Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 334                                                  21.12.2016г.                         град Стара Загора

 

    В     И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІІІ състав, в публично съдебно заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                           

                 СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

       

при секретар   А.А.                                                                       

и с участието на прокурора                                                                                                     

като разгледа докладваното от съдия Г.ДИНКОВА административно дело № 308 по описа за 2016г, за да се произнесе съобрази следното:                                                        

 

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.32, ал.1 от Закона за развитието на академичния състав на Република България /ЗРАСРБ/.

 

Образувано е по жалба на К.И.У., с адрес ***  против  Решение по т.2 от Протокол № 5/25.05.2016г на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора, с което Кр.У. не е избрана за академичната длъжност професор по ”Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, област на висше образование 6.0 „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина” и против  решение по т.1 от Протокол № 6/01.07.2016г на същият орган, с което отново не е избрана за същата академична длъжност.

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорените решения, по съображения за постановяването им в противоречие с приложимите материално правни разпоредби и при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Жалбоподателката поддържа, че отговаря на изискванията за заемане на длъжността, вкл.придобила е ОНС, заема длъжността доцент в Тракийски университет Стара Загора в продължение на повече от две години, има доказани научни постижения. Сочи, че е удостоверила оригинален принос в научноизследователски трудове, публикации и научни разработки в брой, съответно обем неколкократно надвишаващ посочения в конкурсната документация като минимално изискуем. За участие в конкурса бил допуснат още един кандидат, спрямо който НЖ е преценило че не отговаря на основни изисквания, и е дало положителна оценка за нейната кандидатура като участник в конкурса и е предложило на органа избирането й за професор.  Обстоятелството, че ФС е взел изрични решения за неизбирането й, при липса на обуславящи този резултат мотиви и обратно на предложението на НЖ, счита за незаконосъобразно. Отрича да е  нарушила професионалната и научната етика, предмет на предходно дисциплинарно наказание. Формулираното към съда искане е за отмяна на Решения по т.2 от Протокол № 5/25.05.2016г и по т.1 от Протокол № 6/01.07.2016г на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора и връщане на преписката на органа за приемане на ново решение. Отправено е  и искане за присъждане на направените по делото разноски.

 

Ответникът по жалбата - Факултетен съвет на Ветеринарномедицински факултет /ФС на ВМФ/ при Тракийски университет - Стара Загора, чрез пълномощника си по делото, в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

            С Решение на Академичния съвет на Тракийския университет - Стара Загора, обн. в ДВ бр.90/ 20.11.2015г. /л.36/ е обявен конкурс за заемане на академичната  длъжност „Професор” по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, шифър 04.03.13, област висше образование: 6.0 „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4. „Ветеринарна медицина”,  за нуждите на катедрата по „Общо животновъдство” във Ветеринарномедицински факултет (ВМФ) на Тракийския университет.  Конкурсът  е предложен  с доклад вх. № 405/ 05.04.2015г. на Ръководител катедра „Общо животновъдство” при ВМФ ТрУ, въз основа на Решение от 31.03.2015г. на Катедрения съвет, справка №1 за натовареност. С Решение по Протокол № 31 от проведено на 30.04.2015г от заседание на ФС на Ветеринарно медицинския факултет /лист 29—31/, по повод доклада е взето положително решение за откриване на конкурса и декана на ВМФ е изготвил доклад вх.№2494/11.05.2015г  до Академичния съвет на Тракийски университет с предложение за откриване на конкурса /л.21-35/.

            Със Заповеди № 200/02.02.2016г и №290/11.02.2016г /л. 49/, Ректорът на Тракийски университет Ст.Загора е определил състав на Научно жури, което да оцени кандидатите в посочения конкурс. Съставът на научното жури е от 7 членове, съответно на предложения от катедрения съвет  /протокол от 20.01.2016г, л.39-41/ и утвърден от Факултетен съвет на ВМФ /протокол от 27.01.2016г, л.47/, като включва четирима професори, трима от които по научната специалност, предмет на конкурса— „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване” —проф.двм Диман Йорданов Диманов, гр.София, Проф.двмн Байко Димитров Байков — НБУ, гр.София, проф. двм Цонко Ралчев Ненов— пенсионер гр.София и професор дсн Георги Петков от Аграрния Факултет на ТрУ; и трима доценти — доц.д-р Илия Стоянов Ралчев—ЛТУ, гр.София, доц.д-р Симона Валентинова  Попова-Ралчева —пенсионер, гр.София,  Доц.д-р Христо Георгиев Христев, АУ, гр.Пловдив.

            В срока, обявен за подаване на документи за участие, са постъпили две заявления вх.№413/17.02.2016г от доц.д-р К.И.У., доцент във ВМФ, Тракийски университет и с вх. №415/19.02.2016г. от доц.д-р Иван Димитров Иванов, Земеделски институт гр.Стара Загора /л.57/.

            Със заповед №367 /18.02.2016г на ректора на университета е назначена комисия /трима членове/, която да извърши проверка и прецени допускането на кандидатите до участие в конкурса /л.54/. С Решение от 09.03.2016г Комисията по допускането на кандидатите в конкурса за посочената академична длъжност, въз основа на извършена проверка за редовното и своевременно подаване на документи за участие и  съответствието им с изискванията на чл.88, ал.5 от Правилника за развитието на академичния състав в Тракийски университет - Стара Загора, е взела решение за допускане до участие и на двамата кандидати /л.59/.

            На 16.03.2016г. е проведено заседание на Научното жури, назначено със Заповеди № 200/02.02.2016г и №290/11.02.2016г. на Ректора, като са избрани председател на научното жури, двама рецензенти и е възложено изготвянето на рецензии и становища /протокол на л.73/.

            В определения срок членовете на научното жури проф.Г.Петков, проф. Б.Байков и проф.Нецов са представили своите рецензии, а останалите четирима членове —становища. Въз основа подробно  изложение, анализ и сравнение на преподавателската, научната и научно-приложната дейност на двамата кандидати, всички рецензенти заключават, че превес се следва на кандидата доц.К.У. и тя следва да бъде предложена на първо място за избор на длъжността /л.88, л.106, л.124/. В този смисъл са и становищата на проф.Диманов, доц.д-р Ралчев и доц.Христов. Становището на доц.Попова—Ралчева заключава, че подкрепа следва да се даде и се класира на първо място участника доц.Иван Димитров Иванов.

            На 18.05.2016г. Научното жури е взело с явно гласуване решение, с което класира на първо място доц.Кр.У., съответно на второ място —доц.Иван Иванов и предлага на ФС при ВМФ при Тракийски университет Стара Загора да избере на академичната длъжност, предмет на конкурса, доц.К.У. /л.131/. На същата дата е изготвен доклад на проф.Г.Петков до Декана на ВМФ и членовете на ФС, с който уведомява за взетите от НЖ решения  /л.133/. Протоколът, както и Доклада  са подписани от всички членове на научното жури.

            На 25.05.2016г. се е провело заседание на Факултетния съвет на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет – Стара Загора /протокол № 5/25.05.2016г на л.134 и сл./. Присъствали са 30 от членовете на ФС, по списъчен състав — 35. Разискванията по т.2 „избор на редовен професор”, обективирани в съставения за заседанието протокол са дадени на стр.156  по делото. На заседанието е изслушан доклада на председателя на НЖ; доц.Андонова е отправила въпрос дали членовете на НЖ са били запознати със заповедта на ректора за наложено на кандидата Кр.У. наказание, на който председателя на НЖ—проф.Г.Петков, е отговорил отрицателно.   Въз основа доклад на председателя на НЖ и проведено гласуване, резултатите от  което са: от 30 гласували /колкото и са присъствалите членове на ФС/, бели и невалидни бюлетини — 15 бр, а от валидните: за доц.Кр.У.— „за” —11 бр., „против” —4 бр.; за доц.Иван Димитров Иванов —„за”—4 бр.,  против 4 бр. Отразено е словесно, че ФС „не избира „професор” по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, област на висше образование 6.„Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4.”Ветеринарна медицина”.

            За решението са уведомени и двамата кандидати —доц.Иванов на 30.05.2016г, съответно доц.У. на 31.05.2016 год. На 31.05.2016г доц.У. е подала възражение вх.№2683/31.05.2016г срещу решението на ФС от 25.05.2016г. Възражението е адресирано до ректора на ТрУ, до декана на ВМФ, до членовете на ККПРАС, ВМФ /л.150 - 151/.

            На 27.06.2016г възражението е разгледано от Комисията за контрол върху  процедурите за развитие на академичния състав  при Тракийски университет —ККПРАС /л.168 и сл/. Комисията /ККПРАС/ е приела в т.1 за основателно оплакването за липса на обяснителни мотиви за вота на ФС на ВМФ; в т.2 — приела е за неоснователно оплакването на кандидатката за несъответствие с изискванията на конкурса на другия кандидат, в т.3 е приела за установено, че в описа на научната си продукция другия кандидат в конкурса е дал невярна информация за издаден от него учебник, какъвто не бил открит в представената документация — обстоятелство, което можело да окаже въздействие върху начина на гласуване на членовете на ФС. Въз основа на тези констатации ККПРАС препоръчва на Ректора  да вземе решение относно провеждането на повторен избор от ФС на ВМФ по обявения конкурс за професор по „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”. Ректорът, въз основа изпратения му протокол, е взел решение, обективирано в резолюция от 29.06.2016г за провеждане на повторен избор /л.171/.

            На 01.07.2016г се е провело отново заседание на ФС при ВМФ, като от списъчен състав 35 души са присъствали 29 /протокол № 6 / 01.07.2016г на л.173 и сл./.

            В хода на разискванията по т.1 от дневния ред ”нов избор за заемане на академична длъжност „професор” по „зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване  са възпроизведени действията, обективиращи хода на процедурата до момента, както и нуждата от мотивиране акта на ФС. Проф.Ал.Павлов, член на Комисията по контрол на процедурите за развитие на акадамечния състав/ККПРАС/ е посочил за „станало ясно”, че ФС е имал мотив за гласуването и това било нарушението, което доц.Кр.У. е допуснала на правилата за професионална и научна етика. Поради тази причина, със Заповед № 1486/07.07.2015г на Ректора на Тракийския университет тя е била наказана. Това предходно наказване на доц.У. се сочи в обсъжданията на заседанието на ФС при ВМФ от 01.07.2016г станало известно на членовете на ФС, чрез запознаването им с текста на заповедта от страна на проф.Люцканов. След това проф.Люцканов, в отговор на поставен му въпрос по процедурата, е отговорил, че е коректно да се гласува повторно само предложения за избор кандидат — доц.Кр.У.. Проф.Вл.Петров след това е за наличието на противоречие спрямо изискването за мотивиране на акта и принципа за тайна на вота, доколкото никой не може да мотивира вота си без да го разкрие. Посочил е след това, че евентуална промяна на резултатите от вота  спрямо предходно проведения такъв по избора на кандидат за конкурсната длъжност, би показало ФС като непредвидим и непостоянен орган. Доц.Пл.Георгиев  е отбелязал, че редуцираният списъчен състав на ФС е  33 души и за валиден избор са необходими 17 гласа „за”. Въз основа на тези разисквания и констатации, след проведеното тайно гласуване, при което гласували 29 души, невалидни — 7бр.бюлетини, „за” доц.Кр.У.—9 бр, „против” — 13бр. При тези резултати,  ФС е взел решение „не избира „Професор” по научната специалност ”Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване” (л.179).

            От доказателствата по делото се установи още, че преди откриването на конкурса, на 23.04.2015г. в деловодството на университета е внесен доклад от проф.Лилян Сотиров вх.№2261 /23.04.2015г. /л.214/, съдържащ данни, че в процедурата за професор за нуждите на секция „Хигиена, етология и защита на животните” не е налице подготвен кандидат, като предложения — в лицето на доц.У. не би изпълнил изискванията за —наличие на изведен докторант, за наличие на 48 научни труда след първа хабилитация, за брой публикации с импакт фактор и общ импакт фактор, а представената монография не е разглеждана от катедрен съвет и нарушава изискването на чл.29 т.3 ЗРАСРБ да не повтаря представените за придобиване на ОНС доктор и за заемане на длъжността доцент, както и че част от монографията —посочени фигури, таблици и текст са възпроизведени от тези на дисертацията на кандидатката, а друга част е препис от „Породите кучета в България” на Андрей Мицулев, 1993г. Със заповед №999/11.05.2016г на ректора, е сформирана комисия за изясняване на обстоятелствата в сигнала /л.216/. На 03.06.2015г на заседанието на комисията, назначена със Заповед № 999/2015г и на заседание от 17.06.2015г е обсъден сигнала за употреба в монография на преподавателя на отделни части от чужд интелектуален труд, спрямо който комисията е взела решение, че представения доказателствен материал отговаря на изнесените факти от автора на сигнала /л.218 и л.220/. Въз основа на горното  със Заповед№ 1486/07.07.2015г.на Ректора на Тракийски университет  /л.35/ на доц.д-р К.У., катедра „Общо животновъдство” при ТрУ е наложено дисциплинарно наказание ”Предупреждение за уволнение” за допуснато нарушение на научната етика, изразяващо се в това, че като автор на „Типизиране нервната система на кучето и просоциализирането му: монография”, доц.К.У. е ползвала идентични абзаци от публикуваната през 1993г книга „Породите кучета в България” с автор Андрей Мицулов, с което е нарушила общите правила за професионалната и научна етика.

            По делото е прието като доказателство и становище от н.с.д-р Андрей Мицулов  от 19.10.2016г /л.273/ и разпечатка на писмо, подадено от А.Мицулов до проф.Л.Сотиров по електронен път /л.276/ и което е в един и същ смисъл, а именно че проф.Мицулов няма претенции за плагиатство на части от неговата книга „Породите кучета в България” от доц.У. в неин труд, като заключава, че не са използвани части от негови /на Мицулов/ авторски разработки за творчески научни изследвания и заключения, каквито са описани в експерименталната част.   

            По делото са приети като доказателства документите, образуващи административната преписка по вземане на оспореното решение, преписката по издаване на Заповед № 1486/07.07.2015г. за налагане на доц.У. на дисциплинарно наказание, разпечатка на монография с автор К.И.У., „Типизиране нервната система на кучето и социализирането му” /л.195 и сл/.      

            По делото са приложени и Правилник за развитието на академичния състав в Тракийски университет /ПРАСТрУ/  и  Правилник за устройство, дейност и управление на Тракийски университет /ПУДУТрУ/.

             

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с  чл.146 от АПК, направи следните правни изводи:

            Академичните длъжности /каквато е длъжността „професор”/ се заемат по трудови правоотношения въз основа на конкурс и избор, съгласно разпоредбите на чл.15, ал.2, чл.29, ал.3 от ЗРАСРБ и чл.62, ал.1 от ППЗРАСРБ. Конкурсната процедура включва административно и гражданско правни елементи. Административната фаза на процедурата приключва с приемане на решение от Факултетния съвет,по предложение на научното жури, за избор или не на професор /чл.27а ал.2, вр.с чл.29в от ЗРАСРБ/. Това решение на ФС разкрива белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК. В случая Факултетния съвет на Ветеринарно—медицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора е взел Решение по т.2 от Протокол № 5/25.05.2016г за неизбиране на доц.Кр.У. /л.139/. Този акт приключва конкурсната процедура и подлежи на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност по силата на чл.32 ал.1 от ЗРАСРБ. Същия характер има и решението по т.1 от Протокол № 6/01.07.2016г на ФС на ВМФ, с което при повторно упражняване на правомощието си по чл.27а ал.2 вр.с чл.29в от ЗРАСРБ, ФС на ВМФ отново е приел решение, че не избира на доц.Кр.У. за заемане на конкурсната длъжност.  И двата акта засягат правото на доц.У. да бъде избрана за заемането й на академичната длъжност, предмет на конкурса, в който е участвала, за нея е налице правен интерес от оспорването им. В нито едно от решенията, нито в съобщенията за вземането им /писмо изх.№353 /27.05.2016г и писмо изх.431/06.07.2016г/ е указана възможността за обжалването му, в какъв срок и пред кой орган, поради което при прилагане на чл.140 ал.1 от АПК, срокът за оспорване е удължен на два месеца. Решението по т.2 по протокол №5/25.05.2016г ФС на Ветеринарномедицински факултет е съобщено на 31.05.2016г. и срокът за оспорването му изтича на 31.07.2016г, а решението по т.1 от Протокол № 6/01.07.2016г на  същия орган е съобщено на доц.У. на 07.07.2016г. и срокът за оспорването му изтича на 07.09.2016г. Жалбата на доц.У. е подадена на 14.07.2016г, следователно правото на обжалване спрямо двата акта е своевременно и редовно упражнено. С оглед на изложеното, оспорването е процесуално допустимо.

            Разгледана по същество жалбата е основателна. 

            Решението по т.2 от дневния ред по протокол №5 /25.05.2016 на ФС при МВФ е валиден административен акт, взето е от компетентен орган на висшето учебно заведение, при спазване регламентираните изисквания за кворум и мнозинство.  В чл.27а, ал.2 от ЗРАСРБ, приложим по силата на препращащата разпоредба на чл.29в от ЗРАСРБ,  регламентира правомощието на Факултетния съвет /съответно—на научния съвет/ да взема решение за избор на "професор" по предложение на научното жури. Съгласно чл.23, ал.1 от Правилника за устройство, дейност и управление на Тракийски университет, заседанията на колективните органи за управление на университета и на основните му звена са редовни, ако присъстват две трети от списъчния състав на членовете им. В същия смисъл е формулирано изискването за редовност на заседанието на ФС в чл.94 ал.1 от Правилника за развитието на академичния състав в Тракийски университет - Стара Загора /ПРАСТрУ/. Според чл.94, ал.3 от ПРАСТрУ, Факултетният съвет взема решенията си с мнозинство повече от половината (50+1) от списъчния състав, като изборът се провежда при явно или тайно гласуване, по решение на ФС. В случая, видно от Протокол № 5/25.05.2016г., на заседанието на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора са присъствали 30 от 34 членове по списъчен състав на ФС, решението по т.2 от дневния ред и предмет на оспорване е взето с тайно гласуване. При необходими 16 гласа за да бъде избран кандидатът доц.Кр.У. е получила само 11 гласа „за”, а кандидатът доц.Иванов — 4 гласа „за”, въз основа на което органът е приел, че не избира никой от кандидатите.

            При извършената проверка досежно спазването на нормативно установената процедура за провеждането на конкурса за заемане на академична длъжност „професор” и вземането на решението по т.2 от дневния ред по протокол №5 /25.05.2016 на ФС при МВФ,  съдът не констатира допуснати съществени нарушения, които да обуславят отмяна на акта на това основание.

            Конкурсът за заемане на академичната  длъжност „Професор” по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, област висше образование: 6.0 „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4. „Ветеринарна медицина” —  е  за нуждите на катедрата по „Общо животновъдство” във ВМФ. Нуждата от конкурса е мотивирана в съответствие с чл.29 ал.4 от ЗРАСРБ  и изразена в преподавателска натовареност над 30лекционни часа по съответната специалност (чл.87 ал.2 от ПРАСТрУ) и нужда от кадри, видно от справката по образец №1,  представената на л.25.  Конкурсът е решен от Академичния съвет на Тракийски университет въз основа на предложение на Факултетния съвет на ВМФ и  Катедрения съвет на катедрата «Общо животновъдство(л.21—35). В съответствие с чл.3 ал.1 от ЗРАСРБ конкурсът е обявен в Държавен вестник обн. в ДВ бр.90/ 20.11.2015г. /л.36/.

            Комисия по допускане на кандидатите е назначена със заповед №367 /18.02.2016г на л.54, същата  се е ограничила в проверка формалното съответствие на кандидатите и техните документи с изискванията за допускането им — протокол №2/09.03.2016г (л.59). Такава комисия в конкурса за академичната длъжност «професор» не е предвидена в закона /раздел четвърти, съответно трети от глава Трета от ЗРАСРБ/. Такава комисия е предвидена в чл.88 ал.6 от ПРАСТрУ, но извън делегираната на учебното заведение компетентност — относно изискванията за заемане на длъжността професор извън предвидените такива и относно реда за провеждане на избора от страна на ФС /чл.15 ал.1 и чл.27а ал.2 от ЗРАСРБ/.  Назначавенето на комисия по допускане на участниците в конкурса в случая се явява процесуално нарушение, но не съществено, доколкото Научното жури, на което законодателят е предоставил провеждането на конкурса за професор е проверило и приело, че  участниците и документите им съответстват на изискванията  за допускане.  Условията на които следва да отговарят кандидатите са предвидените в чл.29 ЗРАСРБ и чл.88 ал.1 ПРАСТрУ, приложим по аргумент от чл.3 ал.2 и чл.15 ал.1 от ЗРАСРБ. Редът за подаване на документи също е детайлизиран в правилника —чл.88 ал.5 от ПРАСТрУ. В случая заявления за участие в конкурса, придружени от изискуемите се документи са с вх.№413/17.02.2016г от доц.д-р К.И.У., доцент във ВМФ, Тракийски университет и с вх. №415/19.02.2016г. от доц.д-р Иван Димитров Иванов, Земеделски институт гр.Стара Загора. Двамата кандидати са представили редовни документи и спрямо тях членовете на НЖ са потвърдили, че отговарят на изискванията на чл.29 от ЗРАСРБ.        Изискванията за заемане на длъжността са посочени в чл.29 ал.1 от ЗРАСРБ и възпроизведени в чл. 88 ал.1 от ПРАС ТрУ — кандидатите да са придобили ОНС „доктор” /която няма изискване да е от същото професионално направление, като това, към което се числи конкурсната длъжност/, да са заемали длъжност „доцент” не по—малко от две академични години или не по—малко от 5 год; спрямо тях да е налице някое от алтернативно дадените в букви „а)”, „б)” или „в” от нормата на чл.29 ал.1 т.2 ЗРАС изисквания, представили са публикувани монографии и научни публикации и други научноизследователски трудове. 

            В съответствие с чл.29а от ЗРАСРБ, със Заповеди № 200/02.02.2016г и №290/11.02.2016г /л. 49/, Ректора на ТрУ е назначено 7 членно научно жури за провеждане на конкурса, чиято професионална и експертна компетентност в научната област, предмет на конкурсната длъжност, не се оспорва. Съставът на научното жури включва четирима професори, трима доценти, всички те — специалисти в същата област на висше образование като тази, към която се числи конкурсната длъжност. Шестима от членовете са външни за учебното заведение. Представени са три рецензии и четири становищата от членовете на научното жури.  Съответно на чл.89 от ПРАСТрУ, въз основа на получените рецензии и становище, от които шест съдържат положително за кандидата доц.У. становище за избор  и едно от тях—положително становище за избор на кандидата доц.Иванов,   Научното жури е оценило кандидатите и извършило класирането им. Оценката и класирането от НЖ се основава на преценка, че  и двамата кандидати изпълняват еднакво условията за заемане на длъжността, като превес в общата оценка, получена от оценяването на допълнителните показатели за тази област /дадени идентично в чл.29б ал.2 от ЗРАСРБ и чл.89 ал.2 от ПРАСТрУ/ се следва на доц.К.У., класирана на първо място, а доц.Иванов е класиран на второ място. Видно от обсъжданията, направени на заседанието на ФС от 25.05.2016г по т.2 от дневния ред, като подлежащи на избор са преценени и двете кандидатури, като удовлетворяващи общите изисквания за заемане на длъжността и за тях е гласувано поотделно.

            С оглед на гореизложеното съдът приема, че са спазени нормативно установените изисквания за откриването на конкурса и провеждането на конкурсната процедура в т.ч. правилата за определяне на състава и назначаването на научното жури; проверката на представените документи и оценяването на кандидатите относно изпълнение на определените за заемането на академичната длъжност критерии и показатели; изготвянето на предложението от научното жури и внасянето му за разглеждане и приемане на решение от Факултетния съвет за избор на „професор”.   При вземането на оспореното решение Решението по т.2 от дневния ред по протокол №5 /25.05.2016 на ФС при МВФ не са допуснати съществени нарушения на административно - производствените правила по провеждането на конкурса, които да обусловят незаконосъобразност на акта на това основание.

            Съгласно разпоредбата на чл.27а, ал.2 от ЗРАСРБ, приложима по препращане от чл.29в от с.з, Факултетният, съответно Научният съвет, взема решение за избор на „доцент” /в случая — „професор”/ по предложение на научното жури, като изборът се провежда при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище или научна организация.  Решението на ФС по чл.27а, ал.2, приложим и за избора на професор, се взема в условията на оперативна самостоятелност – т.е на предоставена от закона възможност за всеки конкретен случай Факултетният съвет да прецени кой от кандидатите да заеме длъжността - предмет на конкурса, да бъде избран.   Факултетният съвет, в качеството си на решаващ орган, не е обвързан от предложението на научното жури и не е длъжен да го приеме, обратно на поддържаната от жалбоподателката теза. Факултетният съвет не е задължително обвързан с предложението на научното жури (т. е с материалното съдържание на акта на НЖ), тъй като по своята правна същност предложението съставлява единствено оформяне на становище за мотивиране на административния орган при издаване на административния акт. Следователно научното жури е помощен орган и неговите експертни оценки и предложения не обвързват Факултетния съвет, при вземане на решение по направеното предложение. В този смисъл няма пречка ФС да вземе различно от предложеното му от НЖ решение - да избере друг кандидат, различен от предложения или да не избере нито един от кандидатите, ако и да удовлетворяват изискванията на закона. В разпоредбата на чл.169 от АПК е предвидено, че при оспорване на административен акт, издаден при оперативна самостоятелност, съдът проверява дали административният орган е разполагал с такава и спазил ли е изискванията за законосъобразност на административните актове. Следователно съдебният контрол върху актове от категорията на обжалвания се свежда до външните граници и рамки на оперативната самостоятелност, очертан от петте изисквания за законосъобразност на административните актове по чл.146 от АПК, като включва и проверката дали са издадени при упражняване на правомощия в рамките на законово предоставената дискреционна власт и при спазване на изискванията по чл.4, ал.2 и чл.6 от АПК.

            Едно от условията за законосъобразност на административните актове е тяхното мотивиране. При прилагането на разрешенията, дадени с ППВС № 4/1976г., ТР № 16/1975 г. на ОСГК на ВС, ТР № 4/2004 г. на ОС на ВАС  и ТР № 1/ 18.04.2006г. тълк. дело № 1/ 2006г. на ВАС, следва да се счита, че нормативно установеното изискване за посочване на фактическите основания за издаването на акта, е абсолютно – спазването му не е обусловено от това дали издателят на акта е едноличен или колективен орган и дали гласуването при приемането му е тайно или явно. Без значение е и дали при постановяване на акта органът действа в условията на обвързана компетентност или разполага с оперативна самостоятелност. Мотивирането на волеизявлението е една от правните гаранции за упражняване правото на защита на засегнатото лице и за проверка на законосъобразността на акта при осъществяване на съдебния-административен контрол, вкл. с оглед дължимата в хипотеза на чл.169 от АПК преценка дали при решаване на въпроса са надхвърлени или не рамките на предоставената на органа свободна преценка при упражняване на правомощието му в условията на такава и съответствието на акта с изискванията на чл.4, ал.2 и чл.6 от АПК. Обосноваването на административните актове се дължи във всички случаи, като обстоятелството, че актът се издава при условията на оперативна самостоятелност, не отменя изискването за неговото мотивиране. Решението на компетентния орган, като акт от който възникват визираните в закона материалноправни последици, следва освен да е съобразено с материалноправните предпоставки и да удовлетворява целта на закона, така и да съдържа релевантни мотиви, обуславящи волеизявлението на органа. В случая при вземането на Решението по т.2 от 25.05.2016г на ФС не са изложени относими към неизбирането на доц.Кр.У. мотиви, а предложението на НЖ е в смисъл, обратен на волята на колективния орган. В протокола единствено е отразено, че на поставен от доц.Андонова въпрос — бил ли е запознат състава на НЖ с обстоятелството, че  доц.У. е била дисциплинарно наказана и отрицателния отговор, не изпълняват изискването за мотивиране поради своята неконкретност.  Дори да се приеме, че мотив за неизбирането на жалбоподателката е „нарушението, което доц.Кр.У. е допуснала на правилата за професионална и научна етика” и поради  което е била наказана със Заповед № 1486 от 07.07.2015г, каквито съображения са изложени впоследствие в протокола от 01.07.2016г. на същия орган /л.177/, е необходимо да се отбележи, че това единствено основание се явява опровергано от събраните по делото доказателства, а  е и недостатъчно спрямо изискванията на материалния закон, за да обуслови изборния резултат, обективиран в оспорения акт.

            Със Заповед № 1486/07.07.2015г.на Ректора /л.35/ на доц.д-р К.У., катедра „Общо животновъдство” при ТрУ е наложено дисциплинарно наказание ”Предупреждение за уволнение” за допуснато нарушение на научната етика, изразяващо се в това, че като автор на „Типизиране нервната система на кучето и просоциализирането му: монография”, доц.К.У. е ползвала идентични абзаци от публикуваната през 1993г книга „Породите кучета в България” с автор Андрей Мицулов, с което е нарушила общите правила за професионалната и научна етика. Тази монография е представена от доц.У. в конкурса като едно от  доказателствата за научния й принос. Доц.У. твърди, че сочените като идентични абзаци касаят общоизвестни факти за кучетата, поместени са в частта „литературен обзор” с посочване данни за източника и не касаят научни постижения, изследвания и пр.на автора, от който са взаимствани, поради което и посоченото публикуване не е нарушение.

            По делото е представено писмо от 19.10.2016г от Андрей Мицулов, автора, от чиято предходна публикация се сочат взаимствани в монографията на доц.У. отделни части /абзаци/, л.273 по делото. Същият твърди, че няма претенции за плагиатство на части от неговата книга „Породите кучета в България” от доц.У. в неин труд, защото не са използвани части от негови /на Мицулов/ авторски разработки за творчески научни изследвания и заключения, каквито са описани в експерименталната част /206, л.276/. Произведенията на науката, вкл.на научната литература са обект на авторско право, тогава когато са изразени в обективна форма и резултат от творческа дейност (чл.3 от ЗАПСП). Съгласно чл.4 т.4 от същия закон, не са обект на авторското право факти, сведения и данни. По делото не се установява нарушаване от доц.У. на авторското право върху произведение на научната литература —„Породите кучета в България” на Андрей Мицулов, доколкото той признава, че цитатите от книгата му са единствено в частта литературен обзор от монографията на доц.У., и които данни са резултат от общодостъпна информация. Същият отрича да са използвани негови авторски разработки, изследвания, заключения. 

            С оглед на горното съдът намира, че спрямо кандидата У. се явява опровергава твърдението за обстоятелство, влияещо на нравствените й качества, а именно, че е взаимствала от творчеството на н.с.д—р Андрей Мицулов в своето издание „Типизиране нервната система на кучето и просоциализирането му”. Т.е. не се установява вмененото й деяние в нарушение на правилата на професионалната и  научната етика,  и в този смисъл — не е налице обуславящия волеизявлението мотив.

            Решението на ФС от 25.05.2016г, обосновано единствено с твърдението за взаимстване от чужд труд при изготвяне на въпросната монография, която е част от научната продукция на кандидата У., се явява в противоречие с приложимия материалния закон. Резултатът от конкурса за професор следва да се основава на оценка /предложена от НЖ или такава на ФС/ на участниците в конкурса спрямо условията по чл.29 ал.1 от ЗРАСРБ и чл.88 ал.1 от ПРАСТрУ, а при равни условия - и на обща оценка от оценяването на допълнителните показатели, предвидени в чл.29а ал.1 от закона и чл.89 ал.2 от ПРАСТрУ.   Изложените от органа съображения не обуславят крайния резултат — че не се следва избиране на доц.У. на конкурсната длъжност, тъй като не се основават на посочената като необходима комплексна оценка.  Извън въпросната монография — „Типизиране нервната система на кучето и просоциализирането му”, доц.К.У. е  представила и друго издание с такъв характер, макар да е оценено противоречиво от рецензентите в НЖ, както и над 40 научни труда, оценени от членовете на НЖ подробно.   Изискването в чл.29 ал.1 т.3 от ЗРАСРБ кандидатите да са представили монографичен труд е дадено алтернативно-„или” равностойни публикации в специализирани научни издания, общото спрямо които е  - да не повтарят представените за придобиване на ОНС доктор на научната степен доктор на науките и за заемане на академичната длъжност „доцент”, а съгласно т.4 чл.29 ал.1 кандидатите следва  да са представили и други оригинални научноизследователски трудове, публикации, изобретения и др.научни и наукоприложни разработки /или художественотворчески постижения/, които следва да се оценят в съвкупност. Оценка на научната продукция на доц. У. спрямо посочените изисквания не е направена от ФС, за да обуслови неизбирането й за професор. При липса на други фактически съображения и опровергаване посоченото от органа обуславящо обстоятелство, е налице пречка за осъществяване в пълнота на съдебния контрол за законосъобразност по чл.168 и чл. 169 АПК и за спазването на изискванията по чл. 4, ал.2 и чл. 6 от АПК.   

               Затова съдът намира, че решението по т.2 от дневния ред от заседанието от 25.05.2016г. на ФС при ВМФ Тракийски университет, се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено. Доколкото изборът за заемане на академичната  длъжност „Професор” по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, за нуждите на катедрата по „Общо животновъдство”, е в правомощията единствено на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при ТрУ – Стара Загора, преписката следва да бъде върната на органа, за приемане на решение по направеното от научното жури предложение. Факултетният съвет следва да посочи  изпълнени ли са или не от доц.У. нормативно регламентираните критерии за заемането на длъжността и съответно спрямо  кои условия, критерии или наукометрични показатели е извършена оценка на нейните постижения и принос и спрямо която се основава вота  му за избор или не на същата на въпросната академичната длъжност. 

 

            При осъществения контрол за законосъобразност на решение по т.1 от Протокол № 6/01.07.2016г на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора, с което повторно не е избрана доц.У. на длъжността, предмет на конкурса, съдът намира същото за нищожно, като повторно взето, след приемането на решението по т.2 от дневния ред от 25.05.2016г. от същия орган.  Решението е взето след като спрямо актът, приключващ конкурсната процедура-решението от 25.05.2016г. на ФС на ВМФ, е подадено възражение от доц. У.. Това възражение изразява несъгласие с изборния резултат, който решението обективира.  Възражението е подадено при упражняване на предвиденото такова право в чл.92 ал.6 от ПРАС в ТрУ , според който ако ФС не избере професор по конкурса, кандидатите имат право в срок до 7 работни дни от уведомяването им, да подадат възражение пред ректора на Тракийски университет Стара Загора за допълнително разглеждане от ККПРАС (чл.99 ал.6) на документите и оценка на рецензиите и становищата на научното жури и факултетния съвет по процедурата. Според ал.7 от същата разпоредба, ККПРАС след разглеждането на документите по процедурата, рецензиите и становищата на научното жури, изготвя протокол, в който отразява спазването на изискванията по чл.88, чл.89, Приложение №8 от ПРАС ТрУ, установени несъответствия, представяне на неверни данни от страна на участниците в конкурса или от членовете на научното жури (ако има такива). Протоколът се изпраща до ректора и декана за вземане на решение за провеждане на нов избор във Факултетния съвет. На заседанието на ФС Деканът представя протокола от заседанието на ККПРАС. Според ал.8, чл.92 ПРАС в ТрУ, ако и при следващ избор Факултетният съвет не избере професор по конкурса, кандидатите от ТрУ могат да кандидатстват за разкриване на нова процедура не по —рано от една година от последното гласуване. Така регламентираната процедура в Правилника, приет от Тракийския университет е извън делегацията, предоставена от ЗРАСРБ и която се отнася единствено до изискванията за заемане на академични длъжности доцент и професор, извън законово посочените и условията и реда за провеждане на избора от ФС /чл.15 ал.1 и чл.27а ал.2 от ЗРАСРБ/.          Веднъж обективирано волеизявлението на ФС по чл.27а ал.2, вр.с чл.29в от ЗРАСРБ за избор или не на кандидат за академичната длъжност професор, не може да бъде променено от органа който го е взел, извън хипотезите на отзив /чл.91 АПК/ и преразглеждане на акта /чл.99 АПК/, какъвто настоящия случай очевидно не е — в първата хипотеза не е налице оспорване до по—горестоящ орган и произнасяне в 14 дневен срок, във втората хипотеза — не е налице влязъл в сила административен акт. Ето защо повторно взетото решение за приключване на същия конкурс  се явява взето извън компетентността на факултетния съвет, поради което е нищожно и следва да бъде прогласено за такова. 

 

            С оглед изхода на делото искането на жалбоподателката за присъждане на направените разноски следва да бъде уважено, като на основание чл.143, ал.1 от АПК Тракийски университет - Стара Загора бъде осъден да заплати на К.И.У. ***  сумата от 310лв. – разноски по делото, от които 10лв. внесена държавна такса и 300лв. адвокатско възнаграждение за един адвокат /списък на л.194/.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение първо второ във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р   Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно, по жалба на К.И.У. ЕГН ********** ***, Решение по т.2 от Протокол № 5/25.05.2016г на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора, с което доц.Кр.У. не е избрана за академичната длъжност „професор” по ”Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, област на висше образование 6.0 „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина” в Тракийски университет - Стара Загора.

 

ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора, за ново разглеждане и произнасяне по предложението на научното жури, провеждане на избор и приемане на мотивирано решение, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.

 

ОБЯВЯВА за нищожно решение по т.1 от Протокол № 6/01.07.2016г на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора, с които Кр.У. не е избрана за академичната длъжност професор по ”Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, област на висше образование 6.0 „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина”  в Тракийски университет - Стара Загора.

 

ОСЪЖДА Тракийски Университет – Стара Загора да заплати на К.И.У. ЕГН ********** ***, сумата от 310 лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                  

 

 

                                                        СЪДИЯ: