Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е                                

       

 

               №319             01.11.2017г.      град Стара Загора

 

 

            В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІІІ състав, в публично съдебно заседание на тридесети и първи октомври  през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                           

                    

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар  Минка Петкова                                                                           

и с участието на прокурор                                                                            като разгледа докладваното от съдия ИРЕНА ЯНКОВА административно дело №363 по описа за 2015г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                        

 

    Производството е по реда на чл. 409 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) във връзка с чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Молителката В.С.Г. иска издаване на дубликат на изпълнителен лист за присъдената с решение № 3/21.01.2016 г. на Административен съд Стара Загора, постановено по адм.дело № 363/2015 г. сума в размер на 710 лв.

Молителката твърди, че издаденият й оригинал на изпълнителен лист на 06.02.2017 г., получен на 08.02.2017 г. от процесуалният представител - адв.В. е изгубен , поради което са налице законовите предпоставки за издаване на дубликат.

В съдебно заседание молителката , чрез процесуалния и представител адв. В. поддържа молбата.

 Ответникът – Кмет на община Стара Загора не се явява е не се представлява.

Административен съд Стара Загора, като взе предвид доводите на страните и извърши преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства по молбата с правно основание чл. 409 ГПК, включително тези, съдържащи се в адм. дело № 363/2015 г. на АСБ, приема от фактическа и правна страна следното:

С решение № 3/22.01.2016 г., постановено по адм.дело № 363/2015 г., Административен съд Стара Загора е отменил по жалбата на В.С.Г. заповед № 10-00-1791, издадена от кмета на община Стара Загора. Така постановеното решение е обжалвано и е потвърдено с решение № 857 от 23.01.2017 г., постановено по адм.дело № 2787 по описа на ВАС.

С молба от 02.02.2017 г. пълномощника на В.С.Г.. - адв. В., е поискала издаването на изпълнителен лист. С разпореждане от 06.02.2017 г. е разпоредено издаването на изпълнителен лист. Видно от отбелязването върху съд.акт, изпълнителният лист е издаден на 06.02.2017 г. и е получен от пълномощника на жалбоподателя на 08.02.2017 г.

В настоящото производство по издаване на дубликат на изпълнителният лист, в качеството на свидетели са разпитани И.Н. и С. А.. В показанията си пред съда те заявяват, че полученият от процесуалния представител на С. изпълнителен лист е изгубен и е търсен при тях от адв. В. няколко пъти, но те не са го намерили в техните документи.

В молбата си до съда процесуалния представител на Г. заявява, че е изгубила първообраза на изпълнителния лист и че не й е изплащана сумата по него.

Молбата на В.С.Г. се явява подадена от лице с надлежна процесуална легитимация, като титуляр на изпълнителния лист, издаден на 06.02.2017 г. по адм. дело № 363/2015 г. на АС Стара Загора до компетентния да я разгледа съд и в предвидената от закона писмена форма. Горното обуславя процесуалната допустимост на молбата за разглеждане по същество.

При така установените факти, съдът намира молбата на В.С.Г. с правно основание чл. 409 ГПК за основателна.

Съгласно чл. 409, ал. 1 ГПК, приложим в административния процес на основание чл. 144 АПК ако първообразният изпълнителен лист бъде изгубен или унищожен, съдът, който го е издал, по писмена молба на молителя, издава дубликат от него въз основа на акта, по който е издаден първообразът. От тълкуването на цитираната норма следва, че издаването на дубликат на изпълнителен лист предполага установяване на следните кумулативни предпоставки: 1. издаденият изпълнителен лист да е изгубен или унищожен, т.е. същият - не се намира в държане на молителя и 2. молителят да разполага с изпълнително основание, въз основа на което е бил издаден първоначалният изпълнителен лист. Производството се инициира с писмена молба до съда, от лицето в чиято полза първоначално е бил издаден изпълнителният лист (арг. от чл. 409, ал. 3 ГПК).

В производства от вида на настоящото съдът дължи проверка на факта дали първообразът на изпълнителният лист е изгубен или унищожен, тежестта за доказване на което се носи от молителя. Без значение за основателността на искането са, както причините поради които е настъпило някое от посочените обстоятелства, така и дали вината за това е на молителя или не. Длъжникът от своя страна разполага с възможността да оборва твърденията на молителя, както и да направи възражения за погасяването на дълга, въз основа на обстоятелства, настъпили след установяване на съществуването му, в конкретния казус - след влизането в сила на решението, с което е задължен за съдебни разноски. В случая ответникът не оспорва тезата на молителя, че издаденият изпълнителен лист е изгубен, не представя и доказателства, че е изплатил задължението си, нито прави такива твърдения.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства е доказан фактът на издаване на изпълнителен лист в полза на молителя за сумата от 710 лв.

Доказателства за погасяване на това задължение не са ангажирани по делото. Не са налице и такива, които да сочат положителни факти, оборващи твърдението на молителя за изгубване на изпълнителния лист, а именно че оригиналът на изпълнителния лист е в наличност и че се намира в нечие държане.

Поради изложеното и при липсата на възражения за погасяване на задължението, съдът счита, че молбата на В.С.Г.. за издаване на дубликат от изпълнителния лист въз основа на влязло в сила съдебно решение по адм. дело № 363/2015 г., е основателна и следва да бъде уважена.

Мотивиран от горното и на основание чл. 409, ал.1 и ал. 4 ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

                                            Р Е Ш И:

 

 ИЗДАВА в полза на В.С.Г. дубликат на изпълнителен лист, издаден на 06.02.2017 г. въз основа на влязло в сила съдебно решение № 3/22.01.2016 г. на Административен съд – Стара Загора постановено по адм.дело № 363/2015 г., като се направи надлежна бележка върху акта по реда на чл. 406, ал.3 ГПК.

 

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14 - дневен срок от съобщението.

 

                                                                  СЪДИЯ: