Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  311                                              05.12.2016г.                             град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІI състав, в публично съдебно заседание на девети ноември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                           

                                                                                       СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

       

при секретар   А.А.                                                                          

и с участието на прокурора                                                                                                              като разгледа докладваното от съдия Г.ДИНКОВА административно дело № 349 по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:    

 

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по жалба на К.И.К. ***, против Заповед № РД-09-456/ 19.07.2016г. на Кмета на община Чирпан, с която се отказва издаването на скица за УПИ IX-109, кв.10 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Малко Тръново.

В жалбата са изложени оплаквания за незаконосъобразност на отказа като постановен в нарушение на закона. Оспорващият твърди, че исканата скица му е необходима за да послужи пред нотариус за изготвяне на констативен нотариален акт за собственост на имота, въз основа на обстоятелствена проверка, поради което отказът на кмета на общината да бъде издадена такава възпрепятства възможността да се снабди с документ за собственост и съответно нарушава и ограничава правата му на добросъвестен владелец и стопанин. По тези съображения моли за отмяна на обжалваната заповед като бъде указано на общинската администрация гр.Чирпан да издаде скица за УПИ IX-109, кв.10 по плана на с.Малко Тръново. 

Ответникът по жалбата -  Кмет на община Чирпан, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа, че за жалбоподателят не е налице правен интерес за исканата административна услуга, тъй като не е собственик на имота, за който е заявено издаване на скица, нито е бил надлежно упълномощен от собственика за снабдяване с искания документ. 

            Заинтерисованата страна – Т.И.К., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Не изразява становище по жалбата.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

            Производството по издаването на оспорения акт е започнало по молба-декларация с вх.№ 93-00-2972/ 11.07.2016г., подадена от К.И.К., с която е поискано да бъде издадена скица и данъчна оценка за имот: Празно дворно място с площ от 700кв.м., представляващо парцел IX-109, кв.10 по плана на с.Малко Тръново, общ.Чирпан. В молбата изрично е посочено, че документите са необходими за представяне пред нотариус с цел признаване право на собственост върху недвижимия имот чрез извършване на обстоятелствена проверка.

            С обжалваната Заповед № РД-09-456/ 19.07.2016г. на Кметът на община Чирпан е отказал да издаде скица за УПИ за УПИ IX-109, кв.10 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Малко Тръново, по подадена от К.К. молба-декларация от 11.07.2016г. Отказът е мотивиран с обстоятелството,  че собственик на УПИ  IX-109, кв.10 по плана на с.Малко Тръново е Т.И.К. с н.а. 126/1992г., а К.И.К. не е собственик и не е представил нотариално заверено пълномощно от собственика на имота, поради което не е активно легитимиран да инициира производство по издаване на скица за чужд имот. 

            По делото е представена преписката по издаване на оспорената заповед, включваща молба-декларация вх.№ 93-00-2972/ 11.07.2016г, нотариален акт за дарение на недвижим имот  №126, том II, дело 662/1992г, нотариален акт за дарение на недвижим имот № 138, том II, дело 679/1992г, нотариален акт за продажба на недвижим имот № 139, том I, дело 571/1997г., доказателства за съобщаването на заповед № РД-09-456/ 19.07.2016г. и скица №163/ 03.08.2016г. за процесния имот.

 

            Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

 

            Скицата на даден недвижим имот представлява извадка от одобрен и действащ план за съответната територия. Доколкото със скицата се удостоверяват съществуването и характеристиките на един поземлен имот и е необходима при издаването на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост, респ. друго вещно право върху недвижим имот, без съмнение по своята същност представлява документ, с който се установяват факти с правно значение и е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения. Следователно отказът за издаване скица на недвижим имот по своята правна същност е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 3 АПК във връзка с §8 от ДР на АПК. По тези съображения съдът намира, че оспорването като направено от легитимирано лице, в законово установения срок и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо. 

            Разгледана по същество жалбата е и основателна. 

            Искането на жалбоподателя, обективирано в молба-декларация вх.№ 93-00-2972/ 11.07.2016г. до кмета на община Чирпан, за издаване на скица за УПИ IX-109, кв.10 по плана на с.Малко Тръново, е направено от лице с правен интерес за това, тъй като е обосновано с инициирано от заявителя  охранително производство по реда на чл.587 от ГПК. Исканата административна услуга е елемент от производството за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка, което се провежда пред нотариуса. Именно последният, а не кметът на общината, проверява дали представените писмени доказателства удостоверяват правото на собственост на заявителя или не, респ. наличието или липсата на основания за придобиване по давност на съответния имот. Нотариусът съблюдава изискванията на специалните закони и с мотивирано постановление по чл. 587, ал. 3 от ГПК разпорежда или отказва издаването на нотариален акт.

            Кметът на общината не разполага с компетентността да проверява и удостоверява правото на собственост в административното производство по издаване на скица. За да се издаде такава, следва компетентният административен орган да направи преценка съществува ли имотът, за който се иска издаване на скица и нанесен ли е в плана, от които се иска копие във вид на скица, и при наличие на тези условия да извърши исканата административна услуга като отрази в скицата всички правно значими обстоятелства, в т.ч. и фактите, относими за собствеността, съгласно разписния лист към плана. Поради това, дори и при конкуренция на права върху имота, административният орган е длъжен да издаде искания документ.

            С отказа за издаване на скица на недвижимия имот органът, на когото е вменено единствено задължението за извършване на административна услуга, превратно е упражнил правата си, с което е осуетил възможността на К.К. да заяви претендираните от него собственически права по реда на охранителното производство пред компетентния за това орган - нотариуса.

            Административният орган и съответно-административният съд нямат компетентност да разрешават спорове за собственост и да се произнасят относно възможността на молителя да придобие правото на собственост по обстоятелствена проверка.

            По изложените съображения съдът приема, че обжалваната заповед, с която е отказано да бъде извършена заявената от жалбоподателя административна услуга – издаване на скица, е издадена при неправилно приложение на материалния и следва да бъде отменена, а преписката да се върне на административния за извършване на услугата, заявена с подадената от К.И.К. молбата-декларация с рег.№ 93-00-2972/ 11.07.2016г. 

            С оглед изхода на делото искането на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено единствено в частта относно платената държавна такса в размер на 10.00лв. Тъй като на репариране подлежат само действително направени разноски и при липса на представени от жалбоподателя доказателства за действително направени разноски в размер на 300лв-адвокатски хонорар за изготвяне на жалбата до съда, се налага извода, че не са налице предпоставките за присъждане на тези разноски.

            Водим от тези мотиви и на основание чл.172, ал.2, предл.2 и чл.173, ал.1 от АПК, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

            ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-456/ 19.07.2016г. на Кмета на община Чирпан, с която е отказано издаването на скица за УПИ IX-109, кв.10 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Малко Тръново, по искане на К.И.К., направено с молба-декларация рег.№ 93-00-2972/ 11.07.2016г.

 

            ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Чирпан за издаване на скица за УПИ IX-109, кв.10 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Малко Тръново, по подадена от К.И.К. молба-декларация рег.№ 93-00-2972/ 11.07.2016г.,  в седемдневен срок от влизане на решението в сила.

 

            ОСЪЖДА Община Чирпан да заплати на К.И.К. с ЕГН **********,***, сумата от 10.00лв., представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.

 

            ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане, в полза на К.И.К., на разноски в размер на 300.00лв., представляващи адвокатски хонорар за изготвяне на жалбата до съда, като неоснователно.

 

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: