Р Е Ш Е Н И Е

 

327                                        16.12.2016 год.                       гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен  съд, шести състав на двадесет и втори ноември две хиляди и шестнадесета година в открито съдебно заседание, в състав

                                 

                                                                    Председател: Михаил Русев

 

Секретар З.Д. като разгледа докладваното от съдията Михаил Русев адм. дело №234 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.215 във връзка с чл.216 ал.6 и чл.156 ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Образувано е по жалба на Ж.О.А. и И.Ю.А. *** против Заповед №ДК-10-ЮИР–19/11.04.2016 год. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл.216, ал.6 от ЗУТ е отхвърлена като неоснователна жалбата на Ж.А. и И.А. и е оставено в сила разрешение за строеж №19-590/23.11.2015 год. на Началник отдел „Архитектура и градоустройство” в Община Стара Загора за строеж „Прокарване на вентилационна инсталация на кухня към заведение за бързо хранене”, строеж шеста категория, находящ се на сграда с идентификатор 68850.503.323.1.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора в УПИ V-3809, одо от кв.292 по плана на гр. Стара Загора, с възложител „Денисимо 09”ЕООД.

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед по съображения за издаването й в противоречие с материалния закон. Според жалбоподателите издаденото разрешение за строеж, предвиждащо изграждането на вентилационна инсталация, засяга общите части на сградата, като променя й фасадата на сградата. Приложеното становище от инженер-конструктор, което е без дата и автор, не отразява действителното състояние на сградата. Външната част на вентилационната инсталация минава непосредствено до прозорците на притежаваните от тях обекти в сградата. Считат че не е изследвано обстоятелството, дали и възможно друго техническо решение, което да отговоря на законовите изисквания. Налице е неизпълнение на предвидените в чл.148, ал.5 от ЗУТ предпоставки, а допуснатото изменение е съществено. По изложените съображения отправеното от името на жалбоподатилети искане е за отмяна на Заповед №ДК-10-ЮИР–19/11.04.2016 год. на Началник РДНСК Югоизточен район и за присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът - Началник на РДНСК - Югоизточен район, чрез процесуалния си представител по делото - юр. Маркова, заема становище за неоснователност на оспорването. Поддържа, че правилно в оспорената заповед е преценена фактическата обстановка, както и че за предвиденото прокарване на вентилационната инсталация не се изисква съгласие на останалите съсобственици в етажната съсобственост и се засягат само общите части на сградата, но не и обектите на жалбоподателите. Не съществува законова дефиниция на понятието съществено засягане на общите части, а според административният орган издал разрешението, засягането не е съществено. Не е основателно оплакването, че не е изследвано дали е възможно друго техническо решение. От представените проекти на сградата е видно, че е било предвидено изграждането на вентилационна инсталация, с отвор на източната стена, както е предвидено и с оспореното разрешение за строеж. Вентилационната инсталация не обслужва цялата сграда, а само помещението, собственост на „Денисимо 09”ЕООД, което предполага, че става въпрос за вътрешна инсталация, а не за сградна такава. Монтажът на вентилационната инсталация попада в хипотезата на чл.147, ал.1, т.2 от ЗУТ, което е шеста категория и за тях не се изисква одобряване на инвестиционен проект. Не съответства на истината изразеното от страна на процесуалния представител на жалбоподателите, че се касае за незаконен строеж, тъй като липсва такава констатация от страна на компетентния орган. Въз основа на подробно изложените съображения е направено искане за отхвърляне на жалбата като неоснователна.

Заинтересованата страна Главния архитект на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител юриск. Николова изразява становище за неоснователност на жалбата. Поддържа, че разрешената инсталация обслужва самостоятелен обект в сградата и като такава не е обща инсталация и за нея не е приложима Наредба №15 от 28.07.2005 год. за техническите правила и норматива за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Счита също така, че не е налице друго техническо решение, а за инсталацията не се изисква и одобряването на инвестиционен проект. Направено е искане за отхвърляне на жалбата и присъждане на разноските по делото.

Заинтересованата страна „Денисимо 09”ЕООД, чрез процесуалния си представител адв. Велева изразява становище за неоснователност на жалбата. Поддържа, че изводите на административният орган в лицето на Началника на РДНСК Югоизточен район са правилни и законосъобразни и съответстват на установените в хода на административното производство факти. Изразява несъгласие със заключението на вещото лице, според което е необходимо изготвянето на пълна проектна документация за изградената вентилационна инсталация. Същата представлява строеж шеста категория, а представеното конструктивно становище е достатъчно за издаването на разрешението за строеж. Проектът не предвижда отнемане от общи помещения и площи или части от тях, не се променя предназначението на такива, няма промяна и в общите части на сградата, поради което счита че е приложима хипотезата на чл.185, ал.1, т.5 от ЗУТ. Претендира присъждане на разноски.

От доказателствата по делото съдът намира за установено следното:

С нотариален акт „Денисимо 09”ЕООД се легитимира като собственик на обект за стопанска дейност – заведение за обществено хранене – бистро (нотариален акт №109 от 15.08.2014 год., том ІІІ, рег.№6108, дело 358/2014 год. на нотариус рег.№394 на Нотариалната камара на л.19, схема №15-503810 от 19.11.2015 год. от СГКК гр. Стара Загора на л.22).

Със заявление вх.№19-21-496 от 20.11.2015 год., „Денисимо 09”ЕООД е поискало издаване на разрешение за строеж /л.17/ за изграждането на вентилация към кухня към заведение за бързо хранене. Към заявлението е приложена проектна документация, удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от пета категория „заведение за бързо хранене” №26-00-889/15.04.2009 год. /лист 21/, конструктивно становище от инж. Божана Алтънова /лист 23/, становище на Зам. Министъра на МРРБ изх.№І8-1088/19.08.2015 год. /лист 25/. Заявлението е уважено, като е издадено Разрешение за строеж №19-590/23.11.2015 год. Началник отдел „Архитектура и градоустройство” при Община Стара Загора. За издаденото разрешение е извършено съобщаване по реда на чл.149, ал.1 от АПК на заинтересуваното лице „Денисимо 09”ЕООД. /лист 16/. За издаденото разрешение не са били уведомени другите собственици в етажната собственост.

На 19.02.2016 год. в ДНСК – РО”НСК” Стара Загора, е депозирана жалба от Ж.О.А. – лично и действаща като ЕТ”Руши шанс – Ж.А.” и И.Ю.А. срещу издаденото разрешение за строеж. Жалбата е заведена под №РС-СЗ-1388-00-273 /лист 33/.

С обжалваната заповед №ДК-10-ЮИР-19 от 11.04.2016 год. (л.5),  Началникът на РДНСК Югоизточен район в производство по чл.216, ал.5 и ал.6 от ЗУТ и след преценка че жалбата е допустима, я е разгледал по същество, като въз основа упражнения контрол е счел за законосъбразно издаденото разрешение, поради което е отхвърлил като неоснователна жалбата на Ж.А. и И.А. и оставено в сила обжалваното разрешение за строеж №19-590/23.11.2015 год.  

За изясняване на обстоятелствата по делото е допусната и изпълнена съдебно - техническа експертиза, според заключението на която проектираната вентилация трябва да е местна смукателна, извеждаща топлината и миризмите непосредствено от мястото им на отделяне от технологичните съоръжения, не са спазени техническите правила и норми за проектиране, тъй като не е изготвен въобще проект, а на въздуховода има шапка и същият не е издигнат над покрива на сградата. На плочата е монтиран центробежен вентилатор, на който е монтиран и въздуховода. В  представените по делото строителни книжа няма изчисление на нивото на шума на вентилационната инсталация. От направеният оглед на място, се установи, че изградената вентилационна инсталация минава по източната фасада на сградата, по която има прозорци на различни обекти – баничарница на първия етаж и жилището на жалбоподателите на втория етаж. На плочата на кота +0.00, явяваща се таван на обекта за бързо хранене, а в действителност детска кухня е монтиран центробежния вентилатор директно, без шумо- и виброизолация. Друго техническо решение можело да се даде само със съответния проект, изпълнен от компетентно лице  - проектант. Установено е, че вентилационната инсталация е изградена на място.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168 ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:  

Жалбата на Ж.А. и И.А., като подадена на 13.05.2016 год., в законоустановения 14-дневен срок по чл.215, ал.4 вр. с чл.216, ал.6 /броен от 03.05.2016 год./, от лица с правен интерес и против акт, подлежащ на съдебно оспорване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Заповед №ДК-10-ЮИР-19 от 11.04.2016 год. е издадена в хипотеза на чл.216, ал.6, във връзка с ал.1, т.2 и ал.2 от същия закон по жалба срещу разрешение за строеж №19-590/23.11.2015 год. Разрешенията за строеж, подлежат на обжалване и контрол за законосъобразност по предвидения в чл.216, ал.2 от ЗУТ ред - пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол /друг ред е предвиден за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, какъвто настоящия случай не е/.  В чл.216, ал.5 и ал.6 от ЗУТ са предвидени правомощията на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол /или упълномощено от него длъжностно лице/ в зависимост от изводите му въз основа проверка на допустимостта на подадените жалби и разглеждането им по същество. С оглед визираните разпоредби, заповедта е издадена от Началника на РДНСК - Югоизточен район в съответствие с материалната и териториална компетентност  на този орган.

Заповедта е подробно мотивирана и отговаря на предвидените в закона изисквания за форма и съдържание.

При издаване на заповедта не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които да обуславят отмяна на това основание. Органът е установил релевантните факти и обстоятелства, изискал е пълната преписка, приложени са доказателства от жалбоподателите, че са титуляри на вещни права в процесния обект. В съответствие чл.216, ал.5 ЗУТ, органът е извършил преценка за допустимост на жалбите, а след това и преценка за тяхната основателност.

По отношение съответствието на заповедта с материалния закон:

Предмет на оспорване пред Началника на РДНСК ЮИР е Разрешение за строеж №19-590 от 23.11.2015 год., издадена въз основа на подадено заявление от собственика на обекта, за който се иска издаването на разрешение за строеж.

По делото няма спор, че жалбата е в срок, спорът е единствено относно приложимостта към случая на чл.147, ал.1, т.2 и чл.185, ал.1, т.3 и 5 от ЗУТ. С други думи, било е необходимо съгласието на останалите съсобственици за изграждането на вентилационната система, както и дали е било необходимо представянето на съответния инвестиционен проект.

Предмет на разрешеното строителство е прокарване на вентилационна инсталация на кухня към заведение за бързо хранене” – строеж шеста категория – сграда с идентификатор 68850.503.323.1.5 по кадастралната карта с административен адрес гр. Стара Загора, ул.”Тодор Стоянович”№30, собственост на „Денисимо 09”ЕООД. От заключението на назначената по делото съдебно-техническа експертиза, прието като доказателство по делото, категорично се установява, че издаденото разрешение за строеж, не предвижда извършване на строителни работи, с които да се засягат архитектурната и конструктивна част на съществуващата сграда. Предвижда се монтаж на вентилационно съоръжение на съществуващата сграда, като е предвидено същата да е изградена на източната фасада, която се извежда над сградата и се закрепва със скоби. С проекта се предвижда пробиването на стените на асансьорната шахта и източната сутеренна стена на кухнята и плочата нагоре, за извеждането на поцинкована тръба по фасадата. Поради малкия диаметър не е необходимо укрепването на отвора. Според чл.137, т. 6 във вр. с  чл. 147, ал. 1, т. 2 от ЗУТ строеж от шеста категория е монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор". Въз основа на установените по делото факти съдът приема, че строежът, предмет на разрешение за строеж №19-590/23.11.2015 год. правилно е бил квалифициран от Началника на отдел „Архитектура и градоустроство” при Община Стара Загора като такъв от шеста категория. Освен това изпълнението на дейностите, за които е издадено разрешение за строеж не е свързано по никакъв начин с промяна в конструктивно отношение на съществуващата сграда. Всичко това обуславя и приложимостта на чл.147, ал.1, т.2 от ЗУТ, поради което и за изграждането на вентилационната система не е необходимо одобряването на инвестиционен проект. Посочената разпоредба на  чл.147, ал.1, т.2 от ЗУТ като правно основание за издаване на разрешението за строеж се отнася за инсталации, съоръжения и уредби, които имат естеството да подпомагат и допълват функционирането на основен строеж. Съдът не кредитира заключението на вещото лице  в тази му част, доколкото наличието на изрична законова разпоредба не може да бъде игнорирана от разпоредбите на подзаконов нормативен акт, в частност Наредба №15. Безспорно е, че съгласно същата е необходимо изработването на съответния инвестиционен проект, в съответната част ОВ, което обаче не е абсолютно. Ако същата не засяга съществено общите части на сградата, не засягат нейни носещи конструкции, не обслужва всички съсобственици и не минава през помещения на други съсобственици, то законът е предвидил изключение. Безспорно е че в конкретния случай, не е замерван шума от монтираният центробежен вентилатор, но разполагането на същия извън самата сграда на съществуващата плоча, макар и без съответните шумозащита и виброизолация, не е основание за отмяна на издаденото разрешение за строеж. Съществуващата плоча е външна обща част, а с монтирането на вентилатора не се променя нейното предназначение.

Монтирането на поцинковани тръби чрез съответните скоби по източната фасада на сградата, не предполага използването на общи части на сградата за други нужди извън обичайното й предназначение. С изграждането на вентилационната инсталация по никакъв начин не се възпрепятства ползването на отделните обекти, намиращи се в сградата от техните собственици, нито се възпрепятства ползването на общите части от всички съсобственици. Гореизложеното предполага и приложението на чл.185, ал.1, т.3 и 5 от ЗУТ, при които законодателят е предвидил да не се иска съгласието на останалите съсобственици в сградата.

В контекста на така изложеното съдът намира, че процесният строеж: „Прокарване на вентилационна инсталация на кухня към заведение за бързо хранене”, е от шеста категория и попада в хипотезата на  чл. 147, ал. 1, т. 2 от ЗУТ. Тази правна норма установява облекчен режим за издаване на разрешение за строеж, без да е необходимо представяне и съответно одобряване на инвестиционен проект. В изчерпателно посочените в цитираната законова разпоредба случаи, необходимо и достатъчно условие за издаването на разрешението за строеж е възложителят да заяви инвестиционните си намерения, като представи документ, удостоверяващ правото му на собственост, респ. правото да строи върху чужд имот и да заплати съответната такса /арг. чл.153, ал.1 от ЗУТ/. Следователно, доколкото процесният монтаж на вентилационна инсталация попада в кръга на строежите, очертан в чл.147, ал.1 от ЗУТ, за разрешаването на същия не е приложима разпоредбата на чл.148, ал.5 от ЗУТ, изискваща представянето и одобряването на технически или работен инвестиционен проект.

Неоснователно е направеното оплакване в жалбата, че не е била извършена преценка от страна на Началника на  РДНСК Югоизточен район относно възможността за друго техническо решение, което да замести изградената вентилационна система. Следва да се отбележи, че контролът който се извършва от органите на РДНСК в производството по чл.216 от ЗУТ, е контрол по законосъобразност на издадените индивидуални административни актове по ЗУТ. В този смисъл, за ответника не съществува задължение да извършва такава преценка, да изследва дали издаденото разрешение за строеж е единственото възможно за този обект. Такава преценка следва да извърши административният орган издал разрешението за строеж, но това би следвало да се извършва в случаите когато съществено се засягат общите части на сградата, или когато даденото конструктивно становище предвижда преминаването на съответната инсталация през обекти собственост на други съсобственици. В конкретния случай обаче, тези предпоставки не са налице. С издаденото конструктивно становище, дадено от арх. Божана Алтънова  от 12.11.2015 год. /неправилно възприето от жалбоподателите като такова без автор и дата/, се удостоверява, че предвидената за изграждане вентилационна система няма да засегне основни носещи части от сградата, поради което и не е необходимо одобряването на инвестиционен проект.

С оглед на изложеното, заповед №ДК-10-ЮИР-19 от 11.04.2016 год. на  Началника на РДНСК Югоизточен район като издадена от компетентен орган, в надлежна форма, при правилно прилагане на материалния и процесуалния закон и в съответствие с целта на закона, е законосъобразна, а жалбата против нея като неоснователна следва да се отхвърли.

С оглед изхода на делото и на основание чл.143, ал.3 АПК, основателно искането за присъждане направените разноски на заинтересованата страна „Денисимо 09”ЕООД, които се установиха в размер на 500.00 лв. /петстотин/ лева - за адвокатско възнаграждение договорено и заплатено за един адвокат съгласно ДПЗС от 15.09.2016 год. По силата на чл.143, ал.3 и 4 от АПК във вр. с чл.78, ал.8 във вр. с ал.3 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК жалбоподателите дължат заплащане на юрисконсултско възнаграждение на РДНСК Югоизточен район и на Община Стара Загора в размер по на 600.00 лв., съгласно чл.8, ал.2, т.1 от Наредба №1/2004 год. за минималните размери на адвокатските възнаграждения във връзка с чл.36, ал.2 от Закона за адвокатурата. В тази насока вж. и ТР №3/13.05.2010 год. по т.д. №5/2009 год. на ОС на колегиите на ВАС.

         Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И     :

        ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.О.А. *** и И.Ю.А. *** срещу Заповед №ДК-10-ЮИР–19/11.04.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като неоснователна.

          ОСЪЖДА Ж.О.А., ЕГН ********** *** и И.Ю.А., ЕГН ********** с постоянен адрес *** да заплатят на РДНСК – Югоизточен район, представлявана от Началника инж. Ваня Радева сумата от 600.00 лв., представляваща направените по делото разноски.

          ОСЪЖДА Ж.О.А., ЕГН ********** *** и И.Ю.А., ЕГН ********** с постоянен адрес ***  да заплатят на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата от 600.00 лв., представляваща направените по делото разноски.

          ОСЪЖДА Ж.О.А., ЕГН ********** *** и И.Ю.А., ЕГН ********** с постоянен адрес ***  да заплатят на „Денисимо 09”ЕООД, представлявано от управителя И.Н. Салпарова - Йорданова сумата от 500.00 лв., представляваща направените по делото разноски.

       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: