Р Е Ш Е Н И Е

280                                         21.10.2016г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На осемнадесети октомври 2016г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: И.А.

 

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №287 по описа за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 215 от ЗУТ във връзка с чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалбата на Т.Н.Д. против Заповед №10-00-1068/07.06.2016г., с която Заместник Кмета на община Стара Загора нарежда на основание чл.195 ал.4 от ЗУТ да се извърши ремонт на стълбище, представляващо част от „Комплексен обект за обществено обслужване”, собственост на Т.Н.Д., находящ се в УПИ І, кв.648 по плана на град Стара Загора.

         При служебно извършена проверка от служители на община Стара Загора в УПИ І, кв.648 на града, с констативен протокол от 21.04.2016г. е установено, че в имота има изградено стълбище като част от посочения обект, което е с обрушени стъпала, неизпълнени предпазни парапети по протежението на поредицата от стъпалата и с частично паднали и обрушени декоративни плочки по южната част.

            С жалбата се оспорва на първо място качеството на собственик на Д. върху стълбището, чийто ремонт е назначен, на второ място се твърди, че правното основание за издаване на заповедта – чл.195 ал.4 от ЗУТ противоречи на предложението на Комисията за издаване на заповед по чл.195 ал.5 от същия закон с подробно изложени доводи против законосъобразното провеждане на процедурата. Претендират се разноските по делото.

           Ответника – Заместник Кмет на община Стара Загора, упълномощен да издава заповеди по чл. 195 ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ по силата на Заповед №10-00-2558/01.12.2015г. на Кмета на община Стара Загора, оспорва основателността на жалбата като поддържа становище, че стълбището е част от Комплексния обект за обществено обслужване, видно от представената Ситуация, част от инвестиционния проект на стр.34 по делото.

          Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         Жалбата е подадена на 20.06.2016г. в рамките на 14-дневния срок, считано от 14.06.2016г.,  предвид връчването на оспорената заповед на 13.06.2016г., поради което е допустима за разглеждане, а разгледана по същество е основателна.

         Не са основателни оплакванията за липса на качеството на собственик на процесното стълбище, тъй като видно от представената Ситуация, част от инвестиционния проект, стълбището е предвидено за изграждане и осигурява достъп към обекта. Основателно е искането за отмяна на заповедта, поради постановяването й в нарушение на императивни административно производствени правила, чрез спазване на които се гарантира установяването на обективната истина за фактите, представляващи основание за възникване на задължението на собственика да извърши предвидените в чл.195 ал.4 от ЗУТ ремонтнит дейност.

       Съгласно чл.196 ал.2 от ЗУТ комисията задължително изслушва заинтересованите лица преди да предложи на Кмета да издаде заповед за поправяне, заздравяване или премахване на строежа. С това условие са гарантира участието им административното производство, от което не могат да бъдат лишени. Състоянието на строежа, както и необходимите ремонтни дейности за неговото поправяне или заздравяване се установява с участието на задължените лица, посочени в чл. 195 ал.1 от ЗУТ – собствениците. За пълнота следва да се каже, че правното основание, вписано в протокола не обвързва органа, така както го обвързва становището за вида на ремонтните дейности и тяхната цел.

          Но, съдебната практика е приела, че в това производство – по издаване на заповеди с правно основание чл.195 ал.4 от ЗУТ, собствениците на строежа трябва задължително да бъдат изслушани от Комисията, като този процесуален порок не може да се отстрани в съдебната контролна фаза.

       При този изход от спора на жалбоподателката се следват разноските по делото в размер на 10лв., държавна такса.

          Воден от тези мотиви, Административен съд Стара Загора   

 

 

 

РЕШИ

 

ОТМЕНЯ Заповед №10-00-1068/07.06.2016г., постановена от Заместник-Кмета на община Стара Загора по жалбата на Т.Н.Д..*** да заплати на Т.Н.Д. ЕГН ********** сумата от 10лв/десет/, представляваща разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: