Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

344                                                    23.12.2016г.                              град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІІІ състав, в публично съдебно заседание на четиринадесети декември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                           

                     СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

       

при секретар  А.А.                                                              

и с участието на прокурора                                                                                      

като разгледа докладваното от съдия Г.Динкова административно дело № 243 по описа за 2016 год, за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по жалба на М.С.Т. от гр.Мъглиж против Уведомително писмо за отказ да се сключи анекс от Държавен фонд „Земеделие”, Разплащателна агенция изх.№02-240-6500 /219#9 от 21.04.2016г, постановен от Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора по искане на М.С.Т., подадено на 27.01.2016г по образец приложение №6 към Наредба № 9 от 03.04.2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г-2013г (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

В жалбата са изложени съображения, че актът е нищожен като постановен от  некомпетентен орган в лицето на Директора на ОДЗ гр.Стара Загора, вместо от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. Твърди се на следващо място, че оспорения акт е незаконосъобразен поради противоречието му с материалния закон и постановяването при съществени нарушения на административно-производствените правила. Жалбоподателят твърди, че е сключил в качеството на ползвател, Договор №24/112/07464 от 06.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярката „Създаване на стопанства на млади фермери”, реда за финансиране по която мярка е регламентиран в Наредба № 9/03.04.2008г, като е изпълнил изцяло и в срок дейностите и инвестициите, предвидени в договора. Нуждата от изменението на този договор в частта относно срока за изпълнението му, респ.относно срока за проверка на изпълнението, била обусловена от погиването на насажденията, предмет на инвестицията, следствие неблагоприятни климатични условия през м.12.2015г и м.01.2016г, потвърдено с констативен протокол от 28.01.2016г на комисия от служители на Общинска служба по земеделие гр.Мъглиж. Това обстоятелство, с оглед непредвидения и непредотвратим характер и неговото отражение върху възможността за проверка на изпълнението, сочи като обуславящо  нуждата от отлагане на срока за изпълнение с една година. Счита, че към 27.01.2016г. не е изпаднал в забава да подаде искане и че не е налице пречка за изменението на сключения от него договор  в частта относно клаузата за срок на изпълнение, респ.година за проверка изпълнението на бизнес плана — вместо на третата, на четвъртата година от сключването му.  По подробно изложените съображения, иска от съда да обяви за нищожен, респективно да отмени като незаконосъобразен постановения от директора на ОД на ДФ”Земеделие” гр.Стара Загора отказ да се сключи анекс изх.№02-240-6500 /219-9 от 21.04.2016г като се измени Договор №24/112/07464 от 06.11.2012г в частта относно срока за изпълнение. Отправено е и искане за присъждане в полза на жалбоподателя на направените по делото разноски.

 

            Ответникът по жалбата – Директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Стара Загора, оспорва жалбата като неоснователна. Излага съображения, че оспорения акт е валиден, постановен от компетентен орган, в условията и в рамките на делегирани му правомощия. Твърди, че органът е бил сезиран с искане за изменение на сключения договор в частта относно срока за проверка изпълнението на бизнес—плана, към което са приложими изискванията на чл.28 от Наредба № 9/03.04.2008г. Твърди, че подобно заявление е следвало да бъде в срок, предшестващ срока за подаване на заявлението за второ плащане /06.01.2016г/ и който жалбоподателя е пропуснал. Излага подробни съображения, че не се следва уважаване на подаденото от М.С.Т. искане от 27.01.2016г, тъй като твърдените форсмажорни обстоятелства са относими към изпълнението на договора, а не към изменението му. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение. Отправя възражение за прекомерност договореното възнаграждение в полза на процесуалния представител на жалбоподателя.

           

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

            М.С.Т. от гр.Мъглиж, жалбоподател в настоящото производство,  е земеделски производител от 06.07.2012г /л.66/, като на 06.11.2012г между него, като Ползвател и Държавен фонд „Земеделие”  гр.София (Фондът), е сключен Договор №24/112/07464 от 06.11.2012г за отпускане на финансова помощ по мярката „Създаване на стопанства на млади фермери” /мярка №112/, финансирането по която е регламентирано в Наредба № 9 от 03.04.2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г-2013г (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) /л.13 и сл. от а.д.№5119/2016г на АССГ/. Договорът е сключен на основание, Заповед № 03-2400-РД /274 от 02.11.2012г на Вр.и.д.Директор на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора, с който е одобрено финансирането на проект с №24/112/07464, внесен от М.С.Т. със заявление от 20.08.2012г /л.85, л.151—152/.

 

            По силата на този посочения договор, Фондът се е задължил да предостави на Ползвателя безвъзмездна финансова помощ в размер на 48892.00 лв за изпълнение на всички инвестиции, основни дейности и цели, заложени в бизнес план по одобрения проект № 24/112/07464 /на л.46 и сл./ и включени в Приложение №1 и /л.44/. Начален икономически размер на стопанството 4.35 ИЕ, предвидено е след края на третата година да стане 12.10 ИЕ. Предвидено е това увеличение да е следствие увеличаване на обработваемата земя от 1.400 дка на 3.400 дка и създаване и отглеждане на разсадник. Първоначално е предвидено създаване на следните култури: разсадници за трайни насаждения и орехи — л.44—л.64, впоследствие ореховите насаждения са отпаднали от предмета на инвестицията по двустранно постигнато съгласие — л.165—л.176. Освен в земя и насаждения, ползвателят е посочил  още, че ще инвестира за подобряване механизацията чрез закупуване на трактор за стопанството си, ще завърши обучителен курс в земеделския сектор и др.дейности. Срокът за извършване на основните инвестиции, дейности и цели от страна на ползвателя е предвиден в т.3.1. и е три години от подписване на  договора /т.е.от 06.11.2012г, като  изтича на 06.11.2015г./.

 

            Помощта е предвидено да се изплати на два транша, първо плащане и второто плащане при определени в договора условия и по определен изрично ред. Съгласно т.4.13 Фондът се задължава да изплати на Ползвателя второто плащане в срок до три месеца от постъпване на заявката за второ плащане, придружена с всички документи, изискуеми съгласно Наредба № 9/03.04.2008г /л.15/. Съгласно т.5.1. заявка за второ плащане се подава от Ползвателя не по-късно  от два месеца след изтичане на срока по т.3.1, който срок е срока за изпълнение, приет на 3 години от 06.11.2012г до 06.11.2015г..

           

            По делото се доказа, а и не е спорно,  че през м.декември 2015г и през м.януари 2016г е настъпило силно влошаване на атмосферните условия като почти всички минимални температури, вкл.в района, са били отрицателни, т.е. под 0° C, като са се редували в рамките на горния времеви диапазон относително по— малко студени периоди (с температури от -2° C до —5°C)  и по—силно студени периоди (с температури от —7° C до —20.8° C). /справка от Националния статистически институт по метеорология и хидрология филиал Пловдив за периода 01.12.2015г—31.01.2016г, л.53 по това дело, СТЕ/.

 

            Съгласно констативен протокол от 28.01.2016г, служители от Общинска служба по земеделие гр.Мъглиж след като извършили оглед на място в поземлени имоти №49494.852.786 и 49494.852 по КК на гр.Мъглиж, стопанисвани от М.Т.,  сочат имотите засадени с разсад за декоративни многогодишни видове — туя, хибискус, видове от сем. Acaraceae. Посочено е в протокола, че насажденията в имот № 49494.852.783, засадени през месец октомври 2015г,  от ниските температури през месец януари 2016г, били в по—голямата си част измръзнали /л.22 от а.д.№ 5119/16г/.

           

            С вх. №02-240—6500/291 от 27.01.2016г М.С.Т. е подал в ДФ „Земеделие” искане за промяна на Договор 241207464 от 06.11.2012г, на основание чл.28 ал.1 от Наредба № 9/ 03.04.2008г., в частта „срок на изпълнение на договора”, като е поискал в раздел ІІІ от искането да бъде отметната „4-тата година от сключване на договора” л.28—л.31. Декларирал е, че в годината, избрана за проверка на изпълнението икономическия размер на стопанството ще бъде 12.10 ИЕ, със 7.75 ИЕ повече от първоначалния размер. Мотивите за промяната се свързват с обстоятелството, че към края на третата година се сочи несигурно цялостното изпълнение на предвидените дейности в бизнес плана и съответно достигането на заложените цели, поради изпитани  трудности в отглеждането на насажденията в разсадника през текущия зимен период. Сочи се че от неблагоприятните зимни условия и резки застудявания голяма част от насажденията измръзнали. Сочи, че въпреки че е изпълнил всички заложени инвестиции и цели, площите са пропаднали и нямало да може да докаже увеличения размер на стопанството си. По тази причина сочи, че ако бъде сключен анекс за удължаване на срока за изпълнение на дейностите и целите, в рамките на четвъртата година, ще изпълни всички поети ангажименти и се надява да продължи с успешното изпълнение на проекта /л.31/. На 09.03.2016г. е подадена от Минчев молба със същото искане /л.12/.

 

            По това искане е издаден оспорения по делото отказ изх.№ 02-240-6500 /291 # 9  от 21.04.2016г. да се сключи анекс от Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция, издаден от Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Стара Загора,  с който в отговор на подаденото от Минчев искане за сключване на анекс за удължаване на срока на договора,  се сочи че тази молба не може да бъде удовлетворена /л.23/. От фактическа страна органът се е позовал, че искането за изменение е от 27.01.2016г, към която дата срокът за заявка за второ плащане /до 06.01.2016г/ бил изтекъл. Поради това, че в чл.28 ал.1 от Наредба № 9/2008г възможността за изменение на клаузата за срок, вкл.изменение на периода на проверка на изпълнението на бизнес плана е обвързана със срок— до два месеца преди изтичане на срока за подаване на заявка за второ плащане, и пропускането му в случая, органът е  приел, че искането е неоснователно.

 

По делото са приети като доказателства документите по административната преписка, обусловили издаването на оспорения акт.

 

            За изясняване на обстоятелствата по делото е изпълнена комплексна аграрно—икономическа експертиза. В отговор на поставените въпроси, експертизата сочи, че към 06.11.2015г М.С.Т. е изпълнил напълно и съгласно договорените срокове заложените инвестиции, основни дейности и цели. Икономическите единици на стопанството му от 4.25 ИЕ при сключване на договора /06.11.2012г/ се сочат увеличени към 06.11.2015г на 21.72 ИЕ /л.51/

            Разсадника се състоял от два участъка, единият— зает с туя и лавровишна засадени през 2008г, в добро състояние, от тях пропаднали са около 3—4 %, а във втория участък, който на 9.10.2015г също е бил засаден с туя и лавровишна, храстите били  изкоренени поради измръзването им.  Върху същата площ през месец април 2016г са засадени нови храсти с туя. Насаждението е в добро състояние. Сочат се налични изсъхнали храсти около 4—5 %. Върху площта от същия участък, заета с лавровишна от 19.10.2015г, независимо от измръзването, не била извършена подмяна /презасаждане/ през м.април 2016г. Сочи се, че разсадника е разположен на площ около 7дка, на югоизток от гр.Мъглиж, от северна страна на пътя София —Бургас. Терена е равнинен, което прави разсадника незащитен от ветрове. В разсадника се сочат засадени два вида вечнозелени декоративни дървесни храсти — туя (от видовете западна—смарагда и източна туя, и лавровишна. Посадъчният материал бил закупен от гр.Павликени, отглеждан в контейнери /саксийки/ и така е транспортиран до гр.Мъглиж.

            Експертите сочат, че в периода 01.12.2015г—26.01.2016г почти всички минимални температури са отрицателни, т.е. под 0° C, Наблюдават се три относително по—малко студени периоди с температури от -2° C до -5°C  и три по-силно студени от -7° C до -20.8 ° C. По-слабо студените периоди са във времето от 01.12.2015г до 11.12.2015г; от 24.12.2015г до 29.12.2015г и от 10.01.2016г-18.01.2016г. По-силно студените периоди са от 12.12.2015г до 19.12.2015г.

            Двата вида вечнозелени храсти са били закупени с много малка коренова система /контейнери с диаметър 9 см, дълбочина около 12 см, надземна част около 12—15 см. По технология същата не е позволила засаждане на дълбочина повече от 10-12 см, която е много близко до повърхността на  почвата и предразполага към измръзване. Времето на засаждането /около 09.10.2015г/ до настъпването на трайното застудяване /12.12.2015г/ е около два месеца, като за този период не е бил достатъчен за новозасадените храсти да се приспособят  към ниските температури на зимните студуве още повече, че в началото те са паднали до —15° —16°C, а в периода 23.01.-25.01.2016г и до —21°C , което е предизвикало  измръзването на насажденията.  Експертите сочат, че редуването на по—топлите с по—студени периоди е довело до възникване на процес студоизнасянето, при който почвата през студените дни замръзва, намалява обема си, а през по—топлите се отпуска и разширява. По този начин коренчетата на храстите се изтеглят към повърхността на почвата, оголват се и стават по неустойчиви. Това експертите сочат като още една предпоставка за измързването им.

            Установява се още от експертизата, че икономическите единици от 4.25 ИЕ при сключване на договора са увеличени към 06.11.2015г на 21.72 ИЕ /л.51/

 

            За изясняване на обстоятелствата по делото бе допуснато събиране на гласни доказателства, чрез разпит на свидетелите Янко Спиров Христов и Божидар Гергиев Петков. Свидетелят Янко Христов  признава, че притежава разсадници на главния път за гр.Бургас, подбалканската линия, които отдал под наем на жалбоподателя. Познавал жалбоподателя и родителите му, от години му помагали в стопанството му, впоследствие им предоставил неговата земя, защото не можел всичката да я ползва. Сочи, че те могат да се грижат за растения, защото от много години го правят.

            Свидетелите Христов и Петков сочат, че М. и жена му си направили преди 3—4 години собствен разсадник и отглеждали растения —туя и лавровишни, свидетелят Христов им помогнал със земя и съвети, а Петков помагал за отглеждането и опазването на насажденията. И двамата свидетели сочат на много лоши атмосферни условия през зимата на миналата година.  Свидетелят Христов твърди, че през декември миналата година било кошмарно, валяло две седмици, след това замръзнало, а като замръзнала земята,  младите насаждения ги изплюва, изкачали на повърхността. Било много студено, а през януари станал голям сняг. Половината, че и повече погинали.  Сочи, че принципно тези растения били издържливи, но в случая били млади и при такъв „замръз изчезват”. Твърди за жалбоподателя, че ходел, питал, отказали му прием на документи. Направил си после ограда, купил си трактор, обработвал разсадника и той бил сега в отлично състояние. Свидетелят Петков твърди, че той и съпругата му помагали в работата по разсадника, вкл.миналата година, когато много растения изсъхнали от студа. Част от растенията прибрали у тях, на топло, но пак изсъхнали. Описва трудностите в отглеждането на растенията, влизането на хора и животни в разсадника, неколкократното подновяване на растенията поради изсъхване, като въпросната година /миналата/ било много студено.

       

        Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

            Оспорения отказ да се сключи анекс към договор №24/112 /07419 от 06.11.2012г, обективиран в уведомително писмо с изх.№02-240-6500 /219-9 от 21.04.2016г на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора, има характер на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 ал.1 от АПК. Отношенията между ДФ „Земеделие” и М.С.Т., са отношения на власт и подчинение, независимо от сключването между тях на договор на основание чл.21 ал.2 от Наредба № 9/03.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” по ПРСР 2007-2013г.  Разпоредбите на чл. 10, чл. 11 и чл. 16, както и чл. 26, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Регламент № 65/2011 на ЕК за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони, определят като административна дейността на националния орган, какъвто е ДФ "Земеделие". Общностното право определя необходимостта от извършване на административни проверки както при предприемане на определена мярка, така и в процеса на нейното прилагане и оценка поведението на бенефициентите. По силата на т.4.1 от договора, Фондът има право да упражнява постоянен контрол за изпълнение на условията на договора, като правомощията на ДФ са подробно разписани в т.4.3. Неговото волеизявление по т.4.4 /за отказ да се извърши второ плащане и изискване за възстановяване на сумата на полученото първо плащане/, е въз основа на контролните правомощия, поражда директно промени в правната сфера на другата страна, като акт на властническо разпореждане, издадено по правила и ред, определени в нормативен акт /наредба № 9/03.04.2008г/. Административно по естеството си е и производството, регламентирано в чл.28 ал.1 от Наредба № 9/03.04.2008г, според която разпоредба ползвателят на помощта може да подаде искане за промяна на договора, вкл.за изменение на срока за проверка на изпълнението на бизнес—плана а според ал. 5 на чл.28,  в срок до един месец от подаването на искането Фондът писмено уведомява молителя за одобрение или отказ на исканата промяна. Анализът на цитираните разпоредби налага извода, че от една страна отказът, предмет на оспорване по делото, е извършен на правно основание, а от друга - че е налице уредена в нормативен акт административна процедура с визиран срок за произнасяне и съдържание на заключителния акт на ДФЗ.

            Оспорения акт   засяга неблагоприятно правната сфера /правата и интересите/ на ползвателя на помощта и жалбоподател по делото, защото се свързва с невъзможност за финансовото му подпомагане посредством втория транш от договореното в негова полза подпомагане. По своята правна същност и с оглед съдържанието на правните му последици, обжалваното писмо, издадено от административен орган след прилагане на нормативно регламентирана административна процедура и при упражняване на нормативно регламентирано правомощие, представлява индивидуален административен акт по см. на чл.21, ал.1 от АПК.  Оспорването, като направено от легитимирано лице с правен интерес, в законово установения срок по чл.149 ал.1 АПК и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

            Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

Подпомагането по Мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” е от програмата за развитие на селскостопанските райони, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на такива райони /чл.1 от Наредба №9/03.04.2008г/. Съгласно разпоредбата на §1, т.13 от ДР на ЗПЗП, Разплащателната Агенция е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки, вкл. интервенция на пазарите на земеделски продукти по правилата на Европейския съюз. По силата на чл.11а от ЗПЗП, Държавен фонд „Земеделие” е акредитиран за единствена РА за България за прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС.  В чл. 20а, ал.1 и ал.2, т.2 от ЗПЗП е регламентирано, че Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие”, е Изпълнителен директор на Разплащателната агенция и я представлява. По силата на чл.20а, ал.3 и ал.4 от ЗПЗП, в правомощията на Изпълнителния директор е да определя органът от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, като делегира със заповед част от предоставените му от УС правомощия за вземане на решения и/или сключване на договори за финансово подпомагане, както и правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане, на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда, съобразно  териториалната им компетентност. В този смисъл е и чл. 11, ал.2 от Устройствения правилник на ДФЗ.

По делото е представена и приета като доказателство Заповед № 03-РД/ 203 от 18.02.2015г на изпълнителния директор на ДФЗ (л.9 от а.д.АССГ), с която изпълнителния директор на ДФЗ е делегирал в полза на директорите на областните дирекции на фонда правомощия, във връзка с финансирането по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” /пункт І от заповедта/, както и са упълномощени директорите на областните дирекции, в съответствие с териториалната им компетентност да сключват договори, да вземат решения по искания за промяна съгласно приложение №7 към Наредба №9/03.04.2008г, да сключват допълнителни споразумения, за изменение на договорите за предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ по мярка 112 /пункт ІІ от заповедта, т.1, 2 и т.3/. Оспорения отказ, като издаден при упражняване на визираното в чл.28 ал.5 вр.с ал.1 от Наредба № 9/03.04.2008г правомощие — за вземане на решение по искане за промяна на договор, е постановен от Директора на ОД на ДФ”Земеделие” гр.Стара Загора като материално и териториално компетентен орган, въз основа и в рамките на надлежно делегирани правомощия.

 

Оспореният акт - уведомително писмо за отказ да се сключи анекс от ДФЗ—РА изх. № 02-240-6500 /291 # 9  от 21.04.2016г е в надлежна форма и съдържа минимално необходимите реквизити, вкл.фактически и правни основания за издаването му.

 

Същият е постановен обаче без да бъдат изяснени относимите към искането обстоятелства и в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон. 

 

Съгласно чл.28 ал.1 от Наредба №9 /03.04.2008г,  ползвателят на помощта може да подаде искане за промяна на договора в РА, съгласно приложение № 6, но не по—късно от седем месеца преди изтичане на срока по чл.27. В случай че искането за промяна на договора касае изменение на заложените инвестиции по чл.14 ал.2, вкл. и изменение на периода за проверка на изпълнението на бизнес плана, искането трябва да бъде подадено не по—късно от два месеца преди изтичане на срока по чл.7 ал.1. Според ал.3 и ал.4,  не се допуска изменението и/или допълнението на договора, което: 1.води до несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени в тази наредба; 2. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ; 3.не съответства на изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 12а, ал. 6, чл. 13, ал. 2 и 3 и чл. 14 от същата наредба. Срокът за произнасяне е регламентиран в ал.5, чл.28 която разпоредба предвижда, че в срок до един месец от подаването на искането за промяна по ал. 1 РА писмено уведомява ползвателя на помощта за одобрение или отказ на исканата промяна.

            Анализа на горната нормативна регламентация води до извода, че искането на ползвателя на помощта за изменение на сключения договор може да бъде уважено при наличие на следните материалноправни предпоставки: 1. наличие на договор за подпомагане по тази мярка - „Създаване на стопанства на млади фермери”; 2. искането за промяна на сключения договор да касае изменение в насоките предвидени в ал.1 на чл.28 /вкл.за изменение на периода на проверка на изпълнението на бизнес плана/ и 3. да не са налице спрямо исканата промяна пречки от визираните в ал.3 и ал.4 на чл.28. От значение за редовното упражняване на правото е подаване на искането за изменение по образец приложение №6  и в посочения в чл.28 ал.1 от наредбата срок.

            Не е спорно,  че между страните е налице Договор 241207464 от 06.11.2012г, към момента на подаване на искането, предмет на който е подпомагане на ползвателя мярката „Създаване на стопанства на млади фермери”, който договор е бил на етап приключила трета година от изпълнението. Искането се свързва и с промяна на проверката за изпълнение на бизнес плана, доколкото тя е обвързана със срока на изпълнение/чл.7 ал.1 от Наредба№9/2008г. По съдържание исканото изменение —за удължаване срока на изпълнение с една година е в обхвата на допустимото съгласно чл.28 ал.1 от Наредба № 9/ 03.04.2008г. Не са налице и не се сочат като пречка за удовлетворяване на искането обстоятелства, от визираните в ал.3 и ал.4 на чл.28 от Наредба № 8/03.04.2009г, —исканата промяна не се очаква да доведе до несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени в тази наредба. Напротив, искателят е декларирал/потвърдил, че в годината, избрана за проверка на изпълнението икономическия размер на стопанството —на 4-тата година от сключване на договора, ще бъде 12.10 ИЕ, със 7.75 ИЕ повече от първоначалния размер.           Подаденото от Т. на 27.01.2016г искане за изменение е по образеца, даден в приложение №6 към чл.28 ал.1 от Наредбата, вх. №02-240—6500/291 от 27.01.2016г /л.28 по делото/.

            Единствено несвоевременното подаване на искането за промяна на договор №24/112 /07419 от 06.11.2012г се сочи като аргумент за отказа за удовлетворяването му — подадено е на 27.01.2016г, т.е. след като е изтекъл на 06.01.2016г срока по чл.28 ал.1, регламентиран така „.. не по-късно от два месеца преди изтичане на срока по чл.7 ал.1”. Срока по чл.7 ал.1 от наредбата е срокът за изпълнение, регламентиран в договора. В случая този срок, посочен в т.3.1 от Договор 241207464 от 06.11.2012г е три години от датата на сключването му, т.е. до 06.11.2015г и с изтичането на срока за изпълнение започва да тече предвидения в т.5.1.от договора двумесечен срок за подаване на заявка за второ плащане. В случая именно в срока за подаване на заявката за второ плащане, обвързана и с нуждата от проверка на изпълнението на бизнес—плана, като предпоставка за плащането, е настъпило обстоятелство, обусловило забавата на кандидата /от една страна/ и от друга страна — съставляващо пречка същият да предложи за проверка инвестицията за растителни насаждения, предмет на бизнес плана.

           

            По смисъла на §1 т.21 б”в” форсмажорно обстоятелство е тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота. Настъпилата през м.12.2015 и м.01.2016г. промяна в атмосферните условия се е изразила в случая в съществено застудяване, като в рамките на периода /температурите освен че са паднали значително под 0° C, са съчетани с  редуване на относително по—малко студени периоди с такива, с по—значително застудяване. Тази атмосферна промяна има характер на тежко природно бедствие, потвърдено освен от комплексната агро—икономическа експертиза, Констативен протокол от 28.01.2016г, така и от свидетелите Янко Спиров Христов и Божидар Георгиев Петков. И двамата свидетели потвърждават, че през декември 2015г станало необичайно студено. Св.Христов описва промяната с думите, че е било кошмарно, валяло две седмици, след това замръзнало, а като замръзнала земята – „младите насаждения ги изплюва, изскачат на повърхността”.  Съгласно съдебната агро-икономическа експертиза, двата вида вечнозелени храсти са били закупени с много малка коренова система /контейнери с диаметър 9 см, дълбочина около 12 см, надземна част около 12—15 см. По технология същата не е позволила засаждане на дълбочина повече от 10-12 см, която е много близко до повърхността на  почвата и предразполага към измръзване. Времето на засаждането /около 09.10.2015г/ до настъпването на трайното застудяване /12.12.2015г/ е около два месеца, като за този период не е бил достатъчен за новозасадените храсти да се приспособят  към ниските температури на зимните студове още повече, че в началото те са паднали до —15° —16°C, а в периода 23.01.-25.01.2016г и до —21°C , което е предизвикало  измръзването на насажденията.  Експертите сочат, че редуването на по—топлите с по—студени периоди е довело до възникване на процес студоизнасяне, при който почвата през студените дни замръзва, намалява обема си, а през по-топлите се отпуска и разширява. По този начин корените на храстите се изтеглят към повърхността на почвата, оголват се и стават по-неустойчиви. Това експертите сочат като още една предпоставка за измързването им, наред с характеристиките на терена и застудяването.         Съгласно констативен протокол от 28.01.2016г, служителите на ОСЗ гр.Мъглиж след като извършили оглед на място в поземлени имоти №49494.852.786 и 49494.852 по КК на гр.Мъглиж, стопанисвани от М.Т.,  сочат имотите засадени с разсад за декоративни многогодишни видове — туя, хибискус, видове от сем. Acaraceae. Посочено е в протокола, че насажденията в имот № 49494.852.783, засадени през месец октомври 2015г,  от ниските температури през месец януари 2016г, били в по-голямата си част измръзнали /л.22/.

            Описаната атмосферна обстановка през м.12.2015г—м.01.2016г в района на разсадника има характер на тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота, като е довело до погиване на голяма част от насажденията, предмет на инвестиционната дейност на ползвателя. Касае се следователно до форсмажорно събитие по смисъла на §1 т.21 б.”в” от ДР на Наредба №9/2008г, настъпване на каквото в т.8.3. б.”в” от Договор №24/112 /07419 от 06.11.2012г е записано, че Фондът ще признае.

            Настъпилото в срока за подаване на заявката за второ плащане по договор №24/112 /07419 от 06.11.2012г форсмажорно обстоятелство въздейства в следните насоки: От една страна то възпрепятства доказването на изпълнението на бизнес плана в частта относно извършването на инвестиция, изразена във въпросните трайни насаждения и което е предмет на заявката за второ плащане. Това е и посочено в мотивите, съдържащи се в подаденото от М.Т. искане —същия сочи настъпилите резки застудявания, довели до погиването на насажденията му  като обстоятелства водещи до несигурност на доказването на изпълнението. Сочи още, че въпреки че изпълнил всички заложени инвестиции и цели, площите са пропаднали и нямало да може да докаже увеличения размер на стопанството си. По тази причина сочи, че ако бъде сключен анекс за удължаване на срока за изпълнение на дейностите и целите, в рамките на четвъртата година, ще изпълни всички поети ангажименти и се надява да продължи с успешното изпълнение на проекта /л.31/.

            На второ място, въпросното форсмажорно обстоятелство действително обуславя нуждата от исканото изменение на Договор№24/112 /07419 от 06.11.2012г  между страните в частта относно срока за изпълнение чрез удължаването му с една година. Разпоредбата на чл.6 т.2 от Наредба №9/03.04.2008г допуска второто плащане да бъде обвързано с проверка на изпълнението на четвъртата година от сключването на договора за отпускане на финансова помощ.

            И не на последно място, забавата в подаването на искането в срока по чл.28 ал.1 от Наредба №9/03.04.2008г. се дължи на същото това форсмажорно събитие, за което ползвателя на помощта е сигнализирал при първа възможност, още през януари 2016г /видно от констативния протокол от 28.01.2016г и подаденото на 27.01.2016г до ДФЗ искане за промяна/.           

            Следователно поисканото на 27.01.2016г от М.Т. изменение на договор №24/112 /07419 от 06.11.2012г се явява редовно и своевременно подадено и по същество основателно, и неправилно е отказано уважаването му. Исканата промяна не противоречи на целта на подпомагането. В отговор на поставените въпроси, експертизата сочи, че към 06.11.2015г М.С.Т. е изпълнил напълно и съгласно договорените срокове заложените инвестиции, основни дейности и цели. Разсадника се сочи към момента на огледа в добро състояние, към 06.11.2015г земеделското стопанство е с увеличение от 4.25 ИЕ на 21.72 ИЕ /л.51/. Храстите от туя и лавровишна били  изкоренени поради измръзването им, върху същата площ през месец април 2016г са засадени нови храсти с туя. В този смисъл изменението на договора се явява съответно на целта и допустимо по смисъла на чл.28 ал.1 от Наредба № 9/03.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” по ПРСР 2007-2013г. 

            Ето защо като е отказал да уважи подаденото на 27.01.2016г искане на М.Т. за промяна на Договор№24/112 /07419 от 06.11.2012г, без да отчете форсмажорното обстоятелство — природно бедствие, въздействало тежко върху насажденията, създаването на каквито е една от насоките на помощта, обусловило това искане, директорът на ОД на ДФ”Земеделие” гр.Стара Загора е постановил акта в противоречие и при неправилно приложение с материалния закон - чл.28 ал.1 от приложимата Наредба № 9/03.04.2008г.

            По изложените съображения съдът намира жалбата за основателна, а оспореният акт,  като незаконосъобразен,  следва да бъде отменен и преписката да се върне на органа за ново произнасяне.         

  

В съответствие с този изход на спора и на основание чл.143 ал.1 от АПК, на М.С.Т. се следват направените по делото разноски, които съгласно представения по делото списък възлизат на 970/деветстотин и седемдесет/ лв, от които 10лв—държавна такса, експертиза —600лв, адвокатско възнаграждение 360лв, размера на последното не се преценява прекомерно спрямо сложността на делото.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

            ОТМЕНЯ по жалба на М.С.Т. от гр.Мъглиж Уведомително писмо за отказ да се сключи анекс от Държавен фонд „Земеделие”, Разплащателна агенция изх.№02-240-6500 /219#9 от 21.04.2016г, постановено от Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора по искане на М.С.Т. от 27.01.2016г за промяна на Договор№24/112 /07419 от 06.11.2012г, като незаконосъобразно

             

ВРЪЩА преписката за ново произнасяне на административния орган по искането на М.С.Т. от 27.01.2016г за промяна на Договор№24/112 /07419 от 06.11.2012г, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.

 

ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” гр.София да заплати на М.С.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 970 лв /деветстотин и седемдесет/ лв разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: