Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                                 

                        242       28.10.2016 г.     град Стара Загора

 

       

       В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, VІ състав, в публично съдебно заседание на двадесет и осми септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                           

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар   П.М.                                                                         и с участието

                        на прокурора                                                                                                           като разгледа

                        докладваното от съдия Р. ТОДОРОВА административно дело № 134  по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

 

            Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.45, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

Образувано е по жалба на Кмета на Община Павел баня и Заповед № АК-01-ЗД-100/ 24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, с които е оспорено като незаконосъобразно Решение № 155 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня. С оспореното решение на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на чл.94, ал.3, т.3 и т.4 от Закона за публичните финанси, ОбС – Павел баня е одобрил: по т.1 – Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 година в размер на 23 611лв. и по т.2 – Размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г., както следва: Просрочени задължения към доставчици в размер на 30 721.51лв.  

            В подадената от Кмета на Община Павел баня жалба са изложени доводи за незаконосъобразност на оспореното решение в частта му по т.2,  по съображения за приемането му при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон. Твърди се, че доколкото реално съществуващите към 31.12.2015г. просрочени задължения на Община Павел баня към доставчици възлизат на 59 779лв., абсолютно необосновано с решението в оспорената му част е определен размер на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г., много по - малък от предложения и действителен размер на тези задължения.  Поддържа се, че решението е прието в нарушение на нормативно регламентираните правила за съставяне, внасяне, обсъждане и приемане на общинския бюджет и императивните законови изисквания за неговото съдържание, тъй като промяната в предложения от Кмета на Община Павел баня размер на просрочените задължения към доставчици, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г., е по повод предложение, внесено в хода на проведеното на 29.02.2016г. заседание на ОбС -  Павел баня, от общински съветник, в качеството му на представител на една от политическите сили, без това предложение да е било поставяно на обществено обсъждане и без да е спазено изискването предложението да е придружено от становище на кмета на общината, съгласно чл.125, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Обосновава се, че с разглеждането и приемането на внесеното от общинския съветник предложение за изменение на внесения от кмета на общината проект за общински бюджет в частта относно размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г.,  е нарушен реда, предвиден в чл.84 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и чл.17 от Наредбата за реда и условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня. По подробно изложени в жалбата съображения е направено искане оспореното решение в частта по т.2 да бъде отменено, като незаконосъобразно.

 

            Оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-100/24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора /л.281 – л.282/, се основава на съображения за допуснати при приемане на Решение № 155 по Протокол №7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет - Павел баня съществени процесуални нарушения, а именно нарушения на нормативно регламентираните правила за съставяне, внасяне, обсъждане, и приемане на общинския бюджет и изискванията за неговото съдържание. Поддържа се, че приетите с оспореното решение числови показатели на подлежащите на разплащане задължения, са различни от тези, предложени от Кмета на Община Павел баня и които са били обект на публично обсъждане, като по отношение на така определените размери на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г.,  публично обсъждане не е провеждано. Направено е искане за отмяна на Решение № 155 от 29.02.2016г. на Общински съвет – Павел баня, като незаконосъобразно.

 

         Ответникът по жалбата - Общински  съвет Павел баня, чрез пълномощника си по делото, в представените по делото писмен отговор по чл.163, ал.2 от АПК и писмена защита, поддържа неоснователност на оспорванията. С подробно изложени съображения обосновава, че е спазена нормативно регламентираната процедура за съставяне, внасяне, обсъждане и приемане на бюджета на Община Павел баня за 2016г. Твърди, че направените от общинските съветници предложения за изменение на внесения от Кмета на Община Павел баня проекто-бюджет, са в съответствие и при упражняване на предвиденото в чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА право, като оспореното решение отразява приемането от органа на местно самоуправление на едно от тези предложения, след обсъждането им от постоянната комисия по бюджет и финанси. Сочи, че при приемането на решението за одобряване на по-малък размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г., е взет предвид  размера на задълженията, които според общинския съвет са били поети от кмета на общината без да бъдат преди това финансово обезпечени, т.е. при липса на бюджетен кредит по съответния параграф за съответната година и като такива представляващи задължения, недопустими за плащане. 

 

            Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

         Проектът за бюджет на Община Павел баня за 2016г., след неговото разработване, е бил оповестен посредством публикуване на сайта на общината. С покана рег. № 91-158-1 от 16.11.2015г., обявена на сайта на общината на 17.11.2015г., Кметът на Община Павел баня е уведомил жителите на общината за започналата процедура по съставяне, обсъждане и приемане на общинския бюджет за 2016г. и е отправил покана за обсъждане проекта за бюджет на 30.11.2015г. На определената в поканата дата е било проведено обществено обсъждане на проекто-  бюджета, като съгласно представения по делото протокол /л.279/, предложените в проекто-бюджета размери на вземанията и на просрочените към края на 2015г. задължения на общината, подлежащи на разплащане, не са били предмет на конкретно обсъждане.

С вх. № 06-01-8/11.01.2016г. в Общински съвет – Павел баня е внесен Доклад от Кмета на Община Павел баня относно проект на бюджет на общината за 2016г., с приложено предложение за проекто-бюджет 2016г. (л.12 и сл.). Проектът за бюджет е бил коригиран с внесени от Кмета на Община Павел баня предложения за допълнения и изменения от 13.01.2016г.; 19.01.2016г.; 26.01.2016г.; 02.02.2016г. и 17.02.2016г. 

Във връзка с определянето и одобряването на размера на просрочените задължения, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016г. и размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016г., внесеният от Кмета на Община Павел баня проект за решение /л. 277 по делото/ е обоснован с констатацията, че към 01.01.2016г. Община Павел баня има просрочени задължения и вземания, които възлизат съответно на 59 779лв. и 83 507лв. С оглед на което е предложено на Общински съвет – Павел баня да приеме решение, с което на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на чл. 94, ал.3, т.3 и т.4 от ЗПФ, да одобри размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016г. /23 611лв./ и размера на просрочените задължения и план-график за разплащане на просрочените задължения към доставчици, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г. /59 779лв./

 

Предложението на Кмета на Община Павел баня за приемане на бюджета на Община Павел баня, ведно с предложението за приемане на решение по чл. 94, ал.3, т.3 и т.4 от ЗПФ, е включено в дневния ред за заседанието на ОбС – Павел баня на 29.02.2016г. Проекто-бюджетът е разгледан на заседания на две постоянни комисии - ПКУТИСТТОС и ПКБФИП, проведени на 22.02.2016г. и на 25.02.2016г. /л.205—208/.

На проведеното на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, е прието обсъждането и гласуване по предложените показатели от приходната и разходната част на проекта за бюджет на Община Павел баня, както и по тези по чл. 94, ал.3 от ЗПФ, да се извърши поотделно. В хода на проведените разисквания е отразено предложение на общинския съветник З. Селяйдин, че към 01.01.2016г. Община Павел баня има просрочени задължения, които възлизат на 59 779 лв., от които 29 058.03лв. са средства за транспортни разходи на правоимащи, каквито разходи ОбС - Павел баня не е гласувал в бюджет 2015г. и поради тази причина общинският съвет следва да одобри просрочени задължения в размер на не повече от 30 721.51 лв.

            Прието е първо да се гласува предложението, внесено от Кмета на Община Павел баня, а след това предложенията, постъпили по време на провеждането на заседанието на общинсикя съвет, като се приемат отделни решения по всеки един от показателите на бюджета.

                       

            С оспореното в настоящото съдебно производство Решение № 155 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на чл.94, ал.3, т.3 и т.4 от ЗПФ, ОбС – Павел баня е одобрил: по т.1 – Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 година в размер на 23 611лв. и по т.2 – Размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г., както следва: Просрочени задължения към доставчици в размер на 30 721.51лв. От фактическа страна решението е обосновано с предложението на Председателя на ПКЗОРСЖСГ - Зейнел Селяйдин за намаляване на предложения от Кмета на Община Павел баня размер на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г. /от 59 779лв. на 30 721.51лв./, по съображения, че в предложения от кмета на общината размер на просрочените задължения са включени и 29 058.03лв. - средства за транспортни разходи на правоимащи, които ОбС Павел баня не е гласувал в бюджета за 2015г., поради което общинският съвет следвало да одобри просрочени задължения в размер на не повече от 30 721.51 лв.

            Решението е прието с поименно гласуване, в което са участвали 16 от общо 17 общински съветници, като 9 общински съветника са гласували „за”, четирима - „против” и трима общински съветника - „въздържал се”.

 

За изясняване на обстоятелствата по делото, е допусната, назначена и изслушана съдебно - счетоводна експертиза, заключението по която, неоспорено от страните по делото, съдът възприема като компетентно, добросъвестно и обективно. Съгласно заключението на ССчЕ, въз основа проверка на ведомостите по аналитични партиди за съответните периоди на сметка 9923 ”просрочени задължения към доставчици”, се установява, че към 31.12.2012г. и 31.12.2013г., Община Павел баня няма просрочени задължения; към 31.12.2014г. Община Павел баня има просрочени задължения към доставчици в размер 60 340.84лв, а към 31.12.2015г. просрочените задължения към доставчици възлизат в размер на 59 779.54лв. На база на оборотни ведомости, описани в заключението, експертът сочи, че салдото към 31.12.2015г. на синтетична сметка 40101 „задължения към доставчици по фактури” е кредитно и в размер 204 576.04лв., т.е. към 31.12.2015г. общината има неразплатени задължения по фактури от доставчици в този размер, вкл. спрямо „Детелина дрита” ЕООД. Сборът от задълженията по издадени от „Детелина дрита” ЕООД на Община Павел баня фактури № 3008/30.09.2015г. за 3 087.16л.в с ДДС, № 3063/ 05.10.2015г. за 12 973.15лв. с ДДС и № 3138/11.11.2015г. за 12 997.72лв. (съгласно ССчЕ), възлиза на 29 058.03лв., като задълженията са с произход Договор № 204/ 19.12.2014г. за превоз на ученици и пенсионери с 50% намаление. Съгласно ССчЕ, според приетите правила по СФУК в Община Павел баня, за изплащане на всеки разход се попълва заявка и искане от оторизирано лице, като заявките, които са били изготвени за изплащане разходи за транспорт по посочените фактури, издадени от „Детелина дрита” ЕООД, наред със заявки и искания по фактури, издадени от други доставчици, не са одобрени за плащане като е отразено, че няма бюджетен кредит в параграф 4301 „субсидии за текуща дейност”, съответно че бюджетния кредит е изчерпан.

 

По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в административната преписка по приемане на оспореното решение, като и Решение № 852/11.12.2014г., Решение № 890/29.01.2015г., Решение № 936/29.04.2015г и Решение № 105/05.01.2016г. на ОбС - Павел баня, съдебни актове,   договори, покани за доброволно изпълнение и др.

 

Към материалите по делото са приложени Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня.

 

         Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените от оспорващите оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 във вр. с чл.184 от АПК, намира за установено следното:

 

С оспореното в настоящото съдебно производство решение на Общински съвет – Павел баня, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.94, ал.3, т.3 и т.4 от Закона за публичните финанси, е одобрен размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 година и размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г. от Община Павел баня. Съгласно разпоредбите на чл.94, ал.3, т.3 и т.4 от ЗПФ, общинският съвет одобрява с решението си по ал.2 /т.е с решението за приемането на бюджета на общината по показателите по чл.45, ал.1/ и размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година и  размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година. В контекста на посочената нормативна регламентация следва извода, че упражняването от общинския съвет на законово установеното правомощие по чл.94, ал.3, т.3 и т.4 от ЗПФ, независимо дали е обективирано в решението по чл.94, ал.2 от ЗПФ /т.е в решението за приемането на общинския бюджет/ или в отделен акт  /както е в случая/, се свързва с издаването на административен акт със самостоятелно правно значение, който с оглед на предметното си съдържание и правни последици е насочен към прякото и непосредствено регулиране на обществени отношения.  Този акт представлява общ административен акт по см. на чл.65 от АПК. В разпоредбите на чл.45, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА е предвидено, че Областният управител съотв. Кметът на общината, могат да върнат за ново обсъждане незаконосъобразните актове на общинския съвет или да ги оспорват пред съответния административен съд.

 

            С оглед на което съдът приема че оспорванията, като направени в законово установения срок, от легитимирани лица и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване  и контрол за законосъобразност, са процесуално допустими.

 

            Разгледани по същество оспорванията са неоснователни.

           

Решение № 155 от 29.02.2016г. е прието от материално и териториално компетентния орган – Общински съвет – Павел баня, при упражняване на правомощия по чл.94, ал.3, т.3 и 4 от ЗПФ във вр. с чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА.

 

            Съдът не констатира допуснати нарушения на нормативно регламентираните процесуални правила при приемане на оспореното решение, които да бъдат квалифицирани като съществени такива, обуславящи отмяната на акта на това основание.

          Доколкото решението на общинския съвет по чл. 94, ал.3, т.3 и 4 ЗПФ е свързано с решението за приемането на общинския бюджет по чл.94, ал.2 от ЗПФ, относимата процесуална правна уредба е тази за приемането на бюджета на общината, съдържаща се в чл.84 и сл. от ЗПФ, чл. 16 и сл. от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня, чл.62 и сл. от Правилника за организация на дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл.66 и сл.от АПК. Процедурата по приемането на бюджета на общината включва разработване от Кмета на общината на проекта за общинския бюджет по предвидените в чл.45, ал.1 от ЗПФ показатели, представянето на проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, при оповестяване на датата на обсъждане най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване; провеждане на публично обществено обсъждане на проекто-бюджета по ред, определен от общинския съвет, съставяне на протокол за постъпилите предложения; внасяне на проекто-бюджета ведно с протокола за постъпилите предложения от общественото обсъждане в общинския съвет за неговото разглеждане, обсъждане и приемане.

         В случая съдът не констатира допуснати съществени нарушения на посочените по-горе процесуални правила при приемане на оспореното решение. Не съставляват нарушения на реда, предвиден в чл.84 от ЗПФ и чл.17 от Наредбата за реда и условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Павел баня, релевираните от Кмета на Община Павел баня и от Областния управител на област Стара Загора нарушения, свързани с обстоятелството, че оспореното решение в частта му по т.2 /относно размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г. - просрочени задължения към доставчици в размер на 30 721.51лв./, е прието въз основа на предложение на общински съветник, направено в проведеното на 29.02.2016г. заседание на общинския съвет за приемането на бюджета, без това предложение да е било предварително подложено на публично обществено обсъждане или да е резултат от такова обсъждане и без да е придружено от становище на Кмета на Община Павел баня. На първо място на публично обсъждане от местната общност се представя самият проект за бюджет на общината, разработен по показателите по чл.45, ал.1 от ЗПФ, като целта е да бъдат представени и поставени на обсъждане основните акценти при разработването на бюджета, приходната и разходната част на проекто-бюджета по основни функции и групи. На следващо място упражняването на правомощията по чл.94, ал.3, т.3 и 4 ЗПФ, макар и съгласно разписаното в ЗПФ да следва да се извършва с решението, с което се приема бюджета на общината, се свързва с отделно волеизявление на общинския съвет за одобряване размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година и на размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година. В този смисъл не съставлява процесуално нарушение обстоятелството, че не е било поставено на публично обществено обсъждане предложението на общинския съветник, въз основа на което е било прието Решение № 155/ 29.02.2016г.  на ОбС – Павел баня за одобряване на по-малък в сравнение на предложения от Кмета на Община Павел баня размер на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г. В действащата нормативна регламентация няма разписана процедура, още по-малко задължителна такава, която да налага предложенията, направени от постоянни комисии на ОбС или от общинските съветници след внасянето в общинския съвет за разглеждане, обсъждане и приемане на окончателния проекто-бюджет, да бъдат поставяни на обществено обсъждане. В този смисъл несъстоятелно е твърдението на оспорващите, че законосъобразното приемане на решението по чл.93, ал.3, т.3 и т.4 от ЗПФ изисква предложението на общинския съветник, въз основа на което е прието, да е било предмет на проведеното публично обсъждане на проекто-бюджета. Несъстоятелно е и възражението за неспазена процедура основано на съображения, че предложението, въз основа на което е прието решението, е направено в заседанието, на което е приет бюджетът на Община Павел Баня, от общински съветник, без това предложение да е придружено от изискуемото се задължително становище на кмета на общината. Право и задължение на общинския съветник е да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на общинския съвет, освен в случаите, посочени в чл.37 ЗМСМА. Общинският съветник има право да се изказва и да прави предложения по въпросите, поставени за разглеждане и обсъждане в общинския съвет, включително да внася проекти за решения /чл.33, ал.1, т.2 и т.3 ЗМСМА/. Нормата на чл.125, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предвиждаща, че проектите за решения, внесени от общински съветници, се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета, недопустимо ограничават упражняването на законово регламентирани права  на общинските съветници, поради което неспазването на посочената норма изобщо не може да релевира допуснато процесуално нарушение при приемането на оспореното решение. На следващо място няма законово регламентирано изискване при приемане на решенията по чл. 94, ал.2 и ал.3 от ЗПФ във вр. с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА да се разглеждат и обсъждат единствено внесения от кмета на общината проекто - бюджет и свързаните с него предложения за решения и предложенията, направени при проведеното публично обществено обсъждане на проекта за бюджет на общината. Да се приеме, че при приемането на бюджета респ. на решенията по чл. 94, ал.3 от ЗПФ, е недопустимо да се разглеждат, обсъждат и гласуват предложенията, направени от постоянните комисии на общинския съвет съотв. от общинските съветници, би обезсмислило откъм съдържание посочените по-горе правомощия на общинския съвет и упражняването на неговата компетентност.

           

            Съдът не констатира допуснати нарушения на регламентираните в ЗМСМА и в ПОДОбСПБ процесуални правила при свикването и провеждането на заседанието на ОбС – Павел баня; при внасянето, разглеждането и приемането на оспореното Решение № 155/ 29.02.2016г. – решението е прието по предвидения ред и при спазване на нормативно установените изисквания за кворум и мнозинство. Общият брой на общинските съветници в Общински съвет – Павел баня, е 17. От представения и приет като доказателство по делото Протокол от проведеното на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет - Павел баня е видно, че на заседанието и при приемането на оспореното решение, са присъствали 16 общински съветници – т.е спазено е изискването за кворум, като решението е резултат от положителния вот при проведено поименно гласуване на 9 общински съветника, т.е. прието е с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 

 

            Не представлява съществено нарушение релевираното от Областния управител на област Стара Загора обстоятелство, че волеизявлението на Общински съвет – Павел баня за одобряване размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година и размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година, е обективирано в отделен акт, а не в акта, с което е приет бюджетът на Община Павел баня за 2016г. Действително разпоредбата на чл.94, ал.3 от ЗПФ изисква това волеизявление да е част от съдържанието на решението, с което се прима бюджетът на общината, но съдът приема, че упражняването на правомощията по чл.94, ал.3, т.3 и т.4 чрез приемането на отделно решение, не съставлява съществено формално или процесуално нарушение, обуславящо отмяната на оспорения акт като незаконосъобразен на това основание.  

 

            Преценката за материалната законосъобразност на Решение № 155/ 29.02.2016г. следва да се извърши въз основа на нормативно регламентираното съдържание на правомощията на общинския съвет по чл.94, ал.3, т.3 и 4 ЗПФ и условията, при които органът на местно самоуправление упражнява предоставената му от закона компетентност.

Както беше посочено, съгласно разпоредбите на чл.94, ал.3, т.3 и 4 ЗПФ, общинският съвет одобрява размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година и размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година. При така направената законова формулировка следва извода, че предметът и съдържанието на правомощията по чл.94, ал.3, т.3 и 4 ЗПФ не се свързват с одобряването размера на всички просрочени задължения от предходната година на общината съотв. с одобряването размера на всички просрочени общински вземания, а само на тези, които се предвижда да бъдат разплатени от бюджета на текущата година респ. събрани през бюджетната година. В този смисъл невключването в одобрения размер  на просрочените задължения, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016г., на всички изискуеми и просрочени задължения на Община Павел баня към доставчици, не може да релевира несъответствие на оспореното решение с материалния закон. Ето защо за материалната законосъобразност на решението е без значение какъв е общия размер на всички действително съществуващи задължения на Община Павел баня към доставчици към края на 2015г. 

           

            Не представлява нарушение на материалния закон и обстоятелството, че с решението по чл.94, ал.3, т.3 от ЗПФ, Общински съвет – Павел баня е одобрил по-малък размер на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г. /просрочени задължения към доставчици в размер на 30 721.51лв./, в сравнение с предложения от Кмета на Община Павел баня размер на просрочените задължения, които да бъдат разплатени /59 779 лв./. При упражняване на правомощието по чл. 94, ал.3, т.3 от ЗПФ общинският съвет не действа в условията на обвързана компетентност т.е общинският съвет не е длъжен да приеме като одобри направеното от кмета на общината предложение, а в условията на оперативна самостоятелност одобрява размера на просрочените задължения от предходната година, които предвижда да бъдат разплатени от бюджета за текущата година. Изцяло в компетентността на общинския съвет при приемането на бюджета на общината е да прецени дали да предвиди за разплащане просрочените задължения от предходната година в пълен размер, съответно дали размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени, да включва всички изискуеми и неразплатени задължения или част от тях, като тази преценка не е обвързана от направеното от кмета на общината предложение. След като при упражняване на нормативно регламентираното правомощие по 94, ал.3, т.3 от ЗПФ общинският съвет не е длъжен да одобри размера на всички просрочени задължения от предходната година, за разплащане от бюджета за текущата година, „несъобразяването” на решението с внесеното от Кмета на Община Павел баня предложение, не обуславя извод за неговата незаконосъобразност.

 

В заключение следва да се посочи, че оспорването и на Кмета на Община Павел баня, и на Областния управител на област Стара Загора, се основават на неправилно тълкуване на нормите на ЗПФ и на ЗМСМА и несъответно на смисъла, вложен в законовите разпоредби, интерпретиране на правомощията на общинския съвет по чл.94, ал.2 и ал.3 от ЗПФ във вр. с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА. Законовото овластяване на общинския съвет не се свежда до това да приеме внесения от кмета на общината проекто-бюджет съотв. да одобри предложенията на кмета на общината по въпросите, посочени в чл.94, ал.3 от ЗПФ. Общинският съвет е органът, в чиято компетентност е приемането на бюджета на общината и одобряването размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година и размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година. Ето защо законосъобразността на приеманите от общинския съвет решения при упражняване на правомощията по чл.94, ал.2 и ал.3 от ЗПФ във вр. с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, с оглед на нормативно разписаното съдържание на тези правомощия, не може да бъде обусловена от съответствието на обективираните в актовете волеизявления с внесения от кмета на общината проекто-бюджет респ. с направените от него предложения за проекто-решения. В този смисъл приемането на решения по чл.94, ал.2 и ал.3 от ЗПФ със съдържание, различно от това на внесения от кмета на общината проекто-бюджет, не представлява недопустимо и незаконосъобразно изменение на проекто-бюджета, а упражняване на законово регламентирана компетентност. 

 

         С оглед на гореизложеното оспорванията на Решение № 155 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, обективирани в подадената жалба от Кмета на Община Павел баня и в Заповед № АК-01-ЗД-100/ 24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, следва да бъдат отхвърлени, като неоснователни.

 

Независимо от изхода на делото, претенцията за присъждане на адвокатско възнаграждение на адв. Христина Петрова, за осъществена правна защита и съдействие на ответника по жалбата – Общински съвет – Павел баня, в размер, определен от съда по реда на чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата, се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Искането се основава на разпоредбата на  чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за адвокатурата, която предоставя възможност адвокатът да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на роднини, близки или на друг юрист. Съгласно правилото на чл. 38, ал. 2 от посочения закон, ако в съответното производство насрещната страна е осъдена за разноски, адвокатът има право на адвокатско възнаграждение. Съдът определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения в наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата и осъжда другата страна да го заплати. Следователно, за да възникне правото на адвоката на възнаграждение в хипотезата на безплатно оказана адвокатска помощ и съдействие, предпоставките са две: да е оказана безплатно адвокатска помощ на лице, попадащо в някоя от посочените в закона категории лица и в съответното производство насрещната страна да е била осъдена, респективно да дължи, разноски. В случая безспорно поне първата от двете предпоставки не е налице. Конкретното релевантно обстоятелство по смисъла на цитираната правна норма, обосноваващо  правото на адвоката на безплатно процесуално представителство, не е посочено в договора за правна защита и съдействие, а доколкото договорът е сключен с Общински съвет - Павел баня, безплатната адвокатска помощ очевидно не е предоставена на лице от категорията „роднини, близки или друг юрист”. Тъй като адв. Петрова в настоящото съдебно производство е осъществявала правна защита и съдействие и процесуално представително на органа на местно самоуправление - Общински съвет - Павел баня, съдът приема, че не е налице никоя от хипотезите на закона за осъществяване на безплатна адвокатска помощ и защита, при която би могло да се претендира в последствие заплащане на адвокатско възнаграждение на адвоката, осъществил процесуално представителство.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

            ОТХВЪРЛЯ оспорванията, обективирани в подадената от Кмета на Община Павел баня жалба и в Заповед № АК-01-ЗД-100/ 24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 155 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, като неоснователни.  

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. Христина Димова Петрова от АК – Хасково, за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение.

 

             

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: