Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

                              № 245     31.10.2016г.      град Стара Загора

                           

                 

                      В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и девети септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

          

                                                                                                                                      

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                                                                                           ЧЛЕНОВЕ:    ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                   РАЙНА ТОДОРОВА

       

при секретар   З.Д.               

и с участието на прокурора Румен Арабаджиков

като разгледа докладваното от съдия Р. Тодорова касационно административно дело № 297 по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:                                    

       

            Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с § 19, изр. второ от ПЗР на ЗИД на АПК във вр. с чл. 34, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

 

            Образувано е по касационна жалба на „БИОТЕСТ 2012” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Захарий Княжевски” № 71, ет.2, офис 11, представлявано от управителя Пламен Гьонев Гьонев, подадена чрез пълномощника му по делото адв. М. Ш. ***, против Решение № 481 от 04.05.2016г., постановено по гр. дело № 2965/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. С обжалваното решение е отхвърлена жалбата на „БИОТЕСТ 2012” ООД против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора по подадено от „БИОТЕСТ 2012" ООД искане вх.№ 3640/06.06.2014г. за издаване на заповед по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ за изземване на  земеделски земи, находящи се в землището на с.Яворово, Община Стара Загора, както следва: общо 1 416,657дка  /подробно описани с кадастрални номера и площи в Приложение № 1/,  ползвани без правно основание от „АГРОЛЕНД" ЕООД – гр. Стара Загора и „ГРИЙН ФИЙЛДС" ЕООД – гр. Стара Загора; общо 92 734дка /подробно описани с кадастрални номера и площи в Приложение № 2/, ползвани без правно основание от земеделския производител  А.С.С. и общо 114 986дка /подробно описани с кадастрални номера и площи в Приложение № 3/, ползвани без правно основание от ЗК „Дружество Извор", с.Яздач, Община Чирпан и от земеделския производител Р.Т.Т.. 

В жалбата се съдържат оплаквания за неправилност на съдебното решение  поради постановяването му в нарушение на материалния закон, при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Жалбоподателят оспорва направения от Старозагорския районен съд извод, че „БИОТЕСТ 2012” ООД не може да се ползва от процедурата по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, тъй като не било доказано по безспорен и несъмнен начин ползването на правно основание от дружеството на земеделските земи, изземването на които се претендира по реда на чл.34 от ЗСПЗЗ и съотв. че тези земи се ползват без основание от лицата, спрямо които се иска издаването на заповед за изземване. Поддържа, че от приложените към административната преписка и приетите като доказателства по делото договори за наем и декларации по чл.70, ал.2 от ППЗСПЗЗ безспорно се установява, че „БИОТЕСТ 2012” ООД за стопанската 2013г. – 2014г. е ползвало на правно основание заявените за изземване земи в землището на с. Яворово, Община Стара Загора, представляващи земеделски имоти с възстановено право на собственост. Твърди че земеделските земи, които дружеството е имало право да ползва по силата на сключените договори за наем със собствениците на възстановената земеделска земя през стопанска 2013г. – 2014г. фактически са били обработвани и ползвани от други лица – Р.Т.Т., „АГРОЛЕН” ЕООД, „ГРИЙН ФИЙЛДС” ЕООД, А.С.С. и ЗК „Дружество Извор”, без каквото и да е било правно основание за това ползване, като фактът на неправомерното ползване на заявените за изземване земеделски земи бил доказан по несъмнен начин от събраните по делото доказателства. Излага доводи че необосновано, в противоречие и при неправилно приложение на закона съдът е приел, че не са налице законово регламентираните предпоставки за издаването на административен акт по чл. 34, ал.1 от ЗСПЗЗ. Направено е искане обжалваното решение на Старозагорския районен съд да бъде отменено, с всички произтичащи от това законни последици.

                       

            Ответникът по касационната жалба – Кмет на Община Стара Загора, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на жалбата.

 

            Ответниците по касационната жалба – Р.Т.Т., А.С.С. и Земеделска Кооперация „Дружество Извор” – с. Яздач, Община Чирпан, чрез пълномощника си по делото, в съдебно заседание и в представените писмени отговори, оспорват жалбата като неоснователна и молят да бъде отхвърлена. Поддържат, че направеният от Старозагорския районен съд извод за липсата на условията и предпоставките за издаване на заповед от Кмета на Община Стара Загора за административно изземване на земеделски земи по реда на чл.34 от ЗСПЗЗ, е правилен и законосъобразен.  

 

            Ответниците по касационната жалба – „АГРОЛЕНД” ЕООД – гр. Стара Загора и „ГРИЙН ФИЙЛДС” ЕООД – гр. Стара Загора, чрез пълномощника си по делото, в съдебно заседание и в представените писмени отговори, оспорват жалбата като неоснователна и молят да бъде отхвърлена. Поддържат че обосновано, в съответствие и при правилно приложение на закона Старозагорският районен съд е приел, че не е доказано по безспорен и несъмнен начин нито че „БИОТЕСТ 2012” ООД е ползвател на правно основание на земеделските земи, чието изземване се претендира, нито че тези земи представляват земеделски имоти с възстановено право на собственост по см. на чл.2 от ЗСПЗЗ, още по-малко че фактически се ползват от лицата, от които се иска да бъде разпоредено изземването. Излагат подробни съображения че при липсата на материалноправните предпоставки по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, правилно съдът е отхвърлил жалбата против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да издаде заповед по чл.34 от ЗСПЗЗ с разпореждане за изземване на земеделски земи по направеното от „БИОТЕСТ 2012” ООД искане.  

           

            Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.  

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

 

            Касационната жалба като подадена в законово установения срок, от лице с правен интерес и надлежна процесуална легитимация по см. на чл.210, ал.1 от АПК, е процесуално допустима.

 

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

            Производството пред Районен съд – Стара Загора, с правно основание чл. 34, ал.2 от ЗСПЗЗ във вр. с § 19, изр. първо от ПЗР на ЗИД на АПК, е образувано по жалба на „БИОТЕСТ 2012" ООД - гр. Стара Загора, представлявано от управителя Пламен Гьонев Гьонев, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да издаде заповед по чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ с разпореждане за изземване на земеделски земи, находящи се в землището на с. Яворово, Община Стара Загора, подробно описани с кадастрални номера, площи и основание за ползване в Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3, от лицата, които ги ползват без правно основание, а именно - „АГРОЛЕНД" ЕООД – гр. Стара Загора, „ГРИЙН ФИЙЛДС" ЕООД – гр. Стара Загора, земеделския производител  А.С.С., ЗК „Дружество Извор" – с. Яздач, Община Чирпан и земеделския производител Р.Т.Т.. Жалбата се основава на твърдения, че „БИОТЕСТ 2012" ООД, като ползвател на земеделски земи  въз основа на сключени договори за наем на земеделски имоти в землището на с. Яворово, е подало молба вх. № 10-01-3640/06.06.2014г. до Кмета на Община Стара Загора, с искане за издаване на заповед по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ за изземване на земеделските земи от лицата, които ги ползват без правно основание и предоставянето на иззетите земеделски земи на техния ползвател на правно основание - „БИОТЕСТ 2012" ООД, като липсата на произнасяне на компетентния административен орган в сроковете по чл.57 от АПК релевира мълчалив отказ по см. на чл.58, ал.1 от АПК, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност по реда на АПК съгласно чл.34, ал.2 от ЗСПЗЗ.  

 

            Старозагорският районен съд, след като е обсъдил и преценил събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и въз основа на извършена проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт е приел, че оспорването е процесуално допустимо, но разгледано по същество се явява неоснователно.  Съдът е обосновал извод, че не са изпълнени в кумулативност материалноправните условия по чл. 34, ал.1 от ЗСПЗЗ, с оглед на което отказът на Кмета на Община Стара Загора да издаде заповед за изземване по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ по направеното от „БИОТЕСТ 2012” ООД искане вх. № 10-01-3640/06.06.2014г.,  се явява правилен и законосъобразен.

 

Решението на Старозагорския районен съд е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона.

            Съгласно разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, по искане на собствениците или на ползвателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им, съответно на ползвателите им на правно основание. Следователно нормативно регламентирания правопораждащ фактически състав за упражняване правомощието на административния орган за издаване на заповед за изземване по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, включва следните елементи, които трябва да са кумулативно дадени, а именно са: 1) направено искане до кмета на съответната община от собственик или ползвател на правно основание на земеделски имот с възстановено право на собственост; 2) земеделският имот с възстановено право на собственост по реда на ЗСПЗЗ да се ползва от трето лице и 3) ползването да е без правно основание. Липсата на която и да е от тези материалноправни предпоставки изключва възможността за успешното провеждане на производството по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ като бърз административен способ за защита, съотв. за издаването на позитивен за молителя административен акт.

 

            В нормата на чл. 170, ал.2 от АПК е регламентирано, че когато се оспорва отказ за издаване на административен акт /вкл. и мълчалив отказ по см. на чл.58, ал.1 от АПК/, оспорващият трябва да установи, че са били налице условията за издаването му. Следователно в случая в тежест на жалбоподателя „БИОТЕСТ 2012” ООД е било да установи и докаже с допустими доказателствени средства наличието на посочените по-горе материалноправни предпоставки и нормативно установени условия по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, за издаването на заповед за изземване по отношение на заявените от дружеството за изземване земеделски имоти и спрямо лицата, от които се иска изземването.  

 

            Изцяло се споделя извода на Старозагорския районен съд, че страната, в чиято доказателствена тежест е да установи при условията на пълно главно доказване съществуването на елементите от правопораждащия фактически състав за упражняване на правомощието от Кмета на Община Стара Загора за издаване на заповед по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ – „БИОТЕСТ 2012” ООД, не е доказала наличието на нито една от законово регламентираните предпоставки. От събраните по делото доказателства не се установява по несъмнен начин, че „БИОТЕСТ 2012” ООД, по чието искане е било образувано административното производство по реда и на основание чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, е ползвател на правно основание на земеделски имоти с възстановено право на собственост. Дори да се приеме, че с оглед на представените и приети като доказателства по делото договори за наем, „БИОТЕСТ 2012” ООД е доказало, че към момента на подаденото до Кмета на Община Стара Загора искане вх.№ 3640/06.06.2014г. има качеството на ползвател на правно основание на земеделските земи в землището на с. Яворово, Община Стара Загора, по отношение на които е направило искане за издаване на заповед за изземване по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, то липсват каквито и да е доказателства, че земите, чието изземване се иска, представляват земеделски имоти с възстановено право на собственост по смисъла на чл.2 от ЗСПЗЗ, които единствено биха могли да бъдат обект на производството по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ. На следващо място по никакъв начин „БИОТЕСТ 2012” ООД не е установило, още по-малко доказало, че лицата, спрямо които се иска издаването на заповед за изземване по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, фактически ползват земеделските земи, чието изземване се претендира. Липсват доказателства, че ЗК „Дружество Извор”, „ГРИЙН ФИЙЛДС” ЕООД и земеделските производители А.С.С. и Р.Т.Т., са заявили пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за финансово подпомагане; осъществяват фактическа власт или обработват т.е че ползват земеделските земи, чието изземване от тях се претендира. Противно на твърденията на „БИОТЕСТ 2012” ООД, ползването от „АГРОЛЕНД” ЕООД на част от заявените за изземване земеделски земи, не е без правно основание.  Правно основание за ползването на един имот е наличието на такова право, в чието съдържание е включена възможността да се упражнява фактическа власт върху имота и да се извличат полезните свойства на вещта. Това право може да бъде вещно /право на собственост, право на ползване и т.н./ или облигационно /по силата на сключен договор за наем, заем за послужване, аренда и т.н./. В случая ползването от „АГРОЛЕНД" ЕООД на имот № 058025 по плана за земеразделяне на с. Яворово, община Стара Загора, ЕКАТТЕ 87182, съставляващ нива с площ от 1 400 дка, местност „Церовица", е по силата на сключен със собствениците на земеделската земя договор за аренда на земеделска земя от 19.03.2014г., за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2013г., вписан в Служба по вписванията - Стара Загора, който договор е представен и приет като доказателство по делото. Въпреки че не е доказано при условията на пълно главно доказване, дори и да се приеме за вярно твърдението на жалбоподателя, че част от земеделските земи, чието изземване се иска, се ползват от земеделските производители А.С.С. и Р.Т.Т., то всички заявени от земеделските производители за финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания на площ за кампания 2013г. – 2014г. и ползвани земеделски земи в землището на с. Яворово, Община Стара Загора, се стопанисват от посочените лица въз основа на сключени договори за наем, съгласно приложените анкетни карти и анкетни формуляри. Наличието на формално съответстващи на изискванията на закона и удостоверяващи ползването на земеделски земи конкуриращи се документи /договори за аренда и договори за наем/, с които лицата се легитимират като ползватели на правно основание на земеделските земи, сочи на възникнал материалноправен спор за право на ползване върху съответните земи. Този спор не може да бъде разрешен в административното производство по чл.34 от ЗСПЗЗ, доколкото неговото провеждане и съотв. постановяването на заповед за изземване по чл. 34, ал.1 от ЗСПЗЗ, е допустимо само при безспорно установяване на държането на земеделски имот от трето лице, без правно основание. При спор за принадлежността на правото на ползване, административният орган следва да откаже да се произнесе със заповед по чл.34 ЗСПЗЗ – противното би означавало разрешаването на материалноправен спор по административен ред, което е недопустимо.

 

            Ето защо фактически, правно и доказателствено обоснован е направеният от съда извод за липса на кумулативно изискуемите се материалноправни предпоставки по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ и съотв. за материална законосъобразност на обжалвания отказ на Кмета на Община Стара Загора по подадено от „БИОТЕСТ 2012" ООД искане вх.№ 3640/06.06.2014г. за издаване на заповед по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ за изземване на  земеделски земи, находящи се в землището на с.Яворово, Община Стара Загора. Не са налице твърдените касационни основания, поради което обжалваното съдебно решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие и при правилно приложение на материалния закон и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

 

            Предвид изхода на делото искането на ответниците по касационната жалба -  Р.Т.Т., А.С.С., Земеделска Кооперация „Дружество Извор”, „АГРОЛЕНД” ЕООД – гр. Стара Загора и „ГРИЙН ФИЙЛДС” ЕООД – гр. Стара Загора, за присъждане на направените по делото в касационната инстанция разноски, следва да бъде уважено, като „БИОТЕСТ 2012” ООД бъде осъдено да заплати на посочените лица разноски в размер на сумите, представляващо договорено и заплатено адвокатско възнаграждение.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

                                 Р     Е     Ш     И :

 

         

          

           ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 481 от 04.05.2016г., постановено по гр. дело № 2965/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

           ОСЪЖДА „БИОТЕСТ 2012” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Захарий Княжевски” № 71, ет.2, офис 11, ЕИК 202173693, представлявано от управителя Пламен Гьонев Гьонев, да заплати на Р.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща направените от ответника по касационната жалба разноски за адвокатско възнаграждение.

 

           ОСЪЖДА „БИОТЕСТ 2012” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Захарий Княжевски” № 71, ет.2, офис 11, ЕИК 202173693, представлявано от управителя Пламен Гьонев Гьонев, да заплати на Земеделска Кооперация „Дружество Извор” със седалище и адрес на управление с. Яздач, община Чирпан, област Стара Загора, ЕИК 123008014, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща направените от ответника по касационната жалба разноски за адвокатско възнаграждение.

 

           ОСЪЖДА „БИОТЕСТ 2012” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Захарий Княжевски” № 71, ет.2, офис 11, ЕИК 202173693, представлявано от управителя Пламен Гьонев Гьонев, да заплати на А.С.С. ***, ЕГН **********, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща направените от ответника по касационната жалба разноски за адвокатско възнаграждение.

 

           ОСЪЖДА „БИОТЕСТ 2012” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Захарий Княжевски” № 71, ет.2, офис 11, ЕИК 202173693, представлявано от управителя Пламен Гьонев Гьонев, да заплати на „АГРОЛЕНД” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Кольо Ганчев”, Агроцентър, ЕИК 123557365, представлявано от Добринка Д. Йорданова, сумата от 900 /деветстотин/ лева, представляваща направените от ответника по касационната жалба разноски за адвокатско възнаграждение.

                                                                                                                                                                    

           ОСЪЖДА „БИОТЕСТ 2012” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Захарий Княжевски” № 71, ет.2, офис 11, ЕИК 202173693, представлявано от управителя Пламен Гьонев Гьонев, да заплати на „ГРИЙН ФИЙЛДС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Кольо Ганчев”, Агроцентър, ЕИК 123654095, представлявано от Добринка Д. Йорданова, сумата от 900 /деветстотин/ лева, представляваща направените от ответника по касационната жалба разноски за адвокатско възнаграждение.

 

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                          

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                            

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

                              

 

     2.