Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

    298      29.11.2016г.      град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на втори ноември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                           

 

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

 

      

 

при секретар   П.М.                                                                      и с участието

                        на прокурор                                                                                                           като разгледа

                        докладваното от съдия Р. ТОДОРОВА административно дело № 342 по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                         

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.83, ал.6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/.  

 

            Образувано е по жалба на С.С.Т. ***, против Отказ УРИ: 8245з-126 от 02.08.2016г. на Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с който на основание  чл. 58, ал.1, т.2 и чл.83, ал.5 от ЗОБВВПИ, на С.Т. е отказано издаването на разрешение за придобиване на дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели.

            В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт по съображения за постановяването му в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон. Жалбоподателят поддържа че решаващият орган необосновано е приел, че е налице нормативно регламентираната материалноправна пречка по чл.58, ал.1, т.2 от ЗОБВВПИ, с която законът свързва постановяването на отказ за издаване на разрешителен административен акт за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси. Твърди, че фактическото основание, с което е обосновано съществуването на хипотезата на чл.58, ал.1, т.2 от ЗОБВВПИ – образувано срещу него досъдебно производство № ЗМ 130/ 28.02.2000г. по описа на РУ – Карнобат, отдавна е приключило, като с присъда на Окръжен съд – Бургас, е бил признат за виновен и  осъден на лишаване от свобода за срок от две години, изпълнението на което наказание е било отложено за срок от четири години на основание чл. 66 от НК, като към момента е реабилитиран по право. Сочи, че оспореният акт противоречи на влязло в сила съдебно решение, с което предходно постановен и идентичен по съдържание от гл.т на фактическите и правни основания Отказ УРИ: 8245з-242 от 10.12.2015г. на Началника на Второ РУ – Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора за издаване на разрешение на С.Т. за придобиване на дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели, е отменен като незаконосъобразен, като преписката е изпратена на административния орган за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. По подробно изложени в жалбата съображения е направено искане за отмяна на Отказ УРИ: 8245з-126 от 02.08.2016г. на Началника на Второ РУ – Стара Загора за придобиване на дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели.    

 

            Ответникът по жалбата -  Началник на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на оспорването.

 

   Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

           

            Жалбоподателят в настоящото производство – С.С.Т., е подал Заявление по образец вх. № 867-к от 21.06.2016г. до Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, с което е направил искане за издаване на разрешение за придобиване /закупуване/ на ловно оръжие – гладкоцевно огнестрелно оръжие за ловни цели. В заявлението е посочено, че оръжието ще бъде съхранявано в неподвижно закрепена метална каса със секретно заключване. Към искането са приложени Удостоверение изх. № А-5751 от 07.06.2016г., издадено от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Стара Загора, относно липсата на данни за образувани и неприключили досъдебни наказателни производства и повдигнати обвинения за престъпления от общ характер; Справка за съдимост рег. № 493/ 29.06.2016г., издадена от Бюро за съдимост при Районен съд – Карнобат и медицинско свидетелство.

            По подаденото от С.Т. заявление за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие за ловни цели е извършена проверка, като видно от Докладна записка рег. № 1165-к от 12.07.2016г., за лицето няма данни да е настанявано в лечебни заведения по реда на глава V от Закона за здравето и за употреба на наркотични и психотропни вещества, както и за издадена срещу него заповед за защита по ЗЗДН, като заявителят има условия за съхранение на ООБ. Съгласно Докладна записка рег. № 1125-к от 30.06.2016г., от направената справка в информационните масиви на МВР е установено, че лицето е криминално проявено и срещу него се водят проверки и производства за престъпления от общ характер, с оглед на което е изразено становище, че на С.Т. не следва да се издава исканото разрешение. С Докладна записка рег. № 1226-к от 14.07.2016г., предвид обстоятелството, че е установено наличието на данни за заявителски материал срещу лицето, е прието, че по отношение на С.Т. не са изпълнени изискванията по ЗОБВВПИ и Инструкция Iз-2411/ 2006г., поради което е направено предложение на заявителя да не бъде издавано разрешение за придобиване на ловно огнестрелно оръжие.  

 

            С оспорения Отказ УРИ: 8245з-126 от 02.08.2016г. на Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, на основание  чл. 58, ал.1, т.2 и чл.83, ал.5 от ЗОБВВПИ, на С.Т. е отказано издаването на разрешение за придобиване на дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели. От фактическа страна отказът е мотивиран с обстоятелството, че при извършена проверка е установено, че срещу заявителя С.Т. е заведено досъдебно производство № ЗМ 130/ 28.02.2000г. по описа на РУ – Карнобат за деяние по чл.199, ал.1, т.1 от НК.

 

            По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се административната преписка по издаването на обжалвания Отказ УРИ: 8245з-126 от 02.08.2016г. на Началника на 02 РУ – Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, както и служебно изисканите от РУ – Карнобат Справка за съдимост за лицето С.С.Т. и писмо-удостоверение изх. 222000-4361 от 21.09.2016г.на Началника на РУ – Карнобат.

           

           Към материалите по делото е приложено адм. дело № 550/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Производството по посоченото дело е било образувано по жалба на С.С.Т. против Отказ УРИ: 8245з-242 от 10.12.2015г. на Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, с който на основание  чл. 58, ал.1, т.2 и чл.83, ал.5 от ЗОБВВПИ, на С.Т. е отказано издаването на разрешение за придобиване на дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели, по съображения, че срещу заявителя С.Т. е заведено досъдебно производство № ЗМ 130/ 28.02.2000г. по описа на РУ – Карнобат за деяние по чл.199, ал.1, т.1 от НК. С влязло в сила Решение № 85 от 15.04.2016г. по адм. дело № 550/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, оспореният Отказ УРИ: 8245з-242 от 10.12.2015г. на Началника на Второ Районно управление – Стара Загора е отменен като незаконосъобразен, като преписката е изпратена на Началника на Второ Районно управление – Стара Загора за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.  В мотивите на решението са изложени съображения, че в противоречие и при неправилно приложение на материалноправните разпоредби на закона е прието, че по отношение на С.Т. е осъществен фактическия състав по чл. 58, ал.1, т.2 от ЗОБВВПИ, за постановяване на отказ за издаване на разрешение за придобиване на ловно огнестрелно оръжие на посоченото в административния акт фактическо и правно основание.

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

Оспорването, като направено от легитимирано лице с правен интерес – адресат на обжалвания отказ, в законово установения срок и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

 Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

Отказ УРИ: 8245з-126 от 02.08.2016г. за издаване на разрешение за придобиване на дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели, е издаден от материално и териториално компетентния по см. на чл.83, ал.5 от ЗОБВВПИ административен орган – Началникът на Второ РУ – Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, в писмена форма и при спазване на изискванията по чл. 59, ал.2, т.4 от АПК във вр. с чл. 83, ал.5 от ЗОБВВПИ за постановяване на мотивиран административен акт. Посочени са релевантните факти и обстоятелства за обосноваване на възприетото от административния орган наличие на материалноправно основание по чл.83, ал.5 във вр. с чл. 58, ал.1, т.2 от ЗОБВВПИ за отказ за издаване на разрешение за придобиване на дългоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни цели.

 

Оспореният административен акт обаче се явява издаден в нарушение и при неправилно приложение на материалния закон и в противоречие с влязлото в сила Решение № 85 от 15.04.2016г. по адм. дело № 550/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Съображенията за това са следните:

 

Контролът върху дейностите с огнестрелните оръжия и боеприпасите, условията и редът за издаване на разрешения за упражняването им, е уреден със Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Съгласно разпоредбата на чл.50, ал.3 във вр. с ал.1 от посочения нормативен акт, български граждани могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях чрез закупуване, дарение, замяна или по наследство след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице, като в нормата на чл. 58, ал.1, т.1 - т.10 от ЗОБВВПИ са регламентирани материалноправните пречки за издаване на разрешения за осъществяване на дейности с огнестрелно оръжие от физически лица по ЗОБВВПИ.

 

Съдебният контрол за материална законосъобразност на обжалвания административен акт обхваща преценката налице ли са установените от административния орган релевантни юридически факти /изложени като мотиви в акта/ и доколко същите се субсумират в посочената като правно основание за неговото издаване правна норма, респективно -  дали се следват разпоредените с акта правни последици.    

            В случая като правно основание за издаване на оспорения Отказ УРИ: 8245з-126 от 02.08.2016г. на Началника на Второ РУ – Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, е посочена разпоредбата на  чл. 58, ал.1, т.2 от ЗОБВВПИ, съгласно която разрешения за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях не се издават на лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу него е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Обжалваният отказ за издаването на С.Т. на разрешение за придобиване на дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели от фактическа страна се основава на това, че при извършена проверка е установено, че срещу заявителя С.Т. е заведено досъдебно производство № ЗМ 130/ 28.02.2000г. по описа на РУ – Карнобат за деяние по чл.199, ал.1, т.1 от НК.

От събраните по делото доказателства по несъмнен начин се установява, че за деянието , във връзка с което е било образувано досъдебно производство № ЗМ 130/ 28.02.2000г. по описа на РУ – Карнобат, с Присъда № 33 от 08.07.2001г. на Окръжен съд – Бургас по НОХД № 290/ 2000г., изменена с Решение № 116 от 29.01.2003г. на ВНОХД № 100/ 2002г. по описа на Апелативен съд – Бургас, потвърдено с Решение № 388 от 13.06.2003г. по НД № 183/ 2003г. по описа на ВКС, С.Т. е бил признат за виновен и осъден на лишаване от свобода за срок от две години, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на наказанието е било отложено за срок от четири години. Съгласно представените по делото Справки за съдимост рег. № 493 от 29.06.2016г. и рег. № 751 от 16.09.2016г. на Бюро за съдимост при Районен съд – Карнобат, за деянията, за които е бил осъден, С.Т. е реабилитиран по право на 18.06.2007г. Следователно към датата на издаване на оспорения административен акт – 02.08.2016г., от една страна образуваното срещу С.Т. досъдебно наказателно производство № ЗМ 130/ 28.02.2000г. по описа на РУ – Карнобат, е приключило с влязла в сила присъда, а от друга – последиците от това осъждане са били заличени с оглед настъпилата по отношение на лицето реабилитация по чл.86, ал.1, т.1 от НК. Съгласно разпоредбата на чл.85, ал.1 от НК реабилитацията заличава осъждането и отменя за в бъдеще последиците, които законите свързват със самото осъждане, освен ако в някое отношение със закон или указ е установено противното. В ЗОБВВПИ такова изключение не е предвидено, поради което важи общото правило на чл.85, ал.1 от НК, че с реабилитацията са заличени последиците от обсъждането.

 

Ето защо и с оглед нормативното предписание на разпоредбата на чл.58, ал.1, т.2 от ЗОБВВПИ, фактически, правно и доказателствено необоснован е направеният от решаващия орган извод, че по отношение на заявителя С.Т. е налице законово регламентираната материалноправна пречка по чл.58, ал.1, т.2 от ЗОБВВПИ, за постановяване на разрешителен административен акт за придобиване на дългоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни цели. Към датата на издаване на оспорения Отказ УРИ: 8245з-126 от 02.08.2016г. и с оглед настъпилата по право реабилитация, С.Т. нито е лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, нито срещу него е налице образувано и неприключило наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. При произнасянето си по подаденото Заявление вх. № 867-к от 21.06.2016г., Началникът на Второ Районно управление – Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора не е съобразил материалната доказателствена сила на официалните удостоверителни документи - Справка за съдимост рег. № 493 от 29.06.2016г. на Бюро за съдимост при Районен съд – Карнобат и Удостоверение изх. № А-5751 от 07.06.2016г., издадено от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Стара Загора, досежно удостоверените в тези документи факти – за настъпила на 18.06.2007г. реабилитация по право за осъжданията на С.Т. за извършени от него умишлени престъпления от общ характер и за липсата на данни в Унифицираната информационна система на Прокуратурата на РБългария и в Единната информационна система за противодействие на престъпността, за образувани срещу С.Т. и неприключили досъдебни наказателни производства и повдигнати на лицето обвинения за престъпления от общ характер. Незачитането на материалната доказателствена сила на посочените официални удостоверителни документи е довело до възприемането на невярна фактическа обстановка и съответно до направен на неправилен от гл.т на закона извод за наличието на обстоятелства, с които законът в хипотезата на чл.58, ал.1, т.2 от ЗОБВВПИ свързва постановяването на отказ за издаване на разрешителен административен акт за осъществяване на дейности с огнестрелно оръжие от физически лица по ЗОБВВПИ.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 177, ал.1 от АПК влязлото в сила съдебно решение има действие за страните по делото. Ако оспорения акт бъде отменен или изменен, решението има действие по отношение на всички. Според ал.2 на чл.177, актовете и действията на административния орган, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда, са нищожни, като всеки заинтересован може да се позове на нищожността им или да поиска от съда да я обяви.

 

В конкретния случай оспореният Отказ УРИ: 8245з-126 от 02.08.2016г. на Началника на Второ РУ – Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, се явява издаден в противоречие с влязлото в сила Решение № 85 от 15.04.2016г. по адм. дело № 550/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. С посоченото съдебно решение е отменен като незаконосъобразен Отказ УРИ: 8245з-242 от 10.12.2015г. на Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, с който на основание чл. 58, ал.1, т.2 и чл.83, ал.5 от ЗОБВВПИ, на С.Т. е отказано издаването на разрешение за придобиване на дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели, по съображения, че срещу заявителя С.Т. е заведено досъдебно производство № ЗМ 130/ 28.02.2000г. по описа на РУ – Карнобат за деяние по чл.199, ал.1, т.1 от НК. С влезлия в сила съдебен акт е установено, че необосновано, в нарушение и при неправилно приложение на материалноправните разпоредби на закона е прието, че по отношение на С.Т. е осъществен фактическия състав по чл. 58, ал.1, т.2 от ЗОБВВПИ, за постановяването на отказ за издаване на разрешение за придобиване на ловно огнестрелно оръжие на това основание.

 

   С оспорения в настоящото съдебно производство Отказ УРИ: 8245з-126 от 02.08.2016г. на Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, на основание чл. 58, ал.1, т.2 и чл.83, ал.5 от ЗОБВВПИ, на С.Т. е отказано издаването на разрешение за придобиване на дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели, по съображения, че срещу заявителя С.Т. е заведено досъдебно производство № ЗМ 130/ 28.02.2000г. по описа на РУ – Карнобат за деяние по чл.199, ал.1, т.1 от НК. Двата административни акта - обжалваният по делото Отказ УРИ: 8245з-126 от 02.08.2016г. на Началника на Второ РУ  – Стара Загора и отмененият като незаконосъобразен в влязло в сила Решение № 85 от 15.04.2016г. по адм. дело № 550/ 2015г. по описа на АС – Стара Загора Отказ УРИ: 8245з-242 от 10.12.2015г. на Началника на Второ РУ – Стара Загора, са абсолютно идентични по съдържание от гл.т на посочените фактически и правни основания за постановените откази. Следователно при произнасянето по подаденото от С.Т. Заявление вх. № 867-к от 21.06.2016г., Началникът на Второ РУ – Стара Загора не само че не е съобразил дадените с влязлото в сила съдебно решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, но в противоречие и при абсолютно незачитане на СПН на влязлото в сила Решение № 85 от 15.04.2016г. по адм. дело № 550/ 2015г. по описа на Старозагорския административен съд и на съдебно установеното със СПН, че по отношение на С.Т. не е налице материалноправната пречка по чл. 58, ал.1, т.2 от ЗОБВВПИ, основана на съображения за образувано срещу лицето досъдебно производство № ЗМ 130/ 28.02.2000г. по описа на РУ – Карнобат, повторно е постановил отказ за издаване на разрешителен административен акт на същото правно и фактическо основание. На практика възприетото от административния орган решение обезсмисля дадената съдебна защита на спорното материално право, което е недопустимо. При липса на нововъзникнали обстоятелства, които имат правното значение или правните последици на правоизключващи или правопогасяващи юридически факти по отношение на незаконосъобразно отказано от администрацията право, когато този отказ е отменен с влязло в сила съдебно решение поради материалноправен порок на волеизявлението, повторният отказ, идентичен по съдържание, фактическа и правна обосновка с отказа, отменен от съда, е в грубо противоречие със закона и с основни правни принципи.

 

           С оглед на гореизложеното обжалваният Отказ УРИ: 8245з-126 от 02.08.2016г. на Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, освен че е постановен в нарушение и при неправилно приложение на материалния закон, на основание чл.177, ал.2 от АПК се явява и нищожен административен акт, която нищожност следва да бъде обявена от съда. Преписката следва да бъде върната на компетентния административен орган за произнасяне по заявеното от С.Т. искане за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни цели, при съобразяване на влязлото в сила Решение № 85 от 15.04.2016г. по адм. дело № 550/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на материалния закон.  

 

            Предвид изхода на делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК, искането на жалбоподателя за присъждане на направените разноски следва да бъде уважено, като Областна Дирекция на МВР – Стара Загора следва да бъде осъдена да заплати на С.С.Т. сумата от 410лв., представляваща 10лв. внесена държавна такса и 400лв. договорено и заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат, съгласно приложения договор за правна защита и съдействие от 01.11.2016г. 

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение първо във вр. с чл.177, ал.2 от АПК и чл.173 ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

    Р     Е     Ш     И     :

           

            ОБЯВЯВА за нищожен по жалба на С.С.Т. ***, Отказ УРИ: 8245з-126 от 02.08.2016г. на Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с който на основание  чл. 58, ал.1, т.2 и чл.83, ал.5 от ЗОБВВПИ, на С.Т. е отказано издаването на разрешение за придобиване на дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели.

 

           ИЗПРАЩА преписката на Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от С.С.Т. Заявление вх. № 867-к от 21.06.2016г., при съобразяване на влязло в сила Решение № 85 от 15.04.2016г. по адм. дело № 550/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.

 

ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.С.Т. ***, ЕГН ********** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.  

 

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                                                                                                                                                                  СЪДИЯ: