Р Е Ш Е Н И Е

259                                         21.10.2016г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На единадесети октомври 2016г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: И.А.

 

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №348 по описа за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.83 ал.6 от ЗОБВВПИ във връзка с чл.128 от АПК, образувано по жалбата на К.Р.К. ***, против Отказ №284з-247/29.06.2016г. на Началник РУ Казанлък да му издаде разрешение за закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев по мотиви, че лицето е многократно осъждано като срещу него са образувани 25броя ЗМ, като повечето от тях за тежки престъпления. К. дружи с криминално проявени лица. Позовава се на докладна записка №284р-19875/13.08.2015г. /стр.18 по делото/.

        Административното производство, приключило с обжалвания отказ е било образувано по Заявление №1230к/30.07.2015г. за издаване на разрешение за придобиване, чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев на основание чл.76 от ЗОБВВПИ за ловни цели. На 28.08.2015г. Началника на РУ Казанлък е постановил Отказ №284з-489/28.08.2015г. по цитираното Заявление на К. с мотиви, че не е обоснована необходимостта от придобиването на огнестрелно оръжие – основание по чл.58 ал.1 т.10 от ЗОБВВПИ. Този Отказ е обжалван и е отменен с Решение №285/11.01.2016г. по адм.д.№398/2015г. по описа на АС Стара Загора като административната преписка е върната за ново произнасяне. С молба от 06.06.2016г / стр. 7 по делото/ К. е поискал да бъде разгледано отново Заявлението му от 30.07.2015г. на основание влязлото в сила съдебно решение на административния съд.

     По тази молба е постановен и обжалвания в настоящото съдебно производство Отказ №284з-247/29.06.2016г. на Началник РУ Казанлък като фактическото основание, посочено в мотивите на административния акт се подвежда правно под нормата на чл. 58 ал. 1т.2 от ЗОБВВПИ -  разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси не се издава на лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу него е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

       С жалбата против Отказа да се издаде разрешение за придобиване се оспорва верността на фактическото основание, на което се позовава административния орган, а именно, че лицето е осъждано. Жалбоподателя се позовава на свидетелство за съдимост от 23.07.2015г. с рег. №7080, издадено от Бюро съдимост при РС Казанлък и подписано от секретар. На следващо място се твърди, че преписката е върната за ново произнасяне по наличието на основание по чл.58 ал.1 т.10 от ЗОБВВПИ. На основание тези доводи се иска отмяна на отказа и задължаване на органа да издаде разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие с ловни цели.

        Ответника – Началник РУ Полиция поддържа твърдение за законосъобразност на отказа, а именно налице е основанието по чл.58 ал.1 т.2 от ЗОБВВПИ.

            Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         Жалбата е подадена на 29.07.2016г. от адресата на неблагоприятния административен акт и в рамките на 14-дневния срок от неговото връчване, извършено на 26.07.2016г, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

          На първо място следва да се каже, че при новото разглеждане на заявлението за издаване на разрешение за придобиване на оръжие административния орган е длъжен служебно да провери за обстоятелствата по чл. 58 ал.1 т.3-6 и т.7, както и дали срещу лицето има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер. Длъжен е също така отново да извърши проверка и за обстоятелствата, обуславящи задължително постановяване на отказ да се издаде разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие, защото действа в условията на обвързана компетентност и защото това му правомощие не се преклудира с издаването на отказ на друго основание. Не може да се приеме тезата, че обстоятелствата, представляващи пречка за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие следва да се преценяват към момента на постановяване на отменения вече административен акт. Връщането на преписката поставя производството в неговата първоначална фаза, а правилото за съществуване на фактическите основания към момента на издаване на административния акт не се дерогира от възможността исканията и заявленията за издаване на административни актове да се разгледат отново т.е.  при новото разглеждане административния орган е длъжен да повтори цялата процедура по закона, както и отново да провери наличието на пречки и на предпоставки за уважаване или отхвърляне на подаденото искане за издаване на административен акт.

        На следващо място, твърдението че лицето не е осъждано се опровергава от приложената на стр. 36 -37 Справка за съдимост, издадена от районен съдия Валентина Тодорова при РС Казанлък, от която е видно, че лицето е ОСЪЖДАНО при това многократно. Справката е номер 1119 от 04.08.2015г. Следователно налице е основанието – лицето е осъждано, посочено в чл.58 ал. т.2 от ЗОБВВПИ.

          Воден от тези мотиви, Административен съд Стара Загора   

 

РЕШИ

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. ***, против Отказ №284з-247/29.06.2016г. на Началник РУ Казанлък да му издаде разрешение за закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: