Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

            301      01.12.2016г.      град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на втори ноември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

 

                                                                      

                                                                                  СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар   П.М.                                                                                    и с участието

            на прокурор                                                                                                 като разгледа  докладваното от съдия Р. ТОДОРОВА административно дело № 298 по описа за 2016г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                         

           

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 215, ал.1 и ал.2 във вр. с чл. 210, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.      

           

Образувано  е по жалба на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 1,  представлявано от Изпълнителния директор Радослав Илиев Манолов, против Решение на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Стара Загора, обективирано в Протокол № 14 от 22.04.2016г., с което на основание чл. 210, ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.64 от Закона за енергетиката, е определена пазарна оценка за сервитут на енергийни обекти – газопровод от стоманени тръби DN 813mm (32“), оптичен кабел за технологични съобщителни връзки и кабелен електропровод НН за електрозахранване към технологични площадки – КВ7 и ГИС-2 с площ на сервитута 2.205 дка през ПИ 055004, местност „Малкокадиевски блок”, землище на с. Загоре, Община Стара Загора, собственост на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ, във връзка с изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България на територията на РБългария”, в размер на 684.00 лева. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, по съображения за постановяването му в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на формалните изисквания досежно неговото съдържание. Жалбоподателят поддържа, че приетата от Комисията по чл. 210 от ЗУТ пазарна оценка не е съобразена с нормативно регламентираните изисквания и критерии за определяне размера на обезщетението и че не съответства на пазарните цени на земеделските земи в региона. Твърди, че определената пазарна оценка за сервитута, който възниква в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийните обекти, се явява твърде занижена и явно несправедлива. Моли съда да постанови решение, с което да измени оспорения акт, като определи обезщетение в размер на действителната пазарна оценка на сервитутните права.

            Ответникът по жалбата -  Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа, че определената от Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора с обжалваното решение пазарна оценка за сервитут на енергийни обекти, въз основа на изготвен оценителски доклад, изцяло съответства на законово регламентираните изисквания по чл.65, ал.1, т.4 от Закона за енергетиката. 

 

Заинтересованата страна – „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД - гр. София, чрез пълномощника си по делото, в представения писмен отговор по чл. 163, ал.2 от АПК и в съдебно заседание, оспорва жалбата като неоснователна и прави искане да бъде отхвърлена. Поддържа, че оспореният акт, като издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на административно-производствените правила и в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби и с целта на закона, е правилен и законосъобразен. Излага подробни съображения, че определената пазарна оценка на сервитута на енергийните обекти в имота, собственост на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ, основана на изготвена експертна оценка от лицензиран оценител, базирана на концепцията за определяне на „справедливата пазарна стойност” при използван „метод на сравнителната стойност”, изцяло е съобразена с изискванията на чл.65 от Закона за енергетиката.

           

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

С Решение № 615/ 14.07.2009г. и Решение № 452 от 07.06.2012г. на Министерски съвет на РБългария, обект „Междусистемна газова връзка Гърция –България” на територията на Република България, е обявена за обект с национално значение по см. на § 5, т.62 от ДР на ЗУТ и за национален обект по см. на § 1 от ДР на ЗДС. Със Заповед № РД-02-15-114/31.07.2014г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасето на газопровода, технологичните площадки и елементите на обслужващата инфраструктура за обект „Междусистемна газова връзка Гърция –България” на територията на Република България – за част от общата дължина на газопровода на територията на област Стара Загора, Община Опан – землищата на селата Бял извор, Бяло поле, Тракия, Опан, Средец и Ястребово; Община Стара Загора – землищата на селата Петрово, Бъдеще, Загоре и Малко Кадиево и Община Раднево – землището на с. Коларово, съгласно приетата и одобрена графична част, неразделна част от заповедта. Заповедта е обнародвана в ДВ № 65/06.08.2014г., като няма данни в предвидения от закона 14-дневен срок заповедта да е оспорена по съдебен ред и следователно е влязла в сила.

Съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 125 от 18.09.2013г., том VI, рег. № 11825, дело № 871/ 2013г., „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ е собственик на поземлен имот № 055004 по КВС на землището на с. Загоре, Община Стара Загора, представляващ нива пета категория, с площ от 12.090дка. От фактическа страна по делото не е спорно /а и се установява от представените доказателства/, че трасето на енергийните обекти газопровод от стоманени тръби DN 813mm (32“), оптичен кабел за технологични съобщителни връзки и кабелен електропровод НН за електрозахранване към технологични площадки – КВ7 и ГИС-2, съгласно одобрения със Заповед № РД-02-15-114/ 31.07.2014г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП, преминава през посочения поземлен имот, собственост на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ, както и че сервитутната площ, определена въз основа на одобрения ПУП – ПП за имотите, попадащи в трасето на енергийните обекти и нормативно регламентираните в Закона за енергетиката сервитутни площи, обхваща  2.205дка от имота.  

 

За определянето пазарната стойност на сервитут на енергийни обекти, през имоти частна собственост на територията на Община Стара Загора, е възложено на инж. Юлий Велков Кайряков – лицензиран оценител на недвижими имоти, извършването на оценка. Съгласно представения и приет като доказателство по делото оценителски доклад, оценката се базира на концепцията за определяне на „справедлива пазарна стойност”, дефинирана като предполагаема цена за право на прокарване през частна собственост в условията на достатъчна информираност за предмета на сделката и съществуващите пазарни условия за нейното осъществяване, както и при пълно компенсиране на щетите, произтичащи от това право. Посочено е, че при изготвянето на оценката, е използвана информация за базисните и пазарните цени на земята, както пазарните цени на правото на строеж /респ. на прокарване и преминаване/ в района на обектите, по данни на специализираните сайтове в интернет, САПИ /система за агропазарна информация/, Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи, приета с ПМС № 118/ 1998г., собствени проучвания и анализ на оценителя. Оценителят е приел, че пазарната стойност на сервитута на енергийните обекти  - газопровод от стоманени тръби DN 813mm (32“), оптичен кабел за технологични съобщителни връзки и кабелен електропровод НН за електрозахранване към технологични площадки – КВ7 и ГИС-2, във връзка с изграждането на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България на територията на РБългария”, по трасето през землищата на селищата от Община Стара Загора, е в порядъка на началните цени на декар по Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи, приета с ПМС № 118/ 1998г., диференцирани според техния статут и категория. На тази база, съобразно категориите и начина на трайно ползване, за засегнатите терени са приети пазарни стойности на правото на прокарване, равни на началните цени за съответните категории на земята в лв/дка. Съгласно оценителския доклад, справедливата пазарна стойност на сервитута на енергийните обекти връзка с изграждането на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България на територията на РБългария”, през земеделски имот – частна собственост - ПИ 55.4 в землището на с. Загоре, общ. Стара Загора, местност „Малкокадиевски блок”, с НТП нива, пета категория, със сервитутна площ 2. 205дка, възлиза на 310лв/дка или общо 684 лева.

 

С оспореното в настоящото съдебно производство Решение по Протокол № 14 от 22.04.2016г., на основание чл. 210, ал.1 от ЗУТ във вр. с чл. 64 от Закона за енергетиката и въз основа на оценителски доклад, изготвен от лицензиран оценител, Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, назначена със Заповеди № 10-00-1997-1 от 02.09.2013г. и  № 10-00-2371 от 31.10.2013г. на Кмета на Община Стара Загора, е определила пазарната оценка за сервитут на енергийни обекти – газопровод от стоманени тръби DN 813mm (32“), оптичен кабел за технологични съобщителни връзки и кабелен електропровод НН за електрозахранване към технологични площадки – КВ7 и ГИС-2 с площ на сервитута 2.205 дка през ПИ 055004, местност „Малкокадиевски блок”, землище на с. Загоре, Община Стара Загора, собственост на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ, съгласно парцеларен план, одобрен със Заповед № РД 02-15-114 от 31.07.2014г. на Министъра на регионалното развитие, във връзка с изграждането на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България на територията на РБългария”, обявен от Министерски съвет за обект с национално значение, в размер на 684.00 лева. Видно от мотивите към обжалваното решение, обективирани в посочения протокол, изготвената пазарна оценка е във връзка с определянето размера на дължимото се обезщетение за имота, засегнат от сервитута на енергийните обекти.  

 

По делото е допусната, назначена и изпълнена съдебно – оценителна експертиза, заключението по която, неоспорено от страните, съдът възприема като обективно, обосновано, компетентно и добросъвестно, изготвено въз основа на събран, обработен и обстойно преценен сравнителен материал. При изпълнение на възложената задача за даване на заключение за справедливата пазарна оценка за определянето на дължимото се обезщетение за възникващите сервитутни права във връзка с изграждането на енергийни обекти - газопровод от стоманени тръби DN 813mm (32“), оптичен кабел за технологични съобщителни връзки и кабелен електропровод НН за електрозахранване към технологични площадки – КВ7 и ГИС-2, през ПИ 055004, местност „Малкокадиевски блок”, землище на с. Загоре, Община Стара Загора, собственост на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ, с площ на сервитута 2.205дка, във връзка с изграждането на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България на територията на РБългария”, вещото лице е използвало метода на пазарните сравнения, изхождайки от покупно-продажните цени на недвижими имоти, които в достатъчна степен съвпадат по отношение на влияещите върху стойността им характеристики с тези на подлежащия на оценка имот /предназначение на имота, категория на земята и местонахождение/. Като пазарни сравнения /аналогови сделки за покупко-продажба на земеделски земи със сходни характеристики и местонахождение/, са взети извършени от Община Стара Загора в землищата на населени места на територията на общината /без землището на гр. Стара Загора/ продажби на имоти – земеделски земи. За единична пазарна цена е приета среднопретеглената цена от осъществените сделки на земеделски земи -  ниви пета категория в землищата на с. Ракитница, с Арнаутито, с. Калитиново, с. Преславен и с. Ясеново - 870лв/дка и съответно пазарната стойност на ПИ 055004 в землището на с. Загоре, Община Стара Загора е определена в размер на 10 518.30лв., по метода на пазарните сравнения респ. пазарната стойност на частта от имота, засегната от сервитута – в размер на 1 918.35лв. Изпълнилото експертизата вещо лице е приело, че пазарната цена на сервитута представлява функция /процент/ от пазарната стойност на земята, включена в сервитутната площ. Отчитайки от една страна, че собственикът запазва собствеността върху частта от имота, включена в сервитутната площ, а от друга, че упражняването на сервитутните права във връзка с изграждането и експлоатацията на енергийните обекти, се свързва с редица нормативно установени ограничения за ползването на сервитутната площ на имота, отразяващи се и върху пазарната стойност на целия имот, експертът е дал заключение, че пазарната оценка на сервитута следва да се определи като пазарната стойност на имота се коригира с коефициент К=0.65. Определена по този начин, пазарната стойност за сервитута на енергийните обекти връзка с изграждането на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България на територията на РБългария”, през ПИ 055004 в землището на с. Загоре, община Стара Загора, със сервитутна площ от 2.205 дка, е прието че възлиза на 1 247лв.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

Съгласно чл.210, ал.3 във вр. с чл.215, ал.2 от ЗУТ, решението на Комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ. Срокът за обжалване на административния акт започва да тече от деня на съобщаването му. В случая Решението на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Стара Загора, обективирано в Протокол № 14 от 22.04.2016г., е съобщено на жалбоподателя на 13.06.2016 г., видно от приложената обратна разписка - известие за доставяне на Съобщение изх. № 19-99-344/ 09.06.2016г. Жалбата против решението е изпратена до Община Стара Загора на 27.06.2016г. чрез пощенски оператор - т.е подадена е в регламентирания по чл.215, ал.4 от ЗУТ 14 – дневен срок.

С оглед на което съдът приема че оспорването, като направено от активно легитимирано лице с правен интерес – адресат на Решението на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Стара Загора, обективирано в Протокол № 14 от 22.04.2016г., в законово установения срок и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

Разгледана по същество жалбата е основателна.  

 

Оспореното решение е прието от материално и териториално компетентния по см. на чл.210, ал.1 от ЗУТ колективен орган – Комисия, назначена със Заповеди № 10-00-1997-1 от 02.09.2013г. и  № 10-00-2371 от 31.10.2013г. на Кмета на Община Стара Загора;  обективирано е в надлежно изготвен и подписан протокол и съдържа изискуемите се по чл.59, ал.2 от АПК реквизити.

 

Обжалваното решение е постановено при наличие на нормативно регламентираните материалноправни предпоставки, но при неправилно приложение на материалния закон при определяне на пазарната оценка на сервитута и съответно на размера на еднократното  обезщетение на собственика на имота, върху който е възникнал сервитутът, като съображенията за това са следните:

 

Съгласно разпоредбата на чл.64, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ при разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект възникват сервитути. По аргумент от нормата на чл.64, ал.4, т.2 от ЗЕ за възникването на законовите сервитути по чл. чл.64, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗЕ, титулярят на сервитута дължи заплащане на еднократно обезщетение на собственика на имота, върху който е възникнал сервитутът, и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот. В чл.65, ал.1 от ЗЕ нормативно са регламентирани приложимите критерии за определяне размера на обезщетението по чл. 64, ал.4, т.2 от ЗЕ, като в чл. 64, ал.6 от ЗЕ е предвидено, че определянето на размера на обезщетенията се извършва по реда на чл. 210 и 211 от ЗУТ или по взаимно съгласие на страните с оценка от лицензиран оценител.

 

В случая размера на обезщетението е определено по реда на чл.210 от ЗУТ. В посочената норма е регламентирано, че изготвянето на оценки и определянето размера на обезщетенията се извършва по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината.

Определената от Комисията по чл.210 от ЗУТ с обжалваното решение пазарна оценка за сервитут на енергийни обекти – газопровод от стоманени тръби DN 813mm (32“), оптичен кабел за технологични съобщителни връзки и кабелен електропровод НН за електрозахранване към технологични площадки – КВ7 и ГИС-2 с площ на сервитута 2.205 дка през ПИ 055004, местност „Малкокадиевски блок”, землище на с. Загоре, Община Стара Загора, собственост на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ, във връзка с изграждането на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България на територията на РБългария”, в размер на 684.00 лева, се основава на  изготвен оценителски доклад за определянето пазарната стойност на сервитут на енергийни обекти през имоти частна собственост на територията на Община Стара Загора.

            По аргумент от нормата на чл.65, ал.1, т.4 от ЗЕ, един от основните критерии за определяне размера на дължимото се от титуляря на сервитута обезщетение, е справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитута. Аналогично е и изискването на чл.210, ал.1 от ЗУТ -   обезщетението се определя въз основа на оценка по пазарни цени. В случая съгласно оценителския доклад, изготвен в хода на административното производство, оценката се базира на концепцията за определяне на „справедливата пазарна стойност”, дефинирана като предполагаема цена за право на прокарване през частна собственост в условията на достатъчна информираност за предмета на сделката и съществуващите пазарни условия за нейното осъществяване, както и при пълно компенсиране на щетите, произтичащи от това право. Посочено е, че изготвената оценка се основава на „метода на сравнителната стойност” т.е пазарната стойност на правото на прокарване е определена по средни пазарни цени на база пазарно проучване, при използвана информация за базисните и пазарните цени на земята, както и пазарните цени на правото на строеж /респ. на прокарване и преминаване/ в района на обектите, по данни на специализираните сайтове в интернет, САПИ /система за агропазарна информация/, Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи, приета с ПМС № 118/ 1998г., собствени проучвания и анализ на оценителя. Правилото по чл.65, ал.1, т.4 от ЗЕ, според което размера на обезщетението се определя въз основа на справедливата пазарна оценка на имота или на частта от имота, която попада в границите на сервитута, задължава административния орган да определи пазарната цена на сервитутното право, при прилагане единствено на метода на пазарните сравнения, като се вземат предвид продажните цени по разпоредителни сделки с вещни права върху имоти със сходни характеристики – в случая от гл.т на местонахождение, площ и категория земя. Следователно справедливата пазарна оценка по см. чл.65, ал.1, т.4 от ЗЕ е основния критерий за възмездяване на собственика на служещия имот, като за нуждите на определянето на размера на обезщетението за собственика на имота, върху който възниква сервитута, тя може да бъде коригирана единствено в две посоки – с оглед площта от имота, включена в границите на сервитута спрямо общата площ на имота и с оглед срока, вида и интензитета на ограниченията на ползването на служещия имот при упражняването на сервитутното право. Принудителното по своя характер учредяване на сервитута /възникващ по силата на закона/, изисква удовлетворяващо собственика на служещия имот обезщетение, максимално близко до цената, която би получил при доброволно отчуждаване на имота респ. на права върху имота. Ето защо при определянето на справедливата пазарна оценка на имота като основа, от която се определя стойността на обезщетението за възникващи сервитутни права по реда и на основание Закона за енергетиката, е допустимо прилагането единствено на метода на пазарните сравнения.

В случая независимо от посоченото, че оценителският доклад се основава на концепцията за определяне на „справедливата пазарна стойност”, дефинирана като предполагаема цена за право на прокарване през частна собственост в условията на достатъчна информираност за предмета на сделката и съществуващите пазарни условия за нейното осъществяване” и че е използван „метода на сравнителната стойност” т.е пазарната стойност на правото на прокарване е определена по средни пазарни цени на база пазарно проучване, приетата от експерта пазарната стойност на сервитута на енергийните обекти като такава в размер на 310лв/дка за процесния имот, е абсолютно необоснована. Не са посочени използваните като пазарни сравнения аналогови сделки със земеделски земи със сходни характеристики и местонахождение, поради което не може да се извърши преценка дали сделките, възприети като пазарни аналози, имат за предмет недвижими имоти, които в достатъчна степен съвпадат по отношение на влияещите върху стойността им характеристики с тези на подлежащия на оценка имот /предназначение на имота, категория на земята и местонахождение/. Декларативното посочване, че при изготвянето на оценката е използвана информация за базисните и пазарните цени на земята, както пазарните цени на правото на строеж /респ. на прокарване и преминаване/ в района на обектите, по данни на специализираните сайтове в интернет, САПИ /система за агропазарна информация/, Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи, приета с ПМС № 118/ 1998г., собствени проучвания и анализ на оценителя, не е достатъчно да се приеме за обосновано, че в случая пазарната стойност на сервитута на енергийните обекти е в порядъка на началните цени на декар по Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи, диференцирани според техния статут и категория и съотв. че справедливата пазарна стойност на сервитута на енергийните обекти връзка с изграждането на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България на територията на РБългария”, през земеделски имот – частна собственост - ПИ 55.4 в землището на с. Загоре, общ. Стара Загора, местност „Малкокадиевски блок”, с НТП нива, пета категория, със сервитутна площ 2. 205дка, възлиза на 310лв/дка или общо 684 лева. Още повече че в случая не е налице нито една от нормативно регламентираните хипотези, обосноваващи приложимост на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, за определянето на пазарната стойност на сервитута на енергийни обекти по чл.64 от ЗЕ. С оглед което съдът намира, че изготвеният в хода на административното производство оценителски доклад за определяне пазарната стойност на сервитута на енергийни обекти във връзка с изграждането на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България на територията на РБългария”, през ПИ 055004 в землището на с. Загоре, Община Стара Загора, със сервитутна площ 2.205 дка, не може да се приеме за определяне размера на дължимото се обезщетение по чл. 64, ал.4, т.2 във вр. с чл.65 от ЗУТ.

 

 Както беше посочено, по своята правна същност сервитутните права, които възникват в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект по силата на Закона за енергетиката, върху имоти – частна собственост на физически и юридически лица, представляват едно принудително ограничаване правото на собственост на тези лица. Ето защо законът въвежда като условие за възникване на сервитута изплащането на еднократно обезщетение на собственика на земята, като изрично регламентира и критериите, по които следва да се определи размера на обезщетението. Съгласно специалната норма на чл. 65 от ЗЕ, размерът на обезщетението по чл. 64, ал. 4, т.2 от ЗЕ се определя при прилагане на следните критерии: 1. площта на чуждия поземлен имот, включена в границите на сервитута; 2. видовете ограничения на ползването; 3. срок на ограничението и 4. справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитута. Аналогично е и изискването на чл.210, ал.1 от ЗУТ за определяне на обезщетението въз основа на оценка по пазарни цени. Следователно един от основните критерии и база за определяне размера на дължимото се обезщетение, е справедливата пазарна оценка на имота респ. на частта от него, попадаща в границите на сервитута. В приложимите нормативни актове - ЗУТ и ЗЕ, не се съдържа легална дефиниция на понятието „справедлива пазарна оценка”. Изхождайки от правната и житейска логика съдът приема, че определянето на "справедливата пазарна оценка" по смисъла на чл.65, ал.1, т.4 от ЗЕ, следва да се основава на пазарната цена на имота – т.е цената, която би получил собственикът на имота, ако земята се продава в условията на свободно договаряне.  

Съдът приема, че определянето на пазарната оценка за сервитут на енергийни обекти – газопровод от стоманени тръби DN 813mm (32“), оптичен кабел за технологични съобщителни връзки и кабелен електропровод НН за електрозахранване към технологични площадки – КВ7 и ГИС-2 с площ на сервитута 2.205 дка през ПИ 055004, местност „Малкокадиевски блок”, землище на с. Загоре, Община Стара Загора, собственост на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ във връзка с изграждането на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България на територията на РБългария”, следва да се извърши въз основа на заключението на изпълнената по делото съдебно-оценителна експертиза. Това заключение се базира на събран, обработен и обстойно преценен сравнителен материал. При определянето на пазарната оценка на имота вещото лице е използвало метода на пазарните сравнения, изхождайки от покупно-продажните цени на недвижими имоти, които в достатъчна степен съвпадат по отношение на влияещите върху стойността им характеристики с тези на подлежащия на оценка имот /предназначение на имота, категория на земята и местонахождение/. Като пазарни сравнения /аналогови сделки за покупко-продажба на земеделски земи със сходни характеристики и местонахождение/ са взети извършени през 2015г. продажби на земеделски земи в землището на с. Ракитница, с Арнаутито, с. Калитиново, с. Преславен и с. Ясеново, всичките на територията на Община Стара Загора, с равностойни по предназначение и категория земи - ниви пета категория. По метода на пазарните сравнения пазарната цена на оценявания имот е определена като среднопретеглена цена /средноаритметична стойност/ на продажните цени на имотите – предмет на аналоговите разпореждания. Ето защо определената от вещото лице пазарна стойност на ПИ 055004 в землището на с. Загоре, Община Стара Загора, в размер на 10 518.30лв. /съотв. пазарната стойност на частта на имота, засегната от сервитута в размер на 1 918.351лв./, съдът приема като справедлива пазарна оценка по см. на чл.65, ал.1, т.4 от ЗЕ. 

 Съдът възприема и приложения от вещото лице към пазарната цена на земята редукционен коефициент „0.65”, за определяне пазарната оценка на сервитутните права. Сервитутът, който възниква в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийните обекти по силата на ЗЕ, по своята правна същност представлява законово въведено ограничение на правото на собственост, в съдържанието на което право се включва и възможността собственикът да ползва имота. С възникването на сервитута законът свързва определени задължения за собственика на служещия имот, като нормативно са въведени и забрани, ограничаващи това ползване. Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал.3, т. 1 и т.2 от ЗЕ, при упражняване на сервитутите титулярят на сервитута придобива и право негови представители да влизат и да преминават през служещите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с експлоатацията на енергийните обекти, вкл. право на преминаване на техника през имотите във връзка с изграждането и обслужването на въздушни и подземни проводи и наземни съоръжения, като в сервитутната зона не се допуска извършване на застрояване или трайни насаждения в сервитутната ивица. В чл.19 от Наредба № 16/ 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти /издадена въз основа на законова делегация по чл.64, ал.9 от ЗЕ/ е предвидено, че в сервитутната зона на газопроводите и съоръженията за съхранение, пренос, разпределение и преобразуване на природния газ, титулярят на сервитутни права може да извършва  аварийно-възстановителни работи; дейности по изграждане на нови и разширение на съществуващи съоръжения за съхранение, пренос и разпределение на природния газ; планови дейности, свързани с експлоатацията, ремонта и поддържането на газовите съоръжения, по видове и графици съгласно изискванията на наредбите по чл.200, ал.1 и 2 от ЗЕ.  Нормата на чл.20, ал.1 от посочената Наредба регламентира допълнителни ограничения, сред които и забрана в сервитутната зона на газопроводите и съоръженията за съхранение, пренос, разпределение и преобразуване на природния газ да се извършва всякакъв вид строителство, обработване (разораване) на почвата на дълбочина по-голяма от 0,5 m както и засаждане на трайни насаждения. Доколкото процесният имот – ПИ 055004 в землището на с. Загоре, Община Стара Загора, е с начин на трайно ползване „нива”, на практика тези ограничения лишават собственика да ползва пълноценно по предназначение частта от имота, попадаща в границите на сервитута.   

 Ето защо определеният от вещото лице коефициент за коригиране пазарната стойност на земята в зоната на сервитута е обоснован - съобразен е с критериите по чл.65, т.1 – т.3 от ЗЕ, при отчитане площта на имота, попадаща в границите на сервитута, безсрочността на налагания ограничителен режим и нормативно въведените ограничения за ползването на служещия имот от неговия собственик.

 

 По изложените съображения съдът приема, че пазарната оценка за сервитут на енергийни обекти – газопровод от стоманени тръби DN 813mm (32“), оптичен кабел за технологични съобщителни връзки и кабелен електропровод НН за електрозахранване към технологични площадки – КВ7 и ГИС-2 с площ на сервитута 2.205 дка през ПИ 055004, местност „Малкокадиевски блок”, землище на с. Загоре, Община Стара Загора, собственост на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ, във връзка с изграждането на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България на територията на РБългария”, следва да бъде в размер на определената съгласно възприетото от съда заключение на съдебно-оценителната експертиза пазарна оценка на сервитута в размер на 1 247лв.

 

 Предвид горното съдът намира, че оспореното решение в частта за определената пазарна оценка за сервитута на енергийни обекти през ПИ 055004, местност „Малкокадиевски блок”, землище на с. Загоре, Община Стара Загора, във връзка с изграждането на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България на територията на РБългария”, със сервитутна площ 2.205 дка, е незаконосъобразно, като постановено в нарушение на изискванията на чл.65 от Закона за енергетиката и следва да бъде изменено, като се увеличи размера на пазарната оценка от  684лв на 1 247лв.  

 

С оглед изхода на делото искането на жалбоподателя за присъждане на направените разноски следва да бъде уважено, като Община Стара Загора бъде осъдена да заплати на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ сумата от 600лв., представляваща 50лв. платена държавна такса; 100лв. - внесено възнаграждение за вещо лице за изпълнената съдебно - оценителна експертиза и 450лв. договорено и заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение трето от АПК, Старозагорският административен съд,  

 

 

                           Р     Е     Ш     И     :

 

 

ИЗМЕНЯ по жалба на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 1,  ЕИК 131418178, представлявано от Изпълнителния директор Радослав Илиев Манолов, Решение на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Стара Загора, обективирано в Протокол № 14 от 22.04.2016г., в частта му, с която на основание чл. 210, ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.64 от Закона за енергетиката, е определена пазарна оценка за сервитут на енергийни обекти – газопровод от стоманени тръби DN 813mm (32“), оптичен кабел за технологични съобщителни връзки и кабелен електропровод НН за електрозахранване към технологични площадки – КВ7 и ГИС-2 с площ на сервитута 2.205 дка през ПИ 055004, местност „Малкокадиевски блок”, землище на с. Загоре, Община Стара Загора, собственост на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ, във връзка с изграждането на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България на територията на РБългария”, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка от 684лв. /шестстотин осемдесет и четири лева/ на 1 247лв. /хиляда двеста четиридесет и седем лева/.  

 

ОСЪЖДА  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 1, ЕИК 131418178, сумата от 600лв. /шестстотин лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.

 

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

.  

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: