Р Е Ш Е Н И Е

238                                         05.10.2016г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На двадесет и седми септември 2016г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: З.Д.

 

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №340 по описа за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 40 ал.2 от Закона за достъп до обществена информация във връзка с чл.17 и сл. от ЗООС, вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалбата на Екологично сдружение „За Земята” гр. София против Решение №РД-16-27/11.07.2016г. на Директора на РИОСВ Стара Загора, с което на основание чл.37 ал.1 т.2 от ЗДОИ е предоставен частичен достъп до информация в частта й по т.1 и т.4, поискана със заявление №3115/17.06.2016г. за предоставяне на: 1. Копия от плана за собствен мониторинг, представен от „Брикел” ЕАД гр. Гълъбово за изпълнение на задълженията му по чл.19 ал.2 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и във връзка с чл.125 ал.1 т.3 от ЗООС, 2. Необработени данни от собствен мониторинг на емисиите във въздуха на горепосоченото предприятие за периода 2014-2016г. включително, 3.Резултата от собствен мониторинг на емисиите във въздуха за 2014г.-2016г. включително, 4. Копия на информацията, подавана от оператора за случаи на нарушаване на условията на разрешителното по чл.125 ал.2 т.1 от ЗООС за периода 2014-2016г, както и копия на целите административни преписки, образувани по повод подадена информация, включително и копия на предписаните допълнителни мерки за възстановяване на съответствието по чл. 125 ал.2 т.1 от ЗООС и проверките за оценка на изпълнението от страна на оператора.

        Заявлението се основава на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на взимането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда / ДВ бр.33/2004/, а исканата информация е определена от жалбоподателя като информация по чл.2 от ЗООС, свързана с контрола, който РИОСВ упражнява върху спазването на условията, постановени в комплексно разрешително №40-Н1/2011, издадено на оператора „БРИКЕЛ” ЕАД- гр. Гълъбово.  Изрично е посочено, че в случай на възражение на оператора срещу искането за предоставяне на информация, задълженото по чл.3 от ЗДОИ лице трябва да има предвид, че достъпът до информация относно емисиите в околната среда не може да бъде отказван на някое от основанията, посочени в чл.4 ал.4 от Орхуската конвенция.

         На основание чл.31 ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДОИ, Директора на РИОСВ Стара Загора е уведомил и поискал от „БРИКЕЛ” ЕАД град Гълъбово да представи писмен отговор относно искането за предоставяне на данни  от собствени непрекъснати измервания на емисиите на ТЕЦ „БРИКЕЛ” ЕАД, град Гълъбово за периода 2014-2016г, и на копия от информацията, подавана от оператора в случаи на нарушаване на условията на КР по чл.125 ал.2 т.1 от ЗООС за същия период.

         В писмен отговор операторът изразил несъгласие за предоставяне на исканата информация с доводи, че същата представлява производствена тайна или търговска тайна по смисъла на §1 т.5 от ДР на ЗДОИ, която се предоставя на компетентните контролни органи с цел осъществяване на контрол, сред които заявителя не е. Не е налице и предпоставката „надделяващ обществен интерес” по §1 т.6 от ДР на ЗДОИ, поради което е налице основание за несъгласие по чл.31 ал.4 от ЗДОИ. Не е налице и обществен интерес по §1 т.5 от ДР на ЗДОИ, тъй като информацията не попада сред изчерпателно изброените случаи, в които такъв интерес се предполага. На следващо място, заинтересованото лице квалифицира информацията като такава, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица, поради което следвало да се приложи чл.8 ал.1 от ЗДОИ и най-сетне се позовава на Постановление на МС №18/2009г. за одобряване списъка на стратегическите обекти за Националната сигурност на Република България.

            След получаване на изричното несъгласие, Директора на РИОСВ Стара Загора се произнася се Решение №РД-16-27/11.07.2016г., с което на основание чл.37 ал.1 т.2 от ЗДОИ предоставя частичен достъп до информация в частта й по т.1 и т.4, съгласно поредността на заявлението за достъп, а фактическите мотиви се свеждат до изразеното несъгласие на „БРИКЕЛ” ЕАД за предоставяне на посочената информация. Въз основа на решението е предоставена следната информация: по т.1 от заявлението е отговорено, че в КР №40-Н/2011г. няма условие за изготвяне на план за собствен мониторинг. Операторът извършва собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества от горивната инсталация. Данните от ССНИ в годишен аспект са публично достъпни и са налични на интернет страницата на ИАОС, по т.4 от заявлението е отговорено, че в случаите на нарушаване на определените в КР норми за допустими емисии по показатели серен диоксид, азотни оксиди, прах и въглероден оксид, операторът е длъжен да уведоми РИОСВ Стара Загора и да предприеме мерки за възстановяване на съответствието. Оценката на съответствието с нормите за допустими емисии е в годишен аспект. В тази връзка за 2014г. и 2015г. нормите за допустими емисии са спазени.

           В жалбата се твърди, че решението представлява отказ да се предостави исканата информация, тъй като изцяло е отказано предоставянето на данните посочени в т.2 и т.3 от заявлението, а исканията, заявени по т.1 и т.4 са удовлетворени частично. Доводите на жалбоподателя за незаконосъобразност са следните: решението е немотивирано, тъй като не са посочени основанията за отказ и липсва оценка за наличие на обществен интерес от предоставяне на информацията, което представлява и съществено процедурно нарушение по чл.4 ал.4 от т.нар. Орхуска конвенция. Информацията по т.4 от заявлението е свързана със засегнат обществен интерес, защото случаите на нарушаване на условията на разрешителното най-вероятно са случаи на наднормени емисии в околната среда. Липсата на оценка за наличие на обществен интерес от предоставяне на инфорамицята представлява процедурно нарушение по чл.4 ал.4 от Орхуската конвенция.

         От съда се иска да отмени отказа на директора на РИОСВ Стара Загора да предостави информация за околната среда, съдържащ се в решение №РД-16-27/11.07.2016г., като го задължи да предостави безусловно исканата информация за околната среда по т.2 и т.3 от заявлението, а по т.1 и т.4 да предостави исканата информация за околната среда след извършване на оценка на обществения интерес от предоставяне на информацията.

              Ответника – Директора на РИОСВ Стара Загора се представлява в откритото съдебно заседание от юрисконсулт, който иска от съда да бъде отхвърлена жалбата, тъй като не е налице надделяващ обществен интерес предвид включването на „БРИКЕЛ” ЕАД гр. Гълъбово в Постановление №181 на МС от 20.07.2009г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

           Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

              Жалбата е подадена на 27.07.2016г. в рамките на 14-дневния  срок, считано от 16.07.2016г., предвид датата на връчване на решението – 15.07.2016г., поради което и предвид нормата на чл.17 от ЗООС е процесуално допустима. Във връзка с преценката за допустимост следва да се каже, че е налице интерес да се обжалва решението за предоставяне на частичен достъп до информация по подаденото заявлението, тъй като информация по т.2 и т.3 от заявлението не е предоставена, а видно от писмо изх. №РД-16-3115/11.07.2016г., Директора на РИОСВ Стара Загора уведомява  жалбоподателя, че данните от Системата за собствени непрекъснати измервания в годишен аспект са публично достъпни и са налични на интернет страницата на ИАОС, както и че за 2014г. и 2015г. са спазени нормите за допустими емисии. Конкретни данни от Системата за собствени непрекъснати измервания не са предоставени, както и не е дадена информация за емисиите и нормите, въз основа на които е изведен извод за тяхното спазване т.е. предоставяне на информация липсва, а вместо това заявителя е уведомен за съществуването на системата за собствени непрекъснати измервания и за извода на контролния орган, че за 2014г. и 2015г. са спазени нормите за допустими емисии, без конкретни данни въз основа на които тези изводи са направени.

           Разгледана по същество жалбата е основателна, защото при преценка основателността на заявлението не е приложена глава втора на ЗООС, който се явява специален материален закон спрямо ЗДОИ, уреждащ само процедурата по предоставяне на достъп до обществена информация за околната среда.  Не прилагането на закона, който регулира създаденото по заявлението административно правоотношение е довело до незаконосъобразно решение, постановено на правно основание, което е неотносимо към случая. Нормата на чл. 37 от ЗДОИ е дерогирана от разпоредбата на чл.20 от ЗООС, която не е съобразена от лицето, задължено да предостави информацията.

           Отказът да се предостави информация по т.2 и т.3 от Заявлението не е обоснован с нито едно от основанията по чл.20 от ЗООС, като противоречи и на чл.20 ал.6 от същия закон, която разпоредба трябва да се спази стриктно от административния орган при новото разглеждане на заявлението. Съгласно чл.20 ал.6 от ЗООС ограничаването на правото на достъп до информация не се отнася до емисиите на вредни вещества в околната среда като стойност по показателите, определени от нормативните актове. Обществения интерес по определение е надделяващ, когато се касае за информация до компонентите на околната среда, а случаите на ограничаване на достъпа до тази информация са лимитативно изброени от законодателя и не се прилагат когато се касае до посочване на емисионни стойности. В този смисъл не е било необходимо да се отправя запитване до „БРИКЕЛ” ЕАД, а мотивите в отговора му са изцяло неотносими към фактите, чието разкриване се иска. Знанието за стойностите на вредни емисии във въздуха, които производствената дейност на дружеството произвежда, не разкрива търговска, производствена тайна, класифицирана информация, нито засяга националната сигурност, по аргумент от чл.20 ал.6 от ЗООС.  Данни за стойността на емисиите, от Системата за собствени непрекъснати измервания  не са публично достъпни на интернет страницата на ИАОС, а по т.4 от заявлението не са предоставени конкретни данни, обосноваващи твърдението на контролния орган, че нормите за допустими емисии за 2014г и 2015г са спазени.  Нещо повече, в доклад за 2014г на РИОСВ Стара Загора е посочено, че „БРИКЕЛ” ЕАД предоставя месечни и годишни доклани от Система за извършване на собствени непрекъснати измервания, което означава, че лицето, задължено да предостави информацията разполага със същата, тъй като я събира и обработва с цел контрол върху дейността, упражнявана при спазване на изискванията на Комплексното разрешително. В отчет за 2015г. на РИОСВ Стара Загора е посочено, че през 2015г. са констатирани неизпълнения на Условия, в част „Емисии в атмосферата” от КР на БРИКЕЛ ЕАД, въз основа на които са образувани административно наказателни производства т.е. информацията, че нормите за допустими емисии за 2015г. са спазени е невярна.

         При новото разглеждане на заявлението Директора на РИОСВ следва да квалифицира исканата информация съобразно разпоредбите на чл.18 и чл.19 от ЗООС, като вземе предвид, че се искат конкретни данни за емисии във въздуха от дейността на предприятие, което с индивидуален административен акт – Комплексно разрешително, е длъжно да спазва установените в този акт норми на изпускане на вещества замърсяващи околната среда, както и да уведомява контролните органи в случаите на нарушение. Последното не е тайна, а следва да бъде обществено достояние с цел опазване здравето на хората, което е абсолютно доминиращ обществен интерес над индивидуалния търговски интерес на предприятието. Директора на РИОСВ Стара Загора разполага с информацията по т.2 и т.3 от Заявлението, касаеща данни за емисиите на вредни вещества, както и с информация за случаи на нарушаване на условията на КР, като следва да прецени, конкретно за искането по т.4, обществения интерес да се знае за предписаните допълнителни мерки за възстановяване на съответствието, съответно и дали да се информира заявителя за нарушеното условие и по какъв начин т.е. при отказ да се спазят разпоредбите и условията на чл. 20 ал.4 от ЗООС.

          Воден от тези мотиви, Административен съд Стара Загора   

 

РЕШИ

ОТМЕНЯ Решение № РД-16-27/11.07.2016г. на Директора на РИОСВ Стара Загора по жалбата на Екологично сдружение „За земята” гр. София.

ВРЪЩА преписката за ново произнасяне по Заявление № 3115/17.06.2016г., подадено от Екологично сдружение „За земята” гр. София, при спазване указанията на съда за прилагане разпоредбите на глава втора от ЗООС.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: