Р Е Ш Е Н И Е  294

 

гр.Стара Загора, 17.11.2017 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд  в публичното  заседание    

на         седемнадесети октомври

през      две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                 Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                                 Членове:  

        

при секретаря    Стефка Х.

и в присъствието на  прокурора                    ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело   550  по описа  за 2016  год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

          Производството е с правно основание чл.156 и сл. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ във връзка с чл.4, ал.1 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с §2 от ДР на ДОПК.

 

Образувано е по жалба на „БРИКЕЛ” ЕАД гр.Гълъбово, против Акт за установяване на задължение по декларация №79-1/11.05.2016г, издаден на основание  чл.107, ал.3 от ДОПК вр.с чл.4 и чл.9б от ЗМДТ от орган по приходите при Община Гълъбово, потвърден с Решение №4/26.07.2016г на Директор на Дирекция „Административноправно обслужване и Финанси”/”АПО и финанси” в община Гълъбово, с който са установени задължения на „Брикел”ЕАД за данък  върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за периоди 2008-2015г и за данък върху превозните средства за периоди 2014-2015г., в общ размер 2514922.27лв, от които 1675467.39лв главници, вкл.: Данък върху недвижимите имоти — 129610.07лв, и лихви 93070.46лв; Такса за битови отпадъци— 1543262.57лв, лихви 746187.63 лв; Данък върху превозните средства за 2014-2015г—главница 2594.75лв с прилежащи лихви 196.79 лв към 11.05.2016г. В жалбата са релевирани доводи за нищожност на акта и потвърждаващото го решение поради издаването им от некомпетентен орган, отделно и за  незаконосъобразност на оспорения акт и искане за отмяната му по съображения за постановяването му при липса на мотиви—поради невъзможност да се разбере какъв вид данъчни задължения е вменяват, при неправилно приложение на материалния закон поради недължимост на сумите. Твърди, че част от задълженията са погасени по давност. Твърди, че поради неплащане на вноски по постигнатото между жалбоподателя и Община Гълъбово споразумение, задълженията, предмет на разсрочване са станали предсрочно изискуеми и при непредприемане на действия по принудително изпълнение от Община Гълъбово в продължение на над 5 год, е изтекла за тях погасителна давност. В представеното писмено становище твърди, че споразумението за разсрочване от 27.09.2011г не е породило действие, тъй като не е подписано от кмета на община Гълъбово. По изложените съображения се иска прогласяване за нищожен или отмяна на АУЗД  като незаконосъобразен. Претендира разноски.

 

Ответникът по жалбата -  Директор на Дирекция „Административноправно обслужване и Финанси”/”АПО и финанси”/ в Община Гълъбово, чрез процесуалния си представител адв.К. изразява становище за неоснователност на жалбата. Излага подробни съображения, че оспореният акт е издаден от компетентен орган в съответствие с изискванията за форма и съдържание, при спазване на административнопроизводствените правила, като вида и размера на задълженията са установени в съответствие с материалния закон. Поддържа, че задълженията не са погасени по давност. Моли за отхвърляне на жалбата и претендира разноски за адвокатско възнаграждение.

 

Делото е изпратено на Административен съд Стара Загора по подсъдност с определение №135/28.11.2016г по а.н.д.№255/2016г на Районен съд Гълъбово.

 

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следната фактическа обстановка:

 

          По партидата на „БРИКЕЛ” ЕАД гр.Гълъбово в  Община Гълъбово са декларирани от дружеството общо 122 недвижими имота, както следва:

1. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000014 от 27.01.2001г. недвижим имот с партиден № М38_010227 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя и сграда;

2. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000185 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М185_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя ;

3.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000186 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М186_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя;

4. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000187 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М187_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя;

5.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000188 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М188_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя;

6.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000189 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М189_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя

7.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000190 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М190_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя;

8. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000191 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М191_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя;

9. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000192 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М192_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя;

10. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000193 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М193_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя;

11.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000194 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М194_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя;

12.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000195 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М195_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя;

13. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000196 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М196_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя;

14.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000197 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М197_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя;

15.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000198 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М198_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя;

16.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000199 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М199_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя;

17. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000200 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М200_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя

18. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000201 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М1201_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя;

19. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000202 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М202_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя;

20. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000203 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М203_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя;

21. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000204 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М204_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя

22. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000205 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М205_100626 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя

23. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000206 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М206_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя

24. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000207 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М207_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя

25. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000208 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М208_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя

26. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000209 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М209_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя

27. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000210 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М210_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя

28. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000211 от 23.06.2010г. недвижим имот с партиден № М211_100623 с адрес 6280, гр.Гълъбово, представляващ земя

29. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000212 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М212_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

30. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000213 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М213_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

31. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000214 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М214_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

32. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000215 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М215_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя ;

33.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000216 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М216_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

34.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000217 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М217_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

35. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000218 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М218_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

36. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000219 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М219_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

37. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000220 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М220_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

38. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000221 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М221_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

39. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000222 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М222_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

40. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000223 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М223_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

41.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000224 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М224_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя]

42.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000225 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М225_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

43.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000226 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М226_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

44.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000227 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М227_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

45.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000228 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М228_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

46. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000229 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М229_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

47. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000230 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М230_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

48. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000231 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М231_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

49. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000232 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М232_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

50.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000233 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М233_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

51.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000234 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М234_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

52.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000235 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М235_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

53. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000236 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М236_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

54.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000237 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М237_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

55.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000238 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М238_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

56. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000239 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М239_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

57. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000240 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М240_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

58. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000241 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М241_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

59. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000242 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М242_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

60. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000244 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М244_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

61. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000245 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М239_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

62.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000246 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М246_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

63.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000247 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М247_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

64. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000248 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М248_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

65.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000249 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М249_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

66.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000250 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М250_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

67.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000251 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М251_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

68. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000252 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М252_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

69. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000254 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М254_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

70. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000255 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М255_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

71.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000256 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М256_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда;

72. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000258 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М258_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда;

73.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000266 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М266_100524 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

74.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000267 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М267_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда;

75. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000268 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М268_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

76.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000269 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М269_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя

77.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000270 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М270_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда;

78.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000271 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М271_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

79.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000272 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М272_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда;

80.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000273 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М273_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда

81.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000274 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М274_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда

82.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000275 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М275_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда

83. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000276 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М276_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда

84. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000277 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М277_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда ;

85.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000278 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М278_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

86.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000279 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М279_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

87.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000280 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М280_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

88.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000281 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М281_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда;

89.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000282 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М282_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда;

90. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000283 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М283_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда

91.с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000284 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М284_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда;

92. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000285 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М285_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда;

93. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000286 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М286_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда;

94. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000287 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М287_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда;

95. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000288 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М288_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда;

96. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000289 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М289_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ сграда(и);

97. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000290 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М290_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ сграда(и);

98. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000523 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М253_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

99. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000243 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М243_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя;

100. с декларация по чл.17 ал.1 от ЗМДТ вх.№0907000257 от 24.06.2010г. недвижим имот с партиден № М257_100624 с адрес 6290, с.Обручище, представляващ земя и сграда;

 

            От «Брикел»ЕАД са декларирани в община Гълъбово с декларации по чл.14 ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти и следните имоти:

101. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№002/27.01.1998г, относно недвижим имот с партиден № 0000000002003 с адрес 6280, гр.Гълъбово, кв.Съединение №15, вх.А, ап.31, ет.8, представляващ Сграда (и);

102. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№003/27.01.1998г, относно недвижим имот с партиден № 0000000003006 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, кв.Съединение №20, представляващ Сграда (и);

103. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№003/27.01.1998г, относно недвижим имот с партиден № 0000000003009 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, кв.Съединение №35, представляващ Сграда (и);

104. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№003/27.01.1998г, относно недвижим имот с партиден № 0000000003010 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, кв.Съединение №36, представляващ Сграда (и);

105. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№004/27.01.1998г, относно недвижим имот с партиден № 0000000004011 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, кв.Строител №37, вх.В, ап.64, ет.6, представляващ Сграда (и);

106. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№004/27.01.1998г, относно недвижим имот с партиден № 0000000004012 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, кв.Строител №38, представляващ Сграда (и);

107. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№004/27.01.1998г, относно недвижим имот с партиден № 0000000004013 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, кв.Строител №41, представляващ Сграда (и);

 108. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№004/27.01.1998г, относно недвижим имот с партиден № 0000000004014 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, кв.Строител №45, представляващ Сграда (и);

109. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№004/27.01.1998г, относно недвижим имот с партиден № 0000000004015 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, кв.Строител №49, представляващ Сграда (и);

110. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№039/27.01.1998г, относно недвижим имот с партиден № 0000000039011 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, ..№15, вх.А, ап.30.ет.8, представляващ Сграда (и);

111. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№039/31.01.2000г, относно недвижим имот с партиден № 0000000039014 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, ..№21, вх.А, ап.54, ет.11, представляващ Сграда (и);

112. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№039/31.01.2000г, относно недвижим имот с партиден № 0000000039011 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, ..№15, вх.А, ап.30.ет.8, представляващ Сграда (и);

113. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№039/31.01.2000г, относно недвижим имот с партиден № 0000000039009 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, ..№35, вх.А, ап.6.ет.2, представляващ Сграда (и);

114. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№039/31.01.2000г, относно недвижим имот с партиден № 0000000039008 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, ..№36, вх.А, ап.12, ет.3, представляващ Сграда (и);

115. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№039/31.01.2000г, относно недвижим имот с партиден № 0000000039005 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, ..№41, вх.А, ап.55.ет.10, представляващ Сграда (и);

116. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№039/31.01.2000г, относно недвижим имот с партиден № 0000000039004 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, ..№41, вх.А, ап.66.ет.11, представляващ Сграда (и);

117. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№039/31.01.2000г, относно недвижим имот с партиден № 0000000039002 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, ..№45, вх.А, ап.18.ет.6, представляващ Сграда (и);

118. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№039/31.01.2000г, относно недвижим имот с партиден № 0000000039001 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, ..№45, вх.А, ап.24.ет.8, представляващ Сграда (и);

119. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№039/31.01.2000г, относно недвижим имот с партиден № 0000000039003 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, ..№45, вх.А, ап.9.ет.3, представляващ Сграда (и);

120. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№039/31.01.2000г, относно недвижим имот с партиден № 0000000039016 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, ..№49, вх.А, ап.5, ет.2, представляващ Сграда (и);

121. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№039/31.01.2000г, относно недвижим имот с партиден № 0000000039010 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, Кв.Съединение №18, представляващ Сграда (и);

122. с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№045/27.03.2001г, относно недвижим имот с партиден № 0000000045001 с адрес с адрес 6280, гр.Гълъбово, ..№41, представляващ Сграда (и).

 

               „Брикел”ЕАД е декларирало в Община Гълъбово с декларации по чл.54 от ЗМДТ 24 бр леки автомобили и 5други превозни средства /посочени на л.7 и сл.от акта, л.28 и сл. по дело№255/2016г на РС Гълъбово/:

1.с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ 0907000087/29.01.2010г, за л.а. партиден №СТ4381АР_100129 с посочени регистрационен номер, номера на рама и двигател;

2. с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ 0907000671/11.08.2010г, за л.а. партиден №СТ8880АР_100811 с посочени регистрационен номер, номера рама и двигател;

3. с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ 1/01.01.1998, за л.а. партиден №СТ1607ТТ_980101 с посочени регистрационен номер, номера на рама и двигател;

4. с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ 1/01.01.1998, за л.а. партиден №СТ1616ТТ_980101 с посочени регистрационен номер;

5. с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ 1/01.01.1998, за притежаван л.а. партиден №СТ1607ТТ_980101 с посочени регистрационен номер;

6. с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ 1013/18.11.2011, за притежаван л.а. партиден №СТ5320КК_111118, с посочени регистрационен номер, номера на рама и двигател;

7. с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ 71/10.01.2012, за притежаван л.а. партиден №СТ7692АВ_120110 с посочени регистрационен номер, номера на рама и двигател;

8. с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ 72/10.01.2012г, за притежаван л.а. партиден №СТ7119АВ_120110 с посочени регистрационен номер, номера на рама и двигател;

9.с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ 73/10.01.2012, за притежаван л.а. партиден №СТ7778АВ_120110, с посочени регистрационен номер, номера на рама и двигател;

10. с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ 74/19.01.2006г, за притежаван л.а. партиден Q0000001_060119 с посочени регистрационен номер Q0000001, номера на рама и двигател]

11. с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ 7403002670/09.01.2015г, за притежаван л.а. партиден №7403Т2392, рег.№СТ0646ВН, с посочени регистрационен номер, номера на рама и двигател;

12. с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ 75/10.01.2012г, за притежаван л.а. партиден №СТ1960СМ_120110, рег.№СТ1960СМ, с посочени регистрационен номер, номера на рама и двигател;

13. с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ 831/19.05.2009г, за притежаван л.а. партиден №СТ5035АН_090519, рег.№СТ5035АН, с посочени регистрационен номер, номера на рама и двигател;

14. с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ 915/05.10..2012г, за притежаван л.а. партиден №СТ6964ВА_121005, рег.№СТ6964ВА, с посочени регистрационен номер, номера на рама и двигател;

15. с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ 916/05.10.2012г, за притежаван л.а. партиден №СТ6971ВА_121005, рег.№СТ6971ВА, с посочени регистрационен номер, номера на рама и двигател;

16. с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ 917/05.10.2012г, за притежаван л.а. партиден №СТ6527ВА_121005, рег.№СТ6527ВА, с посочени регистрационен номер, номера на рама и двигател.

17 с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ Т17108/01.01.1998г за притежаван л.а. партиден №СТ1818ТТ_980101, рег.№СТ1818ТТ;

18.с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ Т17110/01.01.1998г за притежаван л.а. партиден №СТ4328СР_980101, рег.№СТ4328АР;

19.с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ Т17112/01.01.1998г за притежаван л.а. партиден №СТ2117ТТ_980101, рег.№СТ2117ТТ;

20.с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ Т17113/01.01.1998г за притежаван л.а. партиден №СТ3844ТТ_980101, рег.№СТ3844ТТ;

21.с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ Т17114/01.01.1998г за притежаван л.а. партиден №СТ1019СР_980101, рег.№СТ1019СР;

22.с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ Т17115/01.01.1998г за притежаван л.а. партиден №СТ1018СР_980101, рег.№СТ1018СР,

23.с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ Т17593/01.01.1998г за притежаван л.а. партиден №СТ2412АХ_980101, рег.№СТ2412АХ;

24.с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ Т17594/01.01.1998г за притежаван л.а. партиден №СТ2413АХ_980101, рег.№СТ2413АХ;

както и следните други МПС:

1.С декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство без леки автомобили с вх.№ 7403001228/25.11.2013г за ППС с партиден № 7403Т1124, рег.№ 1262ВК,

2. С декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство без леки автомобили с вх.№ Т17119/01.01.1998г— за ППС с партиден № СТ4007ТТ_980101, рег.№ СТ4007ТТ,

3. С декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство без леки автомобили с вх.№ Т17122/01.01.1998г— за ППС с партиден № СТ1183ТТ_980101, рег.№ СТ1183ТТ;

4. С декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство без леки автомобили с вх.№ Т17596/01.01.1998г— за ППС с партиден № СТ2411АХ_980101, рег.№ СТ2411АХ;

5 и С декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство без леки автомобили с вх.№ Т17598/01.01.1998г— за ППС с партиден № СТ4149СР_980101, рег.№ СТ4149СР.

 

След извършената проверка длъжностно лице от дирекция „АПО и финанси” ст.специалист „Публично изпълнение” в Община Гълъбово, на основание чл.107  ал.3 от ДОПК във връзка с чл.4 и чл.9б от ЗМДТ и за декларираните с горепосочените декларации имоти и леки автомобили издава АУЗД № 79-1/11.05.2016г /л.21—92 от приложеното а.н.д.№255/2016г на Гълъбовски РС/. С този акт на „БРИКЕЛ” ЕАД са определени задължения в размер от общо 2 514 922.27лв, от които главница в размер на 1 675 467.39лв и лихва в размер на 839 454.88лв към 11.05.2016г. Задълженията касаят Данък върху недвижимите имоти за 2008г-2015г - главница 129610.07лв и лихва 93070.46лв; Такса за битови отпадъци за 2008г-2015г. - главница 1543262.57лв и лихва 746187.63 лв; Данък върху превозните средства за 2015г за 28 бр.превозни средства и за 2014г за 2 превозни средства /рег.№ СТ7778АВ и за рег.№ СТ8880АР/ - главница 2594.75лв и лихва 196.79 лв.

В АУЗД е посочено, че горните суми са резултат от приспадане от  общия размер на главиците на съответните задължения платените от дружеството суми, както следва за ДНИ от общо задължения в размер 402755.84лв се сочи внесена сума 273145.77лв, или дължима главница 129610.07лв; за Данък върху превозните средства от общо дължими 3141.37лв се сочи внесена сумата 546.62 лв, съответно дължима главница е в размер 2594.75лв; за Такса за битови отпадъци от общо 1902244.97лв, се сочи внесена сума 153545.67лв, или дължима се сочи главница 1543262.57лв, лихви 746187.63 лв /л.92/.

АУЗД № 79-1/11.05.2016г е издаден при следните мотиви: на основание чл.10 и чл.11 ал.1 от ЗМДТ лицето дължи данък върху недвижимите имоти, който не е заплатил в предвидените срокове по чл.28 ал.1 от ЗМДТ и чл.11 ал.1 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Гълъбово, а именно на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. Размерът на данъка върху недвижимите имоти е определен в чл.15 от същата Наредба в размер 1.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Посочено е на следващо място, че на основание чл.64 ал.1 от ЗМДТ лицето дължи такса за битови отпадъци за предоставени услуги по чл.62 от ЗМДТ, която не е заплатил в предвидените срокове в чл.26 ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово, а именно на две равни вноски в сроковете до 30.06. съответно до 31.10 на годината, за която е дължима. Посочено е на основание чл.24 от последно цитираната Наредба, вр.с чл.66 ал.3 от ЗМДТ, че размерът на ТБО за жилищни, нежилищни и вилни имоти на предприятия и фирми и за нежилищни имоти на лица, регистрирани по ТЗ, е 7 промила, пропорционално върху данъчната оценка на имота. По отношение на данък върху превозните средства се сочи, че лицето дължи  на основание чл.52 и чл.53 от ЗМДТ и който не е заплатил в сроковете по чл.60 от ЗМДТ, а именно на две равни вноски 01.03—до 30.06. и до 31.10. на годината, за която е дължим. В акта са изложени твърдения, че поради неплатени в законоустановения срок задължения ДНИ и ТБО, на „Брикел” ЕАД е изпратена покана за доброволно изпълнение изх.№ 01-28/07.07.2011г, като по подадено от дружеството искане за разсрочване на плащанията е дадено съгласие от Общински съвет Гълъбово и е подписано „Споразумение за погасяване на задължения” с погасителен план към него. Поради неизпълнение на погасителния план, е изпратено на дружеството напомнително писмо /изх.73-04.8/19.03.2013г/, след което с Решение №330 по протокол №29/26.07.2013г на ОбС Гълъбово, е сключено „Допълнително споразумение за погасяване на задължения №1” от 08.08.2013г. На основание този погасителен план, дружеството се сочи изплатило 6 от вноските изцяло, и част от вноски 7и 8 за ТБО, както и част от  предвидената вноска 9. След преустановяване  на плащанията, на дружеството било изпратено ново напомнително писмо изх.73-04-8 /06.04.15г. и цялото задължение се сочи  станало изискуемо. На следващо място в акта е посочено, че се следва лихва за забава в размер на законната лихва от датата на изпадане в забава по отношение на установените задължения. В акта се сочат подадените от „Брикел” ЕАД декларации по чл.17,съответно  — по чл.14 и  по чл.54 от ЗМДТ и недвижимите имоти, съответно МПС за които се отнасят..

АУЗД № 79-1/11.05.2016г е връчен на 12.05.2016г, на 26.05.2016г и в срока по чл.107 ал.4 от ДОПК е обжалван от „Брикел” ЕАД пред Директора на Директора на дирекция „АПО и финанси” при Община Гълъбово с оплаквания за нищожност и незаконосъобразност. Изрично лицето се е позовало на изтекла погасителна давност по отношение на задълженията за периоди до 31.12.2010г и за неправилно определяне на лихви. С Решение № 4/ 26.07.2016г. Директорът на Дирекция „АПО и финанси” при Община Гълъбово на основание чл.155 ал.1 и 2, вр.с чл.144 от ДОПК е потвърдил изцяло АУЗД № 79-1/11.05.2016г на орган по приходите при Община Гълъбово по съображения, че е издаден от компетентен орган и при правилно установени задължения. Отхвърлени  са възраженията за погасяване по давност на задължения за 2007-2010г с доводи, че спрямо същите като разсрочвани давността е била спирана на основание чл.172 ал.1 т.3 от ДОПК. Оплакванията относно лихвите се сочат неоснователни поради използвания софтуерен продукт „Матеус-местни данъци и такси”, разработен по указания на Министерство на финансите /л.13-15/.

 

По делото не са спорни обстоятелствата, че посочените по-горе недвижими имоти и моторни превозни средства са собственост на „Брикел” ЕАД, вкл. за периодите, за които за всяко от тях се сочат определени публични задължения. Не е спорно и установява се по делото, че на дружеството е изпратена покана за доброволно изпълнение на задълженията за ДНИ и ТБО с изх.№ 01-28/07.07.2011г /л.39, том І по настоящото дело/. С нея дружеството е поканено да заплати  за имотите, които притежава, ДНИ за период 2008г-2010г /за периода на 2007г-2008г се сочат дължими лихви /; както и ТБО за периоди: 2007—2010г с прилежащи лихви, като главницата възлиза на 996036.02 лв, в това число ДНИ 161169.14лв, и ТБО 834866.88 лв /л.39-42, том І/.

 

Горепосочените задължения се сочат установени и с АУЗД №1/07.07.2011г, издаден от мл.експерт при Община Гълъбово / л.197, том ІІ/, представен в последното заседание по делото в подкрепа на довода на ответника, че давността за най-старите по време публични общински вземания не е изтекла.

 

На 22.07.2011г, „Брикел”ЕАД е подало до кмета на община Гълъбово искане разсрочване на плащанията на публичните задължения, посочени в покана изх.№ 01-28/07.07.2011г, за което е дадено съгласие от Общински съвет Гълъбово с Решение №602 по протокол № 63/18.08.2011г /л.43—46 том І/. На 27.09.2011г между Община Гълъбово и „Брикел”ЕАД е подписано „Споразумение за погасяване на задължения” и погасителен план към него /л.47 и сл., том І/. В чл.2 от споразумението са се договорили изплащането на задълженията /главница 781568.05 лв, в това число ДНИ в размер 125003.64лв, съгласно чл.1/ да започне след изтичане на 10 месечен гратисен период, който започва да тече от датата на разрешението.  Според чл.2.4. всяка от погасителните вноски по чл.2.1.от споразумението се заплаща от „Брикел”ЕАД до 30-то число на съответния месец, по банков път по посочената банкова сметка ***. Според чл.2.5, при неизпълнение на падежа, съответно на две вноски, съгласно погасителния план, дължимите суми стават незабавно изискуеми, заедно със законната лихва от датата на даденото разрешение /л.48, том І/. Последното плащане по това споразумение е  направено от „Брикел”ЕАД през месец октомври 2012г /СИ, л.113—114, том ІІ/.

Спрямо същите публични задължения, с решение №330 протокол №29/26.07.2013г на ОбС Гълъбово е приет актуализиран погасителен план за разсрочено погасяване на публичните задължения, които е посочено че към 11.06.2013г възлизат на 1 766 971.52 лв, в това число ДНИ — 223254.33 лв, 1 110250.6лв ТБО и 433466.51 лв—следваща се към тази дата лихва.

На 08.08.2013г Община Гълъбово и  „Брикел”ЕАД са сключили допълнително споразумение за погасяване на задължения №1 /л.52/. Според чл.2.4. всяка от вноските по чл.2.1.се заплаща от „Брикел”ЕАД до 30-то число на съответния месец по банков път. Според чл.2.5 при неизпълнение на падежа, съответно на две вноски, съгласно погасителния план, дължимите суми стават незабавно изискуеми, заедно със законната лихва от датата на даденото разрешение. Последното плащане по това споразумение „Брикел”ЕАД е направил на 31.07.2014г /СИЕ л.114, том ІІ/.

 

         За изясняване на обстоятелствата по делото е допусната съдебно икономическа експертиза, първото заключение по която не бе прието поради това, че не съдържа отговор на поставените въпроси, а от обясненията на назначеното вещо лице се установиха обективни пречки, поради което съдът възложи изготвянето на експертизата на други две вещи лица /л.107 и сл, том ІІ по делото/.  Съгласно СТЕ, изпълнена от вещите лица В.Н. и В.С., констативна част /л.110/, главницата за ДНИ е 129610.07лв /колкото е определена и в АУЗД/, а лихвата е в по-голям размер от посочения в акта. ТБО е 1543262.57лв, колкото и в АУЗД, а лихвата се сочи в по-голям размер от посочения в акта /в АУЗД е 746187.63лв/.  Причината за разликата в лихвите се свързва с грешка в програмния продукт през годините.      Данък върху МПС е определен от вещите лица на 713.68 лв  с лихва 50.20лв,  а по АУЗД главницата е 2594.75 лв, лихвата 196.79лв, като разликата в главниците и лихвите е поради извършените от дружеството плащания след датата на издаване на акта.

Вещите лица сочат отделно размера на дължимите задължения за ДНИ и ТБО за периоди 2008г-2010г /л.112/ вкл.на посочените в процесния АУЗД и декларирани от „Брикел”ЕАД недвижими имоти: ДНИ —0.0лв, ТБО — главница 503018.74лв. Лихвата върху тези задължения от датата на падежа до 11.05.2016г е както следва: Лихва върху задълженията за ДНИ -55357.20бв, Лихва върху задължения ТБО - 411187.97лв. Дължимата лихва върху задължения за ДНИ, ТБО и Данък превозни средства за посочените в АУЗД недвижими имоти и МПС за периода 2011-2015г изчислена от датата на съответните падежи до 11.05.2016г е: лихва върху задълженията за ДНИ-72673.36лв, лихва върху задълженията за ТБО 349364.45лв, лихва върху данък МПС—196.79лв. Вещите лица сочат извършени от дружеството плащания на вноски по сключените между страните споразумения за погасяване на задължения от 27.09.2011г и от 08.08.2013г, съгласно приложените погасителни планове към тях: за ДНИ по години както следва: 2012г -9000лв, 2013г- 175000лв, 2014г.-59254.33лв, за ТБО по години: 2012-46800.00лв, за 2013-0, за 2014- 136746лв. Общо постъпили вноски по погасителните планове за ДНИ и ТБО -426800лв. В заключението са дадени по дати и размер всяка от вноските по двете споразумения, като се установява, че последно по дата плащане за ДНИ по споразумението от 27.09.2011г е на 22.10.2012г, а по споразумението от 08.08.2013г—на 14.03.2014г.,  съответно последното по дата плащане за ТБО по споразумението от 27.09.2011г е на 19.11.2012г, а по споразумението от 08.08.2013г — на 31.07.2014г. Вещото лице Н. пояснява, че плащанията са приспаднати при определяне с оспорения АУЗД на размера на задълженията и са посочени в него в отделна колонка.  

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения акт на основание чл.160 ал.2 от ДОПК, чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК,във връзка с §2 от ДР на ДОПК, намира за установено следното от правна страна:

 

         Оспорването, като направено в законоустановения срок, от легитимирано лице, за което актът е неблагоприятен, както и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

 

Задълженията за данък върху недвижимите имоти и моторните превозни средства и за такса за битови отпадъци представляват публични общински вземания, изрично регламентирани в чл.162, ал.2, т.1 и т.3 от ДОПК, вр.с чл.1, ал.1, т.1 и т.5 и чл.6 ал.1 б.”а” от ЗМДТ. По аргумент от чл.162, ал.2, т.9 като публични общински вземания следва да се определят и лихвите за забава плащането на посочените общински вземания за ДНИ и ТБО. В разпоредбата на чл.166, ал.1 от ДОПК е предвидено че установяването на публичните вземания се извършва по реда и от органа, определен в съответния закон. Относно вземанията за данък върху недвижимите имоти и моторните превозни средства /местен данък по см. на чл.1, ал.1, т.1 и т.5 от ЗМДТ/ и за такса за битови отпадъци, приложимият ред е регламентираният в ДОПК. Съгласно чл. 4, ал.1 и чл.9б от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси се извършва от служители на общинската администрация по реда на ДОПК, обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. Съгласно чл.4, ал.3, вр. с ал.4 от ЗМДТ в производствата по ал.1 служителите на общинската администрация, определени със заповед на кмета имат правата и задълженията на органи по приходите, а в ал.5 е предвидено че ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община упражнява правомощия на териториален директор, вкл. предвидените в чл.107 ал.4 от ДОПК. Видно от Заповед № 8/07.01.2016г на Кмета на община Гълъбово,  Елица Милкова И. на длъжност ст.специалист „ПИ” (специалист „публично изпълнение”) има права и задължения на орган по приходите в производствата по установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и такса битови отпадъци в община Гълъбово/л.8и сл./. Следователно АУЗД № 79-1/11.05.2016г е издаден от компетентен орган в рамките на предоставените му правомощия.

 

Съгласно чл.107, ал.4 от ДОПК, актът за установяване на задължение по ал.3, може да се обжалва в 14-дневен срок пред директора на териториалната дирекция, а съгласно чл.4 ал.5 от ЗМДТ, правомощия на териториален директор на НАП изпълнява ръководителт на звеното за местни приходи в съответната община. В случая правомощия на териториален директор в Община Гълъбово изпълнява Директорът на Дирекция „Административноправно обслужване и финанси”. Независимо, че в представената по делото длъжностна характеристика на длъжността /л.36, том І/ не са изрично посочени като вменени правомощия на териториален директор, такива се следват на заемащия длъжността по силата на закона. С оглед на изложеното издаденото от Нела Петрова в длъжностното й качество на Директор на Дирекция „Административноправно обслужване и Финанси” в община Гълъбово Решение №4/ 26.07.2016г, е постановено от компетентен орган.

 

Съдът не констатира допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, включително при извършеното установяване на релевантните за определените задължения факти и обстоятелства. АУЗД е издаден в хипотезата на чл. 107, ал.3, изр. последно от ДОПК - служебно, поради неплащане в срок на задължения, размерът на които е установен въз основа на подадена от задълженото лице декларация.

 

АУЗД № 79-1/11.05.2016г съдържа фактически и правни основания за издаването му. Изрично са посочени номер и дата на подаване на декларациите на дружеството-жалбоподател по чл. 17 от ЗМДТ /сега чл.14 от с.з./ за деклариране на придобити от него недвижими имоти, както и административния адрес, на който се намират, съответно посочени са подадените декларации по чл.54 от ЗМДТ за притежавани превозни средства и техните регистрационни номера и следващите се за всяко от тях задължения. Съдът приема, че е постигната необходимата яснота на волеизявлението, т.е. установимо е за кои имоти и моторни превозни средства се отнасят задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци  и данък върху превозните средства, чийто размер е определен с АУЗД № 79-1/11.05.2016г . в хипотезата на чл. 107, ал. 3, изр. последно от ДОПК. Публичните задължения са определени по размер и период за всеки имот, съответно МПС. Подробно е мотивирано, че са налице изискуеми задължения, които не са платени от „Брикел”ЕАД. Предвид изложеното оплакванията за неспазване на изискванията за форма и съдържание са неоснователни и актът не е незаконосъобразен на това основание.

Съгласно чл. 10 от ЗМДТ, с данък върху недвижимите имоти/ДНИ/ се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, като с оглед разпоредбата на чл. 11, ал.1 от ЗМДТ, субекти на това задължение /данъчно задължени лица/ са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти. Съответно в чл. 62 от ЗМДТ е предвидено, че такса за битови отпадъци /ТБО/ се заплаща за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.  По аргумент от разпоредбата на чл. 64, ал.1 във вр. с чл. 11, ал. 1 от ЗМДТ, задължението за заплащане на ТБО е за лицето - собственик на облагаем с данък недвижими имот. В чл. 53 от ЗМДТ е регламентирано данъкът върху превозните средства да се заплаща от собствениците им. Следователно трите задължения имат своето основание и следват от факта на принадлежността на правото на собственост върху съответния недвижим имот, респективно превозно средство, т.е задълженията възникват и съществуват за лицето-титуляр на правото на собственост върху имота/или вещта.

 

 

 

 

В случая от фактическа страна по делото се установява от събраните доказателства, че жалбоподателят „Брикел”ЕАД в изпълнение на задълженията си по чл. 14 от ЗМДТ и по чл. 54 от ЗМДТ е декларирал притежаваните от него недвижими имоти и МПС. Не са спорни обстоятелствата, че „Брикел”ЕАД е собственик на изброените в АУЗД№ 79-1/11.05.2016г   недвижими имоти и МПС. От приетото заключение на съдебно-икономическата експертиза, изпълнена от в.л.Н. и С., се потвърди, че следващите се за тях задължения за периодите, посочени в АУЗД, са определени при отчитане направените от дружеството плащания, като определените с акта задължения не са заплатени до датата на издаването му. Съдът кредитира с доверие заключението като неоспорено от страните, компетентно, обективно и безпристрастно изготвено.

 

Определените с АУЗД № 79-1/11.05.2016г задължения на дружеството- жалбоподател за данък върху недвижимите имоти за период 2008-2015г са в общ размер 129610.07лв и лихва 93070.46лв и размерът им е начислен при правилно приложение на чл.10 ал.1 и чл.11 ал.1 от ЗМДТ. Приложена е ставката от 1.5 на хиляда върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност на нежилищните имоти и данъчната оценка за жилищните имоти на дружеството на основание чл.15 и чл.17 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Гълъбово /достъпна на интернет страницата на община Гълъбово/.  Размерът на следващите се за имотите задължения за ДНИ е правилно изчислен, което се потвърждава от заключението на съдебно-икономическата експериза по делото - в нея е посочен размер на главницата съвпадащ напълно с отразения в АУЗД. Отчетен  е погасителният ефект на направените от жалбоподателя плащания за задълженията му за периоди до 2010г. по отношение на дължимата главница. Не се следва изменение на акта в частта за лихвите, които според експертизата са в размер по-висок от посочения в АУЗД.

Правилно и в съответствие с чл.62 и чл.64 от ЗМДТ, съответно чл. 24 т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово, е определена по размер таксата за битови отпадъци за периоди 2008-2015г. Общински съвет Гълъбово е определил, че за жилищни, нежилищни и вилни имоти на предприятия и фирми, както и за нежилищни имоти на лица, регистрирани по ТЗ, ТБО се изчислява пропорционално върху данъчната оценка на имота – 7 промила, в т.ч.-по сметосъбиране и сметоизвозване - 1 промил, за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване -2.5 промила, за поддържане на депата за ТБО - 3.5 промила.  Не е спорно обстоятелството, че услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци са реално извършвани по отношение на процесните имоти собственост на "Брикел" ЕАД гр. Гълъбово и в границите на организирани такива дейности /протокол от съдебно заседание на 24.01.2017г/. Не е налице нито една от хипотезите по чл.71 т.1 ЗМДТ, изключващи дължимостта на таксата за битови отпадъци. СИЕ по делото потвърди, че размерът на задълженията, дължим за периода 2008-2015г и незаплатен е 1 543 262.57лв, колкото е посочено и в АУЗД № 79-1/11.05.2016г. СИЕ сочи размер на лихвите 760552.42лв, по-голям от определения в акта размер на лихвите за забава в плащанията на задълженията за ТБО, но това не следва да доведе до изменение в посока увеличение, тъй като би било във вреда на жалбоподателя по аргумент от чл.155, ал.8 ДОПК.

 

При правилно приложение на закона с АУЗД № 79-1/11.05.2016г е определен и данък върху превозните средства, притежавани от дружеството. Превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България подлежат на облагане с данък върху превозните средства - местен данък. Размерът на данъка се определя с наредба на съответния общински съвет, на основание чл. 1, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52 от ЗМДТ - в случая чл.41 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Гълъбово и в границите, посочени от законодателя. Задължени субекти за плащането на данъците са собствениците на превозните средства, като не се спори, че „Брикел” ЕАД е собственик на декларираните от него МПС за периода, за който са отнесени задълженията /2014г -2015г/ и че към датата 11.05.2016г не ги е заплатил. Разликата в размера на данъка посочен в АУЗД 2791.54лв и размерът, посочен от вещите лица като дължим -763.88 лв, съответно и в размерите на лихвите за забава плащането на този данък, се дължи на извършени след издаването на акта плащания от „Брикел”ЕАД. Доколкото преценката на законосъобразността на акта се прави към момента на издаването му съдът намира АУЗД № 79-1/11.05.2016г за издаден при правилно приложение на материалния закон и за този вид задължение.

 

За всяко от задълженията се следват и посочените в акта лихви за забава на основание чл.175 от ДОПК, според която за неплатените в срок публични задължения се дължи лихва в размер, определен в съответния закон. В случая лихвите се явяват определени съответно на чл.1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По отношение на посочените като размер задължения в АУЗД № 79-1/11.05.2016г за ДНИ и ТБО за периоди 2008-2010г е направено възражение за погасяването им по давност, като това възражение е било разгледано и счетено за неоснователно от решаващия орган. Съдът намира за правилен извода, че публичните задължения на дружеството, установени с оспорения АУЗД от 11.05.2016г, вкл.  задълженията за периодите на 2008г, 2009г и 2010г. не са погасени по давност. Съгласно правилото на чл. 171, ал.1 от ДОПК, публичните вземания, каквито са и тези за данъци и такси, се погасяват с изтичане на пет годишен срок, който тече от първи януари на годината, следваща тази, през която е трябвало да се платят задълженията, освен ако в закон е визиран по-кратък срок, като в случая друг, по-кратък  срок не е установен. Както данъчното задължение за ДНИ, така и това за такса битови отпадъци са периодични и заплащането им е дължимо за годината, за която се отнасят. Съгласно чл. 60 от ЗМДТ, данъкът се заплаща всяка година на две равни вноски или еднократно. Таксата за битови отпадъци подлежи на плащане на две равни вноски в срок до 30 юни и до 31 октомври на годината за която е дължима /чл.26 от НОАМТЦУ на територията на на Община Гълъбово/. Давността по чл.171, ал.1 ДОПК за най-старите по време задължения, установени с АУЗД № 79-1/11.05.2016г - тези за ДНИ и за ТБО за 2008 г, е започнала да тече от 01.01.2009г и е текла до 27.09.2011г, когато е дадено съгласие за отсрочване и разсрочване на задълженията съгласно погасителен план /л.47, томІ/. В нормата на чл.172 от ДОПК са регламентирани фактите, при настъпване на които давността спира да тече. Относима и приложима е т.3 на чл.172, ал.1, според която давността спира когато е дадено разрешение за отсрочване или разсрочване на задължението.

 

На 27.09.2011г е сключено Споразумение за погасяване на задължения за отсрочване и разсрочване публичните задължения на „Брикел”ЕАД към община Гълъбово, вкл.тези за ДНИ и ТБО за 2008г и включени в поканата за доброволно изпълнение изх.№ 01-28/07.07.2011г. В периода от 01.01.2009- до 27.09.2011г е изтекла спрямо тези задължения давност 2 год., 8 месеца, 27 дни. По време на изпълнение на споразумението давност не тече /спряла е/ до настъпването на обстоятелства, сочещи на изискуемост на задълженията. Според чл.2.4.от Споразумеинето от 27.09.2011г всяка от погасителните вноски по чл.2.1. следва да  се заплаща от „Брикел”ЕАД до 30-то число на съответния месец, а според чл.2.5, при неизпълнение на падежа, съответно на две вноски, съгласно погасителния план, дължимите суми стават незабавно изискуеми /л.48, том І/. Следователно изискуемостта настъпва незабавно при неизпълнение на две последователни месечни вноски, считано от деня, следващ 30-то число на месеца.  По делото не е спорно, че последното плащане по това споразумение „Брикел”ЕАД е направил през месец октомври 2012г /СИ, л.113—114, том ІІ/. Дружеството не е изпълнило две последователни вноски — за месеците ноември и декември 2012г, последната в срок до 30.12.2012г. Поради което при прилагане на т.2.5.от Споразумението неплатените задължения за ДНИ и ТБО, предмет на споразумението, отново са станали изискуеми. Следователно от 31.12.2012г течението на давността  е възобновено и продължило до 08.08.2013г, когато отново е спряно на основание чл.172 ал.1 т.3 от ДОПК поради разрешено разсрочване, обективирано в сключеното между страните Допълнително споразумение за погасяване на задължения №1 от 08.08.2013г., при съгласие на ОбС Гълъбово /л.52, том І по делото/. От 31.12.2012г до 08.08.2013г са изтекли 7 месеца и 8 дни. Съдът не споделя доводите за недействителност на споразумението от 22.07.2011г, изразени едва в писмената защита на жалбоподателя и основани на твърдение, че не е подписано от кмета на общината. Компетентен да вземе решение за отсрочване или разсрочване на публични общински вземания в размер над 100000лв и за над 1 година е общинския съвет /чл.4 ал.7 от ЗМДТ/, каквото Решение в случая е взето /Решение №602 по протокол № 63/18.08.2011г на ОбС Гълъбово/, вкл.спрямо задълженията на дружеството за ДНИ и ТБО за 2008-2010г. Споразумението от 27.09.2011г единствено прецизира погасителния план на вноските, реда за плащането им и условията, при настъпване на които задълженията стават изискуеми.

 

От 08.08.2013г давност не тече по отношение на разсрочените задължения. Последното плащане по споразумението от 08.08.2013г. е от 31.07.2014г /СИЕ, л.114, том ІІ/. Изискуемостта е договорена в Допълнителното споразумение от 2013г по начин, аналогичен на този в Споразумението от 2011г, а именно,според чл.2.4. от допълнителното споразумение вноските се дължат ежемесечно до 30-то число на съответния месец, като според чл.2.5 при неизпълнение на падежа, съответно на две вноски, съгласно погасителния план, дължимите суми стават незабавно изискуеми, заедно със законната лихва от датата на даденото разрешение. Дружеството-жалбоподател не е заплатило вноските, дължими по това „допълнително споразумение” за месеците 08.2014г и 09.2014г в срок до 30-число, с оглед на което считано от 01.10.2014г отново е настъпила изискуемост на задълженията, вкл.за ТБО и НДИ за 2008г. В периода от 01.10.2014г до 11.05.2016г- датата на издаване на оспореиня АУЗД, по отношение на тези задължения, е изтекла давност още: 1 година, 7 месеца и 10 дни, която следва да се прибави към вече изтеклата.

 

Общо давността, изтекла за ТБО и НДИ за 2008г, извън разсрочването и отсрочването на задълженията е  4 години, 11месеца и 15 дни. Следователно за най-старите по време задължения за ТБО и ДНИ за 2008г давността по чл.171, ал.1 от ДОПК към датата на издаване на оспорения АУЗД —11.05.2016г не е изтекла. А с издаването на  АУЗД № 79-1/11.05.2016г давността е прекъсната на основание чл.172, ал.2 от ДОПК и тече нова давност до изтичане на периода по чл.171 ал.2 ДОПК. Според настоящия съдебен състав АУЗД №1/07.07.2011г, който изобщо не връчван на „Брикел” ЕАД, не е описан в друг документ, следователно няма достоверна дата. Затова издаването му не може да се приеме за обстоятелство, релевантно за прекъсване на давността, по отношение задълженията за ДНИ и ТБО за периодите на 2008г —2010г.

 

В чл.171, ал.2 от ДОПК е регламентирано след изтичане на 10 годишен давностен срок, считано от годината следваща тази, през която е следвало да се плати публичното задължение, да се погасяват всички публични задължения, независимо от спирането или прекъсването на давността, освен ако задължението е отсрочено или разсрочено или изпълнението е спряно по искане на длъжника. С оглед на това, че и най-старото по време задължение, установено с АУЗД № 79-1/11.05.2016г, не е погасено по давност нито в хипотеза на чл.171, ал.1 от ДОПК,  нито в хипотеза на чл.171 ал.2 от ДОПК, този извод е приложим и към задълженията за следващите периоди. Задълженията за ДНИ и ТБО за 2009 и 2010г. също са били предмет на разсрочване и отсрочване, съответно давността по отношение на тях е спирана в периодите на изпълнение на споразумението от 27.9.2011г и допълнителното споразумение от 08.08.2013г, но до датата на издаване на АУЗД давността за тях не е изтекла. Не е изтекла към датата на издаване на акта и давността за публичните задължения на дружеството за периода 2012г-2015г.

 

По тези съображения възражението за погасяване на давност на публичните задължения на дружеството към Община Гълъбово е изцяло неоснователно.

 

С оглед на изложеното съдът намира Акт за установяване на задължение  №79-1/11.05.2016г, издаден от орган по приходите при Община Гълъбово, потвърден с Решение №4/26.07.2016г на Директор на Дирекция „АПО и финанси” в община Гълъбово, с който са установени задължения на „Брикел”ЕАД за дължим данък  върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за периода 2008-2015г в общ размер 2514922.27лв, от които 1675467.39лв главница и 839454.88 лихва, за законосъобразен като издаден от компетентен орган, при спазване на административно-производствените правила, при спазване изискванията за форма и в съответствие и при правилно приложение на материалния закон и целта на закона. Подадената срещу него жалба е неоснователна е следва да бъде отхвърлена.

 

При този изход на спора на основание чл.161 от ДОПК жалбоподателят дължи на Община Гълъбово заплащане на направените разноски. Съгласно представения списък те възлизат на 2100лв, от които 1300 лв адвокатско възнаграждение, уговорено и заплатено по договор за правна защита и съдействие № 091639 от 11.01.2017г /л.16, том І/ и извлечение от сметка /л.203, томІІ/ и 800лв  за възнаграждения за вещи лица.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл.160, ал.1 и чл.161 от ДОПК, съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Брикел” ЕАД ЕИК 123526494 със седалище и адрес на управление гр.Гълъбово против Акт за установяване на задължение  №79-1/11.05.2016г, издаден на основание  чл.107, ал.3 от ДОПК, чл.4 и чл.9б от ЗМДТ от старши специалист „Публично изпълнение” в Община Гълъбово, потвърден с Решение №4/26.07.2016г на Директор на Дирекция „АПО и финанси” в община Гълъбово, с който са установени задължения на „Брикел” ЕАД за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за периода 2008-2015г и за данък върху превозните средства за периода 2014-2015г., в общ размер 2 514 922.27лв, от които 1 675 467.39лв главница и 839 454.88лв лихва, изчислена към 11.05.2016г, като неоснователна.

 

ОСЪЖДА „Брикел” ЕАД ЕИК 123526494 със седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, извън града, ДА ЗАПЛАТИ на Община Гълъбово сумата 2100 /две хиляди и сто лева/, представляваща направени по делото разноски.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

        

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: