Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 303                                               01.12.2016г.                          град Стара Загора

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІІ състав, в публично съдебно заседание на втори ноември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                           

              СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

       

при секретар   А.А.                                                                          

и с участието на прокурора                                                                                            като разгледа докладваното от съдия Г.ДИНКОВА административно дело № 335 по описа за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:                                                        

 

 

Производството е с правно основание чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.143 от Закона за движение по пътищата  /ЗДвП/.

 

            Образувано е по жалба на „Алба Групс” ЕООД със седалище и адрес на управление с.Скобелево, общ.Павел баня, ул.”1-ви май”№ 24, представлявано от Христо Стоянов Стоянов, против Заповед № 12283-6 от 08.03.2016г. на Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР Стара Загора, с която на основание чл.143, ал.3 от ЗДвП във вр. с чл.7, ал.1 от Наредба  І-45/24.03.2000г за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях /Наредба І-45/2000г/, е отказано извършване на промяна в регистрацията/промяна на собственост на МПС – товарен автомобил марка „ИФА”, модел „Л60 1218” с рег.№ РА1827ВТ. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения акт като постановен при неправилно приложение на материалния закон. Твърди се, че в обжалваната заповед липсват както правни, така и фактически основания за направения отказ, с което е нарушено императивното изискване за мотивиране на административния акт. На следващо място жалбоподателят се позовава на постановление № 1283/08.06.2015г на прокурор в Районна прокуратура гр.Казанлък за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ-547/2015г. по описа на РУ МВР –Казанлък, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.345а, ал.1 НК, както и на обстоятелството, че в случая може да бъде установен поставеният от производителя идентификационен номер на рамата на автомобила, с което обосновава липса на законови пречки да бъде извършена исканата промяна в регистрацията за закупения от „Алба Групс”ЕООД товарен автомобил. Направено е искане за отмяна на заповедта като административният орган бъде задължен да извърши промяна в регистрацията на процесния автомобил.  

 

            Ответникът по жалбата -  Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР  Стара Загора - редовно призован за съдебно заседание, не се явява и не се представлява. Не изразява становище по жалбата.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

Видно от договор за покупко - продажба на МПС /лист 46 от делото/ жалбоподателят – „Алба Групс”ЕООД е придобил на 16.01.2015г. товарен автомобил марка "ИФА", модел „Л60-1218” с рег.№ РА1827ВТ, двигател-без номер, с номер на рамата /шасито/ К602359.

На 20.01.2015г „Алба Групс”ЕООД, чрез пълномощника си Златомир Златков Иванов е подало в сектор ПП при ОД на МВР – Стара Загора, звено РОППСС-Казанлък, Заявление № 151228001791 за промяна на регистрацията на ПС с рег.№РА1827ВТ. При извършената в звено РОППСС-Казанлък към сектор ПП-Стара Загора идентификация на товарния автомобил са възникнали съмнения относно шрифта на номера на рамата. В тази връзка е възложено извършването на трасологична експертна справка.

Съгласно изпълнената Експертна справка № 18 от 26.01.2015г./л.13/, на надлъжната греда зад предна дясна гума на товарния автомобил, на определеното място за поставяне на идентификационния номер са установени символи и цифри: „К602359”, които са набити нестандартно, изразяващо се в различна дълбочина на набиване и неравномерно разположени един спрямао друг, като на позиции 5 и 6 от идентификационния номер ясно се наблюдавали частични контури на цифрите „3” и „5”, набити неколкократно. Установено е, че изследваният автомобил притежава типова табела, закрепена с метални винтове и се наблюдава при отваряне капака на двигателя в предната част. Типовата табела притежава идентификационен номер „К602359”, като буквата „К” е изписана на ръка, а останалите символи са разположени неравномерно един спрямо друг.

Въз основа на искане от 19.02.2015г. на ПИ Янко Иванов Янков, служител в звено РОППССВ-Казанлък в сектор ПП при ОД на МВР-Стара Загора, с цел изясняване на обстоятелства относно представения за регистрация ТА”ИФА” с рег.№ РА1827ВТ, е била изготвена повторна Експертна справка № 62 от 25.02.2015г. /л.16-17 от делото/. Повторната експертиза потвърждава констатациите на първата относно нестандартно набити символи на идентификационния номер на автомобила /различна дълбочина на набиване на същите и неравномерно разположени един спрямо друг/, като допълнително се сочи, че след премахване на слоя боя са установени следи от механична интервенция /абразивен инструмент/ в областта на набиване на ИН.

С оспорената заповед  12283-6/ 08.03.2016г. Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР Стара Загора на основание чл. 143, ал. 3 ЗДвП вр. чл. 7, ал. 1 от Наредба № І-45/2000 г. на министъра на вътрешните работи за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и за реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, както и констатацията от трасологични експертизи № 18/ 26.01.2015г и № 62/ 25.02.2015г. на група БНТЛ при РУ на МВР – Казанлък, отказва да се извърши промяна в регистрацията/промяна на собственост на МПС, товарен автомобил марка „ИФА”, модел „Л60 1218”, с рег.№ РА 1827 ВТ, представен на 21.01.2015г. за регистрация в звено „РОППССВ” – Казанлък към сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Стара Загора от Златомир Златков Иванов – пълномощник на „Алба Груп”ЕООД. От фактическа страна отказът се основава на установена механична интервенция в областта на идентификационния номер на рамата, вследствие на която са заличени първоначално положените символи и същите не са установени.

По настоящото дело са приложени и материалите по ДП № 284 ЗМ 547/ по описа на РУ”полиция” – Казанлък, от които се установява, че с Постановление № 1283/ 23.04.2015г. на прокурор при РП-Казанлък е било образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител за това, че на неустановена дата в периода 16.01.2015г до 21.01.2015г. в гр.Казанлък, в нарушение на установения за това ред е заличил и подправил идентификационен номер на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „ИФА”, модел „L60 1218” с рег.№РА1827 – престъпление по чл.345а, ал.1 от НК. В същото постановление са дадени указания да бъде назначена техническа експертиза, която да установи има ли заличаване или подправяне, или и двете, на идентификационния номер на посоченото МПС, като по възможност бъде изяснен действителния номер на рама на товарния автомобил.

В протокол № 132/ 21.05.2015г за извършена трасологична експертиза по ДП № ЗМ 547/15 по описа на РУ –Казанлък при ОД на МВР Стара Загора /л.64-65/, е обективирано заключение, че идентификационния номер на представения за изследване товарен автомобил марка „ИФА” с рег.№ РА1827ВТ, е набит с нестандартен шрифт, което го прави недействителен; автомобила притежава типова табела, закрепена нестандартно с изписан нестандартно символ от идентификационния номер; върху метала, носител на идентификационния номер са установени следи от повърхностна корозия, следствие на атмосферните влияния.

С Постановление № 1283/ 08.06.2015г.на прокурор при Районна прокуратура – Казанлък е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 284 ЗМ-547/ 2015г по описа на РУ МВР –Казанлък, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.345а, ал.1 от НК, като е прието, че липсват достатъчно доказателства определено лице някъде, някога да е заличило или подправило идентификационния номер на товарния автомобил марка „ИФА L60 1218” с рег.№РА1827ВТ, с номер на рамата К602359.

 

Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

Оспорената заповед е издадена от компетентен орган по смисъла на чл.2 от приложимата Наредба  І-45/24.03.2000г, а именно началникът на съответното структурно звено по регистрация  "Пътна полиция" при ОД на МВР. Постановена е в писмена форма и съдържа всички изискуеми съгласно чл.59, ал.2 от АПК реквизити. Противно на твърдяното в жалбата заповедта е обоснована, както от правна, така и от фактическа страна, с посочване на фактите и доказателствата, релевантни за постановения отказ.

Заповедта е постановена и в съответствие с материалния закон.

Според чл. 143, ал. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ пътно превозно средство се регистрира на името на неговия собственик по поставения от производителя идентификационен номер на рамата (шасито) на превозното средство. С ал. 2 на същата правна норма законодателят е установил забрана за изменение, подмяна или заличаване на ИН на рамата (шасито) на превозно средство, а в ал. 3 е регламентирано императивното правило, че пътно превозно средство с подменен, заличен или повреден ИН не се регистрира, докато не бъде установен автентичният ИН, поставен от производителя. В доразвитие на цитираните законови положения, чл. 7, ал. 1 от Наредба № I-45/ 24.03.2000 г. предвижда превозните средства, на които не може да се установи поставеният от производителя идентификационен номер (VIN), да не се регистрират. По силата на чл. 143, ал. 4 от ЗДвП възстановяването на ИН се извършва по ред, определен от министъра на вътрешните работи, а именно - Инструкция на МВР № I-185 от 6.12.2002 г. за определяне реда за възстановяване на ИН на пътно превозно средство. Следователно, регистрацията на пътно превозно средство по Закона за движение по пътищата, респективно промяната в нея, се извършва при наличието на две кумулативни предпоставки – 1. доказателство за собственост на превозното средство и 2. поставен от производителя ИН на превозното средство. Според закона наличието на фабричен ИН, поставен на съответното за тази марка автомобили място, е предпоставка за неговата регистрация, като регистрацията на пътни превозни средства с подменен, заличен или повреден ИН се извършва само при възможност за установяване на номера на рамата, там, където производителят първично го е поставил. Видно от съдържанието на нормата, обоснованото наличие на съмнение за съдържанието на идентификационният номер е напълно достатъчно основание за отказ за регистрация.  

 

 

   

 

В конкретния казус между страните няма спор, а се установява и от представения по делото Договор за покупко-продажба на МПС, че жалбоподателят е собственик на товарния автомобил с рег.№ РА1827ВТ, чиято промяна в регистрацията е поискана със Заявление № 151228001791/ 20.01.2015г. Следователно в случая е налице първото условие по чл. 143, ал. 1, пр.1 ЗДвП вр. 16, ал. 5 от Наредба № І-45/2000 г. на МВР за пререгистрация на това превозно средство на името на „Алба Групс”ЕООД като нов негов собственик. Не е изпълнено, обаче, второто кумулативно условие по чл. 143, ал. 1, пр.2 ЗДвП - при извършена идентификация на автомобила по чл. 5, ал. 1, т. 1 вр. чл. 14, ал. 2, т. 1 вр. § 2, т. 8 от Наредба № І-45/2000 г. на МВР, органите на ПП - ОДМВР Стара Загора са констатирали извършена интервенция върху идентификационния номер, вследствие на която са заличени и променени първоначално положените символи и не е установен поставеният от производителя идентификационен номер (VIN).  Видно от назначените в хода на административното производство две трасологични експертизи, при извършения от експертите оглед и изследване на идентификационен номер на товарен автомобил с рег № РА1827ВТ, е установено, че в областта на набиване на ИН има следи от механична интервенция, като символите на ИН са набити нестандартно, изразяващо се в различна дълбочина на набиване и неравномерно разположение на същите един спрямо друг. Конкретно се сочи, че на позиции 5 и 6 от ИН се наблюдават частични контури на цифрите „3” и „5”, набити неколкократно, а на позиция 2 цифрата „6” е с разминаващ се контур в долната си част. Констатирано е също и нестандартно закрепване на типовата табела, която притежава ИН „К602359”, като буквата „К” е изписана на ръка, а останалите символи са разположени неравномерно един спрямо друг. Изготвените експертни справки № 18/ 26.01.2015г и № 62/ 25.02.2015г. се ползват с доказателствена сила по чл. 171, ал. 1, изр.1 АПК пред съда като заключение на експертиза по чл. 49 и чл. 51 АПК от административното производство. Тези доказателства съдът цени, защото са безспорни и следващите се от тях фактически установявания са конкретни, логични, съответстват си и в хода на съдебното производство не са ангажирани доказателства, които да ги опровергават. Въз основа тях съдът приема за установени по делото твърденията на административния орган за наличие на механична интервенция, довела до заличаване на автентичния идентификационен номер на автомобила и явяващо се пречка да се извърши исканата пререгистрация докато не бъде установен оригиналният идентификационен номер, поставен от производителя.

В случая няма данни да е извършено възстановяване на автентичния идентификационен номер по предвидената процедура, поради което отказът за регистрация на превозното средство е законосъобразен. За да бъде възстановен автентичният ИН, поставен от производителя, като предпоставка за регистрация, следва да бъде проведена процедура по възстановяването на идентификационния номер, която е самостоятелно административно производство и като всяко такова започва по молба на заинтересованото лице. В случая няма данни за провеждането му. Възстановяването на ИН представлява повторно нанасяне на оригиналния ИН по механичен начин върху рамата (купето или шасито) на ППС, съгласно чл. 2 от Инструкция № I-185 от 06.12.2002 г. за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство и се извършва въз основа на заповед на Директора на ОД на МВР, каквато за процесния автомобил не е издавана.

Без значение по спора е, че с постановление на РП-Казанлък е прекратено досъдебно производство № 284 ЗМ-547/2015г. по описа на РУ МВР – Казанлък, поради липса на достатъчно доказателства за извършено престъпление по чл. 345а НК, че автомобилът не е обект на друго престъпно посегателство и че не е обявен за издирване. Разпоредбата на чл.143, ал.3 ЗДвП не свързва подмяната, заличаването или повреждането на идентификационния номер с конкретно престъпление или правонарушение, а въвежда единствено обективна забрана за регистрация до установяването на този номер.

Въз основа на доказателствата по делото съдът приема, че е налице визираната в закона пречка за пререгистриране на ППС – заличен и променен оригинален идентификационен номер, поставен от производителя, поради което компетентният административен орган законосъобразно е отказал пререгистрация на автомобила.

Независимо от постановения отказ за регистрация, жалбоподателят може да сезира компетентния административнен орган с искане за възстановяване на ИН на притежавания от него товарен автомобил по реда на Инструкция № I-185 от 06.12.2002г. В случай, че административният орган постанови възстановяване на номера, може да бъде отправено ново искане за регистрация, тъй като ще бъдат налице нови обстоятелства, които не са преклудирани от настоящото съдебно решение.

По изложените съображения съдът приема, че обжалваната заповед е  законосъобразна - издадена е от компетентен орган; в предвидената от закона форма; постановена е в съответствие с  материалноправните разпоредби на които се основава; при спазване на административно-производствените правила и е съобразена с целта на закона - да не се допусне движението на пътни превозни средства, които не носят поставен от производителя ИН като гаранция за тяхното разпознаване, както и за съответствието им с производствените стандарти. Жалбата се явява неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на „Алба Групс” ЕООД с. Скобелево, общ.Павел баня, ЕИК 200840729,  против Заповед № 12283-6 от 08.03.2016г. на Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР Стара Загора, с която на основание чл.143, ал.3 от ЗДвП във вр. с чл.7, ал.1 от Наредба  І-45/24.03.2000г за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях, е отказано извършване на промяна в регистрацията/промяна на собственост на МПС – товарен автомобил марка „ИФА”, модел „Л60 1218” с рег.№ РА1827ВТ., като неоснователна.

 

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                             СЪДИЯ: