Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 225                                                07.10.2016г.                            град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІІІ състав, в публично съдебно заседание на  четиринадесети септември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                           

                  СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

       

при секретар  А.А.                                                              

и с участието на прокурора                                                                                      

като разгледа докладваното от съдия Г.Динкова административно дело № 433 по описа за 2015 год, за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

 

            Образувано е по жалба, подадена от „КИРОВ — КА”ЕООД гр.Гълъбово, ЕИК 200976003, чрез адв.Д.Д., СтАК против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх. № 02-240-6500/ 6753 от 29.09.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, с което по заявление с УИН 24/200514/84499 за кампания 2014, е отказано изцяло поисканото финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в размер 81343.06 лв.

            В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт по съображения за постановяването му в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон, при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, както и при липса на разбираеми мотиви.  Жалбоподателят поддържа, че е поддържал декларираните от него имоти. Счита, че оспорения акт неправилно не се основава на проверка на място на състоянието на заявените площи, неправилно не е било изяснено защо част от площите са извън специализиран слой „Площи в добро земеделски състояние” /ПДЗС/ за кампания 2014г, спрямо обхвата на който той подал възражение.  Твърди, че теренните проверки били отменени и неправилно акта се основава на такива проверки като способ. В това, че дружеството не е било уведомено за образуването на  административното производството и хода му, както и че при издаване на акта не са били изяснени относимите към конкретния случай факти и обстоятелства, вижда съществени нарушения на процесуалните правила /чл.26, чл.30, чл.35 и чл.36  от АПК/. Иска отмяна на оспореното уведомително писмо и присъждане на сторените по делото разноски.

 

Ответникът по жалбата – Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, оспорва жалбата като неоснователна. Обосновава, че е доказано наличието на материалноправните предпоставки, регламентирани в чл.43, ал.3, т.5 и т.6 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), на които се основава обективирания в Уведомително писмо изх. № 02-240-6500/ 6753 от 29.09.2015г  отказ за финансово подпомагане на ”КИРОВ —КА”ЕООД по СЕПП за кампания 2014г. Поддържа, че е налице основание за изключване на посочените в акта площи поради неотстранено застъпване и поради това, че попадат извън  одобрения  за тази кампания специализиран слой, с който ДФЗ—РА е обвързан. Обосновава, че при издаването на акта са спазени всички относими процесуални правила. Поради липса на отменителни основания спрямо оспорения акт, иска се отхвърляне жалбата на като неоснователна.  Претендира юрисконсултско възнаграждение.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

           

Жалбоподателят в настоящото производство - „КИРОВ — КА”ЕООД седалище в гр.Гълъбово, е земеделски производител по смисъла на §1, т.23 от ДР на ЗПЗП, регистриран с УРН 624766 в ИСАК. На 15.05.2015г същият е подал в ДФЗ Заявление за подпомагане с УИН 24/200514/84499 за кампания 2014г, коригирано на 28.05.2014г /л.26, л.109 и сл.по делото/, с което е поискал за кампания 2014  финансово подпомагане : по СЕПП за 270.28 ха и по СПП —за първите 30 ха. Неразделна част от заявлението е таблица за ползваните през 2014г парцели, след коригирането им съставляват общо 119 блока на земеделско стопанство /БЗС/ в различни землища на територията на общините Гълъбово и Симеоновград, посочени като постоянно затревени площи /култура код 311000/.  Приложени са необходимите декларации и картен материал /л.125—л.261/. Още при подаване на възражението е извършена автоматична проверка на въведените данни, предупреждаваща, че в над 116 БЗС са налице площи, излизащи с над 0.05 дка извън тези, подходящи за подпомагане според слоя за предходната година /л.45—47/

 

            В хода на производството по разглеждане на заявлението са били извършени проверки по чл.37 от ЗПЗП,  в резултат от които спрямо част от заявените за ползване от „КИРОВ—КА”ЕООД площи административният орган е установил двойно деклариране, т.е.декларирането им и от други земеделски производители —ЕТ „Мустак Мюмюнали Дурмуш—Мюмюне Дурмуш” УРН 560902, Николай Г.Г. с УРН 234545, Мария Г. Запрянова с УРН 600498; „Авто Илчев Комерс” ЕООД с УРН 526905; Красимира Господинова Генева с УРН 561794; Г. Бонев Жечев УРН 627567; Галентин Живков Делев УРН 559181; Максим Хараланов Дуксанов УРН 369080 и Николай Гошев Куртев УРН 620371. За двойно декларираните площи органът е уведомил всички  заинтересувани лица л.264 и сл./, вкл.жалбоподателя — с писмо изх.№02-240-2600/5778  от 23.08.2014г, получено на 20.09.2014г. /л.48 и сл. и на л.264/. Приложена е нормативно регламентираната процедура по чл.17 и чл.18 от Наредба № 5/27.02.2009г за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (Наредба № №5/27.02.2009г). Застъпените площи, ползването на които жалбоподателят своевременно е потвърдил и доказал, са му били признати (съгласно заключението на изпълнената по делото СТЕ, в която е даден подробно резултата от разрешаване на застъпванията, на  л.52 и л.483 и сл).   

 

            От доказателствата по делото се установява, че със Заповеди РД № 46-408 /18.11.2014г. и № РД-46-288/ 06.03.2015г на Министъра на земеделието и храните /л.77/, е одобрен слой „Постоянно затревени площи”, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/, създаден чрез използване на актуални към 2014г. данни за начин на трайно ползване на имотите по КВС/КК, физически блокове от СИЗП и заявени за подпомагане парцели за 2009г. – 2014г., съгласно приложената методика.

            Съответно със Заповед № РД № 09-807 /05.12.2014г на л.80 Министърът на земеделието и храните е одобрил обновен специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние” за кампания 2014 и открил процедура по подаване възражения срещу обхвата му. Срещу обхвата на този слой „КИРОВ—КА”ЕООД е подал възражение — рег. № РД—15—1819 от 17.12.2014г на ОДЗ Стара Загора/л.53 и л.457/. То е било частично уважено, като площите, за които са били признати разлики, съгласно писмо изх.№ 70—2553/29.05.2015г на МЗХ, са отчетени при определяне на окончателния специализиран слой с наименование вече „Площи, допустими за подпомагане”, одобрен със Заповед № РД-46—287 от 06.03.2015г и съответно при издаване на оспореното уведомително писмо /т.17 от заключението на СТЕ на л.482 гръб/.

            Съгласно писмо изх.№ 70-2553/29.05.2015г. на министъра на л.461 възражението на „КИРОВ—КА”ЕООД е площи за подпомагане  общо 246.89ха /посочени са конкретните номера на БЗС в колона 1 от таблицата/. В частите, за които се възражението се отнася, СИЗП е бил обновен на база теренни проверки на МЗХ и само за няколко БЗС —посредством дешифриране сателитни ортофото снимки от 2014г.  Възражението е било частично уважено, като площите извън допустимия слой преди възражението са били 97.98 ха, а след това извън слоя са останали —87.79ха.  В писмото изрично е указано, че подлежащия на обжалване акт досежно обхвата на  специализирания слой, част от СИЗП за кампания 2014г и относим за подпомагането на земеделските производители, е Заповедта на МЗХ № РД 46—287 /06.03.2015г. Безспорно е по делото, че тази заповед не е оспорена от „КИРОВ —КА”ЕООД /писмото, изрично указващо тази възможност е получено от него на 06.07.2015г/. Следователно одобреният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2014г обвързва страните.  

 

            С оспореното Уведомително писмо изх. № 02-240-6500/ 6753 от 29.09.2015г /л.87 и сл/ Заместник изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” се е произнесъл по подаденото от „КИРОВ—КА”ЕООД Заявление с УИН 24/200514/84499 за кампания 2014, като на основание чл.43, ал.3, т.5 и т.6 от ЗПЗП и чл. 58 от Регламент (ЕО) №1122/2009 на ЕК, чл.16а ал.6 и чл.16г, ал.5 от Наредба № 105 от 22.08.2010г. за условията  и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ИСАК и въз основа на одобрения от МЗХ Специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане”, е отказал изцяло заявеното финансово подпомагане  — по СЕПП в размер 81343.06 лв. В частта с която с това писмо органът е оторизирал подпомагане по СПП в размер 3987.00 лв, актът не се оспорва.

Отказът за подпомагане по СЕПП се основава на намаления и изключвания на площи - 88.92ха /от заявени 270.28 ха/, от които 0.01 ха поради неотстранено застъпване —чл.43 ал.3 т.5 от ЗПЗП /колона 3/, а останалите са изключени на основание чл.43 ал.3 т.6 ЗПЗП /колона 5/ поради това, че попадат извън специализирания слой „Площи в добро земеделски състояние” за кампания 2014г.  Поради това, че в процентното отношение наддекларираната площ —88.92 ха  спрямо установената—181.36 ха е 49.03% (в рамките между 20 % и 50%), на основание чл.58 от Регламент (ЕО) №1122/2009  санкционираната площ е в размер на установената — 181,27 ха, оторизираната по СЕПП сума е 0.00лв.

 

По делото са приети като доказателства документите по административната преписка, обусловили издаването на оспорения акт, заповедите на  министъра на земеделието и храните по одобряване на специализирания слой, относим за кампания 2014г. Не е спорно че Заповед №РД 46-287/06.03.2015г. на Министъра на земеделието и храните, с който специализирания слой е одобрен — не е оспорвана, нито се оспорва в настоящото производство с нарочна жалба от земеделския производител.

 

По делото е назначена, изпълнена и изслушана съдебно-техническа експертиза, заключението по която е изключително подробно, обосновано и компетентно изготвено, с оглед на което и като неоспорено от страните, съдът го кредитира с доверие. Експертът  констатира, съответно на констатациите в оспорения акт, размера на площите с неразрешено застъпване и такива, попадащи извън слоя, причините за което сочи като съответни на регламентираните в Наредба №5 /10.03.2010г за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, сега отменена, но действала към 2014г. Експертът е посочил  за всяка от площите, изключени и намалени с оспорения акт -начина на изготвяне в тази част на специализирания слой, преимуществено чрез теренни проверки и вярно отразяване на резултатите от тях.

           

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

            С Уведомително писмо изх. № 02-240-6500/ 6753 от 29.09.2015г, след проведено административно производство по чл.41 и сл. от ЗПЗП, се приключва процедурата по подадено от „Киров—КА”ЕООД заявление за финансово подпомагане с УИН 24/200514/84499  за кампания 2014г. В оспорената част това уведомително писмо обективира волеизявление за пълен отказ за финансово подпомагане по СЕПП и в този смисъл засяга неблагоприятно правната сфера /правата и интересите/ на жалбоподателя. По своята правна същност и с оглед съдържанието на правните му последици, обжалваното писмо, издадено от административен орган след прилагане на нормативно регламентирана административна процедура, представлява индивидуален административен акт по см. на чл.21, ал.1 от АПК.  Оспорването, като направено от легитимирано лице с правен интерес, в законово установения срок по чл.149 ал.1 АПК и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

            Съгласно разпоредбата на §1, т.13 от ДР на ЗПЗП, Разплащателната Агенция е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки, вкл. интервенция на пазарите на земеделски продукти по правилата на Европейския съюз. По силата на чл.11а от ЗПЗП, Държавен фонд „Земеделие” е акредитиран за единствена РА за РБългария за прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС.  В чл. 20а, ал.1 и ал.2, т.2 от ЗПЗП е регламентирано, че Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие”, е Изпълнителен директор на Разплащателната агенция и я представлява. По силата на чл.20а, ал.3 и ал.4 от ЗПЗП, в правомощията на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” е да определя органът от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, като делегира със заповед част от предоставените му от УС правомощия за вземане на решения и/или сключване на договори за финансово подпомагане, както и правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане, на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда, съобразно  териториалната им компетентност. В този смисъл е и чл. 11, ал.2 от Устройствения правилник на ДФЗ. По делото е представена и приета като доказателство Заповед № 03-РД/ 323 от 11.03.2015г (л.76), с която /по т.1 от заповедта/, Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” е делегирал на Заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” Живко Тодоров Живков правомощията да издава и подписва всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане до кандидатите за финансово подпомагане, съгласно чл.1 от Наредба № 5 от 27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания /в т.ч за плащания по СЕПП/, какъвто е предметът на оспорения акт, подписан от Заместник изпълнителния директор на ДФЗ - Живко Живков. Следователно Уведомително писмо № 02-240-6500/ 6753 от 29.09.2015г. е издадено от материално компетентен орган, при упражняване и в рамките на надлежно делегираните му  правомощия. 

 

            От фактическа страна в акта са посочени приетите за установени факти и обстоятелства, които административният орган е преценил и определил като релевантни за упражняване на нормативно регламентираното му правомощие. Посочените фактически основания са обосновани със съображения за изключване на площи — конкретно посочени като размер за цифром изброени в таблицата в акта БЗС.  Актът съдържа и правни основания, обусловили издаването му, както бе посочено по—горе. Съдът намира, че оспореният акт  е постановен в предвидената от закона писмена форма, съдържа всички изискуеми по чл. 59, ал.2 от АПК реквизити, в т.ч. фактическите и правни основания за неговото издаване, като оплакванията на жалбоподателя с твърдения за обратното са напълно неоснователни.

 

Доколкото заявеното финансово подпомагане, предмет на оспорения отказ, е по схеми за директни плащания, обвързани с площта, приложимите правила за реда и условията за подаване на заявлението и неговото администриране се съдържат и в Наредба № 5 от 27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, които в случая се установяват спазени. В съответствие с чл.2 ал.2 от наредбата, „Киров—КА”ЕООД е подало по образец и в срок общо заявление за подпомагане, с което е поставило началото на производството по издаване на акта. Неоснователно значи жалбоподателят счита, че не бил уведомен за това обстоятелство.

Съгласно чл.24, параграф 1б от Регламент (ЕО) № 796/2004, проверка за правата за плащане се осъществява за да се провери наличието им и допустимостта на помощта. Разплащателната агенция, съгласно чл.43, ал.2 от ЗПЗП, проверява заявленията за подпомагане, като извършва административни проверки на подадените заявления и проверки на място (чл.37, ал.1 от ЗПЗП). Административните проверки се осъществяват чрез ИСАК, при съпоставяне на данните от заявленията с данните от регистрите (чл.37, ал.2 от ЗПЗП). Проверките включват пространствено сравнение или съпоставяне данните от заявленията за подпомагане с данните от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), която система се създава, поддържа и обновява от Министерството на земеделието и храните,  арг.от чл.33а ал.1 от ЗПЗП и приетата от министъра  по законова делегация на чл.30 ал.6 от ЗПЗП Наредба №105/2006г за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол. Съгласно разпоредбата на чл.16а, ал.2 от Наредба № 105 от 22.08.2006г. /в редакция, в сила от 11.03.2014г /, специализираният слой се обновява ежегодно чрез включване или изключване на площи с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите въз основа на методическите указания по чл.12а. Това обновяване на данните в СИЗП и за специализирания слой се обновява ежегодно чрез дешифрация (дистанционно разчитане на актуална цифрова ортофото карта, изготвена чрез самолетно или сателитно заснемане, чрез извършване на теренни проверки на характеристиките на физическите блокове и допустимата за подпомагане площ в тях и чрез извършване на проверки на място по чл.37 ЗПЗП. Според чл.16а ал.4 теренните проверки се извършват въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните, това не са проверки на място по смисъла на чл.37 ЗПЗП, резултатите от тях се отразяват в контролни доклади, които служат за обновяване на информацията в СИЗП. Съдът намира, че за разглежданата кампания /2014/ е допустимо актуализиране на специализирания слой "Площи, допустими за подпомагане” чрез резултатите от специализирани теренни проверки, каквито не се спори са били извършени спрямо заявените площи през 2014г.

Разпоредбите на чл.16а ал.3 и 4 от Наредба №105, които регламентираха теренните проверки като способ за обновяване и поддържане на слоя, са отменени с решение №1155 /02.02.2015г постановено от Върховния административен съд по адм.д.№ 10538/2014г. Тази отмяна, обаче, по аргумент от чл.194 от АПК, има действие от датата на обнародване решението в Държавен вестник —ДВ бр.59 /2015г., т.е.от 03.07.2015г. В случая, специализираните теренни проверки на органи на МЗХ, послужили за обновяване на слоя, относим за кампания 2014г са извършени през 2014г /данните за протоколите са обобщени в заключението на СТЕ (л.467-468). На следващо място, в ДВ бр.61 /2015г е обнародван ЗИД на ЗПЗП, вкл.изменение и допълнение на разпоредбата на чл.33а ал.2, която, вече на законово ниво, дефинира специализираните теренни проверки на референтни парцели и резултатите от тях като способ за  ежегодно обновяване данните в СИЗП и в специализирания слой „Площи допустими за подпомагане”. Следователно актуализацията на специализирания слой „ПДП” по този метод е бил допустим.

 

При спазване на процесуалните правила в чл.17 ал.6 и чл.18 от Наредба № 5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (Наредба № №5/27.02.2009г), за установените застъпвания са изготвени и изпратени писма до съответните заявители, вкл. до жалбоподателя, като са взети предвид представените от тях документи. Застъпванията, потвърдени и доказани от жалбоподателя са му били признати, като изключените на това основание 0.01ха не са били потвърдени от него.   Въз основа на повторно разпределение на останалите неизяснени от застъпените площи в свободните допустими площи, органът е признал за доказана дори площи в повече от заявената площ от БЗС 59210-111-1-1 /л.88 гръб/.

Следователно, извършената проверка за спазване на относимите административно-производствени правила при издаване на обжалвания акт, обуславя извод, че те са били  спазени и не е налице основание за отмяна на това основание.

 

При проверка съответствието на акта и издаването му при правилно приложение на материалния закон, съдът съобрази следното: Удовлетворяването на заявеното финансово подпомагане предполага изпълнение от страна на заявителя  на изискванията на ЗПЗП, както и отсъствие на условия за намаляване размера или отказ на плащания. Материалноправните предпоставки за получаване на финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания, вкл. СЕПП са: 1. Бенефициентът да е земеделски производител; 2. Да използва земеделски площи в определен размер; 3. Земеделските площи да са допустими за подпомагане и 4. Да поддържа земеделските площи в добро земеделско и екологично състояние (чл. 39 – чл. 43 от ЗПЗП в приложимите им редакции). Формулирани в обратен смисъл са материалноправните основания за намаляване на размера или за отказ за изплащането на суми за финансово подпомагане.

            С оспорения акт, намалени на основание неразрешено в полза на кандидата „Киров—КА” ЕООД застъпване — чл.43 ал.3 т.5 от ЗПЗП само 0.01 ха от БЗС 18280-81-2. Видно от таблицата на установените застъпвания на л.266, „Киров—КА” ЕООД е декларирало, че отказва да потвърди ползването на БЗС 18280-81-2 относно имот от 0.01ха с кад.№ 000453 /л.266/. Органът е формирал следователно обосновани изводи, че тази площ следва да се изключи от заявените за подпомагане.    

Спорно в случая е дали посочените в акта площи не са допустими за подпомагане поради това, че не са били включени в специализирания слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2014г, одобрен със заповеди №РД 09-807 от 05.12.2014 год. и №РД 46-287 от 06.03.2015 год. на МЗХ, т.е. дали е налице основанието по чл.43, ал.3, т.6 от ЗПЗП.

 

Неотносими са оплакванията на жалбоподателя, че неправилно въпросните площи са останали извън този слой.  Съгласно чл. 16б, ал. 1 от Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ред. преди ДВ, бр. 16/2015 г.)  всяка година след приключване на обновяването по чл. 16а, ал. 2, Министерството на земеделието и храните открива производство по чл.66 от АПК за одобряване на изготвения специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние". Това производство представлява сложен фактически състав, като процедурата завършва със заповед на министъра на земеделието и храните по одобряване на окончателния специализиран слой /чл.16г от наредба №105/2006/. В конкретния случай, окончателния специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2014 г. е приет със Заповед №РД 46-287/06.03.2015г. на Министъра на земеделието и храните. Тази заповед, като акт по чл.16г, ал.4/преди ал.2/ от Наредба №105/2006г подлежи на самостоятелен съдебен контрол (ТР №8/11.12.2015г по т.д.№1/2015г на ВАС). Съображенията на жалбоподателя относно наличието или не на основания процесните площи да бъдат включени или не в специализирания слой, одобрен за кампания 2014г не могат да бъдат разглеждани в настоящото производство. Тези оплаквания биха били относими към въпроса за законосъобразността заповедта за одобряването на слоя, каквото оспорване „Киров—КА”ЕООД не е провел.  С оглед на изложеното, съдът приема, че заповедта за определянето на окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2014г вкл.в частта относно заявените от „Киров—КА”ЕООД за подпомагане имоти, е влязъл в сила и  обвързва страните. В този смисъл всички изложени от жалбоподателя аргументи относно неправилно изключване на имоти от допустимия слой са неотносими.

 

По делото не се и представиха никакви доказателства за това, че процесните площи —които са ливади за косене, жалбоподателя е поддържал в добро земеделско състояние. Разпоредбата на чл.15 от Наредба №5 от 10.03.2010 за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, действала към 2014г, сочи като недопустими за подпомагане пасищата или тези части от тях в които площите по ал.1 (заети от дървесна или храстовидна растителност, сгради, съоръжения, скали, ерозирали или оголени терени) са компактно разположени и заемат заедно или поотделно повече от 100 кв.м. Тези пасища или части от тях не се заявяват за подпомагане, а когато бъдат заявени се изключват от площта на пасищата, подлежаща на подпомагане и при условията на Регламент (ЕО) №1122/2009, и тяхното заявяване се санкционира.

От изготвената по делото СТЕ се потвърди наличието на основание за изключване на посочените в акта площи с оглед състоянието им към 2014г /л.474—477/. За част от парцелите се сочи: неземеделски площи, непригодни за извършване земеделска дейности, трайно пустеещи, необработвани земи, наличие на по—голям от допустимия брой мозаечно разположени храсти на хектар /не е възможно свободно пашуване на селскостопански животни.

Следователно описаните в процесното уведомително писмо площи действително са извън одобрения специализиран слой, а освен това и че спрямо тях са налице основания от посочените в чл.15 от Наредба №5/2010г —храстовидна растителност и др,  опровергаващи доброто им земеделско състояние и предназначение изобщо.

Налице е следователно спрямо тях основанието по чл.43 ал.3 т.6 от ЗПЗП за намалянето или изключването, тъй като „не са включени в специализирания слой по чл.33а ал.1 за съответната година”, в случая за кампания 2014г.

 

По делото не е спорно, а освен това е и изчислимо, че при правилно определени установена и недопустима площ, процентът наддеклариране е 49.03% (в рамките между 20 % и 50%). Административният орган е отказал изцяло финансово подпомагане по СЕПП, позовавайки се на чл.58 от Регламент №1122/2009 на ЕК, която разпоредба предвижда, че ако разликата между недопустимата площ и определената площ е по-голяма от 20 на сто и до 50 на сто, не се отпуска помощ за съответната група култури, т.е нормата е правилно приложена.

 

            Предвид гореизложеното съдът приема, че оспорения акт е законосъобразно издаден - от компетентен административен орган и в изискуемата се форма; в съответствие и при правилно приложение на материалния закон, при спазване на административно-производствените правила и съобразяване с целта на закона. Жалбата се явява неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена.

 

            С оглед изхода на делото искането на ответника по жалбата за присъждане на направените разноски следва да бъде уважено, като на основание чл.143, ал.4 от АПК, в тежест на КИРОВ — КА”ЕООД следва да бъде възложено заплащането на  сумата от 630лв., от която 330 лв. заплатено възнаграждение за вещо лице и 300лв. юрисконсултско възнаграждение за осъществената от юрисконсулт правна защита на административния орган, определено съгласно чл.7, ал.1, т.4 във вр. с §1 от ДР на Наредба № 1/ 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. 

заплащането на направените от ответника разноски за възнаграждение за осъществената от юрисконсулт правна защита на административния орган, определено в размер на 300лв., съгласно чл.7, ал.1, т.4 във вр. с §1 от ДР на Наредба № 1/ 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. 

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата наКИРОВ — КА”ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Гълъбово, ул.”Места”№20, с ЕИК 200976003 против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх. № 02-240-6500/ 6753 от 29.09.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, с което по заявление с УИН 24/200514/84499 за кампания 2014, е отказано изцяло поисканото финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в размер 81343.06 лв, като неоснователна. 

             

ОСЪЖДА КИРОВ — КА”ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Гълъбово, ул.”Места”№20, ЕИК 200976003 с управител Киро Динков Киров да заплати на Държавен фонд ”Земеделие” гр. София, сумата от 630.00 лв /шестстотин и тридесет лева/- разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: