Р Е Ш Е Н И Е  250

 

      гр.Стара Загора 20.10.2016 год.

 

        В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на        четвърти октомври

през      две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

    Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                     Членове:            

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело     351 по описа  за 2016 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

  Производството е с правно основание чл.155, ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ във връзка с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

 

  Образувано е по жалба от Г.С.М. *** чрез пълномощника му адвокат П.Х.,***, против Решение за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на дългоцевно огнестрелно оръжие УРИ 8245з-113/ 07.07.2016г на Началника на Второ РУ гр.Стара Загора. Изложени са доводи за незаконосъобразност на заповедта като издадена в нарушение на материалния закон. Според жалбоподателя административният орган не съобразил обстоятелството, че макар срещу него да е образувано нказателно производство, то е прекратено с влязло в сила прокурорско постановление. Моли съда да отмени заповедта.

 

   Ответникът по жалбата -  Началник на Второ РУ гр.Стара Загора, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище.

 

   Като прецени допустимостта на жалбата, наведените в нея основания за оспорване и извърши цялостна проверка на законосъобразността на административния акт с оглед разпоредбата на чл.168 от АПК, съдът приема за установено следното:

 

  С оспореното Решение УРИ 8245з-113/ 07.07.2016г, издадено от Началника на Второ РУ гр.Стара Загора, на жалбоподателя Г.М. на основание чл.58, ал.1, т.2 от ЗОБВВПИ са отнети издадени разрешение за носене на дългоцевно  огнестрелно оръжие за ловни цели № АЛ168092 и разрешение за съхранение № 342/ 12.09.2013г, валидно до 12.09.2018г. Разпоредено е незабавно предаване за съхранение на притежваната от М. ловна пушка „Меркел”, кал.12мм, № 729889. Изложени са съображения, че срещу М. е образувано наказателно производство във връзка със ЗМ № 517/ 2016г по описа на Второ РУ Стара Загора по чл.194, ал.1 вр.чл.18, ал.1 вр.чл.20, ал.2 от НК, което има за последица невъзможност за носене и съхранение на дългоцевно огнестрелно оръжие. За образуване на административното производство жалбоподателят е уведомен с писмо УРИ 8245-3826/24.06.2016 г, получено от него на 24.06.2016г

 

  По делото е изискана и представена  преписката, образувана във Второ РУ гр.Стара Загора, по издаване на обжалваното решение, включваща; Докладна записка рег. № 72725/21.06.2016 г. на мл. ПИ в ТП Юг;.; Разрешение № АЛ168092 за носене на ловна пушка; Разрешение № 342/12.09.2013 г. за съхранение; Заверено копие на членска карта на Г.С.М. в БЛРС.

 

  Приети са като доказателства заверено копие от Постановление № 2488/23.06.2016 г. на прокурор при Районна прокуратура Стара Загора за прекратяване на наказателното производство по бързо производство № 8245  зм 517/ 2016г по описа на Второ РУ гр.Стара Загора, образувано срещу Г.М. и Писмо изх. № 2488/2016 от 19.08.2016г на прокурор при Районна прокуратура Стара Загора с отбелязване на датите на връчване на постановлението на посочените в него лица, както и на липсата на постъпили жалби срещу него.

 

  При съвкупна преценка на събраните доказателства съдът направи следните правни изводи:

 

  Жалбата е подадена в законоустановения срок от надлежна страна, за която оспореният административен акт е неблагоприятен, поради което е процесуално допустима.

 

   Разгледана по същество, се явява основателна.

 

   Решението, предмет на съдебна проверка, е издадено от компетентен орган по чл.155, ал.1 от ЗОБВВПИ, а именно Началникът на Второ РУ гр.Стара Загора в качеството му на орган, издал разрешенията за носене и съхранение на огнестрелно оръжие. При постановяването му са спазени установената писмена форма с изискуемите реквизити, не са нарушени административно-производствените правила и правилно е приложен материалният закон.

 

  Според разпоредбата на чл.155, ал.1 от ЗОБВВПИ, посочена като правно основание за издаване на решението, при настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 2 - 8 или при отпадане на основателната причина по чл. 58, ал. 1, т. 10 издаденото разрешение се отнема с решение на органа, издал разрешението. Процесното решение, постановяващо отнемане на разрешение за съхраняване и носене на дългоцевно огнестрелно оръжие за ловни цели, се основава на нормата на чл.58, ал.1 т.2 от ЗКВООБ – когато лицето е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу него е започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

 

  В конкретния случай решението се основава на втората хипотеза, а именно започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Доказателствата по делото категорично сочат, че срещу жалбоподателя М. е образувано наказателно производство с такъв характер на 13.06.2016г - бързо производство № 8245  зм 517/ 2016г по описа на Второ РУ гр.Стара Загора. Неоснователно е оплакването му, че производството е прекратено, с оглед на което не е налице изискуемата от закона материалноправна предпоставка за отнемане на разрешенията.

 

 Фактическите и правните основания за издаване на един административен акт се преценяват към датата на издаването му, съгласно нормата на чл.142, ал.1 от АПК. Юридическият факт, при настъпването, на който разрешителното следва да бъде отнето, е образуването на наказателно производство. Този юридически факт не е обвързан с последващ резултат от наказателното производство. По смисъла на закона самият факт на образувано производство е достатъчно основание да бъде отнето разрешителното. Поради това приключването на наказателното производство, независимо дали с постановление за прекратяване или с повдигане на обвинение пред съда, е ирелевантен факт за законосъобразността на оспорената заповед. Приключването на наказателното производство с постановление за прекратяване поради липса на престъпление не заличава с обратна сила факта на образуване на наказателното производство. Този факт продължава да съществува в правния мир, а именно той е правнорелевантен за законосъобразността на заповедта за отнемане на разрешителното. Освен това към момента на постановяване на процесното решение наказателното производство по бързо производство № 8245  зм 517/ 2016г по описа на Второ РУ гр.Стара Загора е било висящо, тъй като Постановление № 2488/23.06.2016 г. на прокурор при Районна прокуратура Стара Загора за прекратяването му не е било влязло в сила по отношение на жалбоподателя М.. Той е получил копие от постановлението на 18.07.2016г, не е обжалвал в законоустановения 7-дневен срок по чл.243, ал.3 от НПК, следователно за него постановлението е влязло в сила на 26.07.2016г., т.е. след издаване на оспореното решение. Последващото влизане в сила безспорно е нов факт, установен към момента на приключване на устните състезания, но не би могъл да се вземе предвид от съда  по смисъла на чл.142, ал.2 от АПК, тъй като не е от значение за делото. Този факт не е релевантен към състава на чл.155, ал.1 вр.чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗОБВВПИ, по който е изискуемо да се установи единствено образуване на наказателно производство без законът да държи сметка за неговото движение /Решение № 16388 от 10.12.2013 г. на ВАС по адм. д. № 5069/2013 г., VII о., Решение № 5460 от 18.04.2013 г. на ВАС по адм. д. № 15352/2012 г., VII о /.

 

В този смисъл категорично се установява наличието на възприетите от органа при произнасянето му релевантни юридически факти, регламентирани в закона като материалноправни предпоставки за постановяването на решение за отнемане на разрешителни за носене и съхранение на оръжие по реда на специалния ЗОБВВПИ.

 

Предвид гореизложеното съдът намира, че оспорването е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

 

Водим от горните мотиви, съдът 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.М. ЕГН ********** *** против Решение за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на дългоцевно огнестрелно оръжие УРИ 8245з-113/ 07.07.2016г, издадено от Началника на Второ РУ грСтара Загора, като неоснователна.

 

 Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: