Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                307      07.12.2016г.      град  Стара Загора

                          

                     

              В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

           

            Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на трети ноември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                                              

                                      

                

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                                                                                             ЧЛЕНОВЕ:    ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                     РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

 

при секретар  И.А.                                                                          и с участието

            на прокурор Маргарита Димитрова                                                               като разгледа

            докладваното  от   съдия    Р. ТОДОРОВА   административно  дело   № 332  по  описа

за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:                                  

                                                                      

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

           

Образувано е по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево, приета с Решение № 686 от 24.04.2014г. на Общински съвет – Раднево. 

 

В протеста са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорената разпоредба от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево, по съображения за противоречието й с нормативни актове от по-висока степен. Обосновава се, че съдържащата се в оспорената разпоредба регламентация нарушава въведената с чл.3, ал.3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност забрана, а именно че при административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност административните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите по чл.1, ал.2 от същия закон. Поддържа се, че тъй като подзаконовите нормативни актове, приемани от общинските съвети, следва да се основават на нормативни актове от по-висока степен и могат да уреждат обществени отношения от местно значение само и единствено при условията и в границите, определени от по-високия по степен нормативен акт, като детайлизират неговото приложение, предвиденото в наредбата на Общински съвет – Раднево изискване по чл.12, ал.1, т.2, като противоречащо на законовата уредба, е в нарушение на принципа по чл.15 от Закона за нормативните актове. По подробно изложени в протеста съображения е направено искане да бъде обявена за нищожна разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево и в условията на алтернативност – да бъде отменена, като незаконосъобразна.

 

Представителят на Окръжна прокуратура - Стара Загора в съдебно заседание поддържа внесения протест и обективираното в него оспорване.

 

            Ответникът -  Общински съвет – Раднево, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на оспорването.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

С Предложение вх. № 114/ 11.03.2014г. на Председателя на Общински съвет – Раднево, е внесен за разглеждане, обсъждане и приемане проект за нова Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево. Към предложението са изложени мотиви, обосноваващи причините /фактическите и правни основания/ за приемането на Наредбата. Посочено е, че при съблюдаване на изискването на чл.26, ал.2 от ЗНА, предложеният проект за наредба е бил публикуван на интернет страницата на Община Раднево при предоставена възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища по проекта. Проектът за Наредба е разгледан на заседания на съответните постоянни комисии от ОбС – Раднево, които са приели предложения проект. С Решение № 686 по Протокол № 40 от проведено на 24.04.2014г. заседание на Общински съвет – Раднево, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА и чл.56, ал.2 от ЗУТ, е приета Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево. В проведеното поименно гласуване са участвали 20 общински съветници, всички гласували „за”.

С разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево, е регламентирано, че заинтересованите лица подават до Главния архитект на общината заявление за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем обект /по образец, одобрен от Кмета на общината/, към което следва да се приложи нотариално заверено съгласие на всички съсобственици за поставяне на преместваеми обекти върху имоти частна собственост и/ или писмен договор – заверено копие. 

            Съгласно чл.186, ал.1 от АПК,  право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Нормата на чл.186, ал.2 от АПК овластява прокурора да подаде протест срещу подзаконов нормативен акт, като според чл.187, ал.1 от АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето.

            С оглед на което оспорването на чл.12, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево, приета с Решение № 686 от 24.04.2014г. на Общински съвет – Раднево, обективирано в подадения протест от прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, е процесуално допустимо.

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с изложените в протеста доводи и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево, намира за установено следното:

 

При извършената проверка досежно спазването на регламентираните в АПК и в ЗНА административно-производствени правила при приемането на Решение № 686 по Протокол № 40 от проведено на 24.04.2014г. заседание на Общински съвет – Раднево, с което решение е приета Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево /НРУППОТОР/, съдът не констатира допуснати нарушения на процедурата по внасяне, разглеждане, обсъждане и приемане. След служебна справка се установи, че в съответствие с изискването на чл.26, ал.2 от ЗНА, на интернет-страницата на Община Раднево е бил публикуван проектът на НРУППОТОР заедно с мотивите на вносителя и със съдържание, съответстващо на представените по делото документи, при предоставена на заинтересованите лица възможност за изразяване на предложения и становища по проекта. Наредбата е приета при спазване на изискванията за кворум, мнозинство и поименно гласуване, видно от представеното извлечение от Протокол № 40 от проведеното на 24.04.2014г. заседание на Общински съвет - Раднево.

 

Обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, са уредени със ЗМСМА, чиито разпоредби очертават правният статут и компетентността на общинския съвет като орган на местното самоуправление, определящ политиката за изграждане и развитие на общината, във връзка с осъществяването на дейностите от местно значение, както и на други дейности, определени със закон. В изпълнение на правомощията си по чл.21 от ЗМСМА общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен, като приеманите от Общинския съвет наредби са подзаконови нормативни актове, съдържащи правни норми, които създават общозадължителни правила за уреждане съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение на територията на съответната община, засягащи неограничен брой адресати /чл.7, ал.2 и чл.8 от Закона за нормативните актове и чл.75, ал.1 от АПК/. Такива актове общинските съвети са компетентни да издават, когато това е предвидено от Конституцията на РБългария или от закон /чл.2, ал.1 от ЗНА, чл.76, ал.1 от АПК/. Следователно нормотворческите правомощия на общинския съвет произтичат от Конституцията или от закона и се ограничават до обществени отношения с местно значение, които обаче не са регулирани от нормативни актове от по-висока степен. Отделно от това общият принцип, регламентиран в чл.15, ал.1 от ЗНА, предвижда, че всеки нормативен акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. В този смисъл съдебният контрол за материална законосъобразност на оспорената разпоредба от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево, следва да обхване преценката дали в съответствие с нормите на чл.2, ал.1 и чл.8 от ЗНА органът на местно самоуправление е бил овластен с компетентност за уреждане на обществени отношения чрез регулирането им с подзаконов нормативен акт по чл.7, ал.2 от ЗНА и за съответствието на разпоредбата с нормативни актове от по-висока степен.

           

            При така извършената преценка съдът приема следното:

 

Упражнената от Общински съвет – Раднево компетентност по приемането на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево, е при осъществяване на правомощието по чл.21, ал.2 и в изпълнение на законовата делегация по 56, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ за обектите по ал. 1 /т.е за преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други), се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет.  С оглед на което съдът приема, че Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево е приета от орган, овластен да регламентира с подзаконов нормативен акт отношенията, свързани с реда за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на общината.  

 

С оспорената в настоящото съдебно производство разпоредба на  чл.12, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево, е регламентирано, че заинтересованите лица подават до Главния архитект на общината заявление за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем обект /по образец, одобрен от Кмета на общината/, към което следва да се приложи нотариално заверено съгласие на всички съсобственици за поставяне на преместваеми обекти върху имоти частна собственост и/ или писмен договор – заверено копие.

 

Доколкото НРУППОТОР е издадена на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ, то същата следва задължително да съответства на съдържащата се в закона правна регламентация. Съгласно разпоредбата на чл.56, ал.5 от ЗУТ, уреждаща хипотезата на издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти в чужди поземлени имоти – собственост на физически и юридически лица, в чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на обекти по ал. 1 (преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други), се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ.   

Следователно законът въвежда като изискване за издаване на  

 

 

 

 

 

разрешение за поставяне на преместваеми обекти в чужд поземлен имот единствено обективирано в писмена форма съгласие на собственика /съсобствениците/ на имота или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ, като необходимо и достатъчно условие за издаване на разрешението.

           При наличието на изрична законова регламентация относно начина и формата на обективиране на съгласието на собственика /съсобствениците/ на поземлени имоти за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти в техните имоти, е недопустимо с подзаконов нормативен акт да се въвеждат допълнителни утежняващи условия, каквото по своята същност и съдържание е изискването за специална писмена форма /с нотариална заверка/ на съгласието на собственика /съсобствениците/ на имота, в който ще се поставя преместваемия обект. Ето защо предвиденото с оспорената в настоящото съдебно производство разпоредба на чл.12, ал.1, т.2 от НРУППОТОР изискване за „нотариално заверено” съгласие на всички съсобственици за поставяне на преместваеми обекти върху имоти частна собственост, като допълнително и надхвърлящо по тежест регламентираното в нормата на чл.56, ал.5 от ЗУТ изискване, се явява незаконосъобразно. Освен това, така въведеното изискване досежно формата на съгласие, по никакъв начин не е необходимо за постигането на целта на закона. В тази връзка основателен е доводът, развит в протеста, че изискването противоречи на разпоредбата на чл.3, ал.3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, съгласно която норма при административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност административните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона. А целта на закона, регламентирана в чл.1, ал.2 от ЗОАРАКСД, е да улесни и насърчи стопанската дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административната намеса, осъществявана от държавните органи и органите на местното самоуправление. Очевидно с въвеждането на изискване за нотариално заверено съгласие на всички съсобственици за поставяне на преместваеми обекти върху техни имоти се налага тежест, която не е необходима за постигане на целите на закона при административното регулиране на стопанската дейност на територията на община Раднево.

 

Действително нормата на чл.56, ал.5 от ЗУТ не регламентира случаите, когато един от съсобствениците иска да ползва част от съсобствения поземлен имот за поставяне на преместваем обект от категорията на посочените в ал.1 на чл. 56 от ЗУТ, но няма нито правна, нито житейска логика, от него да се изисква да представи нотариално заверено съгласие от всички останали съсобственици, при положение, че законът не изисква такова да се представя от собственика на имота. След като разпоредбата на чл.56, ал.5 от ЗУТ изисква единствено писмено съгласие от собственика на поземления имот, а при съсобственост в идеални части е ясно, че такова изрично писмено съгласие следва да бъде дадено от всички съсобственици, и в тази хипотеза въведеното допълнително изискване относно формата /нотариално заверено съгласие/, не съответства и надхвърля по тежест законово регламентираното такова за обективирано съгласие в обикновена писмена форма.

 

 Ето защо в противоречие с нормата на чл.56, ал.5 от ЗУТ и в нарушение на чл.3, ал.3 във вр. с чл.1, ал.2 от ЗОАРАКСД, с оспорената разпоредба е регламентирано изискване за нотариално заверено съгласие на всички съсобственици за поставяне на преместваеми обекти върху имоти частна собственост. А както беше посочено Общинският съвет приема наредби - подзаконови нормативни актове, съдържащи правни норми, които създават общозадължителни правила за уреждане съобразно нормативните актове от по-висока степен на неуредени от тях обществени отношения с местно значение на територията на съответната община. В случая Общински съвет – Раднево, при упражнената компетентност по чл.56, ал.2 от ЗУТ за приемане на наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти на територията на общината, не е съобразил регламентацията по чл.12, ал.1, т.2 от НРУППОТОР с разпоредбата на чл.56, ал.5 от ЗУТ и предвидените с нея изисквания относно начина и формата на обективиране на съгласието на собственика /съсобствениците/ на поземления имот за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти в техния имот, като въведеното с подзаконовия нормативен акт допълнително утежняващо условие за „нотариално заверено съгласие”, противоречи на посочената по-горе законова норма.

 

            По изложените съображения съдът приема, че разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево, в частта й относно въведеното изискване за „нотариално заверено” съгласие на съсобствениците, противоречи на чл.56, ал.5 от ЗУТ, с оглед на което и при прилагането на общия принцип, регламентиран в чл.15, ал.1 от ЗНА, следва да бъде отменена в тази й част, като незаконосъобразна.

 

            С оглед изхода на делото следва да бъде уважено искането на Окръжна прокуратура – Стара Загора за присъждане на направените разноски, като Общински съвет – Раднево бъде осъден да заплати на ОП – Стара Загора сумата от 20лв., представляваща внесена такса за публикуване в Държавен вестник на обявление за оспорването.

    

 

 

 

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.193, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

     Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево, приета с Решение № 686 от 24.04.2014г. на Общински съвет – Раднево, в частта й „нотариално заверено”, като незаконосъобразна.

 

ОСЪЖДА Общински съвет - Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски.

 

           Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

           След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево.

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                                                                                                                                                                                     2.