Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№330                                 07.11.2018 год.                   гр. Стара Загора

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

         Старозагорският административен съд, VІ състав, в публично съдебно заседание на шестнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                           

               СЪДИЯ: МИХАИЛ РУСЕВ

       

при секретар Зорница Делчева и като разгледа докладваното от съдия М. РУСЕВ административно дело №136 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното                                                       

 

        Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.45, ал.11 от Закона за местното самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/.

         Образувано е по жалба на С.Х.Р., в качеството му на Кмет на Община Павел баня и по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-100 от 24.03.2016 год. на Решение №160/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня. В жалбата на Кмета на Община Павел баня се излагат съображения, че решението е прието в нарушение на нормативно регламентираните правила за съставяне, внасяне, обсъждане и приемане на общинския бюджет и императивните законови изисквания за неговото съдържание, тъй като промяната в предложения от Кмета на Община Павел баня бюджет за 2016 год. е по повод предложения, внесени в хода на проведеното на 29.02.2016 год. заседание на ОбС - Павел баня, от общински съветници, без тези предложения да са били поставяни на обществено обсъждане и без да е спазено изискването предложенията да са придружени от становище на кмета на общината, съгласно чл.125, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Обосновава, че с разглеждането и приемането на направените от общинските съветници предложения за изменения на внесения от кмета на общината проект за общински бюджет, е нарушен реда, предвиден в чл.84 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и чл.17 от Наредбата за реда и условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня. По подробно изложени в жалбата съображения е направено искане за отмяна на оспореното решение в частта, свързана с обжалваните от Кмета решения №109; 115; 117; 119; 121; 123; 129; 135; 137; 140; 148; 150 и 155, като незаконосъобразно.    Областния управител е оспорил решението, като мотивите се свеждат до противоречието му с материалния закон, в частност с разпоредбата на чл.84, ал.1 и ал.2 от ЗПФ. Приетият бюджет е различен от този, който е бил подложен на обществено обсъждане и по този начин е нарушена процедурата по неговото приемане. Направено е искане за отмяна на решението в цялост като незаконосъобразно.

         Към настоящето дело е присъединено и адм. дело №192/2018 год., което е образувано по жалба на С.Х.Р., в качеството му на Кмет на Община Павел баня и по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-100 от 24.03.2016 год. на Решение №123/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня. Оспорването на решение е било отхвърлено с решение №284/23.11.2016 год., постановено по адм. дело №123/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. С решение №4799/16.04.2018 год., постановено по адм. дело №1268/2017 год. по описа на ВАС, обжалваното решение е било отменено и делото е върнато за разглеждане от друг състав, с дадени указания по процедурата по неговото разглеждане, като се преценят основанията дали не е необходимо оспорването на двете решения да не бъдат разгледани в едно общо производство. Въз основа на това решение, с определение №116/27.04.2018 год. производството по оспорването на решение №123/29.02.2016 год. е присъединено към производството по оспорване на решение №160/29.02.2016 год. – и двете от Общински съвет Павел баня /макар и производството по настоящето дело да бе спряно до влизането в сила на съдебен акт по оспорването на решение №123/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, отново по указания и мотиви на ВАС, изразени в определение постановено по адм. дело №6160/2016 год. на ВАС/.

         Ответникът по оспорването Общински съвет Павел баня, представлявано от председателя си Ш.Х., чрез процесуалния си представител адв. Х.П. изразява становище за неоснователност на жалбата.

         В обобщение на гореизложеното съдът намира, че в производството по настоящето дело следва да бъдат разгледани двете решения – решение №123/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, с което са определени размерите за средствата за работна заплата и осигурителни плащания на персонала, финансирани от държавни, местни приходи, с изключение на прилагащите системата на делегираните бюджети във функция Образование и читалищата и Решение №160/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, с което е приет бюджета на Община Павел баня и бюджетната рамка.

         Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

         На свое заседание, проведено на 29.02.2016 год., Общински съвет Павел баня приема обжалваните решения. На заседанието са присъствали шестнадесет общински съветници, взели решения по предвидения дневен ред. За решенията са гласували поименно шестнадесет общински съветници, от общ брой съветници седемнадесет и присъствали на заседанието шестнадесет.

         Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорените административни актове на основание чл.168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

Оспорването, като направено от легитимирани лица, в законово установения срок и против административни актове, подлежащи на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо. Разгледано по същество оспорването е частично основателно.

Решение №123 от 29.02.2016 год. на Общинския съвет Павел баня е взето по предвидения в ЗМСМА ред. Същото е било свикано редовно, присъствали са шестнадесет общински съветника, от общ брой съветници седемнадесет. Заседанието е законно, при наличието на законово изискуемия кворумповече от половината общински съветници /чл.27, ал.2 от ЗМСМА/. При проведеното поименно гласуване за приемане на решението са гласували всичките присъствали шестнадесет общински съветника, като девет са били „за”, двама са били „против”, четирима са били „въздържал се”, а един е отказал да гласува. При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че е налице редовно свикано заседание, същото е проведено при наличието на необходимия кворум, формирано е необходимо мнозинство и е прието решението на Общинския съвет, т.е. при приемането му не са допуснати съществени процесуални нарушения на ЗМСМА, които да обусловят неговата отмяна.

Решение №160 от 29.02.2016 год. на Общинския съвет Павел баня е взето по предвидения в ЗМСМА ред. Същото е било свикано редовно, присъствали са шестнадесет общински съветника, от общ брой съветници седемнадесет. Заседанието е законно, при наличието на законово изискуемия кворумповече от половината общински съветници /чл.27, ал.2 от ЗМСМА/. При проведеното поименно гласуване за приемане на решението са гласували всичките присъствали шестнадесет общински съветника, като девет са били „за”, шестима са били „против”, а един е бил „въздържал се”. При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че е налице редовно свикано заседание, същото е проведено при наличието на необходимия кворум, формирано е необходимо мнозинство и е прието решението на Общинския съвет, т.е. при приемането му не са допуснати съществени процесуални нарушения на ЗМСМА, които да обусловят неговата отмяна.

Проектът за бюджет на Община Павел баня за 2016 год., след неговото разработване, е бил оповестен посредством публикуване на сайта на общината. С покана рег. №91-158-1 от 16.11.2015 год., обявена на сайта на общината на 17.11.2015 год., Кметът на Община Павел баня е уведомил жителите на общината за започналата процедура по съставяне, обсъждане и приемане на общинския бюджет за 2016 год. и е отправил покана за обсъждане проекта за бюджет на 30.11.2015 год. На определената в поканата дата е било проведено обществено обсъждане на проекто - бюджета, като съгласно представения по делото протокол /л.261/, предложените в проекто-бюджета числови показатели от разходната му част, вкл. планираните разходи за персонал, не са били предмет на конкретно обсъждане, а по отношение на разходната част на бюджета са направени предложения по инвестиционната програма.

С вх. № 06-01-8/11.01.2016 год. в Общински съвет – Павел баня е внесен Доклад от Кмета на Община Павел баня относно проект на бюджет на общината за 2016 год. /лист 131 от делото и следващите/, с приложено предложение за проекто-бюджет 2016 год.. Проектът за бюджет е бил коригиран с внесени от Кмета на Община Павел баня предложения за допълнения и изменения от 13.01.2016 год.; 19.01.2016 год.; 26.01.2016 год.; 02.02.2016 год. и 17.02.2016 год. 

Предложението на Кмета на Община Павел баня за приемане на бюджета на Община Павел баня, ведно с предложението за приемане на решение по чл.21, ал.1, т.5 и т.6 от ЗМСМА, е включено в дневния ред за заседанието на ОбС – Павел баня на 29.02.2016 год. Проекто-бюджетът е разгледан на заседания на две постоянни комисии - ПКУТИСТТОС и ПКБФИП, проведени на 22.02.2016 год. и на 25.02.2016г. /л.125 и сл./.

На проведеното на 29.02.2016 год. заседание на Общински съвет – Павел баня, е прието обсъждането и гласуване по предложените показатели от приходната и разходната част на проекта за бюджет на Община Павел баня, да се извърши поотделно. Прието е първо да се гласува предложението, внесено от Кмета на Община Павел баня, а след това предложенията, постъпили по време на провеждането на заседанието на общинския съвет, като се приемат отделни решения по всеки един от показателите на бюджета.

Приетите решения от №109/29.02.2016 год. до №159/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, са приети на основание чл.45 от Закона за публичните финанси и касаят приемането на бюджета на Община Павел баня за 2016 год. Според тълкувателното решение №2/16.04.2013 год. на ВАС на РБ, актовете на общинските съвети, с които се упражняват правомощията по чл.21, т.6 от ЗМСМА – за приемане и изменение на бюджета са общи административни актове /имат еднократно правно действие в рамките на бюджетната година и са адресирани спрямо неопределен брой лица/, и като такива могат да бъдат предмет на съдебен контрол за законосъобразност. В същото тълкувателно решение е посочено, че контролът върху изпълнението на бюджета е последващ и се осъществява от Сметната палата на Република България. Следва да се каже още, че с нормата на чл.21, т.6 от ЗМСМА се определя компетентността на общинския съвет да приема и изменя годишния бюджет, но вида на акта и нормите, които го регулират се определя във всеки конкретен случай. Решение по чл.21, т.6 от ЗМСМА е налице тогава, когато акта има за предмет приемането на бюджета на съответната община по реда чл.94 от Закона за публичните финанси или изменението му в някоя част. Разпоредбата на чл.45 от Закона за публичните финанси, определя елементите и структурата на общинския бюджет т.е. неговото съдържание и когато общинския съвет утвърждава паричните средства по посочените с тази разпоредба показатели, се касае за упражняване на правомощия по чл.21, т.6 от ЗМСМА, които подлежат на контрол само за законосъобразност. Целесъобразността на приетото решение не подлежи на съдебен контрол.

В горепосочените решения се вземат решения по отделните параграфи на общинския бюджет, но приемането им като част от бюджета на Община Павел баня е осъществено с Решение №160/29.02.2016 год., което е видно и от приложеният протокол от проведеното заседание на Общинския съвет на 29.02.2016 год. Ето защо, настоящия съдебен състав, намира, че въпреки, че решения от №109 до №159 на общинския съвет Павел баня по същество представлява мотиви към приемането на годишния бюджет, обективирано в решение №160. Именно в това решение е записано изрично, че се приема Общинския бюджет за 2016 год., като в разходната част на този бюджет са отразени измененията във внесенят проект от Кмета на Община Павел баня.

По отношение на материалната законосъобразност на решенията, съдът намира следното:

По отношение на решение №123/29.02.2016 год.

Доколкото решението на общинския съвет за определяне на размера на средствата за работна заплата и осигурителни плащания на персонала, финансирани от държавни и местни приходи, представляващи разходи за работна заплата и осигурителни плащания на персонала, включени в разходната част от общинския бюджет по чл.94, ал.2 във вр. с чл.45, ал.1 от ЗПФ, относимата процесуалноправната уредба е тази за приемането на бюджета на общината, съдържаща се в чл.84 и сл. от ЗПФ, чл. 16 и сл. от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня; чл.62 и сл. от Правилника за организация на дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл.66 и сл. от АПК. Процедурата по приемането на бюджета на общината включва разработване от Кмета на общината на проекта за общинския бюджет по предвидените в чл.45, ал.1 от ЗПФ показатели, представянето на проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, при оповестяване на датата на обсъждане най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване; провеждане на публично обществено обсъждане на проекто-бюджета по ред, определен от общинския съвет, съставяне на протокол за постъпилите предложения; внасяне на проекто-бюджета ведно с протокола за постъпилите предложения от общественото обсъждане в общинския съвет за неговото разглеждане, обсъждане и приемане.

В случая съдът не констатира допуснати съществени нарушения на посочените по-горе процесуални правила при приемане на оспореното решение. Не съставляват нарушения на реда, предвиден в чл.84 от ЗПФ и чл.17 от Наредбата за реда и условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Павел баня, релевираните от Кмета на Община Павел баня нарушения, свързани с обстоятелството, че оспореното решение е прието въз основа на предложения на общински съветници, направени в проведеното на 29.02.2016г. заседание на общинския съвет за приемането на бюджета, без тези предложения да са били предварително подложени на публично обществено обсъждане или да са резултат от такова обсъждане и без да са придружено от становище на Кмета на Община Павел баня. На първо място на публично обсъждане от местната общност се представя самият проект за бюджет на общината, разработен по показателите по чл.45, ал.1 от ЗПФ, като целта е да бъдат представени и поставени на обсъждане основните акценти при разработването на бюджета, приходната и разходната част на проекто-бюджета по основни функции и групи. На следващо място упражненото правомощие за определяне средствата за работна заплата и осигурителни плащания на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения за 2016 год., макар разходите за персонал да са един от задължителните показатели на бюджета на общината, се свързва с отделно волеизявление на общинския съвет. В този смисъл не съставлява процесуално нарушение обстоятелството, че не са били поставени на публично обществено обсъждане предложенията на общинските съветници, за изменение на внесения от кмета на общината проект на решение, въз основа на които предложения е било прието Решение №123/29.02.2016 год.  на ОбС – Павел баня. В действащата нормативна регламентация няма разписана процедура, още по-малко задължителна такава, която да налага предложенията, направени от постоянни комисии на ОбС или от общинските съветници след внасянето в общинския съвет за разглеждане, обсъждане и приемане на окончателния проекто-бюджет, да бъдат поставяни на обществено обсъждане. Ето защо несъстоятелно е твърдението на оспорващия, че законосъобразното приемане на решението изисква предложенията на общинските съветници, въз основа на които е прието, да са били предмет на проведеното публично обсъждане на проекто-бюджета. Още повече че в случая тези предложения са основани на изменената структура и численост на общинската администрация и обслужващите звена въз основа на приетите на заседанието предходни актове на ОбС - Павел баня. Предвид наличието на обусловеност на цифровия израз на разходите за персонал от неговата численост, то безпредметно би било тези предложения да се поставят на публично обществено обсъждане.  Несъстоятелно е и възражението за не спазена процедура основано на съображения, че предложенията, въз основа на което е прието решението, са направени в заседанието, на което е приет бюджетът на Община Павел Баня, от общински съветници, без тези предложения да са придружени от изискуемото се задължително становище на кмета на общината. Право и задължение на общинския съветник е да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на общинския съвет, освен в случаите, посочени в чл.37 ЗМСМА. Общинският съветник има право да се изказва и да прави предложения по въпросите, поставени за разглеждане и обсъждане в общинския съвет, включително да внася проекти за решения /чл.33, ал.1, т.2 и т.3 ЗМСМА/. Нормата на чл.125, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предвиждаща, че проектите за решения, внесени от общински съветници, се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета, недопустимо ограничава упражняването на законово регламентирани права  на общинските съветници, поради което неспазването на посочената норма изобщо не може да релевира допуснато процесуално нарушение при приемането на оспореното решение. На следващо място няма законово регламентирано изискване при приемане на решенията по чл. 94, ал.2 във вр. с чл.45, ал.1 от ЗПФ във вр. с чл.21, ал.1, т.5 и т.6 от ЗМСМА да се разглеждат и обсъждат единствено внесения от кмета на общината проекто - бюджет и свързаните с него предложения за решения и предложенията, направени при проведеното публично обществено обсъждане на проекта за бюджет на общината. Да се приеме, че при приемането на бюджета респ. на решенията по чл. 94, ал.2 от ЗПФ, е недопустимо да се разглеждат, обсъждат и гласуват предложенията, направени от постоянните комисии на общинския съвет съотв. от общинските съветници, би обезсмислило откъм съдържание посочените по-горе правомощия на общинския съвет и упражняването на неговата компетентност.

Съдът не констатира допуснати нарушения на регламентираните в ЗМСМА и в ПОДОбСПБ процесуални правила при свикването и провеждането на заседанието на ОбС – Павел баня; при внасянето, разглеждането и приемането на оспореното Решение №123/29.02.2016 год. – решението е прието по предвидения ред и при спазване на нормативно установените изисквания за кворум и мнозинство. Общият брой на общинските съветници в Общински съвет – Павел баня, е 17. От представения и приет като доказателство по делото Протокол от проведеното на 29.02.2016 год. заседание на Общински съвет - Павел баня е видно, че на заседанието и при приемането на оспореното решение, са присъствали 16 общински съветници – т.е. спазено е изискването за кворум, като решението е резултат от положителния вот при проведено поименно гласуване на 9 общински съветника, т.е. прието е с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 

Въз основа на гореизложеното, съдът намира, че оспореното решение №123/29.02.2016 год. на Общинския съвет Павел баня, отговаря на законовите изисквания, а направеното оспорване от страна на Кмета на Община Павел баня и Областния управител е неоснователно.

По отношение на Решение №160/29.02.2016 год.:

По делото бе изслушана и съдебно счетоводна експертиза, която страните приеха без възражения и която е приета като доказателство по делото.

В жалбата на Кмета на Община Павел баня е направено частично искане за отмяна на решението, в частта, в която са оспорени посочените решения. Съдебните оспорвания по отношения на решения с №№109; 119; 121; 129; 135; 137; 140 и 150, всичките приети на 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, са прекратени като недопустими, поради което и разглеждането им в настоящето производство е допустимо. Що се отнася до останалите обжалвани решения на Общинския съвет /115; 117; 148; и 155/, то по отношение на тях са налице влезли в сила съдебни решения, поради което и обжалването на Кмета на Община Павел баня в тази си част е недопустимо – чл.159, т.6 от АПК.

По отношение на решения №109; 119; 121; 129; 135; 137; 140 и 150 на Общински съвет Павел баня, съдът намира, че процедурата по тяхното приемане е спазена, като съображения за това са изложени по отношение на другото оспорено решение №123/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, предмет на настоящето дело. Тези съображения се отнасят и до следните оспорени решения:

Решение №109 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, с което се открива звено общински танцов ансамбъл „Детелини“. За това предложение са гласували девет души „за“, четирима „против“, един „въздържал се“ и един не участва в гласуването. Що се отнася до материалната законосъобразност на решението, съдът намира, че въпрос на целесъобразност е по какъв начин да се финансира общинския танцов ансамбъл „Детелини“ – дали същият да се развива като звено към общинската администрация или да се финансира, чрез сключването на граждански договори на участващите в него лица. Доколкото в случаите, когато се оспорват административни актове, издаването на които е въпрос на целесъобразност, то следва да се провери единствено законността на процедурата по тяхното приемане. Като бе казано и по-горе, в случая е спазена процедурата по приемането на решението от страна на Общинския съвет Павел баня, отнасящо се до бюджета на Община Павел баня за 2016 год. Въз основа на гореизложеното съдът намира, че жалбата на Кмета на Община Павел баня и оспорването на Областния управител в тази си част са неоснователни.

Решение №119/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, с което се одобрява разпределението на постъпленията от нефинансови общински активи §4000 за 2015 год. в размер на 90 000 лв. „За“ приемането на решението са гласували девет общински съветника, двама са били „против“, а петима са се въздържали. Разликата между внесеният проект за бюджета от Кмета и гласуването решение се изразява, в заличаването на предвиденият основен ремонт тротоарна настилка по ул.“Розова долина“ с. Търничене в размер на 40 000.00 лв., като вместо него са предвидени основен ремонт на тротоарна настилка и полагане на асфалт на ул.“Цар Калоян“ /10 000.00 лв./ в с. Манолово и на ул.“Мария Луиза“ /30 00.00 лв./ в с. Манолово. Съдът намира, че отново въпрос на преценка по целесъобразност е по кои обекти следва да се разходват постъпленията от нефинансови общински активи. Доколкото приемането и разходването на бюджетните средства е в компетентността на общинския съвет, то не съществува пречка, внесеният проект за бюджет на Общината от страна на Кмета на Община Павел баня да бъде изменен в хода на процедурата по неговото обсъждане. С оглед на това, съдът намира, че направеното оспорване от страна на Кмета на Община Павел баня и на Областния управител на Област Стара Загора, са неоснователни и като такива следва да бъдат отхвърлени.

С решение №121/29.02.2016 год. на Общинския съвет Павел баня, е определена числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ към функция „Общи държавни служби“ в Община Павел баня, 53 щатни бройки, съгласно приложение №10.1; определена числеността на персонала в звената, подпомагащи дейността на общинската администрация, финансирани със собствени приходи – 78 щатни бройки,         съгласно приложение №10.2 и е определена числеността на персонала към звено „Образование, ИД и спорт“ – 3 щатни бройки, съгласно приложение №10.3. Решението е прието с девет гласа „за“, шестима съветника са били „против“, а един е отказал да гласува. Във връзка с това решение са и отговорите на назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза, в частта по въпроси от 1 до 4. Действително със самото решение се променя и числеността на администрацията на Община Павел баня, но предвидените в бюджета разходи за трудови възнаграждения и осигурителни плащания съответстват по размер на приетата с решението структура на администрацията, като са извършени промени в общата численост на персонала и структурата на администрацията, както и с плана за трудовите възнаграждения. Както и горе бе посочено, числеността и структурата на администрацията е въпрос на целесъобразност и е в правомощията на Общинския съвет. Липсата на процесуални нарушения при приемането на решението, предполага е неоснователност на направеното оспорване. Видно от заключението на приетата експертиза, не е налице несъответствие между предвиденият персонал и предвидените разходи, което говори за липсата на счетоводни грешки при приемането на решението. Дори и обаче такива да са налице, законодателят е предвидил възможност в рамките на бюджетната година, Общинският съвет да промени приетият бюджет. С оглед на това, съдът намира, че направеното оспорване от страна на Кмета на Община Павел баня и на Областния управител на Област Стара Загора, са неоснователни и като такива следва да бъдат отхвърлени.

С решение №129/29.02.2016 год., се предоставя допълнително средства на читалищата, както следва: НЧ“Напред“ Павел баня – 10 хил. лева за подпомагане на хор „Тодор Мазаров“ и 10 хил. лева за изграждане на детски кът в читалище „Напред“; НЧ“Светлина“ Горно Сахране – 4000 лв. за финансиране организирането и провеждането на национален фестивал „Култура на моя етнос“, 4000 лв. за подпомагане на ФА Сахране; За всички останали читалища по 2 000.00 лв. за подпомагане на културната им дейност за 2016 год. Решението е прието с 12 гласа „за“ и четирима „въздържали се“. В случая с решението се увеличават допълнително предоставените средства от бюджета на Общината за подпомагане дейността на регистрираните народни читалища, извън средствата които се отпускат от държавният бюджет. При извършена съпоставка на внесеното предложение от страна на Кмета на Община Павел баня и приетото решение, се установява, завишаване на тези средства, като източника на финансиране е собствени приходи. Завишаването касае както предвидените в предложението на Кмета на Община Павел баня мероприятия, съответно допълнително финансиране от бюджета, така и нови мероприятия, предвидени с решението, съответно определен размер на финансиране. Според настоящият съдебен състав, не съществува пречка да бъде прието такова решение, като отново е въпрос на целесъобразност разходването на собствените приходи на Общината. В решението действително не е предвидено разходването на тези средства да е под условия, в зависимост от реализираните собствени приходи. Друг е въпроса дали тази собствени приходи, са реално заложени като сума и размер. В същото време обаче, не е установено по делото, а и не се твърди, това да е така, т.е. да се предвижда разходването на нереално заложени собствени приходи. Всичко това мотивира съдът, да приеме, направеното оспорване за неоснователно.

С решение №135/29.02.2016 год., е прието да бъдат извършени разходи в размер на 25 200 лв. за пенсионерските клубове на територията на Община Павел баня. Средствата да бъдат предоставени под формата на месечна субсидия в размер на 150.00 лв. на месец за пенсионерски клуб, като същите се ползват за организиране на пътувания, културни прояви и други клубни събития през 2016 год. и субсидиране на 13 броя пенсионерски клубове, регистрирани по реда на ЗЮЛСЦ и клуба на инвалида в с. Габарево. Решението е прието с девет гласа „за“, шест „против“ и един въздържал се. При извършена съпоставка на внесеното предложение от страна на Кмета на Община Павел баня с приетото решение, се установява, че се намаля предвидената сума от 49 000.00 лв. на 25 200.00 лв. Съдът намира, че този въпрос е също въпрос по целесъобразност на разходването на бюджетните средства и при липсата на установени нарушения на процедурата по неговото приемане, то оспорването на Кмета на Община Павел баня и на Областния управител на област Стара Загора, се явява неоснователно.

С решение №137/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, се одобрява финансиране на изграждането на православен храм „Свети Георги Победоносец“ с. Скобелево в размер на 20 000.00 лв. под формата на субсидия за подпомагане на „Инициативен комитет за построяването на храм в с. Скобелево Свети Великомъченик Георги Победоносец“; Задължава инициативният комитет да представи на Кмета на Община Павел баня отчет за изразходването на отпуснатите през 2015 год. средства до 31.03.2016 год.; одобрява субсидия за изграждането на православен храм „Свети Атанасий“ – село Виден в размер на 10 хил. лв. под формата на субсидия за подпомагане на СНЦ“Църковно настоятелство при храм Св. Атанасий с. Виден“; задължава сдружението да представи на кмета на по отчет за изразходването на отпуснатите през 2015 год. средства. Решението е прието с девет гласа „за“, двама „против“ и петима „въздържал се“. Такова е било и предложението на Кмета на Община Павел баня за бюджета, като при вземането на решението е увеличена предвидената субсидия за изграждането на православен храм „Свети Георги Победоносец“ с. Скобелево от 10 000.00 лв. на 20 000.00 лв. под формата на субсидия за подпомагане на „Инициативен комитет за построяването на храм в с. Скобелево Свети Великомъченик Георги Победоносец“. Както многократно бе отбелязано, съдът не намира законова пречка предложението на Кмета да бъде изменено в хода на процедурата по приемането на бюджета на общината, като отново е въпрос на целесъобразност в какъв размер да е субсидията. Не съществува законова пречка такава субсидия да бъде отпусната от разходната част на общинския бюджет. От приетото заключение на съдебно счетоводната експертиза, се установява, че тази субсидия е погрешно отнесена в §4300 „Субсидии за нефинансови институции“, вместо в §4500 „Субсидии за организации с нестопанска цел“. Това обаче не води до незаконосъобразност на приетото решение, тъй като предмет на същото не е по кой параграф да бъде отнесена субсидията, а единствено и само размера й и за кои мероприятия да бъде отпусната. Липсата на нарушения на процедурата по приемането на бюджета, както и обстоятелството, че размера на субсидията е въпрос на целесъобразност, мотивират съда да приеме направеното оспорване за неоснователно.

С решение №140/29.02.2016 год. на Общинския съвет Павел баня се одобрява културен календар на Община Павел баня за 2016 год., съгласно приложение и се одобрява план сметка за разходите за изпълнение на културната програма за 2016 год., съгласно приложението, неразделна част от решението. Решението е прието с гласовете на девет съветника „за“, четирима „против“ и трима „въздържал се“. Сравнявайки внесеното предложение на Кмета на Община Павел баня и приетото решение, е видно, че като цяло е намалена разходната част на бюджета в тази част от 161 300.00 лв. на 89 300.00 лв. Следва да се отбележи, че редуцирането на предвидените разходи в бюджета, предвидени в предложението на Кмета на Община Павел баня е в правомощията на Общинския съвет. Съгласно чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му. Единствено и само общинският съвет би могъл да приеме решение, касаещо бюджета на общината. Приемането на по-малък размер на разходите в частта за културния календар на общината е въпрос на целесъобразност, в чиято преценка решението на Общинския съвет не подлежи на съдебен контрол. Ето защо и в тази си част оспорването е неоснователно и като такова следва да се отхвърли.

С решение №150/29.02.2016 год. на Общинския съвет Павел баня, се приемат бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства с решение на общинския съвет, като с предходното решение №148/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, е приет и списък на второстепенните разпоредители с кредити. Решението е прието с девет гласа „за“, шестима съветника са гласували „против“, а един се е въздържал. При съпоставката с предложението на Кмета се установява една единствена разлика, като са предвидени разходи за второстепенен разпоредител с кредити в лицето на Общинския съвет. Приемането на Общинския съвет като второстепенен разпоредител с кредити е незаконосъобразно, поради което и в частта, в която решение №150/29.02.2016 год. предвижда  разходи за дейност Общински съвет е незаконосъобразно. Това е така, тъй като с решение №220/26.09.2016 год., постановено по адм. дело №133/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, е отменено решение №148/29.02.2016 год. в частта, в която общинския съвет е определен за второстепенен разпоредител с кредити. Решението е оставено в сила с Решение №2661/28.02.2018 год., постановено по адм. дело №12306/2016 год. по описа на ВАС на Република България. Щом общинския съвет не може да бъде второстепенен разпоредител с кредити, то не може да се предвиждат и негови разходи като такъв. Ето защо, оспорването в частта, с която е прието разходи за дейност „Общински съвет“ – общ бюджет в размер на 324 419.00 лева, от които 106 371.00 лв. са в резерв за последващи разпределения по решения на Общински съвет Павел баня. По отношение на предвидения резерв в размер на 106 371.00 лв. е приета е съдебно счетоводната експертиза, като в съдебно заседание вещото лице, заяви че отразеният резерв неправилно е отразен в §9700, а следва да бъде отразен в §00-98, съгласно  единната бюджетна класификация за 2015 год. Резерва е общ и не следва да се предвижда за една или друга дейност. Необходимостта от непредвидимите разходи е въпрос от компетентността на Общинския съвет, но същото следва да се осъществи при наличието на такава необходимост и след приемането на решението на общинския съвет да се отнесе по съответния параграф, чрез прехвърлянето на съответната сума от §00-98. Недопустимо е този резерв изначално, с приемането на бюджета да се отнесе по бюджета на една или друга дейност. Налице е материална незаконосъобразност на оспореното решение в посочената по-горе част, поради което направеното оспорване на Кмета на Община Павел баня и на Областния управител са частично основателни.

При така установеното частично противоречие с материалния закон на обжалваното Решение №160/29.02.2016 год. на Общинския съвет Павел баня, е налице един незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен в частта му, в която противоречи на материалния закон.

По делото е направено искане за присъждане на разноски, както от страна на жалбоподателите, така и от страна на ответника по делото. При този изход на делото основателно е искане на Кмета на Община Павел баня, но също не може да бъде удовлетворено по следните съображения: Административният орган, приел оспореното решение - Общинския съветПавел баня, е орган на местното самоуправление, който няма статут на юридическо лице, няма самостоятелен бюджет, своя администрация и самостоятелен щат, в какъвто смисъл са разпоредбите на чл.15, ал.1 и чл.29а, ал.1 от ЗМСМА. Съгласно нормата на чл.14 от ЗМСМА, общината е юридическо лице, което има самостоятелен бюджет. Ето защо и доколкото от една страна разноските по делото в хипотезите на чл.143, ал.1 и ал.2 от АПК се възстановяват от бюджета на органа, издал оспорения административен акт, а от друга страна общинският съвет няма самостоятелен бюджет, различен от този на съответната община, отговорността по чл.143, ал.1 и ал.2 от АПК за заплащане на направените разноски в производство, образувано по жалба срещу акт на общински съвет, е на съответната община, от чийто бюджет ще бъдат възстановени и средствата. В този смисъл са Определение №5314 от 16.04.2014 год. по адм. дело №4598/2014 год. по описа на ВАС; Определение №4170 от 26.03.2014 год. по адм. дело №3944/2014 год. по описа на ВАС и др. Очевидно е че в съдебно производство, страни по което са два органа на една и съща община - в случая Кметът на Община Павел баняпроцесуалното качество на жалбоподател/ и Общински съветПавел баняпроцесуалното качество на ответник по жалбата/, осъждане за разноски на едната страна в полза на другата страна по делото не се следва, тъй като бюджетът, от който следва да бъдат възстановени средствата и този, в който ще постъпят при тяхното присъждане, е един и същбюджетът на Община Павел баня.

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, чл.159, т.6 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

        

        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.Р. в качеството му на Кмет на Община Павел баня против Решение160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, в частта, в която са предвидени разходи, предмет на Решение №115/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; Решение №117/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; Решение №148/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня и Решение №155/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, като недопустима.

        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Област Стара Загора против Решение160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, в частта, в която са предвидени разходи, предмет на Решение №115/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; Решение №117/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; Решение №148/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня и Решение №155/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, като недопустимо.

        ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №136/2016 год. на Административен съд Стара Загора в тази му част.

ОТМЕНЯ по жалба на С.Х.Р. в качеството му на Кмет на Община Павел баня и по Заповед на Областния управител на Област Стара Загора, Решение160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, в частта предмет на решение №150/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, в частта която е предвидена дейност „Общински съвет“, като незаконосъобразно.

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.Р. в качеството му на Кмет на Община Павел баня против Решение160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в частта на бюджета, предмет на решение №109/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №119/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №121/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №129/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №135/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №137/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №140/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №150/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня /в останалата му част, неотменена с настоящето решение/, като неоснователна.

        ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Стара Загора против Решение160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, в останалата му част, като неоснователно.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.Р. в качеството му на Кмет на Община Павел баня и оспорването на Областния управител на Област Стара Загора против Решение123/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, като неоснователни.

        Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с характер на определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: