Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

332                                  05.12.2017 год.                     гр. Стара Загора

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

         Старозагорският административен съд, VІ състав, в публично съдебно заседание на седми ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                           

               СЪДИЯ: МИХАИЛ РУСЕВ

       

при секретар Зорница Делчева и като разгледа докладваното от съдия М. РУСЕВ административно дело №309 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното                                                       

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно- процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.35, ал.6 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/.

Образувано е  по жалба на А.И.К. *** против Заповед №782/25.05.2016 год. на Кмета на Община Казанлък, с която жалбоподателят е обявен за спечелил в публичния търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, собственост на общ. Казанлък. След провеждането на търга е узнал, че за продаваният имот е било налице висящ съдебен спор, образуван по искова молба, вписана на 05.06.2013 год. в службата по вписванията. Това обстоятелство обаче не е било отразено в тръжната документация. След като е узнал това е депозирал заявление-молба от 14.06.2016 год., в която е заявил намерението си, че не желае да закупи имота и да му бъде върнат внесеният депозит. Вместо това обаче, на 30.06.2016 год. е получил Заповед №782/25.05.2016 год. на Кмета на Община Казанлък /предмет на настоящето производство/, съгласно която е бил обявен за спечелил търга. Моли оспорената заповед да бъде отменена и да му бъдат присъдени направените разноски по делото.

Ответникът – Кмет на Община Казанлък, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Балевски оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Претендира и юрисконсултско възнаграждение.

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

С решение №11/16.12.2015 год. на Общински съвет Казанлък, /https://obs.kazanlak.bg/page-5332.html/ е приета Годишната програма за управление  и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2016 год., с Приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, неразделна част от нея. Действително решението с приложенията не е представено по делото, но при извършената служебна проверка на решенията на Общинския съвет Казанлък, съдът констатира, че под т.7 на Приложение 2 /https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2015-12/11_Prilojenie. pdf/ фигурира и процесния имот.

Въз основа на решението на Общинския съвет, Кметът на Община Казанлък със Заповед №653/27.04.2016 год. /лист 46 от делото/ е назначил комисия да провеждане на публичен търг с тайно наддаване на общински обекти, сред които 63/364 идеални части от поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990 по кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 год. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес гр. Казанлък, ул.”Скобелев”№12 и с обща площ 364 кв.м. с начин на трайно ползване ниско застрояване, ведно със следните самостоятелни обекти:

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5990.1.2 по кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 год. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес гр. Казанлък, ул.”Скобелев”№12, ет.2 със застроена площ от 309.29 кв.м., с предназначение на имота - за офис;

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5990.1.3 по кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 год. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес гр. Казанлък, ул.”Скобелев”№12, ет.3 със застроена площ от 329.79 кв.м.;

В заповедта обекта е индивидуализиран, определена е комисията за провеждането на търга, както и е определена първоначалната тръжна цена в размер на 279 120.00 лв. Заповедта е била публикувана в бр.16-17 от 29.04.2016 год. на местния всекидневник в-к „Искра” /лист 35 от делото/, както и във вестник „Стандарт” в броя от 29.04.2016 год. /лист 34 от делото/. От гореизложеното, се установява, че заповедта има изискуемото от закона съдържание и е годно основание за започване на процедурата по отдаването под наем на обекта. Първоначалната тръжна цена е определена и в съответствие с разпоредбата на чл.55 от Наредба №15, предвиждаща продажбата да се извършва по пазарна оценка, изготвена от оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители и не е по-малко от данъчната оценка на имота /лист 63 от делото/. Изготвянето на пазарна оценка се възлага от Кмета на общината, или оправомощено от него длъжностно лице /лист 54-59 от делото/. Съставът на комисията е в съответствие с разпоредбата на чл.81, ал.4 от Наредба №15.

На 18.05.2016 год. тръжната комисия се събрала, констатирала  е, че заседанието е редовно и е предприела провеждането на публичния търг, който й е възложен. За заседанието е съставен Протокол №27 от 18.05.2016 год., в който е отразено, че по отношение на имота – частна общинска собственост, предмет на продажба, заявление е подадено само от един кандидат – А.И.К. ***. При извършената проверка комисията е установила редовност на подадените документи и е допуснала кандидата до участие в търга. След допускането до търга, на основание чл.89, ал.3 във връзка с чл.85, ал.1 от Наредба №15, за спечелил търга е обявен единственият кандидат А.И.К..

С оспорената Заповед №782/25.05.2016 год. Кметът на Община Казанлък, жалбоподателят е обявен за спечелил в публичния търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, собственост на общ. Казанлък.

Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

Заповед №782/25.05.2016 год. на Кмета на Община Казанлък има белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, тъй като  безспорно засяга права и законни интереси на А.И.К. ***.  Жалбата е подадена от надлежна страна, за която оспореният административен акт е неблагоприятен /съгласно определение №11372/28.09.2017 год., постановено по адм. дело №9789/2017 год. по описа на ВАС/ и в законоустановения срок /съгласно определение №6473/23.05.2017 год., постановено по адм. дело №12851/2016 год. по описа на ВАС/. По тези съображения е процесуално допустима, а разгледана по същество, се явява неоснователна.

Обжалваната заповед е издадена и подписана от Кмета на Община Казанлък при упражняване правомощията на Кмет на общината по чл.8 от ЗОбС, в писмена форма с нормативно изискуемите реквизити по чл.59, ал.2 от АПК, и при липса на съществени нарушения на материалния закон.

Всъщност спор относно фактите по делото не съществува спор между страните, като единственият спорен момент е дали обстоятелството, че е налице висящ спор относно собствеността на продаваният недвижим имот – частна общинска собственост следва да намери отражение в документацията за провеждането на търга, както и дали липсата му е в противоречие на основният принцип, заложен в чл.6 от АПК – принципа на съразмерност.

Принципите, установени от АПК, са законност, прилагане на нормативен акт от по-висока степен, съразмерност, истинност, равенство, служебно начало, самостоятелност и безпристрастност, бързина и процесуална икономия, достъпност, публичност и прозрачност, последователност, предвидимост и език.

Принципът на съразмерност е предвиден в чл.6 от АПК. Той предвижда, административните органи да упражняват правомощията си добросъвестно и справедливо. При няколко възможности се прилага тази, която е най-ефективна и най-благоприятна за обществото. Възлова за изразяване на принципа за съразмерност е разпоредбата, изискваща административният акт и неговото изпълнение да не засяга права и законни интерес в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава. Принципът е съществен и неспазването му представлява материалноправно основание. Съществено е да се определи целта, за която актът се издава и след това да се определи как да се постигне целта с най-малко засягащи права и законни интереси акт. В ал.3 и ал.5 се дават начините за постигане на така формулираният принцип.

Към датата на вземането на решението на Общинският съвет Казанлък №120/31.03.2017 год. /лист 48-50/ са били постановени две съдебни решения по висящото дело за собствеността на процесните имоти. Това са решение №240/27.05.2015 год., постановено по гражд. дело №105/2013 год. по описа на Окръжен съд Стара Загора /лист 95-100/, потвърдено с решение №31/01.03.2017 год., постановено по въззивно гражданско дело №22/2016 год. по описа на Апелативен съд Пловдив /лист 101-102/. С решенията висящият спор е решен в полза на Община Казанлък. Следва да се отбележи за процесния имот, има издаден и Акт за общинска собственост №3228/12.02.2016 год., вписан на 23.02.2016 год. /лист 39/ Наличните по-горе обстоятелства доказват, че имота е частна общинска собственост и са налице предпоставките за вземането на решение за продажбата им. С обявяването на продажбата не може да се приеме, че се засягат правата и законните интереси на евентуалните участници в търга повече от необходимото. Ето защо оплакването за липсата на съразмерност е неоснователно. Наличието на висящ спор за собственост не оказва влияние и при определянето на пазарната стойност на имота, тъй като същата е определена към 12.03.2016 год., след датата на решението на Апелативен съд Пловдив. В този смисъл с издаването на заповедта не е нарушен принципа на съразмерност, залегнал в нормата на чл.6 от АПК. Същият цели при издаването на административният акт, административният орган да вземе решение с което ще се засегнат правата и законните интереси не повече от необходимото. В този смисъл, както към момента на вземането на решението за откриването на процедурата за продажбата на имота, така към нейното приключването – издаването на заповедта на Кмета на Община Казанлък /предмет на настоящето производство/ не са били налице доказателства или дори индиции, че продаваният имот не е частна общинска собственост.

Изложеното в жалбата, че е подадена молба за възстановяването на платеният депозит, която вместо да се разгледа и удовлетвори от Кмета, същият е издал заповедта за определянето на жалбоподателят за спечелил търга е неоснователно. Молбата е подадена на 14.06.2016 год., а заповедта е издадена 25.05.2016 год. – двадесет дена по-рано. При така установеното, ответника по делото в лицето на Кмета на Община Казанлък, не би могъл да постанови друг административен акт, различен от оспорената заповед. Не са налице нови обстоятелства, които да обосновават отмяната на акта – същият е издаден от компетентен орган, при спазването на процесуалните правила и в съответствие с целта на закона. Дори и молбата-заявление да бе подадена по-рано, преди издаването на заповедта, то Кмета не би могъл да прекрати образуваната процедура по продажбата на имота – частна общинска собственост. Нито в Закона за общинската собственост, нито в Наредба №15 е предвидена такава възможност.

При постановяването на настоящето решение, съдът следва да има в предвид и всички настъпили факти от значение за делото, настъпили след издаването на оспореният административен акт и които са налице към момента на приключването на устните състезания. Такова е влизането в сила на решението на Окръжен съд Стара Загора, с което вещно-правния спор е решен в полза на Община Казанлък /лист 129-134/. Решението е влязло в законна сила 26.10.2016 год., поради което и не е налице засягане на правата и законните интереси на жалбоподателят, повече от необходимото. Същият е заявил желанието си за закупуване на имота и е спечелил търга на цена, която сам е определил в подаденото си заявление и с издаването на заповедта за приключването на търга, за него възниква задължението да подпише договора и заплати предложената цена. Това обстоятелство е от значение за основателността на жалбата, но не и за нейната допустимост /съгласно определение 11372/28.09.2017 год. по адм. дело №9789/2017 год. на ВАС на РБ/.

При този изход на делото на ответника следва да се присъдят направените разноски по делото, ако такива са направени. От страна на ответника е направено искане за присъждане на направените по делото разноски. Съдът намира същото за основателно. На основание чл.78, ал.8 от ГПК размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл.37 от Закона за правната помощ, препращащ към чл.24 от Наредба за заплащане на правната помощ, според който по административни дела възнаграждението за една инстанция е от 100.00 до 200.00 лв. Настоящото дело не е с фактическата и правна сложност, поради което жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на Община Казанлък, сумата от 100.00 лв. - юрисконсултско възнаграждение.

Водим от тези мотиви, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.И.К. *** против Заповед №782 от 25.05.2016 год. на Кмета на Община Казанлък, като неоснователна.

        ОСЪЖДА А.И.К., ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък, ЕИК 000817778, ул.”Розова долина”№6 и представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова сумата от 100.00 /сто/ лв. юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.    

                                            

 

           

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: