Р Е Ш Е Н И Е

277                                              02.11.2016г.                        Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На осемнадесети октомври 2016г.

в открито заседание в следния състав:

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: И.А.

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №212 по описа за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.156 от ДОПК, образувано по жалбата на Н.С.К. против Ревизионен акт №1/27.01.2016г. издаден от Началник сектор „Проверки и ревизии” и старши инспектор в сектор „Проверки и ревизии” при община Стара Загора, въз основа на Заповед за възлагане на ревизия №1/22.10.2015г., издадена от Началник сектор „Проверки и ревизии” при същата община. Ревизионния акт е мълчаливо потвърден от Кмета на Община Стара Загора, предвид липсата на произнасяне в сроковете по чл. 155 ал.1 от ДОПК.

С ревизионния акт са установени задължения в размер на 235.70 главница и лихви в размер на 79.56лв., или общ размер от 315.26лв., представляващи задължение за данък при придобиване на имуществата по възмезден начин, дължим по силата на закона – чл.44 ал.1 от ЗМДТ за периода от 01.01.2010г. до 31.12.2014г. включително.

С жалбата се иска от съда да бъде отменен обжалвания ревизионен акт като бъде осъдена Община Стара Загора да заплати разноските по делото, ведно със законната лихва върху тях от момента на плащането им. Изложени са подробни съображения против наличието на основание за установяване на задължението за местен данък по чл.44 ал.1 от ЗМДТ като се твърди, че неговия размер е съобщен на данъчно задълженото лице към момента на плащане на сумата в размер на 320.66лв., а именно на 03.01.2013г.,когато е подадена и декларацията по 14 от ЗМДТ. В жалбата и писмената защита се съдържат подробни аргументи и против компетентността на органите провели ревизионното производство.

Ответника – Кмет на община Стара Загора, чрез процесуалния си представител поддържа доводи за неоснователност на жалбата против ревизионния акт като се иска от съда да  бъде отхвърлена жалбата и да се присъди възнаграждение за юрисконсулт.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Въпроса за допустимостта на жалбата, с оглед подаването й преди изтичане на срока за произнасяне на решаващия орган е разрешен с определение № 7506/22.06.2016г. постановено по адм.д.№7115/16г. на ВАС на РБ, с което е отменено прекратителното определение на настоящия състав в частта за оставяне на жалбата без разглеждане като преждевременно подадена и е потвърдено определението за прекратяване на производството в останалата му част, а именно за осъждане на община Стара Загора да възстанови установената с ревизионния акт и платена на 24.02.2016г. Разгледана по същество се явява основателна.

На 03.01.2013г. жалбоподателя подава Декларация вх. №ДК14000035/03.01.2013г. по чл.14 от ЗМДТ за придобит по силата на Постановление за възлагане  от 01.11.2012г. / влязло в сила на 09.11.2012г/, издадено от ЧСИ с район на действие ОС Стара Загора, недвижими имот, представляващ самостоятелен обект – магазин със ЗП 23.55кв.м.,  в сграда с административен адрес гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий №97. На същата дата, съгласно квитанция №1175 заплаща сумата от 320.66лв, изчислена въз основа на придобивната цена на имота от 20 041лв. След подаване на декларацията по чл.14 от ЗМДТ и заплащане на изчисление от задълженото лице еднократен данък, приходната администрация при община Стара Загора издава АУЗД № 17897/04.02.2013г., отменено с решение № 161/11.09.2013г., постановено по адм.д.№288/2013г. по описа на АС Стара Загора. След влизане в сила на отменителното решение е издаден АУЗД № 29961/10.10.2013г., обявен за нищожен по силата на Решение № 15582/19.12.2014г., постановено по адм.д.№7255/2014г. по описа на ВАС на РБ. В изпълнение на това решение на ВАС на РБ, органите по приходите при община Стара Загора образуват настоящото ревизионно производство, приключило с издаване на обжалвания ревизионен акт.

Ревизионното производство е образувано със Заповед за възлагане на ревизия №1/22.10.2015г., издадена от Началник сектор „Проверки и ревизии”, в която за ръководител на ревизията е определен Динко Станимиров Георгиев на длъжност „Старши инспектор” в сектор „Проверки и ревизии” и ревизиращ орган по приходите –Минка Колева Стойчева на длъжност „Старши инспектор” в сектор „Проверки и ревизии”. Съставен е ревизионен доклад №1/04.01.2016г. от ревизиращите органи, връчен на ревизираното лице 07.01.2016г., което е подало възражение на 19.01.2016г., подробно разгледано в издадения ревизионен акт. При проверка за спазване на задължителните производствени правила за осигуряване възможност на ревизираното лице да участва в ревизионното производство, настоящия състав не констатира пропуски на ревизиращите органи. Ревизията е извършена в определения двумесечен срок, считано от датата на връчване на заповедта за нейното възлагане на ревизираното лице и в рамките на давностния срок по чл. 109 от ДОПК.

При издаване на ревизионния акт е допуснат съществено нарушение на чл.118 ал.2 от ДОПК - разпоредба определяща материалната компетентност на органите по приходите, които могат да бъдат издатели на ревизионен акт. Съгласно чл.118 ал.2 от ДОПК ревизионния акт се издава от органите по приходите, посочени в чл.7 ал.1 т.4 от Закона за НАП т.е. лицата, издадели на ревизионния акт следва да заемат лимитативно изброените длъжности:  "държавен експерт по приходите", "държавен инспектор по приходите", "главен експерт по приходите", "старши експерт по приходите", "експерт по приходите", "главен инспектор по приходите", "старши инспектор по приходите" и "инспектор по приходите"; От двата органа, подписали ревизионния акт само единият от тях отговаря на условието за материална компетентност по чл.118 ал.2 от ДОПК и това е старши инспектор по приходите, определен за ръководител на ревизията. Началника на сектор „Проверки и ревизии”, който е издал заповедта за възлагане на ревизията не заема длъжност от лимитативно изброените в чл.118 ал.2 от ДОПК вр. с чл.7 ал. т.4 от ЗНАП, поради което за него не съществува материална компетентност да бъде издател на ревизионен акт. Разпоредбата на чл.119 ал.2 от ДОПК не дерогира условието на чл.118 ал.2 от същия кодекс, тъй като представлява норма от процесуален характер, която има обслужваща роля спрямо материално правните разпоредби или с други думи – органа, възложил ревизията може да бъде издател на ревизионния акт, само ако заема някоя от длъжностите, посочени в чл.7 ал.1 т.4 от ЗНАП. Правомощието за издаване на ревизионен акт е определено от законодателя за органите с експертни функции, но не и за онези, които имат ръководни правомощия. Началника на отдел няма компетентност по степен да издава ревизионни актове и не може да изземва тази компетентност от по-долустоящите органи, които я притежават по силата на законовата разпоредба. Съобразно т. 1 от диспозитива на Тълкувателно решение №2/14.05.1991г. по гр. д. № 2/1991 г. на ОСГК на Върховния съд, административен акт, издаден от некомпетентен по степен орган, е нищожен. И в хипотезите, при които правомощието за издаване на акта се упражнява колективно, некомпетентността на един от издателите рефлектира върху действителността на акта. В случая единият от издателите на оспорения РА не е компетентен по степен, което обуславя извода, че като издаден от материално некомпетентен орган същият е нищожен. В този смисъл Решение № 10999/19.10.2016г., постановено по адм.д.№13801/2015г. по описа на ВАС на РБ.

По отношение на разноските следва да се каже, че жалбоподателя не представя доказателства за платено възнаграждение на един адвокат в размер на 300лв, поради което му се следва сумата от 10лв. – държавна такса за подаване на жалбата.

         Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК вр. с §2 от ДОПК, Административен съд Стара Загора

 

Р Е Ш И

 

         ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на  Ревизионен акт №1/27.01.2016г. издаден от Началник сектор „Проверки и ревизии” и старши инспектор в сектор „Проверки и ревизии” при община Стара Загора по жалба на Н.С.К..*** да заплати на Н.С.К. ЕГН********** сумата от 10лв/десет/, представляваща разноски по делото. 

      

           Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                              СЪДИЯ: