Р Е Ш Е Н И Е

 

№247                                        24.10.2016 год.                       гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен  съд, седми състав на четвърти октомври през две хиляди и шестнадесета година, в открито съдебно заседание, в състав

                                 

                                                                               Председател: Михаил Русев

 

Секретар З.Д. като разгледа докладваното от съдията Михаил Русев адм. дело №153 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание §8, ал.2, т.3 от ПР на Закона за устройството на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.215, ал.1 от ЗУТ и чл.146 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба от „Ай си трейс”ЕООД, представлявано от Управителя Стойчо Иванов Русенов против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№19-06-72 от 10.03.2016 год., както и срещу изричния такъв отказ на Заместник Кмета на Община Стара Загора, съдържащ се в писмо изх.№20-99-73/28.03.2016 год. Изложени са оплаквания, от които може да се направи извод,че се свеждат до незаконосъобразност на формираният мълчалив отказ, а по отношение на изричният такъв, са наведени оплаквания за противоречието с приложимия материален закон. Направено е искане за отмяната на двата отказа и присъждане на направените разноски. В съдебно заседание чрез пълномощника си адвокат Н. поддържа жалбата.

Ответникът Община Стара Загора чрез процесуалния си представител юрисконсулт Велева оспорва жалбата като неоснователна, като излага съображения, че писмото няма характеристиката на индивидуален административен акт, а само информативен характер. По отношение на формираният мълчалив отказ, счита че не се налице законовите предпоставки за прилагането на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, което основание е посочено в депозираното заявление от жалбоподателя в Община Стара Загора.

Съдът, като обсъди  направените в жалбата оплаквания  и провери законосъобразността на оспорената заповед в обжалваната част, намира за установено следното:

Административното производство е инициирано със заявление вх.№19-06-72/10.03.2016 год. /стр.26 от делото/, подадено чрез адв. И.Н. за издаването на разрешение за изработване на план за регулация по реда на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ по отношение на регулационните граници на ПИ с кадастрален №68850.502.350 и ПИ с кадастрален №68850.502.345 /стр.28/. На проведеното заседание на ОЕСУТ на 16.03.2016 год., е взето решение, че не може да бъде издадено разрешение за изработването на ПУП – ПР на УПИ XLVI6030 и УПИ XLVI6040, кв.608 „Три чучура” по плана на гр. Стара Загора, обективирано в протокол №11 /стр. 25/. Мотивите са, че тези границите на тези УПИ, съвпадат с границите на ПИ с кадастрален №68850.502.350 и №68850.502.345 от КК на Стара Загора и не са налице условията на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.

По делото е допусната и назначена съдебно техническа експертиза, съгласно която преди влизането на ЗУТ, е бил налице влязъл в сила план за регулация и за двата имота, одобрен със заповед №1082/07.07.1997 год., а със заповед №1031/29.05.2007 год. на Кмета на Община Стара Загора е одобрен план за регулация на кв. 608, включващ и процесните два имота, от който е видно, че към тях се придават площи, съответно 78 кв.м. към УПИ XLVI6030 и 55 кв.м. към УПИ XLVI6040. Одобрената кадастрална карта и кадастрален регистър на Стара Загора със Заповед №РД-18-65/30.05.2008 год. на ИД на АГКК гр. София, включва и двата имота, с площи съобразно одобрения застроителен и регулационен план през 2007 год.

 При тези данни съдът счита, че жалбата е допустима като подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес, но разгледана по същество, се явява неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл. 58, ал.1 от АПК, непроизнасянето на административния орган в определения законов срок, се смята за мълчалив отказ. За да е налице мълчалив отказ по смисъла на посочената правна норма, е необходимо да се установи от една страна задължение за произнасяне на съответния административен акт и от друга - бездействие на същия орган в сроковете, предвидени в чл.57 от АПК, респ.в специален закон, да разгледа по същество отправеното до него искане за издаване на административен акт с конкретно предписано съдържание. Законовата фикция по чл.58 ал.1 от АПК е приложима при непроизнасяне в срок по въпрос, по който органът има правомощия да издаде индивидуален административен акт. В случая, със заявление вх. №19-06-72/10.03.2016 год. жалбоподателят е поискал от Кмета на Община Стара Загора да издаде разрешение за изработването на план за регулация. По така отправеното искане кметът е компетентен да се произнесе съгласно §8, ал.4 от ЗУТ. По делото е приложена и Заповед №10-00-2558/01.12.2015 год. на Кмета на Община Стара Загора, с която е предоставил на Заместник Кмета по „Устройство на територията, строителство и инвестиции” на Община Стара Загора правомощията си по §8, ал.4 от ПР на ЗУТ, което обаче не отменя дадената му от закона компетентност.

Според чл.57, ал.1 от АПК административния акт се издава до 14 дни от датата на започване на производството, а според ал.5 на чл.57, в случаите, когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства или да се даде възможност на други граждани и организации да се защитят, актът се издава до един месец от започване на производството С §8 от ПЗР на АПК, е предвидено, че уредените в кодекса производства за издаване на индивидуални административни актове и тяхното обжалване по административен и съдебен ред се прилагат и при извършването на административни услуги, както и при обжалването на отказите за извършването им, освен ако в специален закон е предвидено друго. Съобразно чл.5а, ал.3 от Закон за администрацията, длъжностните лица, които предоставят или извършват административни услуги §1, т.2, букви "в", "г" и "д" от допълнителната разпоредба, са длъжни да ги предоставят или извършат в срок не по-дълъг от 30 дни, освен ако в специален закон е предвидено друго. Нормата е специална, спрямо тази на чл. 57, ал.2 от АПК, но тъй като настоящия случай, не попада в тези, то ще  е приложим четиринадесет дневният срок предвиден в АПК – чл.57, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1.

Съгласно чл.25, ал.1 от АПК, датата на започване на производството е датата на постъпване на искането в компетентния административен орган. Искането за извършване на административната услуга е депозирано на 10.03.2016 год., поради което до 24.03.2016 год. е следвало административния орган да се произнесе. Следователно от 24.03.2016 год. започва да тече едномесечният срок за обжалване. Жалбата до съда е депозирана в Община Стара Загора на 28.03.2016 год., т.е. в законоустановения срок и форма, от страна с надлежна процесуална легитимация, поради което е процесуално допустима.

Предмет на обжалване е мълчалив отказ да се издаде индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК. Издаването на разрешение за изработване на план за регулация в този смисъл се явява индивидуален административен акт.

С оглед установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Съгласно чл. 57, ал.1 от АПК, административният акт по чл. 21, ал.1 от АПК се издава до 14 дни от датата на започване на производството, а според  чл. 58, ал.1 от същия кодекс непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде акта. Тъй като имота се намира в землището на гр. Стара Загора, съдът намира, че именно Кмета на Община Стара Загора е териториално компетентен за осъществи услугата.

Искането за издаване на разрешение за изработване на план за регулация, е направено от лице с правен интерес за това. Видно от представеният договор за замяна на недвижими имоти – частна държавна собственост с недвижими имоти собственост на юридическо лице, жалбоподателят е придобил същите на 28.02.2009 год.

Образуваното производство е по реда на §8 от ПР на ЗУТ. Съгласно чл.34 от Указ №883 от 24.04.1974 год. за прилагане на Закона за нормативните актове, с преходни разпоредби се продължава действието на правила, отменени с новия нормативен акт, или се урежда тяхното прилагане спрямо висящи правоотношения или спрямо юридически факти, които са започнали, но не са завършени при действието на отменения акт. В конкретния случай, се въвежда прилагането на правила спрямо юридически факти, които са започнали, но не завършени при действието на отменения акт /ЗТСУ/.

Материалноправното основание за изменение на регулационния план по реда на §8, ал.1 във вр. с §6, ал.2 и ал.4 от ПР на ЗУТ се състои от няколко кумулативно дадени условия: 1. действуващ към 31.03.2001 год. дворищно регулационен план в случаите на §6, ал.2, а в случаите на §6 ал.4 - одобрен по реда на §6, ал.3 от ПР на ЗУТ план; 2. предвиждане по него на придаваеми части от или към парцела на молителя; 3. изтекъл по §6, ал.2 или ал.4 от ПР на ЗУТ 6-месечен срок, в който не е постъпило искане за оценка на придаваемите части. Тези предпоставки в случая не са налице.

На първо място, към датата на влизане в сила на ЗУТ /21.03.2001 год./, по отношение на двата процесни имота е налице влязъл в сила регулационен план, но същият не е предвиждал към тях да се придават площи от други имоти. Такова придававане е предвидено едва с одобрения застроителен и регулационен план със Заповед на Кмета на Община Стара Загора през 2007 год. Това обстоятелство е достатъчно да обоснове невъзможността и липсата на всички законови предпоставки да се инициира производство по реда на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ. В този смисъл, крайният акт с който, Кмета би следвало да се произнесе, също би бил отрицателен. Ето защо така направеното оспорване на формираният мълчалив отказ е неоснователен, а същият е правилен и законосъобразен като краен акт. Липсата на законовите предпоставки за прилагането на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, не дава възможност на Кмета на Община Стара Загора на удовлетвори искането за издаване на разрешение за промяна на плана за регулация.

По отношение на оспореният изричен отказ, съдът намира, че такъв не е налице в конкретния случай. Приложеното писмо, не съдържа волеизявление на компетентния административен орган – Зам. Кмета на Община Стара Загора /съгласно заповед №10-00-2558/01.12.2015 год./, относно искането за издаване на разрешение, а само има уведомителен характер относно становището на помощната комисия в лицето на ОЕСУТ. В писмото не се съдържат волеизявление на органа, от което да е видно дали се приема или не становището на комисията. В този смисъл с писмото не се въвеждат пряко задължения за жалбоподателят, нито се засягат пряко негови права и законни интереси. Същото няма белезите на индивидуален административен акт и поради тази причина не подлежи на съдебен контрол. Ето защо, съдът намира, че в тази му част производството е недопустимо и като такова следва да бъде прекратено.

С оглед изложеното подадената жалба срещу мълчаливият отказ на  Кмета на Община Стара Загора като неоснователна подлежи на отхвърляне, а частта й против изричният отказ на Зам. Кмета на Община Стара Загора като недопустима, следва да бъде оставен без разглеждане.

Страните са направили искане за присъждане на разноски по делото. При този изход, в полза на жалбоподателя не следва да се присъждат разноски. По смисъла на чл.143, ал.4 от АПК във вр. с чл.78, ал.8 във вр. с ал.3 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК жалбоподателя дължи заплащане на юрисконсултско възнаграждение на Община Стара Загора в размер на 600.00 лв. съгласно чл.8, ал.2, т.1 от Наредба №1/2004 год. за минималните размери на адвокатските възнаграждения във вр. с чл.36, ал.2 от Закона за адвокатурата. В тази насока вж. и ТР №3/13.05.2010 год. по т.д. №5/2009 год. на ОС на колегиите на ВАС.

Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е  Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ай си трейс”ЕООД, представлявано от Управителя Стойчо Иванов Русенов против изричния отказ на Заместник Кмета на Община Стара Загора, обективиран в писмо изх.№20-99-73/28.03.2016 год., като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №153/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част.

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на „Ай си трейс” ЕООД, представлявано от Управителя Стойчо Иванов Русенов против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№19-06-72 от 10.03.2016 год.

ОСЪЖДА „Ай си трейс”ЕООД, представлявано от Управителя Стойчо Иванов Русенов и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев”№48, ет.1, ап.2 ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата 600.00 /шестстотин/ лв., представляваща направени по делото разноски.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

 

 

                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: