Р Е Ш Е Н И Е

275                                              01.11.2016г.                        Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На осемнадесети октомвир 2016г.

в открито заседание в следния състав:

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: И.А.

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №280 по описа за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ във вр. с чл. 128 и сл. от АПК, образувано по жалбата на П.З.Д. и Н.З.Д., представлявани от адвокат М., против мълчалив отказ на Кмета на община Казанлък да издаде заповед за одобряване на ПУП- ПЗ и РУП на част от кв.63 по плана на село Енина относно УПИ І-352, ІІІ-348 и ІV-347, поискана със заявление вх. №194-3-84-1/08.02.2016г.

С жалбата се твърди, че проекта на ПЗ и РУП подлежат и са разгледани от Общински експертен съвет по устройство на територията на 27.05.2016г., като видно протокола за проведеното заседание, проекта не е одобрен. От тази дата тече едномесечен срок за Кмета на общината да издаде заповед за одобряване на ПУП-ПЗ и РУП, в който период от време липсва произнасяне на компетентния административен орган. Предвид липсата на възможност съда да замести волята на административния орган от съда се иска да установи, че произнасянето на Кмета на общината в хипотезата на чл. 136 ал.1 вр. с чл.129 ал.2 от ЗУТ е задължително, след което да отмени незаконосъобразния мълчалив отказ и да върне преписката с указания да се произнесе по искането с вх.№194-3-84-1/08.02.2016г. Претендират се разноските по делото.

Ответника- Кмета на община Казанлък иска от съда да отхвърли жалбата, тъй като със Заповед №1022/20.05.2015г. Кмета на община Казанлък е разрешил изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и изработването на ПЗ и РУП на част от кв.63 по плана на село Енина относно УПИ V-352, а заявлението от 08.02.2016г. визира изменение на действащия ПЗ относно още два УПИ-та, поради което и не е приет от общинския експертен съвет по устройство на територията.

Заинтересованото лице П.Х.М. – собственик на УПИ ІІІ-348 кв.63 по плана на село Енина, иска от съда да отхвърли жалбата, тъй като не е съгласен с предложеното от жалбоподателите свързано застрояване между неговия имот и УПИ ІV-347.

Заинтересованото лице В.К.К. – собственик на УПИ ІV-347 кв.63 по плана на село Енина, иска от съда да бъде отхвърлена жалбата, тъй като не е съгласна с предвиденото надстрояване на съществуващите сгради в имота на жалбоподателите. Не възразява да си построят гараж на вътрешната регулационна линия в режим на свързано застрояване с нейния гараж.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

На 12.05.2016г. е разгледано заявлението от 08.02.2016г. на жалбоподателите за разглеждане на проекта за изменение на ПЗ и одобряване на РУП за УПИ V-352, УПИ ІІІ-348 и УПИ ІV-347, като ОбЕСУТ не приема плана за застрояване и РУП за посочената част от кв.63 по плана на село Енина. От следващия ден, за Кмета на общината тече 14-дневния срок по чл.129 ал.2 от ЗУТ да се произнесе по искането за одобряване изменението на ПЗ и одобряването на РУП, дори и в случаите, в които плановете не са одобрени от ОбЕСУТ. Във всички случаи, Кмета дължи произнасяне с изричен административен акт, по аргумент от чл.129 ал. 2 от ЗУТ. Мълчаливия отказ на Кмета се е формирал с изтичането на този срок на 27.05.2016г. – работен ден петък, като от 28.05.2016г. тече 14-дневния срок за обжалването му, който изтича на 10.06.2016г., на която дата е подадена и настоящата жалба. Следователно е допустима, а разгледана по същество е и основателна.

Предвид характера на индивидуалните административни актове по ЗУТ е недопустимо, компетентните органи да бездействат и да не се произнасят мотивирано в определените от закона срокове. Налице е приключила процедура по разглеждане на искането за одобряване на ПУП- изменение на ПЗ и одобряване на РУП, поради което Кмета е бил длъжен да постанови мотивиран, изричен акт по заявлението на жалбоподателите. Липсата на изричен акт е пречка, съдът да провери били ли са налице основанията за одобряване на искането за изменение на ПЗ и одобряване на РУП, каквито са изискванията на АПК в случаите на обжалване на отказ да се издаде административен акт. Спецификата на производствата по ЗУТ е съобразена от законодателя, който е задължил административните органи, прилагащи същия закон да се произнасят винаги мотивирано. Не спазването на това изискване в производствата по ЗУТ, винаги е основание за отмяна на мълчаливия отказ, като постановен при особено съществен порок на административно производствените правила. Мълчаливия отказ е институт – правна фикция, която е въведена от законодателя в полза на заявителите в административното производство, които да се защитят срещу липсата на изричен административен акт от една страна, а от друга този институт слага край на производствата пред администрацията и пренася спора в съда или пред по-горестоящия орган, с цел разрешаване на въпроса за основателността на предявеното искане. В случаите на мълчалив отказ, формиран по ЗУТ, въпроса за основателността на предявеното искане не може да бъде разрешен от съда, поради естеството на акта. Следователно преписката следва да бъде върната с указания за задължително мотивирано изрично произнасяне от страна на Кмета на община Казанлък, което да позволи съответно упражняване на правото на защита на заявителите и на лицата, засегнати от исканото изменение.

              Мотивиран от изложеното и на основание чл. 173 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

Р Е Ш И

      ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на кмета на община Казанлък по заявление №194-3-84-1/08.02.2016г., по жалба на П.З.Д. и Н.З.Д..*** да заплати на П.З. и Н.З.Д. сумата от 510 лв./петстотин и десет/, представляваща разноски по делото.

 

                 Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ. 

 

 

                                                                              СЪДИЯ: