Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

                          269     11.11.2016г.     град Стара Загора

 

                          

                     В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                          

           

                                                                                  СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар П.М.                                                                         и с участието

            на прокурор                                                                                                      като разгледа

            докладваното от съдия Р. ТОДОРОВА административно дело № 264 по описа за 2016.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                        

                       

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.  

 

            Образувано е по жалба на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – гр. Казанлък, с адрес гр. Казанлък, ул. „Славянска” № 10, представляван от председателя Цветанка Пискова, против Решение № 180 по Протокол № 10 от проведено на 26.05.2016г. заседание на Общински съвет – Казанлък. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на решението, по съображения за приемането му при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила; при неспазване на императивните изисквания за съдържание на акта; в противоречие и при неправилно приложение на материалноправните разпоредби и в несъответствие с целта на закона. Жалбоподателят поддържа, че оспореното решение е нищожно, доколкото с него е отменен влязъл в сила административен акт, от който добросъвестно са придобити права, без да са налице нормативно установените условия и предпоставки за отмяната на акта. Твърди, че в нарушение на императивните разпоредби на чл.26 и чл. 35  от АПК, не е бил уведомен за образуваното производство в качеството му на заинтересовано лице и съотв. е бил лишен от възможността да упражни процесуалните си права, като решението е прието без да са изяснени всички факти и обстоятелства от значение за случая и без да са обсъдени възраженията и обясненията на заинтересованите граждани и организации. Изложени са доводи и за липса на компетентност на общинския съвет за приемане на обжалваното решение.  Направено е искане за прогласяване нищожността на Решение № 180 от 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък или за отмяната му като незаконосъобразно.

 

            Ответникът по жалбата - Общински съвет – Казанлък, в представеното по делото писмено становище, оспорва жалбата като неоснователна и прави искане да бъде отхвърлена. Излага подробни съображения че обжалваното решение, като прието в предвидената от закона форма, при спазване на процесуалните правила и в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби, е правилно и законосъобразно.

 

            Заинтересованата страна – „Балканинвест” ЕООД – гр. Казанлък, редовно и своевременно призовано за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на оспорването.  

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

С Решение № 6045 от 01.12.1992г. по фирм. дело № 4660/ 1992г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, в Търговския регистър при СтОС е вписано еднолично дружество с ограничена отговорност – „Балканинвест” ЕООД – гр. Казанлък. Капиталът на дружеството е формиран от имуществото на общинска фирма „Балканинвест” по баланса към 31.12.1991г., като дружеството е правоприемник на всички активи и пасиви на общинската фирма, съгласно Решение № 49/ 15.07.1992г. на Общински съвет – Казанлък. С Решение № 424 по Протокол № 46 от проведено на 08.09.1995г. заседание на Общински съвет – Казанлък, е прието: по 1. - Да се намали уставния капитал на „Балканинвест” ЕООД със стойността на административните помещения на ул. „Славянска” № 10; по т.2. - Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши цялостната процедура съобразно изискванията на Търговския закон; по т.3 – Забранява продажбата на имота или части от него и по т.4 - Предоставя за ползване на части от административната сграда на „Балканинвест” ЕООД, СРС на КТ „Подкрепа” и отдел „Настаняване и наемни отношения”. По делото няма данни намаляването на капитала на „Балканинвест” ЕООД със стойността на административните помещения на ул. „Славянска” № 10, гр. Казанлък, да е вписано в Търговския регистър. По делото са представени сключени между Община Казанлък и КТ „Подкрепа” договори за предоставяне и ползване на недвижимо имущество, по силата на които Община Казанлък е предоставила за безвъзмездно ползване на КТ „Подкрепа” помещения в сградата на ул. „Славянска” № 10 при условията на чл.46 от Кодекса на труда, за осъществяване на синдикална дейност.  

С Акт за общинска собственост № 715 от 21.08.2003г., одобрен от Кмета на Община Казанлък, административна сграда в гр. Казанлък, ул. „Славянска” № 10, е актувана като частна общинска собственост.

С писмо изх. № 61-01-612 от 22.12.2015г. на Кмета на Община Казанлък, е направено искане до Общински съвет – Казанлък за създаване на комисия с оглед извършването на проверка по изпълнението на Решение № 424/ 08.09.1995г., в качеството му на Общо събрание на общинското търговско дружество „Балканинвест” ЕООД – гр. Казанлък. С вх. № ОС – 497 от 10.05.2016г. Председателят на Общински съвет – Казанлък, е внесъл Доклад по чл.93, ал.1 във вр. с чл.99, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Казанлък. Съгласно доклада, след запознаване с документите по случая и със становището на управителя на общинското търговско дружество – „Балканинвест” ЕООД , Председателският съвет е решил да предложи на ОбС – Казанлък да отмени Решение № 424/ 08.09.1995г. по съображения, че от една страна посоченото решение не е изпълнено и административните помещения на ул. „Славянска” № 10, гр. Казанлък, продължават да се водят по баланса на общинското дружество, а от друга – че нуждата от намаляване на капитала на „Балканинвест” ЕООД чрез изваждане на административните помещения от патримониума на дружеството, е отпаднала.

Съгласно писмо с характер на удостоверение изх. № 165/ 27.09.2016г. от Управителя на „Балканинвест” ЕООД – гр. Казанлък /л.102 по делото/, сградата на ул. „Славянска” № 10, гр. Казанлък, по данни от оборотната ведомост, инвентарната книга и налична актова документация, е заведена в капитала на дружеството и никога не е била отписвана и/ или изваждана от него съотв. представлява част от капитала и баланса на дружеството. Видно от представената служебна бележка изх. № 427 от 26.09.2016г. от Заместник кмета на Община Казанлък /л.103/, сградата, находяща се на ул. „Славянска” № 10, гр. Казанлък, не се води в баланса на общината.

С оспореното в настоящото съдебно производство Решение № 180 по Протокол № 10 от 26.05.2016г., на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Казанлък е отменил свое Решение № 424/ 08.09.1995г. относно административните помещения на „Балканинвест” ЕООД – гр. Казанлък, находящи се в гр. Казанлък, ул. „Славянска” № 10 /по т.1 от решението/; задължил е Кмета на Община Казанлък да отмени всички заповеди, с които са настанени наематели в посочения имот /по т.2 от решението/ и е задължил управителя на „Балканинвест” ЕООД да сключи договори за наем за предоставените му помещения /по т.3 от решението/. От фактическа страна обжалваното решение е обосновано с обстоятелството, че от една страна актът, който се отменя - Решение № 424/ 08.09.1995г., не е изпълнен и административните помещения на ул. „Славянска” № 10, гр. Казанлък, продължават да се водят по баланса на общинското дружество, а от друга – че нуждата от намаляване на капитала на „Балканинвест” ЕООД чрез изваждане на административните помещения от патримониума на дружеството, е отпаднала.

Решението е прието след проведено поименно гласуване, в което са участвали 27 общински съветници, от които 24 са гласували „за”, а трима общински съветника – „въздържал се”. 

По делото са представени и приети като доказателства заверен препис – извлечение от Протокол №10 от проведеното на 26.05.2016г. заседание на Общински съвет – Казанлък в частта му относно разглеждането, обсъждането и приемането на Решение № 180; заверено копие на преписката по приемането на оспореното решение в т.ч. писмо изх. № 61-01-612 от 22.12.2015г. на Кмета на Община Казанлък, Доклад по чл.93, ал.1 във вр. с чл.99, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Казанлък, Решение № 424 от 08.09.1995г. на Общински съвет – Казанлък  и др.

 

По допустимостта на жалбата:

 

Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент от разпоредбите на чл.159, т.1 и т.4 от АПК, две от предпоставките за възникване и надлежно упражняване на правото на оспорване, от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно, са наличието на акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност по реда на АПК и правен интерес от оспорването.

Подлежащи на обжалване по реда на АПК са административните актове /индивидуални, общи и подзаконови нормативни/, доколкото не са изключени от приложното поле на действие на АПК, респ. с изрична нормативна разпоредба по отношение на тях не е установено изключение от общия принцип за съдебен контрол за законосъобразност на административната дейност и на постановяваните в хода на нейното осъществяване актове.

В случая съдът намира, че оспореното Решение № 180/ 26.05.2016г., в частта му, с която Общински съвет – Казанлък е отменил т.1 и т.2 от Решение № 424/ 08.09.1995г. /за намаляване на уставния капитал на „Балканинвест” ЕООД със стойността на административните помещения на ул. „Славянска” № 10, гр. Казанлък  и за упълномощаване на Кмета на Община Казанлък да извърши цялостната процедура съобразно изискванията на Търговския закон/, не представлява административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност по реда на АПК. Няма спор между страните по делото, а и се установява от представените доказателства, че „Балканинвест” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон, капиталът на което дружество е формиран изцяло от общинско имущество - имуществото на общинска фирма „Балканинвест” по баланса към 31.12.1991г., на активите и пасивите на която фирма дружеството е правоприемник. Съгласно разпоредбата на чл.147, ал.2 от ТЗ, едноличният собственик на капитала в ЕООД решава въпросите от компетентността на общото събрание, вкл. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала /чл.137, ал.1, т.4 от ТЗ/. По отношение на едноличните търговски дружества с общинско имущество, правата на едноличния собственик на капитала в търговското дружество, се упражняват от общинския съвет, по аргумент от разпоредбата на чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА. При приемането на решенията, с които общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик на капитала в еднолично търговско дружество с общинско имущество, органът на местно самоуправление не упражнява  властнически административни правомощия в качеството си на административен орган. Решенията на общинския съвет по  въпросите от компетентността на общото събрание на търговското дружество, са волеизявления с гражданскоправен характер, регулирани от нормите на Търговския закон, с оглед на което тези решения не представляват административни актове, подлежащи на съдебен контрол за законосъобразност по реда на чл.145 и сл. от АПК. Ето защо жалбата в частта й, с която се оспорва Решение № 180/ 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък в частта за отмяната на т.1 и т.2 от Решение № 424/ 08.09.1995г. относно намаляване на капитала на „Балканинвест” ЕООД и за упълномощаване на Кмета на Община Казанлък да извърши цялостната процедура съобразно изискванията на ТЗ,  се явява процесуално недопустима и в тази част оспорването следва да бъде оставено без разглеждане.

 

Задължително условие, обуславящо правния интерес и респ. възникване правото на жалба, като процесуална предпоставка за нейната допустимост, е наличието на “засягане” на права и/или на защитени от правото интереси от акта, който се оспорва. Правото на жалба принадлежи на това лице, спрямо което разпоредените с акта материалноправни последици са неблагоприятни и пряко засягат негативно неговата правна сфера. В този смисъл неблагоприятно засягане е всяка правна последица от акта, състояща се в прекратяване, ограничаване или застрашаване на съществуващи субективни права или създаване на нови респ. разширяване на съществуващи правни задължения.  В случая с обжалваното решение по т.2 и т.3, Общински съвет – Казанлък е задължил Кмета на Община Казанлък да отмени всички заповеди, с които са настанени наематели в посочения имот и е задължил управителя на „Балканинвест” ЕООД да сключи договори за наем за предоставените му помещения. Очевидно е, че Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – гр. Казанлък, не е адресат на т.2 и т.3 от Решение № 180/ 26.05.2016г. /доколкото се вменяват задължения единствено за Кмета на Община Казанлък и за управителя на „Балканинвест” ЕООД/. В тази си част решението не поражда пряко и непосредствено негативни последици в правната сфера на жалбоподателя – не представлява правопроменящ, правопогасяващ или правопрекратяващ юридически факт по отношение на негови материални права и не накърнява защитени от закона интереси. В този смисъл жалбата в частта й срещу т.2 и т.3 от Решение № 180/ 26.05.2016г. на ОбС – Казанлък се явява процесуално недопустима, поради липса на правен интерес за Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – гр. Казанлък и в тази част оспорването също следва да бъде оставено без разглеждане.

 

            Съдът приема, че жалбата е процесуално допустима в частта й, с която се оспорва обективираното в Решение № 180/ 26.05.2016г. волеизявление на Общински съвет – Казанлък за отмяната на т.4 от Решение № 424/ 08.09.1995г. С т. 4 на Решение № 424/ 08.09.1995г., Общински съвет – Казанлък е приел да се предоставят за ползване части от административната сграда, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Славянска” № 10, на „Балканинвест” ЕООД, СРС на КТ „Подкрепа” и отдел „Настаняване и наемни отношения”. Следователно Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – гр. Казанлък е адресат на т.4 от Решение № 424/ 08.09.1995г. на ОбС  – Казанлък и за него решението в тази му част, като създаващо права, представлява благоприятстващ административен акт. Съответно отмяната на т.4 от Решение № 424/ 08.09.1995г. на ОбС – Казанлък с оспореното в настоящото съдебно производство Решение № 180/ 26.05.2016г., се свързва с неблагоприятни  материалноправни последици, пряко и  непосредствено засягащи правната сфера на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – гр. Казанлък. Ето защо жалбоподателят – юридическо лице съгласно чл.49, ал.2 от КТ във вр. с чл.5, ал.2 от Устава на КТ „Подкрепа”, има признато от закона /чл.147, ал.1 във вр. с чл.15 от АПК/ право на оспорване на решението на общинския съвет в частта му, с която се засягат неговите права и интереси. Доколкото т.4 от Решение № 424/ 08.09.1995г. на Общински съвет – Казанлък, за предоставяне за ползване на части от административната сграда на ул. „Славянска” № 10, гр. Казанлък, вкл. на СРС на КТ „Подкрепа” – гр. Казанлък,  представлява акт по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с управлението на имот – общинска собственост, подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност по реда на АПК, последващото решение на общинския съвет, с което актът се отменя, също подлежи на обжалване по реда на АПК.

 

   С оглед на което оспорването в частта му по жалбата на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – гр. Казанлък срещу Решение № 180/ 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък в частта за отмяната на т.4 от Решение № 424/ 08.09.1995г. на ОбС – Казанлък, като направено в законово установения срок, от легитимирано лице с правен интерес и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност по реда на АПК, е процесуално допустимо.

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК проверка на законосъобразността на Решение № 180/ 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък в оспорената му част за отмяната на т.4 от Решение № 424/ 08.09.1995г. на ОбС – Казанлък, намира, че разгледана по същество жалбата в тази й част се явява основателна.

Решение № 180 от 26.05.2016г. в оспорената му част, с която Общински съвет – Казанлък е отменил т.4 от предходно свое Решение № 424/ 08.09.1995г., представлява акт, с който се отменя влязъл в сила индивидуален административен акт по чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА /за предоставяне за ползване на „Балканинвест” ЕООД, на СРС на КТ „Подкрепа” и на отдел „Настаняване и наемни отношения” на части от административната сграда на ул. „Славянска” 10, гр. Казанлък, със стойността на които е намален уставния капитал на общинското дружество „Балканинвест” ЕООД съгласно т.1 от Решение № 424/ 08.09.1995г./. Доколкото с Акт за общинска собственост № 715 от 21.08.2003г., одобрен от Кмета на Община Казанлък, административна сграда в гр. Казанлък, ул. „Славянска” № 10, е актувана като частна общинска собственост, със съставения по надлежния ред и в изискуемата форма АОбС,  Община Казанлък се легитимира като собственик на имота. С оглед на което съдът приема че решението в оспорената му част е прието от материално и териториално компетентния орган по см. на чл. 99 от АПК във вр. с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА – Общински съвет - Казанлък.

Решение № 180 от 26.05.2016г. е прието при спазване на законово регламентираните изисквания за кворум, мнозинство и поименно гласуване, видно от представеното извлечение от Протокол № 10 от проведено на 26.05.2016г. заседание на Общински съвет – Казанлък.

Решение № 180 от 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък, в частта касаеща отмяната на т.4 от предходно Решение № 424/ 08.09.1995г., обаче е прието при неспазване на изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и при неправилно приложение на материалния закон, като съображенията за това са следните:   

Съгласно императивната разпоредба на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, административният акт следва да съдържа фактическите основания за неговото издаване. Това са конкретните факти, въз основа на които административният орган е приел, че са налице материалноправните предпоставки за упражняване на предоставената му от закона компетентност. Както беше посочено Решение № 180 от 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък, в частта касаеща отмяната на т.4 от предходно Решение № 424/ 08.09.1995г., представлява акт, с който се отменя влязъл в сила индивидуален административен акт. В чл. 99 от АПК е предвидено, че влязъл в сила индивидуален или общ административен акт, който не е бил оспорен пред съда, може да бъде отменен или изменен от непосредствено по-горестоящия орган, а ако актът не е подлежал на оспорван е по административен ред, от органа, който го е издал, на основания, изчерпателно посочени от законодателя в т.1 – т.7 на чл.99. В случая за да се счита изпълнено изискването на чл.59, ал.2, т.4, предл. първо от АПК, решението е следвало да съдържа описание на онези обстоятелства, които имат значение на релевантни юридически факти и обосновават наличието на някоя от законово регламентираните в условията на алтернативност материалноправни предпоставки по чл.99 от АПК. В мотивите на Решение № 180 от 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък обаче, към обективираното в решението волеизявление за отмяната на Решение № 424/ 08.09.1995г. и в частност за отмяната на акта относно предоставянето за ползване на „Балканинвест” ЕООД, на СРС на КТ „Подкрепа” и на отдел „Настаняване и наемни отношения” на части от административната сграда на ул. „Славянска” 10, гр. Казанлък, не са посочени факти и обстоятелства, относими към упражнената компетентност. Изложените в решението мотиви /възпроизвеждащи фактическата и правната обосновка, съдържаща се във внесения от Председателя на Общински съвет – Казанлък Доклад по чл.93, ал.1 във вр. с чл.99, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Казанлък/, не  запълват състава на нито една от законово предвидените  хипотези на чл.99, т.1 – т.7 от АПК. Обосноваването на акта с несъответни на упражненото административно правомощие мотиви следва да бъде приравнено на липса на надлежно посочване на фактически основания за приемането на решението в оспорената му част, в нарушение на изискването по чл. 59, ал.2, т.4 от АПК.

Решение № 180 от 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък, в частта касаеща отмяната на т.4 от Решение № 424/ 08.09.1995г. на ОбС – Казанлък, е прието в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон. По делото не са представени доказателства за съществуването на някоя от регламентираните в т.1 – т.7 на чл.99 от АПК материалноправни предпоставки, с които законът свързва отмяната на влязъл в сила административен акт.

 Дори и да се приеме за вярно твърдението на ответника по жалбата, че липсва изпълнение на т.1 и т.2 от Решение № 424/ 08.09.1995г. на ОбС – Казанлък и че не е проведена при спазване на изискванията на ТЗ процедурата по реално намаляване на капитала на общинското дружество „Балканинвест” ЕООД със стойността на части от административната сграда на ул. „Славянска” 10, гр. Казанлък, поради което към момента на приемане на оспореното решение този имот е собственост на търговското дружество, съдът счита, че това обстоятелство не сочи наличието на основание за отмяната на т.4 от Решение № 424/ 08.09.1995г. на ОбС – Казанлък. На първо място, ако както се твърди в представеното от Председателя на Общински съвет – Казанлък писмено становище /л. 92 и сл. по делото/, че имотът не е  придобил статут на общинска собственост въз основа на Решение № 424/ 08.09.1995г. на ОбС – Казанлък, то извън материалната компетентност на общинския съвет би било произнасянето по въпроси, свързани с управлението на този имот.  Ползването на имота като действие по управление не е въпрос от компетентността на Общото събрание на дружеството с ограничена отговорност по чл.137 от ТЗ, по който съгласно чл.147, ал.2 от ТЗ Общинският съвет, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в търговското дружество, да може да приема решения. Ето защо съдът приема, че е недопустимо общинският съвет да приема решение за отмяна на предходен свой акт за предоставяне ползването на общински имот, по съображения, че имотът не е придобил статут на общинска собственост и то поради липсата на фактическо изпълнение на решението за намаляване на капитала на общинското дружество „Балканинвест” ЕООД.

 Нещо повече – при наличието на влязло в сила и породило правни последици  Решение № 424/ 08.09.1995г., в частта му за предоставянето за ползване на СРС на КТ „Подкрепа” – гр. Казанлък на части от административната сграда на ул. „Славянска” 10, гр. Казанлък, съдът приема, че законосъобразността на отменителното Решение № 180 от 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък, следва да се преценява в контекста на разпоредбата на чл. 46, ал.1  от Кодекса на труда. Съгласно посочената норма държавните органи, органите на местно самоуправление и работодателите създават условия и съдействат на синдикалните организации за осъществяване на тяхната дейност, като им предоставят безвъзмездно за ползване движими и недвижими имоти, сгради, помещения и други материални условия, необходими за изпълнение на техните функции. Очевидно отмяната на решението на Общински съвет – Казанлък за предоставяне за ползване на помещенията в посочената административна сграда на СРС на КТ „Подкрепа” – гр. Казанлък, освен че е фактическо, правно и доказателствено необосновано от гл.т наличието на основания за отмяна на влезлия в сила административен акт, се явява и несъответно на изискването по чл.46, ал.1, изр. второ от КТ органите на местно самоуправление да предоставят безвъзмездно за ползване на синдикалните организации на сгради и помещения, необходими за осъществяването на тяхната дейност.  

Изхождайки от административния характер на съдебното производство по оспорване и контрол за законосъобразност на решенията на общинските съвети, съдът счита, че не следва да бъдат разглеждани и обсъждани доводите на оспорващия и на ответника по жалбата както относно това дали е довършена процедурата по намаляване на капитала на общинското дружество „Балканинвест” ЕООД при спазване на изискванията на Търговския закон; дали фактически е изпълнена т.1 от Решение № 424/ 08.09.1995г. и съотв. налице ли е реално намаляване на капитала на дружеството със стойността на части от административната сграда на ул. „Славянска” 10, гр. Казанлък и респ. кой е собственик на тази сграда. Налице са както документи, установяващи и удостоверяващи принадлежността на правото на собственост върху административната сграда на ул. „Славянска” 10, гр. Казанлък, на Община Казанлък /Акт за частна общинска собственост № 715 от 21.08.2003г., одобрен от Кмета на Община Казанлък, вписан в Службата по вписванията при РС – Казанлък/, така и данни /съгласно удостоверение изх. № 165/ 27.09.2016г. от Управителя на „Балканинвест” ЕООД – гр. Казанлък/, че същата сграда по данни от оборотната ведомост, инвентарната книга и налична актова документация, е заведена в капитала на дружеството и никога не е била отписвана и/ или изваждана от него съотв. представлява частта от капитала и баланса на дружеството. С оглед на правната сигурност и ненакърняване правата и интересите на лицата, придобили права въз основа на влязло в сила и изпълнено Решение № 424/ 08.09.1995г. на Общински съвет – Казанлък /по т.4 от решението/, предприемането на действия по управление на недвижимия имот – предмет на това решение, следва да бъде извършено след изясняването статута на имота. Още повече че по аргумент от нормата на чл.5, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗОбС, Актът за общинска собственост е официален удостоверителен документ, имащ обвързваща материална доказателствена сила до доказване на противното относно удостоверените в него факти и обстоятелства. Неправилното актуване на имота с Акт за общинска собственост № 715 от 21.08.2003г. /в какъвто смисъл са твърденията на ответника по жалбата във връзка с разпоредбата на чл.2, ал.2 от ЗОбС/, е основание за провеждането на процедура и за издаването на заповед от Кмета на Община Казанлък за отписването на имота от актовите книги за общинска собственост, като едва след издаването на такава заповед би отпаднал легитимиращият и удостоверителен ефект на редовно съставения АЧОС.

 

 При извършената проверка досежно спазването на регламентираните в ЗМСМА и в Правилника за организацията и дейността на ОбС – Казанлък административно-производствени правила,  съдът не констатира допуснати нарушения на процедурата по внасяне, разглеждане и приемане на решението от общинския съвет. Нарушени са обаче общите правила, регламентирани в чл. 26, чл.34 и чл.35 от АПК - за уведомяване на жалбоподателя като заинтересовано лице по см. на чл.15, ал.1 от АПК за започването на производството и за осигуряване на възможност да участва в същото и за приемането на решението в оспорената му част след като се обсъдят всички факти и обстоятелства от значение за случая.  

 

 С оглед на изложеното жалбата в частта й, с която се оспорват т.1 от Решение № 180/ 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък, в частта за отмяната на т.1, т.2 и т.3 от Решение № 424/ 08.09.1995г. на ОбС – Казанлък; т.2 и т.3 от Решение № 180/ 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък, се явява процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото в тази му част – прекратено. Жалбата в частта й, с която се оспорва т.1 от Решение № 180/ 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък, в частта за отмяната на т.4 от Решение № 424/ 08.09.1995г. на ОбС – Казанлък, е основателна, като решението на общинския съвет в тази му част следва да бъде отменено, като незаконосъобразно.

 

 Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК и чл.159, т.1 и т.4 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

  Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – гр. Казанлък, с адрес гр. Казанлък, ул. „Славянска” № 10, представляван от председателя Цветанка Пискова, в частта й по оспорването на т.1 от Решение № 180 по Протокол № 10 от проведено на 26.05.2016г. заседание на Общински съвет – Казанлък в частта му за отмяната на т.1, т.2 и т.3 от Решение № 424/ 08.09.1995г. на ОбС – Казанлък и в частта й по оспорването на т. 2 и т.3 от Решение № 180 от 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък, като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 264/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта по оспорването на т.1 от Решение № 180 от 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък в частта му за отмяната на т.1, т.2 и т.3 от Решение № 424/ 08.09.1995г. на ОбС – Казанлък и по оспорването на т. 2 и т.3 от Решение № 180 от 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък.

 

ОТМЕНЯ  по жалба на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – гр. Казанлък, с адрес гр. Казанлък, ул. „Славянска” № 10, представляван от председателя Цветанка Пискова, т.1 от Решение № 180 по Протокол № 10 от проведено на 26.05.2016г. заседание на Общински съвет – Казанлък, в частта, с която се отменя т.4 от Решение № 424/ 08.09.1995г. на ОбС – Казанлък, като незаконосъобразно.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: