Р   Е   Ш   Е   Н   И   E

 

№263                                           04.11.2016 год.                    град Стара Загора

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

        Старозагорският административен съд, VІІ състав, в публично съдебно заседание на единадесети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                           

                                                                       СЪДИЯ: МИХАИЛ РУСЕВ

       

при секретар З.Д., и в присъствието на прокурора …… като разгледа докладваното от съдия Михаил Русев административно дело №291 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:       

 

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.32 от Закона за развитието на академичния състав на Република България /ЗРАСРБ/.   

         Образувано е по жалба на М.Ц.К. ***, против Решение на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол №6/25.05.2016 год., с което се прекратява процедурата по конкурса за редовна докторантура от учебната 2013/2014 год. по научна специалност „Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3„Биологически науки”, област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика” към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на Медицински факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора с кандидат жалбоподателката. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспореното решение по съображения за приемането му в противоречие с приложимите материалноправни разпоредби, при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и при неспазване на изискванията за форма и съдържание на актовете. Жалбоподателката поддържа, че решението е необосновани от фактическа и правна страна, като не са изложени конкретни мотиви за прекратяването на конкурса. Твърди, че е налице влязло в сила съдебно решение, което е задължително за страните, включително и за Тракийския университет. С влязлото в сила съдебно решение са дадени указания по тълкуването и прилагането на закона, който следва да бъдат изпълнени от Медицинския факултет при Тракийския университет, респективно за факултетния му съвет. С подробно изложени съображения по релевираните доводи за незаконосъобразност на акта моли съда да отмени обжалваното решение.

         Ответникът по жалбата – Факултетен съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, не се явява, не изпраща представител по делото и не изразява становище по депозираната жалба.

  Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

  Тракийски университет – гр. Стара Загора, съгласно Решение №288/10.05.2013 год. на Министерски съвет на РБългария, е обявил конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2013 год. – 2014 год. в т.ч за един докторант в Медицински факултет по научна специалност „Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, редовна форма на обучение. Обявлението е публикувано в неофициалния раздел на ДВ бр.84/27.09.2013 год. В обявлението са посочени документите, които следва да подадат кандидатите и срока за тяхното представяне – заявление по образец, заведено в деловодството на факултета; автобиография; диплома /с приложението/ за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или академична справка за завършено обучение; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидатите в съответната научна област и документ за платена такса. Със заявление по образец, заведено в деловодството на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора с вх. №3014 от 04.10.2013г., жалбоподателката в настоящото производство – М.Ц.К., е направила искане да бъде допусната до участие в конкурс за докторантура по държавна поръчка към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на Медицински факултет /МФ/ при Тракийски университет /ТрУ/ – гр. Стара Загора, по научна специалност „Физиология на животните и човека”. Към заявлението са приложени автобиография – европейски формат, диплом /с приложението/ за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” и документ за платена такса. Със Заповед № 2353/ 03.12.2013 год. на Ректора на Тракийски университет, на основание чл.6, ал.1 от Правилника за развитие на академичния състав в Тракийски университет – гр. Стара Загора /ПРАСТрУ/ и въз основа на доклад от Декана на МФ при ТрУ – гр. Стара Загора, е назначена Комисия за проверка на документите и допускане на кандидатите до участие в конкурса за редовен докторант по научна специалност „Физиология на животните и човека”, в състав – Председател – проф. д-р Мая Гълъбова, дм – Декан на МФ при ТрУ – гр. Стара Загора и членове доц. д-р Анна Толекова, дм – Ръководител на катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” и доц. д-р Валери Николов, дм от МФ при ТрУ – гр. Стара Загора. Комисията на заседание, проведено на 05.12.2013 год., е констатирала, че за участие в конкурса по научна специалност „Физиология на животните и човека”, в определения срок е подала документи единствено М.К. и след разглеждане на представените документи е приела, че документите отговарят на изискванията по чл.5, ал.6, т.2 от ПРАСТрУ, с оглед на което е допуснала кандидата до участие в конкурса за редовен докторант. Със Заповеди №№ 356/17.12.2013 год. и 19/29.01.2014 год. на Декана на МФ са назначени комисиите за провеждане на конкурсните изпити за редовен докторант по научна специалност „Физиология на животните и човека” и по английски език. На проведения на същата дата конкурсен изпит по научна специалност „Физиология на животните и човека”, М.К. е получила обща оценка от писмения изпит „много добър 5.00”, обща оценка от устния изпит „много добър 5.00” и средна /крайна/ оценка от изпита „много добър 5.00”. С оглед на изпитния резултат М.К. е допусната до изпит по чужд език, като съгласно изпитен протокол от 06.02.2014 год. кандидатът е получил обща и средна оценка от изпита по английски език „добър 4.00”. С Доклад вх. №700 от 10.02.2014 год.,  изготвен от доц. д-р Анна Толекова до декана на МФ при ТрУ – гр. Стара Загора, на основание чл.8 и чл.9 от ПРАСТрУ е предложено на Факултетния съвет М.К. да бъде избрана за редовен докторант по Физиология в катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на МФ при ТрУ – гр. Стара Загора. С Решение по Протокол №1 от заседание на Факултетния съвет на МФ, проведено на 11.02.2014 год., М.К. не е избрана за редовен докторант по научна специалност „Физиология на животните и човека”.  На същото заседание на ФС е прието и решение да се преразгледа случая относно избора на М.К. на следващо заседание на Факултетния съвет. С решения по Протокол № 2 от проведено на 11.03.2014 год. заседание на Факултетния съвет на МФ при ТрУ – Стара Загора, е оттеглено решението на ФС от 11.02.2014 год. /по Протокол № 1/ относно избора за редовен докторант на М.К. и е прието такова, с което Факултетният съвет не избира М.Ц.К. за редовен докторант по научна специалност „Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология”.  Това решение е обжалвано и по жалбата е образувано адм. дело №119/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, приключило с Решение №100/13.06.2014 год. С решението е отменено решението на факултетния съвет и е върната преписката за ново произнасяне, съгласно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Това решение е оставено в сила с Решение №8095/02.07.2015 год., постановено по адм. дело №9953/2014 год. по описа на Върховния административен съд на Република България.

         Оспорването, като направено от легитимирано лице с правен интерес, против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност по реда на АПК съгл. чл.32, ал.1 от ЗРАСРБ и в предвидения от закона срок, е процесуално допустимо.

         Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспореното решение, приема, че разгледана по същество жалбата е основателна.

         Оспореното решение е прието от материално компетентния орган по см. на чл. 7, ал.3 от ЗРАСРБ във вр. с чл. 9, ал.3 от ППЗРАСРБ - Факултетния съвет на Медицинския факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, при спазване регламентираните в чл.9, ал.3 от ПРАСТрУ изисквания за кворум и мнозинство.  

         Неоснователно е възражението на жалбоподателката за немотивираност на обжалваното решение. В оспореното решение се съдържат мотиви, а доколкото същите са основателни и са в съответствие на приложимият материален закон, е въпрос по съществото на спора.  Тези мотиви са възприети и от жалбоподателката, като същата е била информирана за тях и с нарочно писмо. Възраженията й са изложени и в представената писмена защита по делото.

Съдът намира, че оспореното решение е прието в нарушение и при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с неговата цел, като съображенията за това са следните:

         Съгласно чл.297, приложим по силата на чл.144 от АПК, влязлото в сила решение е задължително за всички съдилища, учреждения и общини в Република България. От друга страна, съгласно чл.173, ал.2 от АПК, когато отмени оспореният административен акт, съдът изпраща преписката на компетентният орган, с указания по тълкуването и прилагането на закона. Видно от гореизложеното, всеки административен орган, чийто оспорен административен акт о отменен и се върне преписката, в случаите когато, издаването или не акта не е предоставено в оперативната самостоятелност на орган, същият е длъжен да изпълни съдебното решение, респективно да издаде съответният индивидуален административен акт или да извърши дължимото поведение, ако дадените указания са в тази насока. За неизпълнението на което и да е било съдебно решение, съответното длъжностно лице носи и съответната наказателна отговорност – чл.296, ал.1 от НК.

         В конкретния случай мотивите на факултетния съвет са несъобразени с материалния закон. Съгласно постановеното решение на Административен съд Стара Загора №100/13.06.2014 год. по адм. дело №119/2014 год., единственото възможно решение на факултетния съвет е да зачисли кандидата за докторант по специалността, за която е кандидатствал и успешно е положил конкурсните изпити. Факултетният съвет, няма процесуалната възможност да избере или не кандидата, а още по-малко да прекрати конкурсната процедура. Конкурсът е обявен от Тракийският университет, а не от факултетния съвет, поради което и ответника по делото, няма компетентността да приеме, подобно решение. Нито в ЗРАСРБ, нито в ППЗРАСРБ, нито в правилника за развитието на академичният състав в Тракийският университет, е предвидена възможност за прекратяване на обявеният конкурс за докторанти. С решението на съдът, процедурата по конкурса не е приключила, а е върната преписката на факултетния съвет да зачисли М.К. като докторант. С други думи, административното производство не е приключило, а отново е висящо. Същото е висящо още към 02.07.2015 год., когато е постановено решението на Върховният административен съд на Република България по адм. дело №9953/2014 год. За това решение, Ректора на Тракийският университет е уведомен с нарочно писмо от страна на К. още на 03.07.2015 год., а на 12.10.2015 год. е поискала информация от Ректора относно продължаващото бездействие на факултетния съвет. Вместо да задължи факултетния съвет да я зачисли като докторант, ректорът е отговорил, че е обявен друг конкурс по същата специалност с писмо то 11.11.2015 год. Установеното бездействие на факултетния съвет от 02.07.2015 год., когато е постановено решението на ВАС, до 25.05.2016 год., когато е прието оспореното в настоящето съдебно производство решение, е лишено от логика. Като е приел решение, с което е прекратил процедурата факултетния съвет е излязъл извън рамките на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона и е извършил ново тълкуване на закона, което е в противовес на постановеното съдебно решение. Всъщност пречка по изпълнението на съдебното решение не е видяна и от Министерството на образованието и науката, видно от приложеното писмо изх.№94-2911/22.03.2016 год. на Зам. Министъра на образованието и науката /лист 40 от делото/.

         Изложените мотиви в оспореното решение, че „в катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” няма нужда от докторанти поради това, че по научната тематика на катедрата съвсем скоро защитиха двама докторанти през 2016 год.…”, както и че в същата катедра няма да бъде разкрита академична длъжност асистент поради липса на учебна натовареност, са ирелевантни за настоящия случай. Същите от друга страна не се подкрепят от каквито и да е други доказателства по делото, въпреки че на ответника са дадени указания в тази насока. Дори и обаче, това да е действително така, то същите са защитили докторантурите си по други конкурси и по друго решение на Министерския съвет за друга учебна година. Всъщност не е доказано, че защитените докторантури са по същата специалност, в същият факултет и т.н. Дори и това да бе така, този факт е ирелевантен за приключването на върната административна преписка, с дадени точни указания по тълкуването и прилагането на закона и вземането на единственото възможно решение.

Предвид гореизложеното съдът намира, оспореното Решение на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол №6/25.05.2016 год., с което се прекратява процедурата по конкурса за РД от учебната 2013/2014 год. по научна специалност „Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3„Биологически науки”, област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика” към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на Медицински факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора с кандидат жалбоподателката, следва да бъде отменено, като незаконосъобразно. Преписката следва да бъде върната отново на органа за вземане на решение по чл.7, ал.3 от ЗРАСРБ във вр. с чл.9, ал.3 от ППЗРАСРБ във вр. с чл.9, ал.1 от ПРАСТрУ, при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.

          Искането на жалбоподателката за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено. Общият размер на направените от М.К. разноски е 310.00 лева, от които 10.00 лв. внесена държавна такса и 300.00 лв. възнаграждение за един адвокат, договорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие от 11.10.2016 год. Поради което, съобразно изхода на делото и на основание 143, ал.1 от АПК, Тракийски университет – гр. Стара Загора следва бъде осъден да заплати на М.К. сумата от 310.00 лв. – разноски по делото.

          Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.4, чл.172, ал.2, предложение второ във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

        ОТМЕНЯ по жалба на М.Ц.К. *** Решение на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол №6/25.05.2016 год., с което се прекратява процедурата по конкурса за РД от учебната 2013/2014 год. по научна специалност „Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3„Биологически науки”, област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика” към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на Медицински факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора с кандидат жалбоподателката, като незаконосъобразно. 

ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, за приемане на решение по чл.7, ал.3 от ЗРАСРБ във вр. с чл.9, ал.3 от ППЗРАСРБ във вр. с чл.9, ал.1 от ПРАСТрУ, при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.

         ОСЪЖДА Тракийски Университет – гр. Стара Загора да заплати на М.Ц.К. ***, ЕГН ********** сумата от 310.00 /триста и десет лв. /, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото.

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: