на публична продан съвкупност от недвижими имоти на „СК Индустриални имоти” ЕАД /включваща и посочените по-горе поземлен имот и сгради, съгласно т. 21 от постановлението/, е възложена в собственост на „Перфектюп Пакеджинг БГ” ООД - гр. Стара Загора. Постановлението е влязло в законна сила на 07.10.2013г.

Считано от 07.10.2013г. /датата на влизане в сила на Постановление за възлагане на недвижим имот от 14.05.2013г./,  по аргумент от разпоредбата на чл.496, ал.2 от ГПК, „СК Индустриални имоти” ЕАД  е загубило собствеността върху декларираните с декларация вх. № 8575/16.12.2011г. недвижими имоти - поземлен имот и промишлена сграда, като от посочената дата собственик на имотите е „Перфектюп Пакеджинг БГ” ООД.

Съгласно Протокол за разпределение на постъпила сума по изпълнително дело № 20138700400016 от 11.10.2013г. /л.17 и сл. по делото/, раздел ІІ, б. «Б» и б. «Г», е определено в полза на Община Стара Загора на основание чл.136, ал.1, т.2 ЗЗД приоритетно да бъдат изплатени вземанията на общината за дължим местен данък за продадените недвижими имоти в общ размер на 64 268.69лв., съгласно Удостоверение изх. № 10-01-1-6943/ 25.06.2013г., издадено от Община Стара Загора. В това удостоверение /л.62 и сл. от делото/ е посочен общия размер на непогасените задължения за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци към 19.06.2013г. за недвижимия имот – предмет на публичната продан, като за поземлен имот с идентификатор 68850.233.451  са отразени задължения, както следва: за данък върху недвижимите имоти – 10994,67лв. и за такса за битови отпадъци- 8392,55лв.

В Протокол за разпределение на постъпила сума по изпълнително дело №20138700400016 от 11.10.2013г., в б «Б» изрично е посочено, че претендираната от Община Стара Загора сума като дължима ТБО за продадените имоти не следва да бъде изплащана с привилегия, тъй като текста на чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД изрично визира само вземания за дължими данъци.

Съгласно разпечатка /справка от електронно банкиране УРН 000002578 от 25.10.2013г. /л.199 по делото/, с платежно нареждане от ЧСИ И. Стръмски е наредена и съответно е постъпила по сметка на Община Стара Загора, с посочено основание за плащане „погасяване на местен данък за недвижими имоти по  изп. дело № 20138700400016 на задълженото лице „СК Индустриални имоти” АД”, сума в размер 64 268.69лв., в това число и 10994у67 лв. за данък върху недвижимия имот за процесния имот, посочени в т. 21от Постановление за възлагане на недвижим имот от 14.05.2013г., съответно в т.21 от Удостоверението изх. № 10-01-16943/ 25.06.2013г. на Община Стара Загора. На тази дата /25.10.2013г./ следва да се счита за платен дължимия се от „СК Индустриални имоти” ЕАД данък върху недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68850.233.451 собственост на дружеството до 07.10.2013г. и който данък за 2013г. по счетоводни данни на общината е в размер на 905,66 лева.

Не се оспорва от страните , и от представената справка / лист 200 и следващи от делото  за данък  за недвижим имот с идентификатор 68850.233.451 делото/, е видно, че сумата в размер на10 994,67лв., посочена в издаденото от Община Стара Загора Удостоверение изх. № 10-01-1-6943/ 25.06.2013г. като дължима към 19.06.2013г. за ДНИ за процесния недвижим имот /земя и сграда/, всъщност е представлявала сбор от задълженията за този имот, включваща и такива за предходни години и на предходен собственик — „Кълвача инженеринг” АД. С постъпването й в бюджета на Община Стара Загора след извършения превод от ЧСИ по  изп. дело № 20138700400016, сумата е била отнесена /осчетоводена/ като погасяваща както задължението на „СК Индустриални имоти” ЕАД за 2013г. /в размер на 905,66лв./ за ДНИ за имота, така и за задълженията за ДНИ за имота на друго данъчно задължено лице – „Кълвача инженеринг” АД за периоди, предхождащи 2013г.

След извършена проверка по реда на чл.107, ал.3 от ДОПК от орган по приходите в Община Стара Загора, е констатирано, че за декларираните с декларация вх. № 857516.12.2011г. недвижими имоти - земя и сграда, находящи се в землището на гр. Стара Загора, „СК Индустриални имоти” ЕАД има задължения към бюджета на Община Стара Загора за такса за битови отпадъци за 2013г. на основание чл.64, ал.1 от ЗМДТ за предоставени услуги по чл.62 от ЗМДТ, незаплатени в регламентираните срокове по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Стара Загора, както и задължения за лихва за несвоевременно платено задължение за данък върху недвижимите имоти за 2013г. С оглед на което и на основание чл.107, ал.3 от ДОПК във вр. с чл. 4 и чл. 9б от ЗМДТ, е издаден Акт за установяване на задължение по декларация № 47201/ 19.11.2014г. от Динко Г. - старши инспектор в отдел „МДТ” в Община Стара Загора, определен за орган по приходите със Заповед № РД-25-152 от 23.01.2012г. на Кмета на Община Стара Загора. С посочения АУЗД е установен размера на задълженията на „СК Индустриални имоти” ЕАД за такса за битови отпадъци за имота за 2013г. и лихвите за просрочие, изчислени към 19.11.2014г., както следва: такса за битови отпадъци за 2013г. в размер на 469,88лв. /главница/ и лихва в размер 59,87лв. и лихва за просрочие на внесения данък върху недвижимите имоти за 2013г. в размер 17,54лв. или установени задължения общо в размер на 1 265.69лв., от които 1375,54 лв.  главница и лихви в размер на 77,41лв.

 

            На основание чл.107, ал.4 от ДОПК, Акт да установяване на задължение по декларация 47201 /19.11.2014г. е оспорен от „СК Индустриални имоти” ЕАД с подадена жалба вх.№ 10-84-922 от 05.12.2014г. до Началник отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора. В срока по чл. 155, ал.1 от ДОПК сезираният административен орган не се е произнесъл с мотивирано решение по подадената жалба. По силата на законовата фикция, установена с нормата на чл.156, ал.4 от ДОПК, непроизнасянето на решаващия орган в срока по чл.155, ал.1 от ДОПК следва да се счита за потвърждаване на обжалвания АУЗД, което обуславя и правото на дружеството – адресат на акта, да го оспори по  съдебен ред в срока по чл.156, ал.5 от ДОПК.

 

            По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в административната преписка по издаване на оспорения АУЗД № 47201 /19.11.2014г., като и Постановление за възлагане на недвижим имот от 14.05.2013г. по изпълнително дело № 20138700400016; Удостоверение изх. № 10-01-1-6943 /25.06.2013г. на Община Стара Загора; Протокол от 11.10.2013г. за разпределение на постъпила сума по изпълнително дело № 20138700400016;  разпечатка от електронно банкиране УРН 000002578 от 25.10.2013г.; в. и др. 

 

Към материалите по делото е приложена приетата от Общински съвет – Стара Загора Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, в действалата й в периода 01.01.2013 - 31.12.2013г. редакция.

 

            Назначена, изпълнена и изслушана е съдебно-икономическа експертиза.  Съгласно заключението, въз основа на извършена от експерта проверка на първични счетоводни и други документи, през 2013г. задължението на дружеството - жалбоподател за процесните имоти за периода 01.01.2013г. – 31.10.2013г. за такса за битови отпадъци възлиза в размер на 483 лева . Размера на дължимата се ТБО е изчислена при ставка 1.48 на хиляда върху данъчната оценка на сградата и отчетната стойност на земята. Лихвата за просрочие на плащането на дължимата се за имотите ТБО е определена от вещото лице като такава в размер на 52,03 лв., а лихвата за просрочие за несвоевременно платения ДНИ за 2013г. е изчислена от експерта в размер на 17,54лв.

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения АУЗД 47201 от 19.11.2014г., на основание чл. 160, ал.2 от ДОПК и чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК във вр. с §2 от ДР на ДОПК, намира за установено следното:

 

            Оспорването, като направено в законово установения срок по чл.165, ал.5 във вр. с ал.4 във вр. с чл.144 от ДОПК, от легитимирано лице с правен интерес и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

           

            Разгледана по същество жалбата  е неоснователна. 

 

            Задълженията за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци, представляват публични общински вземания, съгласно чл.162, ал.2, т.1 и т.3 от ДОПК във вр. с чл. 1, ал.1, т. 1 и чл.6, ал.1, б. „а” от ЗМДТ. По аргумент от чл.162, ал.2, т.9 от ДОПК като публични общински вземания следва да бъдат определени и лихвите за вземанията на общината за ДНИ и за ТБО. В разпоредбата на чл.166, ал.1 от ДОПК е предвидено, че установяването на публичните вземания се извършва по реда и от органа, определен в съответния закон. Относно вземанията за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци приложимият ред е регламентираният такъв в ДОПК, доколкото съгласно чл. 4, ал.1 от ЗМДТ и във вр. с чл9б от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси се извършва от служители на общинската администрация по реда на ДОПК, като обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. В чл.4, ал.3 във вр. с ал.4 от ЗМДТ е предвидено, че в производствата по чл.4, ал.1 служителите на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, имат правата и задълженията на органи по приходите, а в ал.5 на чл.4 е регламентирано че ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община упражнява правомощия на Териториален директор на НАП.

 

            Акт да установяване на задължение по декларация 47201 /19.11.2014г. е издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, определен да осъществява функции на орган по приходите съгласно изискванията на чл.4, ал.4 във вр. с ал.3 от ЗМДТ със Заповед № РД–25–152/ 23.01.2012г. на Кмета на община Стара Загора. Следователно обжалваният АУЗД е издаден от надлежно оправомощено длъжностно лице в кръга на неговите правомощия.

 

Оспореният Акт за установяване на задължение по декларация е постановен в предписаната от закона форма и съдържа всички изискуеми реквизити по чл.59, ал.2 от АПК. Неоснователно е възражението на жалбоподателя за формална незаконосъобразност на АУЗД, поради липсата на изложени фактически основания за неговото издаване и на конкретизация на имота, за който са определени задълженията и периода, за който се отнасят. Противно на твърденията на жалбоподателя оспореният АУЗД е обоснован в необходимата и достатъчна степен и от фактическа, и от правна страна.  Посочено е, че АУЗД 47201 /19.11.2014г. се издава на основание чл. 107, ал.3 от ДОПК във вр. с чл. 4 и чл. 9б от ЗМДТ, като от съдържанието на акта е несъмнено, че същият е издаден служебно, поради неплащане в срок на задължения, размера на които е установен въз основа на подадена от задълженото лице декларация. Обосновано е съществуването на законово регламентирано задължение за заплащане на ТБО към бюджета на Община Стара Загора за „СК индустриални имоти” АД като собственик на недвижими имоти, декларирани и подлежащи на облагане с данък върху недвижимите имоти.  Обстоятелството, че не е изрично посочена данъчната основа, върху която при съотнасяне на съответната ставка е бил изчислен размера на задълженията, както и че не е посочен периода, за който се отнася определената лихва, не съставлява съществено нарушение на изискването за форма. Доколкото  в оспорения акт изрично са посочени номера и датата на подадената от Изпълнителния директор на „СК Индустриални имоти” ЕАД декларация по чл. 14 от ЗМДТ, е постигната онази минимално необходима яснота на установителното изявление на органа по приходите досежно имотите, по отношение на които с АУЗД са установени задължения за ТБО и  лихва за забава в плащането на задължението за ДНИ в хипотезата на чл. 107, ал. 3, изр. последно от ДОПК - служебно, поради неплащане в срок на тези задължения, чийто размер е установен въз основа на подадена от задълженото лице декларация.

 

Съдът не констатира допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, включително при извършеното установяване на релевантните за определените задължения факти и обстоятелства. 

 

            След преценка на събраните по делото доказателства съдът приема, че обжалваният АУЗД е издаден в съответствие и при правилно приложение на материалния закон, като  съображенията за това са следните:

 

            Жалбоподателят в настоящото производство – „СК Индустриални имоти” ЕАД - Стара Загора, до 07.10.2013г., е бил собственик на недвижими имот - поземлен имот с идентификатор 68850.233.451 и построената в него сграда с идентификатор 68850.233.451.1 , находящ се в землището на гр. Стара Загора.

 

            Съгласно чл.10 от ЗМДТ с данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, като с оглед разпоредбата на чл.11, ал.1 от ЗМДТ, субекти на това задължение /данъчно задължени лица/ са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти. Съответно в чл.62 от ЗМДТ е предвидено, че такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. По аргумент от разпоредбата на чл.64, ал.1 във вр. с чл. 11, ал. 1 от ЗМДТ, задължението за заплащане на ТБО е за лицето – собственик на облагаем с данък недвижими имот. Съгласно чл.15, ал.2 от ЗМДТ, при прехвърляне на имота приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя. В същия смисъл е и регламентацията за носителя на задължението за такса за битови отпадъци в хипотеза на промяна в собствеността /чл.13, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора/. Въз основа на тази нормативна регламентация и предвид датата на влизане в сила на Постановление за възлагане на недвижим имот от 14.05.2013г.  по изпълнително дело № 20138700400016 – 07.10.2013г., следва извода, че за периода 01.01.2013г. - 31.10.2013г. „СК Индустриални имоти” ЕАД има качество на задължено по см. на чл. 64 и във вр. чл.11 от ЗМДТ лице и субект на задълженията по чл.10 и по чл.62 от ЗМДТ за заплащане на ДНИ и ТБО за недвижими имот /земя и сграда/, находящи се в землището на гр. Стара Загора, декларирани с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх. № 8575/16.12.2011г.   

            От фактическа страна по делото жалбоподателят не оспорва наличието на материалноправно основание за заплащане на ТБО за процесните имоти за периода на 2013г., в който имотите са били негова собственост, от гл. т. на реалното предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ от Община Стара Загора. А и извършването на съответните дейности се установява и доказва от представените по делото писмени доказателства.

            Всъщност спорните по делото въпроси се свеждат до това, при определяне съществуването и размера на задължението за ТБО на „СК Индустриални имоти” ЕАД за 2013г., органът по приходите съобразил ли се е с извършеното прехвърляне на собствеността на недвижимите имоти с Постановление за възлагане на недвижим имот от 14.05.2013г. по изпълнително дело №20138700400016 и съответно отчетено ли е извършеното от ЧСИ плащане на суми чрез превод към бюджета на Община Стара Загора за погасяване на публичните общински вземания във връзка с продадените имоти. 

            Начина на определяне и размера на таксата за битови отпадъци са регламентирани в чл.11 – чл.21 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, както и в Решение № 25/ 22.12.2011г. на Общински съвет - Стара Загора, приложимо и за определянето на размера на ТБО за 2013г. Съгласно т. 5 от Решение № 25/ 22.12.2011г. на ОбС – Стара Загора, таксата за битови отпадъци за притежаваните от предприятията нежилищни имоти, се следва при ставка  3 на хиляда, с посочени стойности за отделните видове услуги (т.5.1-т.5.4), определена върху данъчната оценка на имотите по чл. 20 от ЗМДТ.

            В чл.21 от НОАМТЦУТОСЗ е предвидено че задължението за ТБО е платимо на две равни вноски - от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима.

            Установената като дължима от „СК Индустриални имоти” ЕАД с оспорения АУЗД № 47201 /19.11.2014г. такса за битови отпадъци за недвижими имоти, декларирани от дружеството с декларация по чл. 14 от ЗМДТ вх. № 8575/16.12.2011г., е определена като такава в размер на 469,88 лв. Неправилно вещото лице е приело при изчисляването на дължимата ТБО за 2013 год.   Следва да се вземе впредвид данъчната оценка на сградата в размер на 694915,20 лв. и отчетната стойност на земята в размер на 29609 лв., вместо като облагаема основа да вземе двете данъчни оценки на земята и сградата. Ако се вземат в предвид същите то същата следва да се определи  в размер на 469,88 лева , Изчисленията са направени при ставка 1.48 на хиляда, като сбор от ставките за услугите по т.5.3 и т.5.4 от Решение № 25/ 22.12.2011г. на ОбС - Стара Загора -  0.68 на хиляда - за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация на депо за битови отпадъци и други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци и 0.80 на хиляда -  за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии за обществено ползване., тъй като лицето е освободено от заплащане на първите два компонента на ТБО въз основа на подадена от него декларация на 29.11.2012 г.    

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства съдът приема, че „СК Индустриални имоти” ЕАД, в качеството си на собственик до 07.10.2013г. на недвижими имоти - поземлен имот с идентификатор 68850.233.451 по КККР на гр. Стара Загора, ведно с построената в имота промишлена сграда с идентификатор. 68850.233.451.1 , находящи се в землището на гр. Стара Загора, при прилагането на  чл.13, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, за периода 01.01.2013г. – 31.10.2013г. е дължало заплащане на ТБО за посочените имоти за реално предоставяните от Община Стара Загора услуги по чл. 62 от ЗМДТ - за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация на депо за битови отпадъци и други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци и за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии за обществено ползване. „СК Индустриални имоти” ЕАД не попада в кръга на лицата, освободени от заплащането на ТБО на основание, регламентирано в ЗМДТ или в НОАМТЦУТОСЗ. Размерът на задължението за ТБО е определен при основа и ставки, съобразно регламентацията на НОАМТЦУТОСЗ и Решение № 25/ 22.12.2011г. на ОбС – Стара Загора, като е отчетена настъпилата промяна в собствеността след влизане в сила на Постановление за възлагане на недвижим имот от 14.05.2013г. по изпълнително дело №20138700400016 /07.10.2013г./ - установеното с оспорения АУЗД задължение за ТБО в размер на 469,88 лв. на дружеството – жалбоподател, е такова за периода 01.01.2013г. – 31.10.2013г.. 

Липсват каквито и да е било доказателства така установеното задължение за ТБО да е  погасено по някой от способите, регламентирани в чл.168 от ДОПК, вкл. чрез извършено плащане. Противно на твърденията на жалбоподателя, дължимата от дружеството сума за ТБО, не е била предмет на разпределението на суми, постъпили по изпълнително дело № 20138700400016, нито е била нареждана от ЧСИ и съответно не е постъпвала по сметка на Община Стара Загора. Извършеният на 25.10.2013г. банков превод от ЧСИ И. Стръмски по бюджетната сметка на Община Стара Загора, няма погасителен ефект по отношение на задълженията на „СК Индустриални имоти” ЕАД за ТБО. Видно от представената разпечатка от електронно банкиране УРН 000002578 от 25.10.2013г. , като основание за превода е посочено „погасяване на местен данък за недвижими имоти по  изп. дело № 20138700400016 на задълженото лице „СК Индустриални имоти” АД”. Следователно това плащане има погасителен ефект за задължението на „СК Индустриални имоти” ЕАД от посочения вид /данък върху недвижимите имоти/ и няма погасителен ефект спрямо задължението на дружеството за ТБО.  Действително по делото се установява, че при извършеното от частния съдебен изпълнител разпределение на суми по изпълнително дело № 20138700400016, съгласно Протокол от 11.10.2013г. /раздел ІІ б. «Б» и б. «Г»/ във вр. с Удостоверение изх. № 10-01-1-6943/ 25.06.2013г., издадено от Община Стара Загора, за поземлен имот с идентификатор 68850.233.451 и построената в него сграда с идентификатор 68850.233.451.1 , е определена като дължима от „СК Индустриални имоти” ЕАД към Община Стара Загора сума в размер на 10994,67лв. за данък върху недвижимите имоти, която сума многократно надхвърля задълженията на дружеството за ДНИ за посочените имот. Установено е също и че така постъпилата сума в бюджета на общината /в размер на 10994,67лв./, е била отнесена /осчетоводена/ от Община Стара Загора като погасяваща както задължението на „СК Индустриални имоти” ЕАД за 2013г. /в размер на 905,66 лв./ за ДНИ за имотите, така и за задълженията за ДНИ за имотите на друго данъчно задължено лице – предишния собственик „Кълвача инженеринг” АД за периоди, предхождащи 2013г. Законосъобразността на посоченото действие обаче е ирелевантна за  законосъобразността на обжалвания АУЗД, поради което не следва да бъдат разглеждани и обсъждани направените от пълномощника на жалбоподателя възражения в този смисъл. Дали претенцията на „СК Индустриални имоти” ЕАД за надвнесен респ. за недължимо внесен ДНИ е основателна съотв. дали се следва възстановяване на надвнесена /недължимо внесена/ сума за това публично задължение или същата следва да се прихване за други изискуеми публични задължения на дружеството – жалбоподател към Община Стара Загора, е въпрос, който е извън предмета на настоящото съдебно производство, образувано по оспорването на издадения Акт за установяване на задължение по декларация  № 47201/19.11.2014г. Законът е предвидил специален ред и отделно административно производство за разглеждане и произнасяне по искания за прихващане и/или  възстановяване на недължимо събрани или платени суми във връзка с публични вземания /в т.ч. публични общински вземания за местни данъци и такси/.  

Следва да се отбележи че в случая е неприложима разпоредбата на чл.169, ал.3 от ДОПК, съгласно която при наличие на няколко публични вземания, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, той може да заяви кое от тях погасява пред съответния компетентен орган, а ако не е заявил това - те се погасяват съразмерно. Спрямо „СК Индустриални имоти” ЕАД е било образувано изпълнително дело № 20138700400016, за принудително събиране на задълженията му към кредитори - частноправни субекти, към което изпълнение са присъединени и публичните вземания на държавата и общината, включително вземанията на Община Стара Загора за дължимите от дружеството данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2013г. Вида и размера на вземанията, които се изплащат и погасяват, се определят от съдебния изпълнител с Протокол за разпределение на постъпила сума по изпълнителното дело и с оглед наличието на привилегия и реда на привилегированост на съответния вид вземане /чл.136 от ЗЗД/. Ето защо в случая извършените плащания имат погасителен ефект единствено за посоченото от ЧСИ по вид и размер задължение, предмет на принудително изпълнение по изпълнително дело № 20138700400016. Да се приеме, че извършеното чрез разпределението на постъпили суми плащане има погасителен ефект и спрямо други задължения и то при друг ред на привилегиите, е в противоречие със закона /чл.136 ал.1 - ал.3 от ЗЗД/ и би довело и до накърняване правата и интересите на кредиторите по изпълнителното дело. А в случая в Протокол за разпределение на постъпила сума по изпълнително дело № 20138700400016 от 11.10.2013г., раздел ІІ, б. „Б” изрично е посочено, че претендираната от Община Стара Загора сума като дължима ТБО за продадените имоти, не следва да бъде изплащана с привилегия, тъй като текста на чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД изрично визира само вземания за дължими данъци. Следователно извършеното плащане на 25.10.2013г. чрез банков превод от ЧСИ в полза на Община Стара Загора на разпределената сума в размер на10994,67 лв., посочена като дължима такава от „СК Индустриални имоти” ЕАД за ДНИ за процесните имоти, не може да има погасителен ефект по отношение на друг вид публични задължения на дружеството към Община Стара Загора, извън задължението за данък върху недвижимите имоти, поради което не може да се считат за погасени с това плащане задълженията на дружеството за ТБО за 2013г.

 

            Съгласно съдържащата се в НОАМТЦУТОСЗ регламентация, изпълнението на задължението за такса за битови отпадъци, е чрез заплащането му на две равни вноски - до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима ТБО /чл.21/.  В случая първата вноска за изпълнение на задължението за ТБО на „СК Индустриални имоти”  ЕАД за 2013г. за процесните имоти, съгласно заключението на съдебно-икономическата експертиза, е в размер на 289,80лв., като   началният момент, от който следва да се начислява лихва за просрочие при липса на извършено плащане до 30.06.2013г., е 01.07.2013г. Ето защо съдът не възприема заключението на съдебно-икономическата експертиза в частта му относно определения размер на дължимата се лихва за просрочие на задължението за ТБО за 2013г., тъй като приетата в СИЕ начална дата за определяне на задължението за лихва за просрочие на първата вноска за ТБО /26.10.2013г./, е неправилна. Както беше посочено, извършеното на 25.10.2013г плащане от ЧСИ след разпределението на постъпили по изпълнителното дело суми, няма погасителен ефект по отношение на задължението за ТБО. Съответно втората дължима вноска за ТБО за 2013г. лв. /съгласно заключението на СИЕ/, е следвало да бъде платена /внесена/ до 30.10.2013г, като с оглед неизпълнението в този срок на задължението, се следва лихва за просрочие, считано от 31.10.2013г. С оглед на което съдът приема, че с оспорения АУЗД правилно е определен размера на дължимата от „СК Индустриални имоти” ЕАД лихва за просрочие на задължението на дружеството за ТБО за 2013г. в размер 59,87лв., изчислена към 19.11.2014г. върху дължимите вноски за ТБО към 30.06.2013г. съотв. към 30.10.2013г., считано от 01.07.2013г. съотв. от 31.10.2013г.

Първата вноска за ДНИ за 2013г. в размер 543,40лв. е била заплатена със забава — на 25.10.2013г., при извършеното от ЧСИ плащане в изпълнение на разпределението на суми по изп. дело № 20138700400016. Поради което правилно е бил изчислен и размера на дължимиата лихва в размер 17,54 лева

            С  оглед на изложеното съдът приема, че Акт за установяване на задължение по декларация  № 47201/19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси ” в Община Стара Загора, мълчаливо потвърден от Началник отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, е законосъобразен - издаден е от компетентен орган; в предвидената от закона форма; постановен е в съответствие с  материалноправните разпоредби на които се основава и при спазване на административно-производствените правила. Жалбата се явява неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена.

 

Предвид изхода на делото искането на ответника по жалбата за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като на основание чл.161, ал.1, изр. второ и трето от ДОПК и при прилагането на чл.36 от Закона за адвокатурата във връзка с чл.8, ал.1, т.2 от Наредба № 1/ 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, „СК Индустриални имоти” ЕАД следва бъде осъдено да заплати на Община Стара Загора сумата от 300лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.160, ал.1, предл. последно от  ДОПК и чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

   Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на „СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявоно от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев,  против Акт за установяване на задължение по декларация  № 47201/19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора,  като неоснователна.

 

 

ОСЪЖДА „СК Индустриални имоти” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявано от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев,  да заплати на Община Стара Загора сумата от 300лв. /триста./, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: