Р Е Ш Е Н И Е

 

№226                                           03.10.2016 год.                       гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на  петнадесети септември две хиляди и шестнадесета год., в състав        

                          

                                       

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                                     Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                     МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря И.А. и в присъствието на прокурора Петко Георгиев, като разгледа докладваното от МИХАИЛ РУСЕВ адм. дело   272  по описа  за 2016 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството е по Раздел ІІІ от Глава десета на АПК.

Образувано е по  протест на Петко Георгиев, прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, с който оспорва като незаконосъобразна разпоредбата на чл.59ж от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово, приета с решение №187 по протокол №16 от 22.11.2012 година от Общински съвет – Гълъбово, а именно за текста:” При внасяне искане до Общински съвет за изразяване на предварително съгласие за смяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд по чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ се заплаща такса от 200.00 лева”. По подробно изложени съображения за материална незаконосъобразност, като противоречаща на акт от по-висока степен Закона за местните данъци и такси е направено искане за обявяване на незаконосъобразността на оспореният текст.

Ответникът Общински съвет Гълъбово, редовно и своевременно призован, не изпраща представител и не взема становище по протеста.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение, че оспорването следва да бъде уважено като основателно.

Съдът, като обсъди доводите, изложени в подаденият протест и извърши проверка на законосъобразността на атакуваното решение, намира за установено  следното:

Наредбата представлява подзаконов нормативен акт, чието оспорване пред съда е регламентирано в Дял трети, Раздел ІІІ, чл. 185-194 от АПК. Съгласно чл.187, ал.1 от АПК, упражняването на това процесуално право не е обвързано с преклузивен срок. С оглед изложените основания, съдът приема, че направеното оспорване на разпоредбата от Наредбата от страна на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора е допустимо, като подадена от активно легитимиран орган срещу подлежащ на оспорване по реда на АПК подзаконов нормативен акт от местно значение.

С решение №51 по протокол №7 от проведено заседание на 29.03.2012 год. Общински съвет Гълъбово е приел изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово на основание чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, като са създадени нови два члена – чл.59е и чл.59ж /който е предмет на настоящето дело/. В гласуването са участвали 16 общински съветници, от които „за” са гласували – 16, от общ брой съветници 17.

Наредбата е приета по предложение на Кмета на Община Гълъбово за допълнение на Наредбата, входирано под №55/12.03.2012 год. в Общинския съвет Гълъбово.

Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община решават самостоятелно въпросите от местно значение, само в случаите, в които законът им е предоставил в такава компетентност. По силата на чл. 76, ал. 3 от АПК общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Към момента на приемане на процесните текстове от Наредбата - 29.03.2012 год., действа разпоредбата на чл.8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, съгласно която всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Съгласно действащата към момента на приемане на Наредбата редакция на чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи. Следователно общинските съвети, като органи на местно самоуправление, разполагат с компетентност да уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения от местно значение и доколкото тези въпроси не са от изключителна компетентност на други органи. Действително като правно основание за приемането на наредбата е посочено разпоредбите на чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, която обаче не е самостоятелна, а е в корелативна връзка с изброените правомощия в чл.21, ал.1 от същия закон. Приемането на наредбата и вписаното в нея при внесено искане до Общинския съвет за изразяване на предварително съгласие за смяна на предназначението на земи от Общинския поземлен фонд по чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, предполага като правно основание за приемането й чл.21, ал.1, т.23.

В настоящия случай с оглед въведения предмет на оспорване на конкретна  разпоредба от Наредбата, съдът ограничава преценката си за компетентност на Общинския съвет Гълъбово само за конкретната разпоредба.

С нормата на чл. 141, ал.4 от Конституцията на Република България, на общинските съвети е възложена компетентността да определят размера на местните такси при условия, по ред и в граници, установени със закон. В съответствие с посочената конституционна разпоредба е налице и изрична законова делегация, даваща право на общинските съвети да приемат наредба за определяне размер на местните такси при условията, по реда и в границите на ЗМДТ. Предвид това, съдът счита, че изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово е извършено от компетентен орган. Проект на допълнението към наредбата и доклад към него са внесени от кмета на общината. Предложението е обосновано с промяната на Закона за опазването на земеделските земи, касаещо определяне на местна такса при промяна предназначението на земи от общинския поземлен фонд.  

При извършената служебна проверка за законосъобразност съдът констатира, че оспореният текст от Наредбата е приет при съществено нарушение на регламентираните в ЗНА разпоредби относно подготовката и приемането на нормативни административни актове. С оглед на предоставените му правомощия, общинският съвет е длъжен да посочи правните основания за приетата Наредба в съответствие с изискването на чл.28, ал.2 от ЗНА, т.е. да са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал.2. Същите следва да съдържат причините, които налагат приемането, целите, които се поставят, финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба, и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. В случая в предложението на вносителя – Кмета на Община Гълъбово, не се съдържат изискуемите съгласно посочената разпоредба мотиви. От приложените мотиви към изготвения проект за изменение на Наредбата става ясно, че основанието за приемането на този член е изменението на ЗОЗЗ – чл.30, ал.2. В мотивите обаче не са изложени съображения относно финансовата обосновка на така определената такса. Съгласно чл.7, ал.1 от ЗМДТ, местните такси /каквато се явява определената с оспорената разпоредба/ се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. Нито в предложението на Кмета, нито при проведеното обсъждането на внесеното предложение, се съдържат обсъждания, респективно, кое е наложило определянето на таксата в този голям размер. В тази връзка се установява също така, че липсва не само публикуване на мотивите в интернет страницата на Общински съвет Гълъбово, но също така е самия проект за на Наредбата, което е довело до невъзможност за гражданите да се запознаят с конкретните съображения за приемането на нормативния акт, с който съществено се засягат техни права и законни интереси. Въпреки изрично дадените указания в разпореждането от закрито заседание на 23.06.2016 год., че в тежест на ответника е да докаже законовите изисквания при приемането на нормативният акт, включително и да докаже изпълнението на чл.26, ал.2 от ЗНА, такива доказателства не бяха представени. Това мотивира съдебният състав, да приеме безусловно, че такова обнародване липсва. Тази незаконосъобразност на оспорените текстове е достатъчно основание за отмяната им. Съгласно чл.68, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 год., проектите за решения се предават от председателя на Общинския съвет за разглеждане на съответната водеща комисия. Комисиите го обсъждат /чл.69/ и внасят мотивирано предложение до Общинския съвет да приеме проекта така, както е внесен, да го приеме с изменение и допълнение, или да го отхвърли /чл.70, ал.1/. Действително правилника не е приложен по делото, но доколкото същият е нормативен акт и е общодостъпен на сайта на Общинския съвет http://www.galabovo.org/ node/17 настоящият съдебен състав намира, че същият не е необходимо да бъде изрично приложен към настоящето дело. В конкретния случай, предложението е входирано в деловодството на Общинския съвет на 12.03.2012 год., но нямаме приложени доказателства същото да е разпределено на водеща комисия, респективно да е обсъждано от такава комисия. Само от приложеният протокол се установява, че това предложение е било обсъждано от постоянната комисия по икономика, чието становище е било за приемането на предложението, така както е внесено – гласували са за 5 члена на комисията, при пълно мнозинство. Действително такова мотивирано предложение от тази комисия до общинския съвет, как да бъде прието предложението – така както е внесено или с изменение, или да бъде отхвърлено, не е приложено по делото. Доколкото това обсъждане е част от процедурата по приемането на предложението на Кмета, в тежест на ответника по делото е да докаже нейното спазване, съгласно и дадените указания от съдът с разпореждане от 23.06.2016 год., постановено в закрито заседание. Липсата на доказателства в тази насока, мотивира съдът да приеме, че процедурата не е спазена.

Анализът на цитираната правна норма чл.26, ал.1 от ЗНА, сочи, че изброените задължения на съставителя на проекта са императивно предвидени с оглед гарантиране принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Неизпълнението на което и да е от тях води до процесуално нарушение, опорочаващо издадения акт. Допуснатите нарушения на административнопроизводствените правила са съществени, тъй като се отразяват на съдържанието на нормативния акт, който е приет, без да се предостави възможност за обсъждане – отменително основание по чл.146, т. 3 АПК.

Освен допуснатите процесуални нарушения при приемане на оспорените разпоредби съдът констатира и несъобразяването им с нормативните актове от по-висока степен, а именно ЗОЗЗ. Изрично в разпоредбата на чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ е казано, че при “промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите на чл.29, ал.3 и ал.4 за земите от общинския поземлен фонд се заплаща местна такса, определена от общинския съвет.” С оглед формулировката дадена от законодателя, местната такса се заплаща при промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, а не на етап внасяне на искане за разглеждане от общинския съвет за изразяване на предварително съгласие. Действително в чл.6, ал.1 б.”к” от ЗМДТ е посочено заплащане и на други местни такси, определени със закон, но в настоящият казус заплащане за внасяне на искане за разглеждане от общинския съвет за изразяване на предварително съгласие не е посочено кой закон го е регламентирал или въобще дали има такава регламентация. Поради това съдът намира, че в тази си част и на това основание промяната в наредбата е незаконосъобразна и следва да бъде отменена.    

С оглед гореизложените съображения Административен съд Стара Загора в настоящия състав намира, че  обжалваният текст от Наредбата  е нищожен, поради което следва да бъде отменен, съгласно нормите на чл.146, т.1, 3, 4 и 5 и чл.193, ал.1 от АПК.              

     Водим от горните мотиви, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл.59ж от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово.

Решението  подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Чирпан.

                                     

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

                                                                                 2.