Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

       

323                                                14.12.2016 г.                         град Стара Загора

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІІ състав, в публично съдебно заседание на шестнадесети ноември, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                       СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

 

при секретар А.А.                                                                             

и с участието на прокурора                                                                                                       като разгледа докладваното от съдия  Г.Динкова административно дело № 125 по описа за  2016г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                 

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

 

Образувано е по жалба на кмета на Община Павел баня и Заповед № АК-01-ЗД-100/ 24.03.2016г на Областния управител на област Стара Загора, с които се оспорва Решение № 115 от 29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня за определяне на поименен списък и средства за капиталови разходи в общ размер на 789 693 лв. по видове разходи и по източници на финансиране, съгласно приложение, неразделна част от решението.

 

От изложеното в обстоятелствената част и петитума на жалбата на кмета на Община Павел баня се установява, че цитираното решение на общинския съвет се обжалва единствено в частта му, с която е изменен поименния списък и средствата за капиталови разходи за 2016г. като са включени допълнителни обекти, извън внесения от кмета на общината проект на Бюджет на Общината за 2016г., а именно: Основен ремонт на асфалтова настилка ул.”Д-р Алексиев”, с.Габарево /30 000лв/; Основен ремонт на тротоарна настилка и полагане на асфалт на ул.”Мария Луиза” с.Манолово /30 000лв/; Основен ремонт на тротоарна настилка и полагане на асфалт на ул.”Цар Калоян” с.Манолово /10 000лв/; Основен ремонт на канал за водосбор, обхващащ местността „Тончо” с.Александрово/15 000лв/; Основен ремонт на асфалтова настилка на отсечката от моста на ул.”Тунджа” през ул.”Девети септември” и ул.”Мир” с.Александрово /10 000лв/; Основен ремонт на ул.”Иван Вазов” с.Осетеново /20 000лв/; Основен ремонт на покрив „Чудомирова къща” с.Турия /5 000лв/; Основен ремонт на покрив „Джананова къща” с.Габарево /7 000лв/; Основен ремонт на малък салон Читалище „Обнова” с.Габарево /7 000лв/; Основен ремонт на часовник и часовникова кула с.Габарево /5 000лв/; Оборудване на детски площадки в детските градини /12 бр ЦДГ по 5 000лв – 60 000лв/. С допълнително включените в поименния списък обекти средствата за капиталови разходи в Общинския бюджет 2016г са увеличени от 729 693.00лв на 789 693лв. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на приетото от общинския съвет решение, в оспорената му част, по съображения за допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Жалбоподателят твърди, че общинският съвет незаконосъобразно е променил Поименния списък и средства за капиталови разходи в общ размер на 729 863.00лв, приложен към внесения от кмета на община Павел баня  проект на Бюджет на Общината за 2016г., като е изменил същите, добавяйки нови обекти. Поддържа, че промяната е по повод предложения, внесени в хода на проведеното на 29.02.2016г. заседание на ОбС -  Павел баня, от общински съветници, без тези предложения да са били поставяни на обществено обсъждане и без да е спазено изискването предложенията да са придружени от становище на кмета на общината, съгласно чл.125, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Обосновава, че с разглеждането и приемането на направените от общинските съветници предложения за изменения на внесения от кмета на общината проект за общински бюджет в частта относно приложения към него Поименния списък и средства за капиталови разходи,  е нарушен реда, предвиден в чл.84 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и чл.17 от Наредбата за реда и условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня. По подробно изложени в жалбата съображения е направено искане за отмяна на прието решение, в оспорената му част, като незаконосъобразно.

 

            Оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-100/24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, се основава на съображения за допуснати при приемане на Решение № 115 по Протокол №7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет - Павел баня съществени процесуални нарушения, а именно нарушения на нормативно регламентираните правила за съставяне, внасяне, обсъждане, и приемане на общинския бюджет и изискванията за неговото съдържание. Поддържа се, че определените с оспореното решение поименен списък и средства за капиталови разходи в общ размер на 789 693.00лв, по видове разходи и по източници на финансиране, съгласно приложение, неразделна част от решението, са различни от тези, предложени от Кмета на Община Павел баня и които са били обект на публично обсъждане, като по отношение на направените изменения не е било провеждано публично обсъждане. Направено е искане за отмяна на Решение № 115 от 29.02.2016г. на Общински съвет – Павел баня, като незаконосъобразно.

 

         Ответникът по жалбата - Общински  съвет Павел баня, редовно и своевременно призован не се представлява в съдебно заседание. В представените по делото писмен отговор по чл.163, ал.2 от АПК и писмена защита, поддържа неоснователност на оспорванията. С подробно изложени съображения обосновава, че е спазена нормативно регламентираната процедура за съставяне, внасяне, обсъждане и приемане на бюджета на Община Павел баня за 2016г. Твърди, че направените от общинските съветници предложения за изменение на внесения от Кмета на Община Павел баня проекто-бюджет, са в съответствие и при упражняване на предвиденото в чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА право, като оспореното решение отразява приемането от органа на местно самоуправление на едно от тези предложения, след обсъждането им от постоянната комисия по бюджет и финанси.

           

            Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

            Проектът за бюджет на Община Павел баня за 2016г, след неговото разработване, е бил оповестен посредством публикуване на сайта на общината. С покана рег. № 91-158-1 от 16.11.2015г., обявена на сайта на общината на 17.11.2015г., Кметът на Община Павел баня е уведомил жителите на общината за започналата процедура по съставяне, обсъждане и приемане на общинския бюджет за 2016г. и е отправил покана за обсъждане проекта за бюджет на 30.11.2015г. На определената в поканата дата е било проведено обществено обсъждане на проекто - бюджета, като съгласно представения по делото протокол /л.198/, предложените в проекто-бюджета числови показатели от разходната му част, вкл. планираните капиталови разходи, не са били предмет на конкретно обсъждане.

С вх. № 06-01-8/11.01.2016г. в Общински съвет – Павел баня е внесен Доклад от Кмета на Община Павел баня относно проект на бюджет на общината за 2016г., с приложено предложение за проекто-бюджет 2016г. Проектът за бюджет е бил коригиран с внесени от Кмета на Община Павел баня предложения за допълнения и изменения от 13.01.2016г.; 19.01.2016г.; 26.01.2016г.; 02.02.2016г. ; 04.02.2016г; 08.02.2016г; 10.02.2016г и 17.02.2016г. 

Предложението на Кмета на Община Павел баня за приемане на бюджета на Община Павел баня, ведно с предложението за приемане на решение по чл.21, ал.1, т.5 и т.6 от ЗМСМА, е включено в дневния ред за заседанието на ОбС – Павел баня на 29.02.2016г. Проекто-бюджетът е разгледан на заседания на две постоянни комисии - ПКУТИСТТОС и ПКБФИП, проведени на 22.02.2016г. и на 25.02.2016г. /л.127-130/. Предложението на кмета на общината в частта относно програмата за капиталови разходи през 2016г. в размер на 729 963лв. е дадено като Приложение № 5 към проекта за решение /л.173/, включващо поименен списък на обектите и средствата за капиталови разходи. 

На проведеното на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, е прието обсъждането и гласуване по предложените показатели от приходната и разходната част на проекта за бюджет на Община Павел баня, да се извърши поотделно. Прието е първо да се гласува предложението, внесено от Кмета на Община Павел баня, а след това предложенията, постъпили по време на провеждането на заседанието на общинсикя съвет, като се приемат отделни решения по всеки един от показателите на бюджета.

В хода на заседанието са направени предложения от общинския съветник Бояджиев /л.114-115/, свързани с включване на нови обекти и одобряване на допълнителни капиталови разходи за извършване на ремонти на конкретно посочени улици в населени места на територията на общината, оборудване на детски площадки, и др. Предложението е обосновано с постъпили предложения от кметове и жители на населени места, които са били обсъдени и приети от ПК по устройство на територията и ПК по бюджет и финанси, като е възприето окончателното отпадане на предложението на Кмета на Общината за закупуване на нов автомобил за общинската администрация марка Мерцедес, и е прието увеличение на инвестиционната програма за 2016г с капиталови разходи в размер на 60 000лв за инвестиции за детски площадки по ЦДГ на територията на общината.

С оспореното в настоящото съдебно производство Решение № 115 от 29.02.2016г., на основание чл.94, ал.4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.52 от ЗМСМА, Общински съвет – Павел баня е определил поименен списък и средства за капиталови разходи в общ размер на 789 693лв, по видове разходи и по източници на финансиране, съгласно приложение – таблица, неразделна част от решението. При съпоставка на внесеното от кмета предложение се установява, че съгласно приетия с оспореното решение поименен списък са включени допълнително следните обекти: Основен ремонт на асфалтова настилка ул.”Д-р Алексиев”, с.Габарево /30 000лв/; Основен ремонт на тротоарна настилка и полагане на асфалт на ул.”Мария Луиза” с.Манолово /30 000лв/; Основен ремонт на тротоарна настилка и полагане на асфалт на ул.”Цар Калоян” с.Манолово /10 000лв/; Основен ремонт на канал за водосбор, обхващащ местността „Тончо” с.Александрово/15 000лв/; Основен ремонт на асфалтова настилка на отсечката от моста на ул.”Тунджа” през ул.”Девети септември” и ул.”Мир” с.Александрово /10 000лв/; Основен ремонт на ул.”Иван Вазов” с.Осетеново /20 000лв/; Основен ремонт на покрив „Чудомирова къща” с.Турия /5 000лв/; Основен ремонт на покрив „Джананова къща” с.Габарево /7 000лв/; Основен ремонт на малък салон Читалище „Обнова” с.Габарево /7 000лв/; Основен ремонт на часовник и часовникова кула с.Габарево /5 000лв/; Оборудване на детски площадки в детските градини /12 бр ЦДГ по 5 000лв – 60 000лв/., като средствата за капиталови разходи в Общинския бюджет за 2016г са увеличени от 729 693.00лв на 789 693лв. 

            Решението е прието с поименно гласуване, в което са участвали 16 от общо 17 общински съветници, като 9 общински съветника са гласували „за”, 5 - „против” и двама - „въздържал се”.  

По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в административната преписка по приемане на оспореното решение.

Към материалите по делото са приложени Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня.

 

         Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 във вр. с чл.184 от АПК, намира за установено следното:

С определение № 7604 от 23.06.2016г. по адм. дело № 6166/ 2016г. по описа на ВАС, е отменено Определение № 74 от 31.03.2016г. по адм. дело № 125/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, в частта му, с която е оставено без разглеждане, като недопустимо, оспорването от Кмета на Община Павел баня и от Областния управител на област Стара Загора на Решение № 115 от 29.02.2016г. на ОбС – Павел баня.

При прилагането на Тълкувателно решение № 2/ 16.04.2013г. на ВАС по тълк. дело № 4/ 2011г. и съгласно Определение № 7604 от 23.06.2016г. по адм. дело № 6166/ 2016г по описа на ВАС, оспореното Решение № 115 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, следва да се квалифицира като общ административен акт. Упражняването от общинския съвет на законово установените му правомощия по  чл.21, ал.1, т.5 и т.6 от ЗМСМА, независимо дали е обективирано в решението по чл.94, ал.2 от ЗПФ /т.е в решението за приемането на общинския бюджет/ или в отделен акт /както е в случая/, се свързва с издаването на административен акт със самостоятелно правно значение, който с оглед на предметното си съдържание и правни последици, е насочен към прякото и непосредствено регулиране на обществени отношения и засяга неопределен кръг лица, което го определя като общ административен акт по см. на чл.65 от АПК. В разпоредбите на чл.45, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА е предвидено, че Областният управител съотв. Кметът на общината, могат да върнат за ново обсъждане незаконосъобразните актове на общинския съвет или да ги оспорват пред съответния административен съд.

 

            С оглед на което съдът приема че оспорванията, като направени в законово установения срок, от легитимирани лица и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване  и контрол за законосъобразност, са процесуално допустими.

 

            Разгледани по същество оспорванията са неоснователни.  

           

Решение № 115 от 29.02.2016г. е прието от материално и териториално компетентния орган – Общински съвет – Павел баня, при упражняване на правомощия по чл.94, ал.2 вр. с чл.45, ал.1, т.2,  б”е” от ЗПФ във вр. с чл. 21, ал.1, т.6 и 23 от ЗМСМА.

            Съдът не констатира допуснати нарушения на нормативно регламентираните процесуални правила при приемане на оспореното решение, които да бъдат квалифицирани като съществени такива, обуславящи отмяната на акта на това основание.

          Доколкото решението на общинския съвет за определяне на поименен списък и средства за капиталови разходи, включени в разходната част от общинския бюджет по чл.94, ал.2 във вр. с чл.45, ал.1, т.2, б.”е” от ЗПФ, относимата процесуалноправната уредба е тази за приемането на бюджета на общината, съдържаща се в чл.84 и сл. от ЗПФ, чл. 16 и сл. от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня; чл.62 и сл. от Правилника за организация на дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл.66 и сл. от АПК. Процедурата по приемането на бюджета на общината включва разработване от Кмета на общината на проекта за общинския бюджет по предвидените в чл.45, ал.1 от ЗПФ показатели, представянето на проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, при оповестяване на датата на обсъждане най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване; провеждане на публично обществено обсъждане на проекто-бюджета по ред, определен от общинския съвет, съставяне на протокол за постъпилите предложения; внасяне на проекто-бюджета ведно с протокола за постъпилите предложения от общественото обсъждане в общинския съвет за неговото разглеждане, обсъждане и приемане.

         В случая съдът не констатира допуснати съществени нарушения на посочените по-горе процесуални правила при приемане на оспореното решение. Не съставляват нарушения на реда, предвиден в чл.84 от ЗПФ и чл.17 от Наредбата за реда и условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Павел баня, релевираните от Кмета на Община Павел баня нарушения, свързани с обстоятелството, че оспореното решение е прието въз основа на предложения на общински съветници, направени в проведеното на 29.02.2016г. заседание на общинския съвет за приемането на бюджета, без тези предложения да са били предварително подложени на публично обществено обсъждане или да са резултат от такова обсъждане и без да са придружено от становище на Кмета на Община Павел баня. На първо място на публично обсъждане от местната общност се представя самият проект за бюджет на общината, разработен по показателите по чл.45, ал.1 от ЗПФ, като целта е да бъдат представени и поставени на обсъждане основните акценти при разработването на бюджета, приходната и разходната част на проекто-бюджета по основни функции и групи. На следващо място упражненото правомощие за определяне средствата за капиталови разходи, макар да са един от задължителните показатели на бюджета на общината, се свързва с отделно волеизявление на общинския съвет. В този смисъл не съставлява процесуално нарушение обстоятелството, че не са били поставени на публично обществено обсъждане предложенията на общинските съветници, за изменение на внесения от кмета на общината проект на решение, въз основа на които предложения е било прието Решение № 115/ 29.02.2016г.  на ОбС – Павел баня. В действащата нормативна регламентация няма разписана процедура, още по-малко задължителна такава, която да налага предложенията, направени от постоянни комисии на ОбС или от общинските съветници след внасянето в общинския съвет за разглеждане, обсъждане и приемане на окончателния проекто-бюджет, да бъдат поставяни на обществено обсъждане. Ето защо несъстоятелно е твърдението на оспорващия, че законосъобразното приемане на решението изисква предложенията на общинските съветници, въз основа на които е прието, да са били предмет на проведеното публично обсъждане на проекто-бюджета. Несъстоятелно е и възражението за неспазена процедура основано на съображения, че предложенията, въз основа на което е прието решението, не са били придружени от изискуемото се задължително становище на кмета на общината. Право и задължение на общинския съветник е да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на общинския съвет, освен в случаите, посочени в чл.37 ЗМСМА. Общинският съветник има право да се изказва и да прави предложения по въпросите, поставени за разглеждане и обсъждане в общинския съвет, включително да внася проекти за решения /чл.33, ал.1, т.2 и т.3 ЗМСМА/. Нормата на чл.125, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предвиждаща, че проектите за решения, внесени от общински съветници, се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета, недопустимо ограничава упражняването на законово регламентирани права  на общинските съветници, поради което неспазването на посочената норма изобщо не може да релевира допуснато процесуално нарушение при приемането на оспореното решение. На следващо място няма законово регламентирано изискване при приемане на решенията по чл. 94, ал.2 във вр. с чл.45, ал.1 от ЗПФ във вр. с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА да се разглеждат и обсъждат единствено внесения от кмета на общината проекто - бюджет и свързаните с него предложения за решения и предложенията, направени при проведеното публично обществено обсъждане на проекта за бюджет на общината. Да се приеме, че при приемането на бюджета респ. на решенията по чл. 94, ал.2 от ЗПФ, е недопустимо да се разглеждат, обсъждат и гласуват предложенията, направени от постоянните комисии на общинския съвет съотв. от общинските съветници, би обезсмислило откъм съдържание посочените по-горе правомощия на общинския съвет и упражняването на неговата компетентност.

         Съдът не констатира допуснати нарушения на регламентираните в ЗМСМА и в ПОДОбСПБ процесуални правила при свикването и провеждането на заседанието на ОбС – Павел баня; при внасянето, разглеждането и приемането на оспореното Решение № 115/ 29.02.2016г. – решението е прието по предвидения ред и при спазване на нормативно установените изисквания за кворум и мнозинство. Общият брой на общинските съветници в Общински съвет – Павел баня, е 17. От представения и приет като доказателство по делото Протокол от проведеното на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет - Павел баня е видно, че на заседанието и при приемането на оспореното решение, са присъствали 16 общински съветници – т.е спазено е изискването за кворум, като решението е резултат от положителния вот при проведено поименно гласуване на 9 общински съветника, т.е. прието е с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 

         Не представлява съществено нарушение релевираното от Областния управител на област Стара Загора обстоятелство, че волеизявлението на Общински съвет – Павел баня за одобряване разчета за капиталови разходи за 2016г.,  е обективирано в отделен акт, а не в акта, с което е приет бюджетът на Община Павел баня за 2016г. Действително разпоредбата на чл.94, ал.2 във вр. с чл.45, ал.1 от ЗПФ изисква това волеизявление да е част от съдържанието на решението, с което се прима бюджетът на общината, но съдът приема, че упражняването на правомощията по чл.94, ал.2 чрез приемането на отделно решение, не съставлява съществено формално или процесуално нарушение, обуславящо отмяната на оспорения акт като незаконосъобразен на това основание.   

Преценката за материалната законосъобразност на Решение № 115/ 29.02.2016г. следва да се извърши въз основа на нормативно регламентираното съдържание на правомощията на общинския съвет по чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и условията, при които органът на местно самоуправление упражнява предоставената му от закона компетентност, в контекста на предвиденото в Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за 2016г.

Доколкото средствата за капиталови разходи са елемент от разходната част на бюджета на общината, обема на дължимата се от съда проверка за материална законосъобразност на оспорения акт, включва преценка дали при упражняване на правомощия в рамките на законово предоставена дискреционна власт, не са нарушени императивни правила или такива с характер на правни принципи. Съгласно чл.94, ал. 2 от ЗПФ размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година,  както и на други относими за съответната община показатели и параметри. По аргумент от разпоредбата на чл.94, ал.3, т.6 ЗПФ разчетът за капиталови разходи следва да включва всички източници на финансиране, в т.ч. разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране  и за плащания по заеми за капиталови разходи. В случая, видно от таблицата, приложена към оспореното решение, тези изисквания са спазени – определените от общински съвет Павел баня капиталови разходи за 2016г са описани по обекти, стойности и начини на финансиране. По делото няма спор, че предвидената за община Павел баня за 2016г целева субсидия за капиталови разходи в размер на 310 900лв., определена съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2016г., е разпределена съобразно изискването на чл.94, ал.4 от ЗПФ – за делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности. Определената с процесното решение сума за капиталови разходи в размер на 789 636лв. е допълнително финансово обезпечена със средства от: туристически данък – 135 000лв, приходи от продажби на имущество – 90 000лв, преходен остатък – целева субсидия капиталови разходи – 49330лв, преходен остатък местни дейности-9 000лв, преходен остатък държавни дейности – 39562лв, местни приходи – 7 600лв, възстановен заем от училища 2014г – 20 171лв, .

Не представлява нарушение на материалния закон и обстоятелството, че с процесното решение Общински съвет – Павел баня е одобрил по-голям размер на капиталовите разходи /789 693лв/ и е включил допълнителни обекти, в сравнение с предложения от Кмета на Община Павел баня поименен списък и средства за капиталови разходи в общ размер на 729 963лв. При упражняване на правомощието по чл. 94, ал.3, т.6 от ЗПФ общинският съвет не действа в условията на обвързана компетентност, т.е общинският съвет не е длъжен да приеме като одобри направеното от кмета на общината предложение, а в условията на оперативна самостоятелност одобрява размера на средствата за капиталови разходи, които предвижда да бъдат разплатени от бюджета за текущата година. Същественото в случая е, че предвидените средства за капиталови разходи са свързани с удовлетворяване на неотложни потребности по извършване на ремонт и поддръжка на уличната мрежа и прилежащите й тротоари, на детски градини и сгради – общинска собственост, което обуславя извод за фактическа и правна обоснованост на приетото решение.

В заключение следва да се посочи, че оспорването и на Кмета на Община Павел баня, и на Областния управител на област Стара Загора, се основават на неправилно тълкуване на нормите на ЗПФ и на ЗМСМА и несъответно на смисъла, вложен в законовите разпоредби, интерпретиране на правомощията на общинския съвет по чл.94, ал.2 и ал.3 от ЗПФ във вр. с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА. Законовото овластяване на общинския съвет не се свежда до това да приеме внесения от кмета на общината проекто-бюджет съотв. да одобри предложенията на кмета на общината по показателите по чл. 46, ал.1 от ЗПФ. Общинският съвет е органът, в чиято компетентност е приемането на бюджета на общината в т.ч.  определянето на средствата за капиталови разходи. Ето защо законосъобразността на приеманите от общинския съвет решения при упражняване на правомощия  по чл.94, ал.2 във вр. с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, с оглед на нормативно разписаното съдържание на тези правомощия, не може да бъде обусловена от съответствието на обективираните в актовете волеизявления с внесения от кмета на общината проекто-бюджет респ. с направените от него предложения за проекто-решения. В този смисъл приемането на оспореното решение със съдържание, различно от това на внесения от кмета на общината проект, не представлява недопустимо и незаконосъобразно изменение на проекто-бюджета, а упражняване на законово регламентирана компетентност. 

 

         С оглед на гореизложеното оспорванията на Решение № 115 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, обективирани в подадената жалба от Кмета на Община Павел баня и в Заповед № АК-01-ЗД-100/ 24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, следва да бъдат отхвърлени, като неоснователни.

 

            Независимо от изхода на делото, претенцията за присъждане на адвокатско възнаграждение на адв. Христина Петрова, за осъществена правна защита и съдействие на ответника по жалбата – Общински съвет – Павел баня, в размер, определен от съда по реда на чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата, се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Искането се основава на разпоредбата на  чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за адвокатурата, която предоставя възможност адвокатът да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на роднини, близки или на друг юрист. Съгласно правилото на чл. 38, ал. 2 от посочения закон, ако в съответното производство насрещната страна е осъдена за разноски, адвокатът има право на адвокатско възнаграждение. Съдът определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения в наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата и осъжда другата страна да го заплати. Следователно, за да възникне правото на адвоката на възнаграждение в хипотезата на безплатно оказана адвокатска помощ и съдействие, предпоставките са две: да е оказана безплатно адвокатска помощ на лице, попадащо в някоя от посочените в закона категории лица и в съответното производство насрещната страна да е била осъдена, респективно да дължи, разноски. В случая безспорно поне първата от двете предпоставки не е налице. Конкретното релевантно обстоятелство по смисъла на цитираната правна норма, обосноваващо  правото на адвоката на безплатно процесуално представителство, не е посочено в договора за правна помощ, а доколкото договорът е сключен с Общински съвет Павел баня безплатната адвокатска помощ очевидно не е предоставена на лице от категорията „роднини, близки или друг юрист”.

         Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

            ОТХВЪРЛЯ оспорванията, обективирани в подадената от Кмета на Община Павел баня жалба и в Заповед № АК-01-ЗД-100/ 24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 115 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, като неоснователни.  

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. Христина Димова Петрова от АК – Хасково, за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение.

 

             

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: