Р Е Ш Е Н И Е  239

 

      гр.Стара Загора, 19.10.2016 год.

 

     В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесет и осми септември

през      две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                       Членове:           

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело  328  по описа  за 2016 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

    

     Образувано е по жалба от Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан чрез председателя А.Н.А. против Заповед № ДК-10-ЮИР-33/ 30.06.2016г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена жалбата й и е оставено в сила Разрешение да строеж № 7/ 17.03.2016г, издадено от Главния архитект на Община Чирпан. Изложени са оплаквания за допуснати нередности при проведен търг за продажба на обекта, чието преустройство е разрешено с обжалваното пред РДНСК Югоизточен район разрешение за строеж. Наведени са и доводи за незаконно предоставяне за безвъзмездно ползване на незастроена площ през преустройвания обект на възложителя К.Т..  Направено е искане за отмяна на Разрешение да строеж № 7/ 17.03.2016г, издадено от Главния архитект на Община Чирпан.

 

Ответникът - Началник РДНСК Югоизточен район, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Маркова оспорва жалбата като  неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Претендира за заплащане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Ответникът  - Главен архитект на Община Чирпан изразява становище за законосъобразност на оспорената заповед като счита издаденото разрешение за строеж за законосъобразно.

 

Ответникът - К.П.Т. ***, чрез процесуалния си представител адвокат Даскалов оспорва жалбата като неоснователна. Предвид липсата на конкретни оплаквания, относими към издаденото разрешение за строеж и потвърждаващото го решение, моли жалбата да бъде отхвърлена и да се присъдят направените разноски по делото.

 

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административноправния спор:

 

Жалбоподателят Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище с.Винарово общ.Чирпан и ответницата К.Т. са съсобственици на УПИ ІІІ-501 в кв.37 по плана на с.Винарово, видно от  нотариален акт № 121, т.І, дело № 116/ 2015г на Нотариус рег.№ 575 /л.46/. Т. е собственик на 52/ 1084 идеални части от имота и реално на търговски обект, представляващ кафе-аперитив с РЗП 140.30 кв.м., находящ се на първия етаж на посторената в имота двуетажна масивна сграда с търговско предназначение ведно със съответните идеални части от общите части на сградата. С договор от 24.07.2015г на основание чл.32, ал.1 от Закона за собствеността  е разпределено правото на ползване върху незастроена площ от 52 кв.м. от дворното място като е предоставено на К.Т. /л.48/.

 

Със Заявление вх.№ 93-00-3814/ 20.08.2015г К.Т. е попискала съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за преустройство на търговски обект в магазин за промишлени стоки и бистро. Представен е технически инвестиционен проект за строителство в УПИ ІІІ-501 кв.37 по плана на с.Винарово в части: Архитектурна, Строителни конструкции, Електрическа, ВиК, Пожарна безопасност, Вентилация, Енергийна ефективност. Проектът е съгласуван и одобрен на 03.09.2015г, видно от протокола на ЕСУТ /л.40-43/.

 

Ответницата К. Тенева в качеството на възложител е  подала до Главния архитект на Община Чирпан  Заявление за издаване на разрешение за строеж вх.№ 93-001135/ 17.03.2016г за преустройство на търговски обект в магазин за промишлени стоки и бистро, намиращ се в УПИ ІІІ-501 кв.37 по плана на с.Винарово /л.39/. По това заявление е издадено Разрешение за строеж № 7/ 17.03.2016г от Главния архитект на Община Чирпан за обект „Преустройство на търговски обект в магазин за хранителни стоки и бистро” с РЗП 140.00кв.м.

 

         С писмо вх. № РС–ЧН331–00552/ 28.03.2016г., на основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, Главният архитект на Община Казанлък е уведомил и е изпратил на Началника на РДНСК – Югоизточен район чрез Началника на РО „НСК” Стара Загора издаденото РС. На 08.04.2016г. длъжностни лица от РО „НСК” Стара Загора при РДНСК – ЮИР, са извършили проверка на Разрешение за строеж  7/ 17.30.201. За резултатите от проверката е съставен и подписан Констативен протокол № 379/ 08.04.2016г. Проверяващият екип от служители на РО „НСК” Стара Загора е приел, че при одобряването на проекта и издаването на разрешението за строеж са спазени изискванията на ЗУТ и не са установени нарушения.

 

         От Потребителна кооперация „Нов живот” с.Винарово чрез Община Чирпан е подадена жалба срещу издаденото разрешение за строеж вх.№ 93-00-1135 от 08.04.2016г, уточнена с писмо вх.№ 94-00-1135 от 28.04.2016г /л.33 и л.30/. С писмо вх. № РС–ЧН331–00979/ 27.05.2016г., Главният архитект на Община Чирпан е изпратил до Началника на РДНСК – Югоизточен район чрез Началника на РО „НСК” Стара Загора преписката по издаденото РС ведно с одобрените проекти /л.29/. Цялата преписка е изпратена на РДНСК Югоизточен район и получена на 08.06.2016г /л.28/.

 

         Началникът на РДНСК-Югоизточен район се произнася с оспорената Заповед № ДК-10-ЮИР-33/ 30.06.2016г, с която отхвърля като неоснователна жалбата на Потребителна кооперация „Нов живот”  с.Винарово и оставя в сила Разрешение за строеж № 7/ 17.03.2016г от Главния архитект на Община Чирпан.

 

         По делото са представени и приети като доказателства Постановление № 563/08.03.2016 г. на АП Пловдив.; Протокол от годишно отчетно събрание на ПК «Нов живот» от 06.04.2016 г.; Протокол от заседание на ПК «Нов живот» от 23.03.2016 г.; Писмо изх. № 06/22.06.2016 г.; 3 броя актове за бракуване на малоценни и малотрайни предмети; Протокол № 1/10.09.2015 г.; Договор за наем от 02.04.2013 г.

 

         Съдът като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, направи следните правни изводи:

 

         Жалбата на Потребителна кооперация „Нов живот” с.Винарово против Заповед № ДК-10-ЮИР-33/ 30.06.2016г., издадена от  Началника на РДНСК Югоизточен район, като подадена в законоустановения срок и от лице, за което оспореният административен акт е неблагоприятен, е процесуално допустима.

 

         Разгледана по същество, се явява неоснователна.

 

Оспорената заповед е постановена от материално и териториално компетентния административен орган – Началникът на РДНСК  Югоизточен район, съгласно разпоредбата на чл.216, ал.2 вр.ал.1, т.2 от ЗУТ.

 

          Административният акт е постановен в предвидената от закона писмена форма и съдържа всички изискуеми реквизити по чл.59, ал.2 от АПК. Посочени са възприетите от административния орган фактически и правни основания за издаването на заповедта, с оглед на което съдът приема, че са изпълнени изискванията на чл.156, ал.3 от ЗУТ и на чл. 59, ал.2, т.4 от АПК за мотивиране на акта за потвърждаване на издадените строителни книжа. 

 

          Процесната заповед е издадена в производство по чл.216 от ЗУТ извън рамките на законово регламентирания в ал.7  15-дневен срок от постъпване на жалбата заедно с административната преписка по издаване на обжалваното разрешение за строеж, но този срок е инструктивен и с изтичането му не се преклудира възможността на началника на РДНСК да се произнесе по жалбата, с която е сезиран / Р 10804/ 17.10.2016г по адм.д.№ 7255/ 2016г ІІ отд, ВАС/.

Административният орган приема, че разрешеното преустройство предвижда промяна на помещение от кафе-аперитив на магазин за хранителни и промишлени стоки и бистро и за случая е приложима нормата на чл.185, ал.1, т.2, т.3 и т.6 от ЗУТ като при разглеждане оплакванията на жалбоподателя не е констатирал нарушения на ЗУТ и Наредба № 4/ 21.05.2001г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Всъщност оплакванията му, които се поддържат и пред съда, касаят договора за разпределение правото на ползване от 24.07.2015г и решението на Управителния съвет на кооперацията за продажба на преустройвания имот в частта за оценката му. Тези оплаквания, както и доказателствата за образувано по тях наказателно производство в Районна прокуратура Чирпан, са ирелевантни  при преценката за законосъобразността на издадените книжа за преустройство на обекта. На този етап от инвестиционния процес може да се коментира единствено съответствието на тези книжа с правилата и нормативите за проектиране на конкретния обект. Такива несъответствия не се твърдят от касатора и не се установяват при служебната съдебна проверка.

Видно от доказателствата по делото, с предвиденото преустройство се променя предназначението на обект в нежилищна сграда като се предвиждат само промени, касаещи функционалното зониране на самостоятелния обект на първия етаж от сградата без извършване на допълнителни строително-монтажни дейности. Не се отнемат общи помещения и площи и части от тях и не се променя предназначението им, както и не се изменят съществено общите части на сградата. Според конструктивното становище към инвестиционния проект, част СК-констр.становище, ПБЗ, преустройството не засяга основната носеща конструкция на съществуващата сграда, не се предвиждат нови отвори или други промени в носещите зидове. При тези данни за техническите параметри на преустройството не се изисква решение на общото събрание и  писмено съгласие от собствениците-непосредствени съседи на обекта.

Правилно е прието от административния орган, че в производството по чл.216 от ЗУТ не може да бъде разгледано възражението на жалбоподателя срещу предвиденото с договора от 24.07.2015г разпределение на правото на ползване на незастроена площ от 52 кв.м. от дворното място, намиращо се западно от двуетажната жилищна сграда. От една страна вещноправни спорове между съсобственици не се разрешават в административно производство, а от друга - тази площ не е предмет на одобрената проектна документация, т.е. разрешеното преустройство не я засяга по никакъв начин и няма как да бъде предмет на проверка в процедура по реда на чл.216 от ЗУТ.

С оглед изложеното съдът намира, че със Заповед № ДК-10-ЮИР-33/ 30.06.2016г Началникът на РДНСК Югоизточен район съответно на установените факти и обстоятелства в хода на проведеното административно производство по чл.216 от ЗУТ, наличието на които се потвърждава от събраните по делото доказателства, правилно е отхвърлил жалбата на Потребителна кооперация „Нов живот” с.Винарово и е оставил в сила  Разрешение за строеж № 7/ 17.03.2016г, издадено от Главния архитект на Община Чирпан, ведно с одобрените проекти. Нито в административната, нито в съдебната фаза се установяват нарушения на правилата на ЗУТ и подзаконовните нормативни актове по прилагането му при одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешението за строеж. Процесният административен акт като издаден от компетентен орган и в предвидената форма, постановен в съответствие с  материалноправните разпоредби, на които се основава, при спазване на административно-производствените правила и съобразяване с целта на закона, е законосъобразен. Оспорването му в настоящото производство от жалбоподателя Потребителна кооперация „Нов живот” с.Винарово е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

 

         С оглед изхода на делото и на основание чл.143, ал.4 от АПК във вр. с разрешението, дадено с ТР № 3/ 13.05.2010г. по т. д № 5/2009 г. на ВАС, искането на ответника по жалбата за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение следва да бъде уважено като Потребителна кооперация „Нов живот” с.Винарово бъде осъдена да заплати на РДНСК Югоизточен район сумата 600лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение в размер, определен съгласно чл.36 от Закона за адвокатурата във връзка с чл.8, ал.2, т.1 от Наредба № 1/ 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

С оглед изхода на делото и на основание чл.143 от АПК Потребителна кооперация „Нов живот” с.Винарово следва да бъде осъдена да заплати на заинтересованото лице К.П.Т. направените по делото разноски в размер на 500 лв за адвокатско възнаграждение, уговорено и заплатено по договор за правна помощ и съдействие от 28.09.2016г.

 

Тъй като по делото не е внесена дължимата държавна такса, а производството и/или жалбоподателят не са изрично освободени от заплащане на такава, Потребителна кооперация „Нов живот” с.Винарово следва да бъде осъдена да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 50лв.

 

         Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.4 от АПК и чл.215, ал.7 от ЗУТ, съдът

 

Р Е Ш И :

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан против Заповед № ДК-10-ЮИР-33/ 30.06.2016г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена жалбата й и е оставено в сила Разрешение да строеж № 7/ 17.03.2016г, издадено от Главния архитект на Община Чирпан, за обект „Преустройство на търговски обект в магазин за хранителни стоки и бистро”, находящ се в УПИ ІІІ-501, кв.37 по плана на с.Винарово общ.Чирпан, като неоснователна.

 

        ОСЪЖДА Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан да заплати на РДНСК Югоизточен район сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. 

 

       ОСЪЖДА Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан да заплати на К.П.Т. ЕГН ********** *** сумата 500 /петстотин/лв, представляваща направени по делото разноски.

 

ОСЪЖДА Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 50 /петдесет/лв.

 

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: