Р Е Ш Е Н И Е

 

№335                                           16.12.2016 год.                       гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на  двадесет и четвърти ноември две хиляди и шестнадесета год., в състав        

                          

                                       

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                                     Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                     МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря С.Х. и в присъствието на прокурора Румен Арабаджиков, като разгледа докладваното от МИХАИЛ РУСЕВ адм. дело   329  по описа  за 2016 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по чл.185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с  чл.45, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

Образувано е по протест на Христо Петров прокурор в Раонна прокуратура гр. Казанлък, с който оспорва като незаконосъобразни разпоредбите на чл.20, ал.1, т.4  и чл.27, ал.1, т.5 от Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък, приета от Общински съвет Казанлък. С тези разпоредби са въведени изисквания да издаване на Разрешение за извършване на рекламна дейност на територията на Община Казанлък като един от изчерпателно изброените нужни документи е удостоверение за липса на задължения към Община Казанлък. В протеста са изложени доводи, че недопустимо с наредба на общински съвет се уреждат обществени отношения, регламентирани в актове от по-висока степен и за които не е налице законова делегация. Обосновава се, че с оспорените разпоредби се нарушава принципът на свободната стопанска дейност, закрепен в Конституцията на Република България, който предписва на държавата да изгради система на правно регулиране на стопанската дейност, гарантираща на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия при започване, организиране и осъществяване на тази дейност. С изискването за прилагане на удостоверение за липса на задължения към общината според вносителя на протеста се въвежда ограничение на кръга от лица, които могат да кандидатстват за получаване на разрешение за извършване на рекламна дейност. В тази връзка се навеждат доводи за противоречие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/. Направено е искане разпоредбите на  чл.20, ал.1, т.4  и чл.27, ал.1, т.5 от Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък, да бъдат отменени като незаконосъобразни  поради противоречие с материалния закон. Претендира се присъждане на направените разноски по делото.

Вносителят на протеста Районен прокурор при Районна прокуратура Казанлък не се явява и не се представлява.

Окръжна прокуратура Стара Загора, поддържа оспорването по изложените в протеста съображения.

Ответникът Общински съвет Казанлък, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по внесения протест.

 Съдът, като обсъди доводите, изложени в жалбата и извърши проверка на законосъобразността на атакуваното решение, намира за установено  следното:

Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък е приета по предложение  изх. №61-01-267/12.04.2012 год. на Кмета на Община Казанлък /лист 5 от делото/. Изложените в предложението мотиви се свеждат до следното – с цел превръщането на Община Казанлък в притегателен център, като туристическа дестинация и популяризиране на постигнатото в културата и икономиката на Общината. В действащата Наредба, не е отчетено приетият нов Закон за управление на етажната собственост, което налага заедно с редица други изисквания приемането на нова Наредба, като с нея се цели създаването на нова визия на града и населените места, като се унифицират светещите табели с тези без ползване на осветление, както и отчитането на гражданите да поставят РИЕ по индивидуални проекти. Действащата до онзи момент  Наредба е създавала редица затруднения за гражданите, като голяма част от РИЕ са били поставяне без издаването на съответните разрешения и без да се поставят на определените за тази цел места. Така внесеното предложение е отразено в поканата за провеждането на заседанието на Общинския съвет Казанлък за 27.04.2012 год.

Проекта на Наредбата е публикуван на сайта на Община Казанлък за публично обсъждане на 21.03.2012 год., видно от представените по делото писмени доказателства /лист 218 от делото/.

С Решение №185 по протокол №11 от заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 27.04.2012 год., на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА е приета на първо четене Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък. Зачетени са и становищата на постоянните комисии, както и техните предложения. Тези становища се съдържат на лист 17 от делото. При проведено гласуване са гласували общо 27 общински съветника, като са получени 18 гласа „за”, 14 гласа „ против” и „въздържали се” – един. По отношение на т.2 относно определянето на срокове, съгласно правилника за организацията и дейността на Общинския съвет за второ четене и приемане на нова Наредба №22 за рекламната и информационната дейност на територията на Община Казанлък, е гласувано решение, с което е приет срок за внасяне на писмени предложения по приемането на наредбата до 03.05.2012 год. до 17.00 часа, като „за” са гласували 25 общински съветника, „против” – трима, като е нямало „въздържали се”.

Последвало е предложение от Общинския съветник Румяна Друмева от 02.05.2012 год., което е докладвано на Кмета на Община Казанлък, който с писмо изх.№61-9-304/08.05.2012 год. е внесен актуализиран вариант на текста на Наредбата, като са имани в предвид становищата на постоянните комисии, но не са приети предложенията на общинския съветник Румяна Друмева. Така внесеното предложение за приемането на наредбата е намерило отражения в покана №13 за провеждането на заседание на Общинския свет Казанлък на 22.05.2012 год. Извършено е поименно гласуване на направените предложения от постоянните комисии и общинския съветник Друмева, като последно е гласуван текста на наредбата, като от присъствалите 32 общински съветници, двадесет и пет са гласували „за”, „против” – четирима и трима „въздържали се”.

Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

Предмет на оспорване пред съда са конкретни  разпоредби от Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък и съдът е ограничен в рамките, определени с жалбата, да извърши преценка по същество на законосъобразността им.

При служебната проверка за законосъобразност съдът констатира, че Наредбата е приета в съответствие със законово регламентираните изисквания за подготовката и приемането на нормативни административни актове. По делото са представени доказателства за спазване на изискването на чл.26, ал.2 от ЗНА /в редакция към м. април 2012 год./ -  вносителят на проекта за наредбата е публикувал проекта за наредбата на интернет страницата на Община Казанлък заедно с мотивите и да е предоставил на заинтересованите лица възможност за изразяване на предложения и становища по проекта в необходимия 14-дневен срок. Нормата на чл.26, ал. 2 от ЗНА следва да бъде тълкувана в съответствие с чл.77 от АПК, задължаващ компетентният орган да издаде нормативен акт, след като обсъди проекта с направените становища, предложения и възражения, така както е направено в конкретния случай. При така установеното съдът, намира, че не са налице нарушения на процесуалните правила при приемането на наредбата. 

На следващо място се установява, че оспоренитe разпоредби са материално незаконосъобразни.

Обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, са уредени със ЗМСМА, чиито разпоредби очертават правният статут и компетентността на общинския съвет като орган на местното самоуправление, определящ политиката за изграждане и развитие на общината, във връзка с осъществяването на дейностите от местно значение, както и на други дейности, определени със закон. В изпълнение на правомощията си по чл.21 от ЗМСМА общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

 Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен, като приеманите от Общинския съвет наредби са подзаконови нормативни актове, съдържащи правни норми, които създават общозадължителни правила за уреждане съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение на територията на съответната община, засягащи неограничен брой адресати /чл.7, ал.2 и чл.8 от Закона за нормативните актове и чл.75, ал.1 от АПК/. Такива актове общинските съвети са компетентни да издават, когато това е предвидено от Конституцията на Репулика България или от закон /чл.2, ал.1 от ЗНА, чл.76, ал.1 от АПК/. Следователно нормотворческите правомощия на общинския съвет произтичат от Конституцията или от закона и се ограничават до обществени отношения с местно значение, които обаче не са регулирани от нормативни актове от по-висока степен. Отделно от това общият принцип, регламентиран в чл.15, ал.1 от ЗНА, предвижда, че всеки нормативен акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.

В Наредбата не е посочено правното основание за приемането на наредбата, а са цитирани само текстовете от ЗМСМА. В настоящата хипотеза текстът на чл.21, ал.2 от ЗМСМА, цитиран като правно основание за издаване на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък, съдът намира, че съотвества с отбелязаното в чл.57, ал.1 от ЗУТ правомощие на общинския съвет, определящо конкретно компетентността му при определяне на реда за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху недвижими имоти на територията на общината. Следователно оспореният текст от Наредбата е приет от материално и териториално компетентен орган, овластен да регламентира обществени отношения от местен характер, свързани с поставянето на елементи на градското обзавеждане, при наличие на изрична законова делегация за това.

С оспорените в настоящото съдебно производство разпоредби на чл.20, ал.1, т.4  и чл.27, ал.1, т.5 от Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък се предвижда за издаване на разрешение за извършване на рекламна дейност /включително чрез флажни рекламни материали/ да се подава заявление по образец, одобрен от кмета на общината, придружено с удостоверение за липса на задължения към Община Казанлък. По този начин Общински съвет Казанлък е излязъл извън предоставеното му с чл.57, ал.1 от ЗУТ правомощие да уреди единствено реда, т.е. процедурата, по която ще се издават разрешенията за поставяне на рекламно-информационни елементи. Недопустимо е въведено допълнителното изискване към заявлението за издаване на разрешение за поставяне на рекламни обекти да се представя документ за липса на задължения към общината. Такова условие не се съдържа и в специалните закони - ЗУТ или Закона за местните данъци и такси.

По този начин в противоречие с чл.8 от ЗНА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, общинският съвет е приел тези текстове от Наредбата  като е уредил обществени отношения, вече регулирани от нормативен акт от по-висока степен. 

Двата протестирани текста са в противоречие и със ЗОАРАКСД доколкото с предвидените в тях изисквания към субектите се създават ограничения и се въвеждат тежести при административното регулиране и административния контрол. Нормирането на разрешителния режим в процесната Наредба попада в хипотезата на ЗОАРАКСД, като съгласно чл.1, ал.3 от същия закон, административно регулиране е установяването на нормативни изисквания, чието спазване се осигурява чрез упражняване на административен контрол. В чл.1, ал.4, т.3 от ЗОАРАКСД се предвижда, че административен контрол по смисъла на този закон е контролът, упражняван от административни органи, чрез издаване и отказване на разрешения и удостоверения за извършване на отделна сделка или действие от лица, които извършват или възнамеряват да извършват стопанска дейност. Целта, която въвежда чл.1, ал.2 от ЗОАРАКСД, е да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол, осъществявани върху нея от държавните органи и от органите на местното самоуправление. 

В случая чрез въвеждането на ограничения при извършването на рекламна дейност за лицата, имащи задължения към Община Казанлък, нормативно предвиденият от Общински съвет Казанлък административен контрол излиза извън целта на ЗОАРАКСД и й противоречи. Предвиденото с оспорените подзаконови текстове административно регулиране надвишава обществено оправданите граници по смисъла на чл.1, ал.2 от ЗОАРАКСД, тъй като по този начин се въвеждат тежести, които не са необходими за постигане на законовите цели по чл.2 от ЗОРАКСД за защита на националната сигурност, обществения ред, личните и имуществени права на граждани и юридически лица или околната среда. 

Следва да се отчете и безспорният факт, че оспорените текстове на чл.20, ал.1, т.4  и чл.27, ал.1, т.4 от Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък са приети и в нарушение на чл.19, ал.1 от Конституцията, съгласно която норма икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива, а с оглед ал.2 законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотреби с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя. В случая е очевидно, че с обжалваните текстове от Наредбата се въвежда предпоставка за неравно третиране на стопанските субекти, изразяващо се в ограничаване на кръга от лица, имащи право да извършват рекламна дейност на територията на Община Казанлък.

По изложените съображения съдът намира, че протестираните разпоредби са приети при спазването на процесуалните правила, но в противоречие с материалния закон.

При този изход на делото на оспорващия следва да бъдат присъдени направените разноски за публикуване на обявление за оспорването в Държавен вестник в размер на 20.00 лв.

Водим от горните мотиви и на основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Районна прокуратура Казанлък разпоредбите на чл.20, ал.1, т.4  и чл.27, ал.1, т.5 от Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък, приета с Решение №216 по протокол №13 от заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 22.05.2012 год., като незаконосъобразни.

ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък, представлявано от Председателя Радиана Стефанова да заплати на Районна прокуратура Казанлък сумата 20.00 /двадесет/лв., представляваща направени по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък.

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

                                                                                   2.