Р Е Ш Е Н И Е  215

 

гр.Стара Загора, 07.10.2016 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд  в публичното  заседание    

на         тринадесети септемвли

през      две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                 Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                                 Членове:  

        

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                    ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело   229  по описа  за 2016  год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

          Производството е с правно основание чл.156 и сл. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ във връзка с чл.4, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с §2 от ДР на ДОПК.

 

Образувано е по жалба от Г.Й.С. *** против Акт за установяване на задължения /АУЗД/ по чл.107, ал.3 от ДОПК № 229-1/ 01.03.2016г, издаден от главен експерт  „МДТ” при Община Раднево в частта, в която е потвърден с Решение № 65/ 05.04.2016г на Директора на дирекция „ФСДУС” при Община Раднево по отношение на декларирани недвижим имот в гр.Раднево, ул.”Георги Димитров” № 23, ет.1, ап.2 и леки автомобили с рег. № СТ 7418 СС, СТ 2704 ТТ, СТ 7616 ВВ и СТ 3570 ТТ. В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на оспорения акт и искане за отмяната му по съображения за постановяването му при неправилно приложение на материалния закон поради недължимост на определените задължения за местни данъци и такси. Подателят твърди, че недвижимият имот е собственост на бившата му съпруга, леки автомобили с рег. № СТ 7418 СС, СТ 2704 ТТ, СТ 7616 ВВ - собственост на трети лица, които не са ги пререгистрирали в КАТ, а лек автомобил СТ 3570 ТТ - бракуван и отчислен в данъчна служба. Поддържа се и изтекла погасителна давност по чл.109, ал.1 от ДОПК за недвижимия имот и лек автомобил рег. № СТ 7418 СС. Въз основа на изложените съображения се иска отмяна на акта като незаконосъобразен.

 

Ответникът по жалбата -  Директор на Дирекция „ФСДУС” в Община Гълъбово, представляван от адв.В. А., изразява становище за неоснователност на жалбата. Излага подробни съображения, че оспореният акт е издаден в съответствие с изискванията за форма и съдържание, при спазване на административнопроизводствените правила, като вида и размера на задълженията са установени в съответствие с материалния закон. Излага подробни съображения в писмено становище. Моли за отхвърляне на жалбата и претендира разноски.

 

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следната фактическа обстановка:

 

          По партидата на Г.Й.С. *** са декларирани:

1. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№ 2407700190/08.12.2005г 1/2ид.част от имот в гр.Раднево, с партиден №5701277669001, бул.”Г.Димитров"№23, ет.1, ап.2 - апартамент, преустроен в магазин;

2.            с декларация по чл.14 от ЗМДТ с вх.№ 08100568/26.03.1998г 1/2ид.част от имот в с.Тополяне, общ.Раднево, представляващ земя и сграда с партиден №5701277669002;

 3. с декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежаване на автомобил с вх.№ 01/01.01.2002г лек автомобил рег. СТ 7418СС_020101 марка ВАЗ, модел 21061 1500С, с обем на двигателя 1451 куб.см., мощност 71к.с., година на производство 1986Г, с № на шаси XTA210610G1 484229, № на двигател 8909477;

          4. с декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежаване на автомобил с вх.№ 240700142/02.04.2001 г. лек автомобил рег. СТ2704ТТ_010402 марка Рено, модел 19 Шамад GRS 95SE, обем на двигателя 1390куб.см., мощност 43kw, година на производство 1992г., с № на шаси VF1L5320508122478, № на двигател 63367106074233;

5.                        с декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежаване на автомобил с вх.№ 7409002266/18.07.2013г лек автомобил партиде. СТ7409Т2643, рег.№ СТ7616ВВ, марка Пежо, модел 306, модификация - Комби - лек, вид гориво - дизел, обем на двигателя 2000куб.см., мощност 66 kw, година на производство 04.10.2010г., с № на шаси VF37ERNYE33122082, № на двигател RHY10D40V4040828;

6.                       с декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежаване на автомобил с вх.№ 702/03.09.2002г. лек автомобил рег. СТ3570ТТ_020903 марка Рено, модел Шамад, № на paмa:FU1L5320506620827, ном.на двигателя:F80L742000 3855.

 

    Имот партиден №5701277669001, представляващ магазин, находящ се на бул. „Г.Димитров" №23, ет.1, ап.2, въз основа на Решение № 30/ 01.08.2008г на PC Раднево, с вх.рег.№ 738/18.03.2009г. в Агенция по вписванията гр.Раднево, е отписан от партидата на жалбоподателя, считано от 01.01.2009г.

Подадена е  декларация вх.№ 7409005861/29.12.2014г. за отчисляване на лек автомобил марка Рено, с приложено Удостоверение №1202028/15.09.2014г. от Сплавкомерс АД, БИК 833066332 - обр.№1 по чл.19, ал.1 от Наредбата за излезлите от употреба МПС.

 

След извършената проверка длъжностно лице от звено „МДТ” в Дирекция „ФСДУС”, главен експертМДТ”, на основание чл.107  ал.3 от ДОПК, във вр. с чл. във връзка с чл.4 от ЗМДТ и за декларираните с горепосочените декларации имоти и леки автомобили, издава АУЗД  229-1 от 01.03.2016г /л.62-64 по делото/. С него на жалбоподателя са определени задължения за данък върху недвижимите имоти  в размер на 54.22лв и лихва за просрочие от 50.46лв към 01.03.2016г /общо 104.68лв/, данък върху превозните средства в размер на 366.08лв и лихва за просрочие от 98.87лв към 01.03.2016г /общо 464.95лв/ и такса битови отпадъци в размер на 91.15лв и лихва за просрочие от 108.83лв към 01.03.2016г /общо199.98лв/. Задълженията са начислени за имот в гр.Раднево - за 2011г, за имота в с.Тополяне - за 2015г, за лек автомобил партиден № 7409Т2643 - за 2014г и 2015г, за лек автомобил рег.№ СТ2704ТТ- за периода 2011г-2015г, за лек автомобил рег.№ СТ3570ТТ- за 2013г и 2014г, за лек автомобил рег.№ СТ7418С- за периода 2011г-2015г. АУЗД е съобщен на адресата на 14.03.2016г, видно от приложеното известие за доставяне /л.61/.

 

В нормативно установения срок по чл.107, ал.4 от ДОПК издаденият АУЗД е обжалван пред Директора на Директора на дирекция „ФСДУС” при Община Раднево. С Решение № 65/ 05.04.2016г е отменен в частта за определените задължения за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2005г за имот в гр.Раднево, представляващ магазин, партиден №5701277669001 поради изтичане на 10-годишна давност. Потвърден е по отношение на имота в гр.Раднево като за периода 2006г-2008г са определени задължения за ДНИ в размер на 98.38лв и ТБО в размер на 188.21лв, за имота в с.Тополяне като за 2015г са определени ДНИ в размер на 6.30лв и ТБО в размер на 11.77лв; за лек автомобил партиден № 7409Т2643 /рег.№ СТ7616СС/ данък  за 2014г и 2015г в размер на 78.52лв; за лек автомобил рег.№ СТ2704ТТ данък за периода 2010г-2015г в размер на 133.99лв, за лек автомобил рег.№ СТ3570ТТ данък за 2013г и 2014г в размер на 51.90лв; за лек автомобил рег.№ СТ7418С данък за периода 2009г-2015г в размер на 200.54лв. В размерите на задълженията са вкючени главници и лихви за забава.

 

От приетата като доказателство Справка от АИС КАТ-Регистрация с приложения към нея се установява, че за лек автомобил рег.№ СТ 7418 СС е подадено заявление за прекратяване на регистрацията на 14.07.2015г, лек автомобил рег.№ СТ 2704 ТТ е спрян от движение на 25.05.2004г, лек автомобил рег.№ СТ 7616 ВВ е регистриран от 27.10.2015г на лицето Иван Христов Иванов, за лек автомобил рег. СТ 3570 ТТ е подадено заявление за прекратяване на регистрацията на 23.12.2014г.

 

По делото е назначена съдебно-счетоводна експертиза, чието заключение съдът възприема като компетентно, обективно и безпристрастно изготвено. От заключението безспорно се установяват горецитираните факти за датите и вида на декларираните от жалбоподателя имоти и леки автомобили, както и направените промени по неговата партида. Вещото лице изчислява размера на задълженията за местни данъци и такси, както следва:

         1. за 1/2ид.част от имот в гр.Раднево, с партиден № 5701277669001, бул.”Г.Димитров"№23, ет.1, ап.2 за 2006 г. - 12.98лв. ДНИ и 17.30лв. ТБО; за 2007 г.: 15.57лв. ДНИ и 17.65лв. ТБО; за 2008 г.: 15.57лв. ДНИ и 17.65лв. ТБО

          2. за 1/2ид.част от имот в с.Тополяне, общ.Раднево, представляващ земя и сграда с партиден №5701277669002 за 2015г - 6.00лв ДНИ  и 11.20лв. ТБО.

3. за лек автомобил рег. СТ 7418 СС за 2009 г.-21.20лв, за 2010 г.-21.20лв, за 2011 г.-21.20лв, за 2012 г.-21.20лв, за 2013 г.-21.20лв, за 2014 г.-21.20лв, за 2015 г.-21.20лв.

 4. за лек автомобил рег. СТ2704ТТ за 2010 г.-17.20лв, за 2011 г.-17.20лв, за 2012 г.-17.20лв, за 2013 г.-17.20лв, за 2014 г.-17.20лв за 2015 г.-17.20лв

 5. за лек автомобил рег.№ СТ7616ВВ за -2014 г.-35.64лв, за 2015г.- 35.64лв.

6. за лек автомобил рег. СТ3570ТТ за 2013 г.-21.60лв, за 2014 г.-21.60лв.

 

           Лихвите за забава за всяка вноска от дължимите местни данъци и такси за декларираните недвижими имоти и МПС от датата на падежа до 01.03.2016г вещото лице  изчислява, както следва:

           1. За имот партиден № 5701277669001 за периода от 01.01.2006г. до 31.12.2008г. лихвата върху дължимите суми за ДНИ е общо 41.43лв., а лихвата върху дължимите суми за ТБО - 51.23лв.

 2. За имот партиден №5701277669002 лихвата върху ДНИ е 0.30лв., лихвата върху ТБО е в размер 0.57лв.

3.     За лек автомобил рег.номер СТ7418СС от 01.01.2009г. до 31.12.2015 г., лихвата е общо 53.60лв.

4.   За лек автомобил марка Рено. рег.№ СТ2704ТТ, от 01.01.2010г. до 31.12.2015г., лихвата  е общо 31.80лв.

5.   За лек автомобил рег.№ СТ7616ВВ от 01.01.2014г. до 31.12.2015г., лихвата за забавено плащане е общо 7.26лв.

6.   За лек автомобил рег.№ СТ3570ТТ от 01.01.2013 г. до 31.12.2014г., лихвата за забавено плащане е общо 8.74лв.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното от правна страна:

 

         Оспорването, като направено в законово установения срок, от легитимирано лице, за което актът е неблагоприятен, както и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

 

Задълженията за данък върху недвижимите имоти и моторните превозни средства и за такса за битови отпадъци представляват публични общински вземания, изрично регламентирани в чл.162, ал.2, т.1 и т.3 от ДОПК, вр.с чл.1, ал.1, т.1 и т.5 и чл.6 ал.1 б.”а” от ЗМДТ. По аргумент от чл.162, ал.2, т.9 като публични общински вземания следва да се определят и лихвите за забава плащането на посочените общински вземания за ДНИ и ТБО. В разпоредбата на чл.166, ал.1 от ДОПК е предвидено че установяването на публичните вземания се извършва по реда и от органа, определен в съответния закон. Относно вземанията за данък върху недвижимите имоти и моторните превозни средства /местен данък по см. на чл.1, ал.1, т.1 и т.5 от ЗМДТ/ и за такса за битови отпадъци, приложимият ред е регламентираният в ДОПК. Съгласно чл. 4, ал.1 и чл.9б от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси се извършва от служители на общинската администрация по реда на ДОПК, обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. Съгласно чл.4, ал.3, вр. с ал.4 от ЗМДТ в производствата по ал.1 служителите на общинската администрация, определени със заповед на кмета имат правата и задълженията на органи по приходите, а в ал.5 е предвидено че ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община упражнява правомощия на териториален директор, вкл. предвидените в чл.107 ал.4 от ДОПК. Видно от Заповед № 732/ 16.05.2012г на Кмета на Община Раднево, главен експерт „МДТ” от дирекция „ФСДУС” в Община Раднево - Господинка Георгиева, издател на оспорения АУЗД, е оправомощена с права и задължения на орган по приходите в производствата по установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и такса битови отпадъци в общината /л.75/. Следователно оспореният № 229-1/ 01.03.2016г е издаден от компетентен орган в рамките на предоставените му правомощия.

 

Процесният АУЗД е в предписаната от закона писмена форма, съдържа фактически и правни основания за издаването му. С потвърждаващото го решение обаче незаконосъобразно са определени задължения за местни данъци и такси за периоди, които не са посочени в АУЗД. В акта най-ранният период, за който са установени задълженията, е данъчната 2011г, а в Решение № 65/ 05.04.2016г на Директора на дирекция „ФСДУС” при Община Раднево такива са начислени за времето от 2006г до 2010г. Задължителният административен контрол върху АУЗД не може да се разпростира извън очертаните в акта времеви рамки, поради което е недопустимо с решение на горестоящия орган да се определят нови задължения. Ако съставителят на акта е имал воля да определи дължими размери на задължения за местни данъци и такси за периода 2006г до 2010г, той е следвало изрично да го отрази и мотивира. Евентуалното им включване за данъчната 2011г представлява съществено нарушение на процесуалните правила при издаване на АУЗД, което обуславя незаконосъобразността на пълните размери на начислените задължения за този данъчен период.

Дори това нарушение да не се приеме за съществено, по отношение на посочените в Решение № 65/ 05.04.2016г на Директора на дирекция „ФСДУС” при Община Раднево задължения за местни данъци и такси за недвижимия имот в гр.Раднево и за лек автомобил с рег.№ СТ7418СС е направено основателно възражение за изтекла погасителна давност. Това възражение следва да бъде разгледано от съда, независимо, че не е било предмет на административния контрол върху АУАН. Давността е материалноправен институт, представляващ период от време, през който носителят на едно право бездейства. С изтичане на периода настъпва юридически факт, имащ за последица пораждане на субективно право на длъжника да направи възражение срещу установяването и събирането на претендираното от кредитора вземане. Това право може да се упражни по всяко време. Доколкото административният съд, разглеждащ производството по оспорване на административен акт и пред който се прави възражение за изтекла погасителна давност относно вземането, посочено в този акт, е инстанция по същество, той трябва да отговори на въпроса дължи ли се отразеното в акта задължение.

 

По отношение на определените в решението данъчни задължения за 2006г, 2007г и 2008г за недвижимия имот в гр.Раднево, както и за 2009г и 2010г за лек автомобил рег.№ СТ7418СС, настоящият съдебен състав счита, че публичното вземане е погасено по давност. Съгласно чл.140, ал.1 ДПК/отм./ и чл.171, ал.1 ДОПК публичните вземания се погасяват с изтичането на петгодишен давностен срок, смятан от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок. В закон не е предвиден по-кратък срок за публичните вземания от местни данъци и такси. Така за най-ранното задължение за 2006 г., платимо същата година, давностният срок е започнал да тече от 01.01.2007 г.,  за последното задължение за 2010 г., платимо същата година, давностният срок е започнал да тече от 01.01.2011 г, като същият е изтекъл съответно на 01.01.2012г за първото задължение и на 01.01.2015г. - за третото задължение. Давността не е спирана, нито прекъсвана предвид липса на доказателства в тази насока. Съставеният АУЗД е от 01.03.2016 г. - едва след изтичане на давностния срок по чл. 171, ал. 1 ДОПК, следователно е без значение за изтеклата погасителна давност.

 

Съгласно чл.10 от ЗМДТ с ДНИ се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, като с оглед разпоредбата на чл.11, ал.1 от ЗМДТ, субекти на това задължение /данъчно задължени лица/ са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти. Съответно в чл.62 от ЗМДТ е предвидено, че ТБО се заплаща за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. По аргумент от разпоредбата на чл.64, ал.1 във вр. с чл. 11, ал. 1 от ЗМДТ, задължението за заплащане на ТБО е за лицето – собственик на облагаем с данък недвижими имот. В чл. 53 от ЗМДТ е предвидено данъкът върху превозните средства да се заплаща от собствениците им. Следователно трите задължения имат своето основание и следват от факта на принадлежността на правото на собственост върху съответния недвижим имот, респективно превозно следство, т.е задълженията възникват и съществуват за лицето–титуляр на правото на собственост върху имота

 

 В случая от фактическа страна по делото се установява категорично от събраните доказателства, че жалбоподателят Г.С. в изпълнение на задължението си по чл. 14 от ЗМДТ и чл.54 от ЗМДТ е декларирал процесните недвижими имоти и МПС като притежавани от него. Не е спорно обстоятелството, че услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци са реално извършвани /протоколно определение от на 14.06.2016г/. От приетото заключение на съдебно-икономическата експертиза се установява и обстоятелството, че за тези имоти и МПС за процесните периоди местни данъци и такси не са заплащани.

 

За имот партиден № 5701277669001, находящ се в гр.Раднево оспореният АУЗД с определени задължения за ДНИ в размер на 48.22лв главница и 50.16лв лихва и за ТБО в размер на 79.95лв главници и 108.26лв лихва, а по  потвърждаващото го решение с определени задължения, за ДНИ в размер на 44.12лв главница и 44.91лв и ТБО в размер на 52.60лв главница и 78.02лв лихва за 2006г, 2007г и 2008г следва да бъдат отменени като незаконосъобразни. За посочената в АУЗД данъчна 2011г задължения не са възникнали поради установеното по делото отписване от партидата на жалбоподателя, считано от 01.01.2009г, а за посочения в решението период 2006г-2008г - поради изтекла погасителна отписан от партидата на жалбоподателя, считано от 01.01.2009г давност.

 

За лек автомобил рег.№ СТ7418СС важат същите съображения за незаконосъобразно начисляване едва с потвърждаващото решение и за погасяване по давност  на задълженията за местен данък в размер на 21.20лв главница и 14.05лв лихви за 2009г и в размер на 21.20лв главница и 11.76лв лихви за 2010г. За останалия период от 2011г до 2014г задълженията възлизат на 21.20лв главница за всяка година и 9.68лв лихва за 2011г, 7.52лв лихва за 2012г, 5.36лв лихва за 2013г, 3.22лв и лихва за 2014г до 01.03.2016г - общо 110.58лв, съобразно заключението на вещото лице по делото. Сумите са дължими, тъй като в качеството си на собственик жалбоподателят е данъчнозадължено лице по смисъла на чл.53 от ЗМДТ. За данъчното облагане е релевантна подадената декларация с приложени към нея доказателства за придобиване на собстеността и липсата на данни за последващи промени в собствеността. В процеса не са представени доказателства за твърдението на жалбоподателя, че автомобилът е продаден на друго лице, нито за наличието на кумулативните условия за приложение на чл.58, ал.4 от ЗМДТ, т.е. за освобождаване от данъка. По отношение на задължението за 2015г следва да се вземе предвид прекратената регистрация на МПС по заявлението от 14.07.2015г, с оглед на което данък от жалбоподателя за 2015г се дължи до м.юли 2015г включително и той възлиза на 12.37лв, а лихвата до 01.03.2016г - на 0.84лв.

 

За лек автомобил марка Рено рег.№ СТ2704ТТ са относими гореизложените съображения за незаконосъобразно начисляване едва с потвърждаващото решение при липса на такова отразяване в АУЗД на задълженията за местен данък в размер на 17.20лв главница и 9.54лв лихви за 2010г. За останалия период от 2011г до 2015г задълженията възлизат на 17.20лв лв главница за всяка година и 7.91лв лихва за 2011г, 6.10лв лихва за 2012г, 4.35лв лихва за 2013г, 2.61лв лихва за 2014г и 0.87лв лихва до 01.03.2016г  - общо 107.84лв, съобразно заключението на вещото лице по делото. Сумите са дължими, тъй като в качеството си на собственик жалбоподателят е данъчнозадължено лице по смисъла на чл.53 от ЗМДТ. За данъчното облагане е релевантна подадената декларация с приложени към нея доказателства за придобиване на собствеността и липсата на данни за последващи промени в собствеността. В процеса не са представени доказателства за твърдението на жалбоподателя, че автомобилът е продаден на друго лице, нито за наличието на кумулативните условия за приложение на чл.58, ал.4 от ЗМДТ /в редакция ДВ бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г/, т.е. за освобождаване от данъка. Обстоятелството, че е спрян  от движение, не е достатъчно, за да се освободи от заплащането на данък - необходимо е да е налице и второто предвидено в закона кумулативно условие, а именно представяне на удостоверение за разкомплектоване на автомобила, което в случая не е изпълнено.

 

За лек автомобил рег.№ СТ7616ВВ посочените в АУЗД и потвърдени с решението на Директора на Дирекция „ФСДУС” при Община Раднево размери на дължимите данъци и лихви са правилно определени в размер на главница 35.64лв и лихва от 5.44лв за 2014г до 01.03.2016г - общо 41.08лв. Сумите са дължими, тъй като в качеството си на собственик жалбоподателят е данъчнозадължено лице по смисъла на чл.53 от ЗМДТ. Видно от доказателствата по делото, автомобилът не е собственост на жалбоподателя и  от 27.10.2015г е регистриран на друго лице. При прилагане правилото на чл.60, ал.2 от ЗМДТ жалбоподателят дължи данък до м.септември 2015г включително, който възлиза на 26.73лв, а лихвата до 01.03.2016г - на 0.01лв.

 

За лек автомобил рег. № СТ3570ТТ посочените в АУЗД и потвърдени с решението на Директора на Дирекция „ФСДУС” при Община Раднево размери на дължимите данъци и лихви са правилно определени в размер на главница от 21.60лв и лихва от 5.40лв за 2013 г. и  главница от 21.60лв и лихва от 3.30лв за 2014г до 01.03.2016г  /налице е отклонение в сравнение със заключението на съдебно-счетоводната експертиза в частта за лихвите, което поради своята незначителност няма правно значение/ - общо 51.90лв. Сумите са дължими, тъй като в качеството си на собственик жалбоподателят е данъчнозадължено лице по смисъла на чл.53 от ЗМДТ. За данъчното облагане е релевантна подадената декларация с приложени към нея доказателства за придобиване на собствеността и липсата на данни за последващи промени в собствеността. В процеса не са представени доказателства за твърдението в жалбата, че автомобилът е продаден на друго лице, нито за наличието на условия за приложение на чл.58, ал.4 от ЗМДТ, т.е. за освобождаване от данъка. Взета е предвид прекратената регистрация на МПС на 23.12.2014г и за 2015г данък не е начисляван, а доказателства за заплащане на дължимия данък към този момент, както се твърди в жалбата, не са ангажирани от Г.С..

 

По изложените съображения АУЗД № 229-1/ 01.03.2016г, издаден от главен експерт  „МДТ” при Община Раднево в частта, в която е потвърден с Решение № 65/ 05.04.2016г на Директора на дирекция „ФСДУС” при Община Раднево по отношение на декларирани от жалбоподателя недвижим имот в гр.Раднево, ул.”Георги Димитров” № 23, ет.1, ап.2, партиден № 6209257596001 и леки автомобили с рег. № СТ 7418 СС, СТ 2704 ТТ, СТ 7616 ВВ и СТ 3570 ТТ, следва да бъде изменен като съобразно изложеното в мотивната част на решението се намали установения размер на публични задължения за местни данъци и такси от сумата 751.54лв на сумата 351,35лв, включваща главници и лихви за забава до 01.03.2016г.

 

В останалата част до пълния размер на определените публични задължения /без тези за имота в с.Тополяне общ.Раднево партиден № 5701277669002, за които оспорване не е предявено/ жалбата е неоснователна и подлежи на отхвърляне.

 

При този изход на спора жалбоподателят дължи на Община Раднево съразмерна част от направените от ответника разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 360лв /уговорено и реално заплатено по договор за правна защита и съдействие № 087092 от 30.05.2016г/ и в размер на 250лв за експертиза, която с оглед отхвърлената част от жалбата възлиза на 285.18лв.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл.160, ал.1 и чл.161 ал.1 изр.второ ДОПК от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 

ИЗМЕНЯ по жалба на Г.Й.С. ЕГН ********** *** Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 229-1/ 01.03.2016г, издаден от главен експерт  „МДТ” при Община Раднево в частта, в която е потвърден с Решение № 65/ 05.04.2016г на Директора на дирекция „ФСДУС” при Община Раднево по отношение на декларирани недвижим имот в гр.Раднево, ул.”Георги Димитров” № 23, ет.1, ап.2 партиден № 6209257596001 и леки автомобили с рег. № СТ 7418 СС, СТ 2704 ТТ, СТ 7616 ВВ и СТ 3570 ТТ, КАТО НАМАЛЯВА установения размер на публични задължения за местни данъци и такси от 751.54лв /седемстонин петдесет и един лв петдесет и четири ст/ на 351,35лв /триста петдесет и един лв тридесет и пет ст/, включващи главници и лихви за забава до 01.03.2016г.

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като неоснователна.

 

ОСЪЖДА Г.Й.С. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 285.18лв /двеста осемдесет и пет лв и осемнадесет ст/, представляваща направени по делото разноски.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: