Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

156      03.08.2015г.      град Стара Загора

 

      

   В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, VІ състав, в публично съдебно заседание на осми юли през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

 

                                           

                                                                       СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар   П.М.                                                                         и с участието

                        на прокурора                                                                                                             като разгледа

                        докладваното от съдия Р. ТОДОРОВА административно дело № 222 по описа за 2015г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.211 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/. 

 

Образувано е по жалба на И.Д.М. ***, против Заповед УРИ: 349з-1615 от 25.05.2015г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора. С оспорената заповед, на основание чл.194, ал.2, т.1 и чл.197, ал.1, т.2 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца на старши инспектор И.Д.М. – Началник на група „Отчет на ПТП и водачи, АНД и ИАД” от сектор „Пътна полиция” към отдел „ОП” при ОД на МВР - Стара Загора.

            В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед по съображения за постановяването й в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с неговата цел. Жалбоподателят поддържа, че не е допуснал вмененото му нарушение на служебната дисциплина като материалноправно основание за подвеждането му под дисциплинарна отговорност и налагане на дисциплинарно наказание. Твърди, че в качеството му на член на комисия, назначена със Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора, при извършване на възложената проверка и обективиране на резултатите от тази проверка, е спазил изискванията на АПК и на Правилата за организацията на работа в МВР с предложенията и сигналите, като обстоятелството, че направеният от комисията извод не кореспондира със становището на комисията от Дирекция „Инспекторат” на МВР, не релевира наличието на дисциплинарно нарушение – „лошо изпълнение на заповед”. С подробно изложени в жалбата съображения е направено е искане за отмяна на оспорената заповед за налагане на дисциплинарно наказание, като незаконосъобразна. 

           

            Ответникът по жалбата - Директор на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа, че наличието на виновно извършено от И.М. нарушение на служебната дисциплина – лошо изпълнение на заповед и съставомерно от обективна и субективна страна поведение – дисциплинарно нарушение по чл. 194, ал.2, т.1 във вр. с чл. 199, ал.1, т.3, предл. трето от ЗМВР, като материалноправно основание за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение”, е доказано по безспорен и несъмнен начин. Излага доводи че заповедта, като издадена в съответствие с материалния закон, при спазване на регламентираните в ЗМВР административно-производствени правила и при съблюдаване на императивните изисквания за форма и съдържание на акта, е правилна и законосъобразна.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

Със Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора е определена комисия за извършване на проверка в състав: Председател – Калин Динев Петров – Началник сектор „ООР и ТП”, отдел „ОП” при ОД на МВР – Стара Загора и членове: И.Д.М. – Началник група „АДНОВПТП и АД”, сектор „ПП”, отдел „ОП” при ОД на МВР – Стара Загора; Николай Димитров Славов – ПИ в група „ООР, ТП и ВП”, сектор „ООРТП”, отдел „ОП” при ОД на МВР – Стара Загора и Милен Иванов Алексиев – старши юрисконсулт в ОД на МВР – Стара Загора. На комисията е възложено да извърши проверка по повод на информацията, съдържаща се в докладна записка рег. № 1959р – 4085 от 18.09.2014г. по описа на Първо РУП – Стара Загора, относно констатирани нередности по водене на АНД.

След запознаване с Докладна записка УРИ № 1959р – 4085 от 18.09.2014г., извършена проверка на място в Първо РУП – Стара Загора и материалите по административнонаказателните преписки, Комисията е депозирала Справка УРИ: 349р-7659 от 15.10.2014г. до Директора на ОД на МВР – Стара Загора относно проверка по дейността на АНД при Първо РУП – Стара Загора по Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. /л.37 и сл. от делото/. Справката обективира резултатите от извършената проверка –фактически констатации въз основа на проверените документи и снетите писмени и устни сведения от полицейски служители; направените изводи и предложения.

В ОД на МВР – Стара Загора е постъпила Справка с рег. № 8121р-7927 от 16.02.2015г. от Дирекция „Инспекторат” на МВР относно извършена проверка в ОД на МВР – Стара Загора по сигнал от ДСМВР /л.11 и сл. от делото/. Проверката е извършена в изпълнение на Заповед рег. № 8121з-49/ 16.01.2015г. на Министъра на вътрешните работи. Съгласно изложеното в справката членовете на Комисията, назначена със Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора, не е извършила правилна оценка на събраните факти и обстоятелства, съдържащи се в събраните доказателства във връзка с извършената проверка, въпреки наличието на данни за извършено дисциплинарно нарушение, с което не е спазила процедурата по т.24 и следващи от Правила за организацията на работа в МВР с предложенията и сигналите, която изисква пълно изясняване на фактическата обстановка. Прието е че са налице данни за извършено от членовете на Комисията нарушение на служебната дисциплина по см. на чл.199, ал.1, т.3, предложение трето от ЗМВР – „лошо изпълнение на заповед”, за което се предвижда налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” и е направено предложение при спазване изискванията на чл.206 от ЗМВР да се вземе отношение спрямо лицата.

С спорената в настоящото производство Заповед УРИ: 349з-1615 от 25.05.2015г., Директорът на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, в качеството му на дисциплинарно-наказващ орган, след запознаване с обстоятелствата по случая и предвид тежестта на извършеното нарушение, на основание чл.194, ал.2, т.1 и чл.197, ал.1, т.2 от ЗМВР, е наложил дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца на старши инспектор И.Д.М. – Началник на група „Отчет на ПТП и водачи, АНД и ИАД” от сектор „Пътна полиция” към отдел „ОП” при ОД на МВР - Стара Загора. От фактическа страна заповедта се основава на обстоятелството, че е извършена проверка, приключила със Справка УРИ: 8121р-7927 от 16.02.2015г., в която е констатирано, че И.М., в качеството му на член на комисия, назначена със Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора, за проверка на информация, съдържаща се в докладна записка № 1959р-4085 от 18.09.2014г., не е извършил правилна оценка на събраните факти и изяснените обстоятелства, съдържащи се в събраните доказателства, въпреки наличието на данни за дисциплинарно нарушение. Прието е че по този начин ст. инспектор М. не е спазил процедурата по т.24.5 от Правилата за организацията на работа в МВР с предложенията и сигналите, а именно „Служителите в МВР, на които е възложено извършването на проверка по предложението или сигнала, изготвят справка до компетентния орган за резултатите от проверката по сигнала или предложението, в която отразяват установената фактическа обстановка и събраният доказателствен материал, правят съответните изводи и мотивирано предложение. Въз основа на което дисциплинарно-наказващият орган е приел, че с поведението си ст. инспектор И.М. е допуснал нарушение на служебната дисциплина – лошо изпълнение на заповед, с което е осъществил състава на дисциплинарно нарушение по чл.194, ал.2, т.1 във вр. с чл. 199, ал.1, т.3, предл. трето от ЗМВР, като основание за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение”.   

По делото е представена образуваната преписка по издаване на оспорената заповед, съдържаща: Справка рег. № 8121р-7927 от 16.02.2015г. от Дирекция „Инспекторат” на МВР относно извършена проверка в ОД на МВР – Стара Загора на сигнал на ДСМВР; Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора за определяне на комисия за извършване на проверка; Справка УРИ: 349р-7659 от 15.10.2014г. до Директора на ОД на МВР – Стара Загора относно проверка по дейността на АНД при Първо РУП – Стара Загора по Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора; Обяснение рег. № 349р-10808/ 22.05.2015г. от ст. инспектор И.М. – Началник група „ОПТПВАНДИАД” към сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.    

Към материалите по делото са приложени Правила за организацията на работа в МВР с предложенията и сигналите, утвърдени със Заповед № Iз – 1977/ 29.07.2011г. на Министъра на вътрешните работи.

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал. 1 във вр. с чл. 146 от АПК, намира за установено следното:

 

            Оспорването, като направено в законово установения срок, от легитимирано лице с правен интерес - адресат на обжалваната заповед и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо. 

 

Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

            Оспорената Заповед УРИ: 349з-1615 от 25.05.2015г. е издадена от  материално и териториално компетентния дисциплинарно-наказващ орган по чл.204, т.3 от ЗМВР -  Директорът на Областна Дирекция на  МВР - Стара Загора.

 

Обжалваната заповед е постановена при съблюдаване на императивната норма на чл. 210 от ЗМВР за форма и съдържание на акта за налагане на дисциплинарно наказание. Посочената разпоредба определя, че дисциплинарното наказание се налага с писмена заповед, в която задължително се посочват: извършителят, мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението; разпоредбите, които са били нарушени, доказателствата, въз основа на които е установено, правното основание и наказанието, което се налага, срокът на наказанието, пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва заповедта. Заповед  УРИ: 349з-1615 от 25.05.2015г. съдържа всички законово изискуеми реквизити – посочени са разпоредбите, които според дисциплинарно-наказващия орган са били нарушени  и фактическите основания за издаването на заповедта -  обстоятелствата, които според органа обосновават наличието на съставомерно от обективна и субективна страна поведение, изразяващо се в „лошо изпълнение на заповед” - дисциплинарно нарушение по чл.194, ал.2, т.1 във вр. с чл. 199, ал.1, т.3, предл. трето от ЗМВР, като основание за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение”. Посочен е и документът /Справка рег. № 8121р-7927 от 16.02.2015г. от Дирекция „Инспекторат” на МВР относно извършена проверка в ОД на МВР – Стара Загора/, приет от наказващия орган като доказателство, въз основа на което е установено извършеното от санкционираното лице дисциплинарно нарушение.  

 

Обжалваната заповед обаче е постановена при неправилно приложение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, като съображенията за това са следните:  

 

Съдебният контрол за материална законосъобразност на обжалваната заповед обхваща преценката дали са налице установените от дисциплинарно – наказващия орган релевантни юридически факти /изложени като мотиви в акта/; доколкото същите запълват състава на посоченото в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание нарушение на служебната дисциплина и правилното определяне на вида и размера на наложената дисциплинарна санкция.

В случая нарушението на служебната дисциплина, за което е наложено дисциплинарно наказание на И.М. – Началник на група „Отчет на ПТП и водачи, АНД и ИАД” от сектор „ПП” към отдел „ОП” при ОД на МВР - Стара Загора, е квалифицирано като такова по 194, ал.2, т.1 във вр. с чл. 199, ал.1, т.3, предл. трето от ЗМВР. Съгласно разпоредбата на чл.194, ал.2, т.1 от ЗМВР дисциплинарно нарушение е “неизпълнение на разпоредбите на този закон и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и на преките ръководители”, като нормата на чл.199, ал.1, т.3, предл. трето от ЗМВР определя като дисциплинарно нарушение – основание за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” деяние, изразяващо се в „лошо изпълнение на заповед”. Вмененото на дисциплинарно-наказаното лице нарушение на служебната дисциплина  по 194, ал.2, т.1 във вр. с чл. 199, ал.1, т.3, предл. трето от ЗМВР от правна страна е обосновано с неспазена процедура по т.24.5 от Правилата за организацията на работа в МВР с предложенията и сигналите, която норма вменява задължение за служителите в МВР, на които е възложено извършването на проверка по предложението или сигнала, да изготвят справка до компетентния орган за резултатите от проверката по сигнала или предложението, в която отразяват установената фактическа обстановка и събраният доказателствен материал, правят съответните изводи и мотивирани предложения. Описаното в обстоятелствената част на Заповед УРИ: 349з-1615 от 25.05.2015г. поведение на санкционираното лице, възприето от дисциплинарно-наказващия орган като съставомерно от обективна и субективна страна деяние по чл. 194, ал.2, т.1 във вр. с чл. 199, ал.1, т.3, предл. трето от ЗМВР, се изразява в това, че „старши инспектор И.М., в качеството му на член на комисия, назначена със Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора, за проверка на информация, съдържаща се в докладна записка № 1959р-4085 от 18.09.2014г., не е извършил правилна оценка на събраните факти и изяснените обстоятелства, съдържащи се в събраните доказателства, въпреки наличието на данни за дисциплинарно нарушение”.

От събраните по делото доказателства се установява, че със Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора е определена комисия за извършване на проверка по повод на информацията, съдържаща се в докладна записка рег. № 1959р – 4085 от 18.09.2014г. по описа на Първо РУП – Стара Загора, относно констатирани нередности по водене на АНД. Като член на Комисията е включен и И.Д.М. – Началник група „АДНОВПТП и АД”, сектор „ПП”, отдел „ОП” при ОД на МВР – Стара Загора. Комисията, след запознаване с Докладна записка УРИ: № 1959р – 4085 от 18.09.2014г., извършена проверка на място в Първо РУП – Стара Загора и материалите по административнонаказателните преписки, е депозирала Справка УРИ: 349р-7659 от 15.10.2014г. до Директора на ОД на МВР – Стара Загора относно проверка по дейността на АНД при Първо РУП – Стара Загора по Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. В справката е направено резюме на съдържанието на подадената Докладна записка УРИ № 1959р – 4085 от 18.09.2014г., по повод на която е извършена проверката; посочени са проверените документи във връзка с организацията на административнонаказателната дейност в Първо РУП – Стара Загора и направените фактически констатации. След преценка на събраните доказателства /документи, писмени и устни сведения/ и приетата за установена въз основа на тях фактическа обстановка, са направени изводи за констатирани пропуски и допуснати нарушения в организацията и провеждането на административно наказателната дейност в Първо РУП, формулирани в четири точки.  В Справка УРИ: 349р-7659 от 15.10.2014г. са обективирани и мотивирани предложения въз основа на отразените фактически констатации и направените изводи.

С оглед посоченото съдържание на Справка УРИ: 349р-7659 от 15.10.2014г. относно проверка по дейността на АНД при Първо РУП – Стара Загора по Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора и нормативното предписание на т.24.5 от Правилата за организацията на работа в МВР с предложенията и сигналите, съдът приема че И.М., в качеството му на член на определената комисия за извършване на проверка по повод на информацията, съдържаща се в докладна записка рег. № 1959р – 4085 от 18.09.2014г. относно констатирани нередности по водене на АНД, не е извършил вмененото му нарушение по 194, ал.2, т.1 във вр. с чл. 199, ал.1, т.3, предл. трето от ЗМВР. Комисията, на която е възложено извършването на проверката, в изпълнение на разпореденото със Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора е извършила проверка на място на дейността на АНД при Първо РУП – Стара Загора; изготвила е писмена справка до компетентния орган за резултатите от проверката по Докладна записка УРИ № 1959р – 4085 от 18.09.2014г., в която справка са отразени установената фактическа обстановка и събраният доказателствен материал, както и направените изводи и мотивирани предложения. Следователно процедурата и изискванията, регламентирани в т.24.5 от Правилата за организацията на работа в МВР с предложенията и сигналите, са спазени.

Нещо повече – в Справка с рег. № 8121р-7927 от 16.02.2015г. от Дирекция „Инспекторат” на МВР относно извършена проверка в ОД на МВР – Стара Загора /л.11 и сл. от делото/, на съдържащите се в която справка констатации се основава от фактическа страна дисциплинарното обвинение за извършено от И.М. дисциплинарно нарушение по чл. 194, ал.2, т.1 във вр. с чл. 199, ал.1, т.3, предл. трето от ЗМВР, е посочено, че по същество от Комисията, определена със Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора, са изследвани въпросите, поставени от подателя на сигнала; извършени са съответните действия, като констатациите, изводите и предложенията са отразени в справка, която е докладвана до компетентния орган /стр. 9 от справката, абзац последен/. Тези съдържащи се в Справка с рег. № 8121р-7927 от 16.02.2015г. на Дирекция „Инспекторат” на МВР констатации по същество не само че не потвърждават, но и отричат наличието на неспазена от Комисията и в частност от И.М. процедура по т.24.5 от Правилата за организацията на работа в МВР с предложенията и сигналите. 

Следва да се отбележи че правилността на изводите, обективирани в изготвената Справка УРИ: 349р-7659 от 15.10.2014г. относно проверка по дейността на АНД при Първо РУП – Стара Загора по Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД  на МВР – Стара Загора, е ирелевантна за преценката дали е спазена процедурата по т.24.5 от Правилата за организацията на работа в МВР с предложенията и сигналите. На следващо място обстоятелството, че направеният извод в Справка УРИ: 349р-7659 от 15.10.2014г. досежно длъжностните лица, липсата на контрол от страна на които е довело до констатираните пропуски и слабости, не е споделен от Комисията от Дирекция „Инспекторат” на МВР съгласно изложеното в Справка с рег. № 8121р-7927 от 16.02.2015г., само по себе си не релевира виновно противоправно поведение - допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 194, ал.2, т.1 във вр. с чл. 199, ал.1, т.3, предл. трето от ЗМВР – „лошо изпълнение на заповед”. Такова би било налице ако беше констатирано, че при извършването на възложената със Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора проверка по повод на информацията, съдържаща се в докладна записка рег. № 1959р – 4085 от 18.09.2014г. относно констатирани нередности по водене на АНД, не са били проучени и проверени всички изложени в сигнала твърдения; не са събрани и преценени всички относими данни и доказателства; не са изяснени и преценени всички релевантни обстоятелства; не е установена в пълнота фактическата обстановка; не са спазени изискванията за провеждане на проверката и за документиране на резултатите от същата. В случая нито се твърди, нито има данни /а още по малко доказателства/, че И.М., в качеството му на член на Комисията, определена със Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД  на МВР – Стара Загора, е допуснал нарушения от категорията на посочените по-горе при извършване на възложената проверка. Тъкмо обратното -  обективираното в Справка УРИ: 349р-7659 от 15.10.2014г. относно проверка по дейността на АНД при Първо РУП – Стара Загора по Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора сочи, че Комисията е спазила всички нормативно регламентирани изисквания по т.24.1 – 24.5 от Правилата за организацията на работа в МВР с предложенията и сигналите.

Следва да се отбележи че неправилно дисциплинарно-наказващият орган е приел /възпроизвеждайки констатацията, съдържаща се в Справка с рег. № 8121р-7927 от 16.02.2015г. на Дирекция „Инспекторат” на МВР относно извършена проверка в ОД на МВР – Стара Загора/, че „И.М., в качеството му на член на комисия, назначена със Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора, за проверка на информация, съдържаща се в докладна записка № 1959р-4085 от 18.09.2014г., не е извършил правилна оценка на събраните факти и изяснените обстоятелства, съдържащи се в събраните доказателства, въпреки наличието на данни за дисциплинарно нарушение”. Обективираното в т. 4 от Справка УРИ: 349р-7659 от 15.10.2014г. предложение до Директора на ОД на МВР – Стара Загора е „ръководството на Първо РУП Стара Загора да прецени има ли основание за търсене на дисциплинарна отговорност на служителя, отговарял за административната дейност, както и за служителите, които по цитираните по-горе-заповеди е следвало да осъществяват контрол”.   

С оглед на гореизложеното съдът намира че необосновано, от гл.т. на доказателствата и неправилно, от гл. т. на материалния закон, дисциплинарно наказващият орган е приел, че с описаното в заповедта поведение И.М.  е допуснал нарушение на служебната дисциплина – лошо изпълнение на заповед, изразяващо се в неспазена процедура по т.24.5 от Правилата за организацията на работа в МВР с предложенията и сигналите и съотв. че е осъществил състава на дисциплинарното нарушение по чл.194, ал.2, т.1 във вр. с чл. 199, ал.1, т.3, предл. трето от ЗМВР, като основание за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение”. 

На следващо място по дефиниция нарушение на служебната дисциплина е това противоправно деяние, което е извършено умишлено или по непредпазливост от служител на МВР и е обявено за наказуемо. Следователно за ангажирането на дисциплинарната отговорност на държавен служител от МВР, е необходимо да бъде установено и доказано виновно извършено от служителя дисциплинарно нарушение по чл.194, ал.2, т.1 – т.4 от ЗМВР. В случая извършването на проверка по повод на информацията, съдържаща се в докладна записка рег. № 1959р – 4085 от 18.09.2014г. по описа на Първо РУП – Стара Загора, относно констатирани нередности по водене на АНД, е възложено на Комисия, чийто състав е определен със Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора. Изложените в Справка УРИ: 349р-7659 от 15.10.2014г. относно проверка по дейността на АНД при Първо РУП – Стара Загора фактически констатации, изводи и предложения, са обективирани като волеизявления на Комисията като колективен орган. Личният характер на отговорността за виновно извършено деяние – дисциплинарно нарушение, не допуска ангажирането на отговорността на всеки член на колективен орган за евентуално допуснато от този орган нарушение. В този смисъл е необходимо да се установи и докаже конкретно поведение на отделния член на колективния орган, станало причина за неправомерната служебна дейност и съотв. наличието на елементите от субективна страна на дисциплинарното нарушение. Следователно налагане на дисциплинарно наказание на едно лице във връзка с дейността му като член на комисия, е допустимо само когато нарушението е правна последица от виновно извършено деяние /действие или бездействие/ от това лице. В случая липсва фактически и доказателствено обосновано обвинение за конкретно виновно деяние на И.М., което да е довело до „неправилната” /според дисциплинарно-наказващия орган/ оценка на факти и обстоятелства и несъответни изводи и предложения, обективирани в Справка УРИ: 349р-7659 от 15.10.2014г. Доказателства, установяващи вината на санкционираното лице, не са представени и в съдебното производство от страната, в чиято тежест е да докаже както признаците от обективна страна на състава на извършеното според нея дисциплинарно  нарушение, така и отнасящите се до субективната страна на деянието. От факта, че Справка УРИ: 349р-7659 от 15.10.2014г. е била подписана от всички членове на Комисията  в т.ч. и от И.М., не може да се изведе вината на М., защото това би означавало последната да почива на предположение, което е недопустимо. Следователно описаното в обстоятелствената част на обжалваната заповед поведение не сочи наличие не само на съставомерно от обективна, но и от субективна страна деяние, квалифицирано като дисциплинарно нарушение по чл.194, ал.2, т.1 от ЗМВР и основание за налагане на И.М. на дисциплинарно наказание по чл. 199, ал.1, т.3 от ЗМВР, което също обуславя извод за материална незаконосъобразност на оспорения акт.

 

   Съдът намира, че при издаването на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание са допуснати и съществени нарушения на административно-производствените правила, като основание по см. на чл.146, т.3 от АПК за нейната отмяна като незаконосъобразна.

В Държавен вестник, бр. 34 от 12.05.2015г., е обнародвана Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи, издадена от Министъра на вътрешните работи, на основание чл.215а от ЗМВР. Съгласно § 1 от ПЗР на Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015г., образуваните и неприключили до влизането в сила на тази инструкция производства за търсене на дисциплинарна отговорност от държавните служители в МВР се довършват по реда на тази инструкция. В случая като дата на образуване на дисциплинарното производство срещу И.М. следва да се приеме датата 29.04.2015г., на която дата Директорът на ОД на МВР – Стара Загора с разпореждане, обективирано върху писмо рег. № 8121р-19593/ 23.04.2015г. /л.10 от делото/, е наредил „ЧР съвместно с ПО /съгласуване/ да се изпълнят разпоредбите на чл.206 от ЗМВР по отношение на служителите, визирани в предлаганите действия от Комисията” /съгласно Справка рег. № 8121р-7927/ 16.02.2015г. на Дирекция „Инспекторат на МВР/. Безспорно към датата на влизане в сила на Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015г. това дисциплинарно производство не е било приключило, поради което инструкцията се явява приложим нормативен акт за приключване на дисциплинарното производство. Доколкото към момента на влизане в сила на инструкцията единственото обективирано действие по образуваното срещу И.М. дисциплинарно производство е било запознаването на служителя със Справка рег. № 8121р-7927 от 16.02.2015г. на Дирекция „Инспекторат” на МВР относно извършена проверка в ОД на МВР – Стара Загора /на 14.05.2015г./, то дисциплинарно-наказващият орган е следвало да изпълни процедурата и нормативно вменените му задължения по чл. 16 и чл.18 от Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015г. – да назначи с писмена заповед проверка по чл.205, ал.2 от ЗМВР,  с която заповед да запознае държавния служител срещу подпис, както и да запознае служителя с писмената справка, с която тази проверка приключва. В случая тези изисквания не са спазени. Следва да се отбележи, че изготвената Справка № 8121р-7927 от 16.02.2015г. от Дирекция „Инспекторат” на МВР относно извършена проверка в ОД на МВР – Стара Загора не представлява такава във връзка с извършена проверка по чл.205, ал.2 от ЗМВР и чл.16 от Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015г., доколкото очевидно проверката от Дирекция „Инспекторат” е извършена и съотв. Справка рег. № 8121р-7927 от 16.02.2015г. е изготвена преди образуването на дисциплинарното производство срещу държавния служител.

Всъщност на практика налагането на дисциплинарно наказание на И.М. – Началник на група „Отчет на ПТП и водачи, АНД и ИАД” от сектор „ПП” към отдел „ОП” при ОД на МВР - Стара Загора, не е в резултат на извършена от дисциплинарно-наказващия орган – Директора на ОД на МВР – Стара Загора  преценка досежно наличието на нарушение като основание за реализиране на дисциплинарна отговорност. Обжалваната Заповед УРИ: 349з-1615 от 25.05.2015г. при описанието на дисциплинарното нарушение и при обосноваването на дисциплинарното обвинение от фактическа страна, изцяло възпроизвежда констатациите, изводите и заключенията, обективирани в Справка рег. № 8121р-7927 от 16.02.2015г. на Дирекция „Инспекторат” на МВР. Посочената справка съдържа не само констатации относно установените факти и обстоятелства и изводи досежно основателността на подадения сигнал, но и заключение за наличието на дисциплинарно нарушение, квалифицирано като нарушение на служебната дисциплина по см. на чл.194, ал.2, т.1 във вр. с чл.199, ал.1, т.3, предложение трето от ЗМВР – „лошо изпълнение на заповед”, за което се предвижда налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” и е направено предложение да се вземе отношение спрямо лицата. Тази справка е изпратена до Директора на ОД на МВР – гр. Стара Загора с писмо рег. № 8121р-19593/ 23.04.2015г., „за изпълнение на предложенията утвърдени с докладна записка до Министъра на вътрешните работи”. Предложението, въз основа на заключение за наличието на данни за извършено от членовете на назначената със Заповед УРИ: 349з-1077 от 24.09.2014г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора Комисия нарушение на служебната дисциплина по см. на чл.199, ал.1, т.3, предложение трето от ЗМВР – „лошо изпълнение на заповед”, за което се предвижда налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение”, е за реализиране на дисциплинарна отговорност спрямо лицата. Действително едно от нормативно установените правомощия на Дирекция „Инспекторат” на МВР /чл.78, ал.4, т.3 от Правилника за устройството и дейността на МВР/, е възможността да предлага мерки за отстраняването на констатираните нарушения и налагане на наказания. В случая обаче изпратената до Директора на ОД на МВР – гр. Стара Загора Справка рег. № 8121р-7927 от 16.02.2015г. от Дирекция „Инспекторат” на МВР съдържа не само предложение за образуване на дисциплинарно производство въз основа на констатирано в хода на извършената проверка нарушение на служебната дисциплина, но е посочена и правната квалификация на нарушението и следващото се по вид дисциплинарно наказание, с разпореждане „за изпълнение” на предложението, което е недопустимо. На практика преди образуването на дисциплинарно производство е налице становище дали с действията си държавният служител И.М. е допуснал нарушение на служебната дисциплина; какво точно дисциплинарно нарушение е извършил и какво наказание следва да му бъде наложено. Налице изземване на правомощия на дисциплинарно наказващия орган за установяване наличието на нарушение, обуславящо реализиране на дисциплинарна отговорност, като е нарушен основен принцип, регламентиран в чл. 10, ал.1 от АПК – за самостоятелност на ръководещия административното производство орган. На практика проведеното срещу И.М. дисциплинарно производство е било с предопределен краен резултат, доколкото дисциплинарно-наказващият орган е бил лишен от възможността да прецени дали и доколко е налице съставомерно деяние като основание за налагане на дисциплинарно наказание, а е бил длъжен да изпълни обективираното в Справка рег. № 8121р-7927 от 16.02.2015г. предложение от Дирекция „Инспекторат” на МВР.  

             

            С оглед на гореизложеното съдът намира че жалбата е основателна.  Оспорената Заповед УРИ:  349з-1615 от 25.05.2015г. на Директора на ОД на МВР –Стара Загора, като издадена при неправилно приложение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, се явява незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена.   

                         

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд,   

 

                       

                               Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ  по жалба на И.Д.М. ***  Заповед УРИ:  349з-1615 от 25.05.2015г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.1 и чл.197, ал.1, т.2 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца на старши инспектор И.Д.М. – Началник на група „Отчет на ПТП и водачи, АНД и ИАД” от сектор „Пътна полиция” към отдел „ОП” при ОД на МВР - Стара Загора, като незаконосъобразна. 

           

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: