Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

288                                 24.11.2016 год.                   гр. Стара Загора

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

         Старозагорският административен съд, VІ състав, в публично съдебно заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                           

               СЪДИЯ: МИХАИЛ РУСЕВ

       

при секретар З.Д. и като разгледа докладваното от съдия М. РУСЕВ административно дело №127 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното                                                       

 

        Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.45, ал.11 от Закона за местното самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/.

         Образувано е по жалба на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня и по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-126 от 24.03.2016 год. на Решение №117/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня. В жалбата и в заповедта се излагат подробни мотиви относно незаконосъобразността на решението и противоречието му с разпоредбите на материалния закон – чл.84, ал.2 от ЗПФ във връзка с чл.17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня и приетите с нея правила за публично обсъждане на проекта за бюджет на общината и годишния отчет за изпълнението му, както и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, тъй като предмета на решението не е включено в осъществено обществено обсъждане на проектобюджета на общината за 2016 год. По този начин е нарушен чл.125, ал.3 от Правилника за организацията е дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Направено е искане решението да се отмени като незаконосъобразно извън одобряването на разпределението за целева субсидия за капиталови разходи извън дейност 2606, параграф 5101: основен ремонт на асфалтова настилка на ул.”Стара планина” с. Горно Сахране на стойност 25 000 лв. и основен ремонт на асфалтова настилка на ул.”Липите” гр. Павел баня на стойност 25 000.00 лв.

         Ответникът по оспорването Общински съвет Павел баня, представлявано от председателя си Шендоан Халит, чрез процесуалния си представител адв. Христина Петрова изразява становище за неоснователност на жалбата, а в представените по делото писмени бележки, излага подробни съображения относно законосъобразността на приетото решение.

         Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

         На свое заседание, проведено на 29.02.2016 год., Общински съвет Павел баня приема обжалваното решение. На заседанието са присъствали шестнадесет общински съветници, взели решения по предвидения дневен ред. С приетото Решение №117/29.02.2016 год., се одобрява целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 310 900.00 лв., определена в Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 год.. За решението са гласували поименно шестнадесет общински съветници, от общ брой съветници седемнадесет и присъствали на заседанието шестнадесет. Решение №117/29.02.2016 год. е било оспорено от Кмета на Община Павел баня пред Административен съд Стара Загора, съгласно чл.45, ал.5 от ЗМСМА и е образувано настоящото административно дело.

         Процесното решение е оспорено и от Областния управител, по което оспорване е образувано адм. дело №176/2016 год., присъединено към настоящето. Настоящето дело е било прекратено като недопустимо, като оспореното решение е прието като част от процедурата по приемането на крайното решение за приемане на бюджета на Община Павел баня, но с определение №8754/13.07.2016 год., постановено адм. дело №6160 по описа на ВАС, определението е отменено, а делото е вързано за продължаване на производството. С оглед на задължителния характер на постановеното определение, настоящия съдебен състав, приема, че производството по делото е допустимо.

         Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл.168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

Оспорването, като направено от легитимирани лица, в законово установения срок и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

Разгледано по същество оспорването е неоснователно.

Решението на Общинския съвет Павел баня е взето по предвидения в ЗМСМА ред. Същото е било свикано редовно, присъствали са шестнадесет общински съветника, от общ брой съветници седемнадесет. Заседанието е законно, при наличието на законово изискуемия кворум – повече от половината общински съветници /чл.27, ал.2 - ЗМСМА/. При проведеното поименно гласуване за приемане на решението са гласували всичките присъствали шестнадесет общински съветника, като десет са били „за”, пет са били „против”, а един е бил „въздържал се”. При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че е налице редовно свикано заседание, същото е проведено при наличието на необходимия кворум, формирано е необходимо мнозинство и е прието решението на Общинския съвет, т.е. при приемането му не са допуснати съществени процесуални нарушения на ЗМСМА, които да обусловят неговата отмяна.

По отношение на материалната законосъобразност на решението, съдът намира следното:

Съгласно чл.94, ал.3, т.6 от ЗПФ, с решението за одобряване на бюджета на Общината, общинския съвет одобрява и разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи. Според чл.94, ал.4 от ЗПФ, целевата субсидия за капиталови разходи по ал.3, т.6, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, може да се разпределя за делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности. За сметка на тази субсидия могат да се предвиждат капиталови разходи и за делегираните бюджети. Разпределението й се одобрява с решение на общинския съвет. С оглед на гореизложеното, съдът намира, че разпоредбата на чл.94, ал.4, предл. първо и второ от ЗПФ, следва да се тълкува, като допълваща и конкретизиращи към разпоредбата на чл.94, ал.3, т.6 от ЗПФ, доколкото предвижда обектите за финансиране за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални активи и за проучвателни и проектни работи, включително и за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, да бъдат обекти по делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности. Легалното определение за делегирани от държавата дейности и местни дейности е дадено в §1, съответно т.11 и т.20 от ДР на ЗПФ. Що се отнася до чл.94, ал.4, предложения последно от ЗПФ, съдът намира, че същото следва да се тълкува, че разпределението на капиталовите разходи принципно следва да бъде одобрено с решение на общинския съвет, което решение е решението по чл.94, ал.2 във връзка с чл.94, ал.3, т.6 от ЗПФ. Буквалното тълкуване би могло да доведе практически до приемането на две решения за едно и също нещо – капиталови разходи, които биха могли да бъдат с различно съдържание. В контекста на гореизложеното, при систематичното тълкуване на разпоредбите, се стига до извода, че първо би следвало да се приеме, решението за бюджета на съответната община, включително и разчетите за капиталовите разходи, а след това решението по чл.94, ал.4 от ЗПФ.

В конкретния случай, предложението на Кмета на Община Павел баня в окончателния вариант е внесено на 17.02.2016 год. /стр.144/, включително и за разпределението на капиталовите разходи /стр.176 от делото/. На 22.02.2016 год., това предложение е било разгледано от ПКУТИСТТОС /стр.126 от делото/, при което е взето решение за корекция на списъка на капиталовите разходи. При направената съпоставка между проекта за решение, внесен от Кмета на Община и Павел баня и решението, което е гласувано от Общинския съвет, се установява, че по отношение на седем обекта /1. ремонт и оборудване на спортна и детска площадка с. Долно Сахране; 2. основен ремонт на асфалтова настилка ул.”Стара планина” с. Горно Сахране; 3. ЦДГ”Радост” съфинансиране енергийна ефективност – саниране, отоплителна инсталация; 4. Съфинансиране Красива България за читалище „Г. Бенковски” с. Манолово; 5. инвестиционни проекти; 6. основен ремонт асфалтова настилка ул.”Липите” гр. Павел баня и 7. придобиване на ДМА – котел ЦДГ с. Тъжа/ не е налице разминаване. Действително видно от жалбата на Кмета на Община Павел баня, същият не оспорва решението в частта по обект 2 и 6, но съдът намира, че по отношение на обект с номера 1, 3, 4, 5 и 7, жалбата е недопустима, поради липса на правен интерес от страна на Кмета на Община Павел баня, доколкото внесеният от негова страна проект, съвпада с решението на Общинския съвет. В тази си част, жалбата се явява недопустима, поради което и производството в тази му част, следва да бъде прекратено.

По отношение на останалите обекти, предвидени за капиталови разходи, съдът намира, че същите отговарят на законовите изисквания на чл.94, ал.3, т.6 от ЗПФ и са част от дейностите посочени в чл.94, ал.4 от ЗПФ. Изложеното оплакване от страна на Кмета на Община Павел баня, което е подкрепено и от Областния управител на област Стара Загора, че не е спазена процедурата по чл.84, ал.2 от ЗПФ /отм. ДВ бр.43/2016 год./ и чл.17, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на Общинския бюджет на Община Павел баня, предвиждащи публичното обсъждане на проекто бюджета, съдът намира за неоснователно. Видно от представените доказателства, първоначалния проект на бюджета /внесен на 26.01.2016 год. – стр.132 от делото/, включително и в частта за утвърждаването и разпределението на капиталовите разходи, е изменян няколко пъти след това, като тези изменения на проекта са внасяни от самия Кмет на Община Павел баня /на 02.02.2016 год. – стр.135-137; на 04.02.2016 год. – стр. 138-139 и 17.02.2016 год. – стр.144 от делото, като частта за капиталови разходи се намира на стр.176 от делото/, който е бил предмет на публично обсъждане. Допуснатото нарушение не е съществено по своя характер и не може да обоснове отмяна на обжалваното решение и като цяло на бюджета в частта за разпределението на капиталовите разходи. Следва да се отбележи също така, че няма изискване в закона, внесеното предложение на Кмета за бюджета, да бъде прието и гласувано без каквито и да е промени. Разпоредбата на чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА регламентира правомощието на общинския съвет да приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му. В конкретния случай, не приемането на поименния списък във вида, в който е предложен от Кмета на Община Павел баня, като се отхвърлят част от предложенията и се приемат нови, е въпрос на целесъобразност, доколкото предвидените капиталови разходи целят задоволяването на потребностите на обществеността на Община Павел баня /тъй като е предвидено обектите да бъдат част от делегираните от държавата дейности или част от местните дейности/. Кое е приоритетно е въпрос на субективна преценка от общинските съветници, която обаче не подлежи на съдебен контрол. В този смисъл приемането на оспореното решение със съдържание, различно от това на внесения от кмета на общината проект, не представлява недопустимо и незаконосъобразно изменение на проекто-бюджета, а упражняване на законово регламентирана компетентност. 

От друга страна е неоснователно, наведеното оплакване от страна на Кмета на Община Павел баня, че приетото решение е приет в нарушение на чл.125, ал.3 от Правилника за организацията е дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /достъпен на сайта на Община Павел баня - http://www.pavelbanya.bg/UserFiles/File/Documents/2015/Pravilnik2015.pdf/. Безспорно е, че самото решение не касае организационната работа на общинския съвет, но по делото не се събраха доказателства, това предложение да е внесено от някой общински съветник. Доказателства има само, че е проектът е бил обсъден на заседание на ПКУТИСТТОС, която комисия е коригирала внесеният проект, но това изменение касае внесеният проект от Кмета, а не представлява ново предложение. Ето защо, становище на Кмета на Община Павел баня не е необходимо, а от протокола е видно, че жалбоподателят е присъствал лично на заседанието, но не е отразено в протокола, същият да е взел отношение по изменението на внесеният от негова страна проект за решение. В този ход на мисли, не доказано и твърдението от страна на ответника, изложено в писменото становище по същество на спора, че е налице изказване от страна Кмета г-н Радевски, отразено на стр. 9 от протокола, според което е бил съгласен с направените промени по капиталовите разходи. В представеният по делото протокол, не е отразено каквото и да е било изказване на Кмета, а ако е имало действително такова, същото не е било отразено. Такова не е отразено и в представеният стенографски протокол. При така наличните доказателства, твърдяното от ответника изказване на г-н Радевски не е доказано. Дори и да бе отразено обаче, това не е пречка след това, решението на Общинския съвет да бъде обжалвано по съдебен ред.

При така установеното съответствие с материалния закон на обжалваното Решение №117/29.02.2016 год. на Общинския съвет Павел баня, е налице един законосъобразен общ административен акт, който следва да бъде потвърден.

По делото е направено искане за присъждане на разноски, както от страна на жалбоподателите, така и от страна на ответника по делото. При този изход на делото основателно е единствено и само искане на ответника по делото – Общински съвет Павел баня, но също не може да бъде удовлетворено по следните съображения: Искането се основава на разпоредбата на  чл.38, ал.1, т.3 от Закона за адвокатурата, която предоставя възможност адвокатът да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на роднини, близки или на друг юрист. Съгласно правилото на чл.38, ал.2 от посочения закон, ако в съответното производство насрещната страна е осъдена за разноски, адвокатът има право на адвокатско възнаграждение. Съдът определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения в наредбата по чл.36, ал.2 от Закона за адвокатурата и осъжда другата страна да го заплати. Следователно, за да възникне правото на адвоката на възнаграждение в хипотезата на безплатно оказана адвокатска помощ и съдействие, предпоставките са две: да е оказана безплатно адвокатска помощ на лице, попадащо в някоя от посочените в закона категории лица и в съответното производство насрещната страна да е била осъдена, респективно да дължи, разноски. В случая безспорно, че първата от двете предпоставки не е налице. Конкретното релевантно обстоятелство по смисъла на цитираната правна норма, обосноваващо  правото на адвоката на безплатно процесуално представителство, не е посочено в договора за правна помощ, а доколкото договорът е сключен с Общински съвет Павел баня безплатната адвокатска помощ очевидно не е предоставена на лице от категорията „роднини, близки или друг юрист”. В контекста на гореизложеното не е налице реално извършване на каквито и да е било разноски от страна на ответника, които да подлежат на съответното репатриране.

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

        

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня против  Решение117 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в частта с която е одобрена целевата субсидия за капиталови разходи за обекти: ремонт и оборудване на спортна и детска площадка с. Долно Сахране; ЦДГ”Радост” съфинансиране енергийна ефективност – саниране, отоплителна инсталация; Съфинансиране Красива България за читалище „Г. Бенковски” с. Манолово; инвестиционни проекти; придобиване на ДМА – котел ЦДГ с. Тъжа, като недопустимо.

         ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня против Решение117 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в останалата му част, като неоснователна.

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Стара Загора на Решение117 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, като неоснователно.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общински съвет Павел баня за присъждане на разноски по делото.

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, в която е прекратено производството в 7 дневен срок.

 

 

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: